نمونه سوال درس سازمان دهی مواد 2 رده بندی دیویی نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس سازمان دهی مواد 2 رده بندی دیویی نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : سازماندهی مواد ۲ (رده بندی دیویی)، سازماندهی مواد ۲ رده بندی
رشته تحصیلی / کد درس : علم اطلاعات ودانش شناسی ۱۲۲۴۰۲۵ - ، علم اطلاعات و دانش شناسی ۱۷۱۲۱۶۶ دسی سباسی دسی سباسی
۱- کدام گزینه از مهمترین نکته در ویژگیهای یک رده بندی خوب است؟
۱. از جزء به کلی پیش رفتن ۰۲ پیچیدگی رده بندی
۳. به خاطر سپاری نشانه گذاریها ساده نباشد ۲. عملی بودن
۲- در احصاء العلوم دانش به چند دسته تقسیم شده است؟
۳.۱ دسته (نظری - عملی - تولیدی) ۵۰۲ دسته (دارمد - آرته - کاما- موکشا) ۵۰۳ دسته (علم زبان - علم منطق - علم تعالیم - علم طبیعی - علم مدنی) آن ۴ دسته (دستور زبان - ریاضیات - علوم طبیعی - مابعدالطبیعه)
۳- در رده بندی دیویی کدام رقم یا ارقام نشان دهنده موضوع رده اصلی است؟
۱. رقم سوم ۳۰۲ رقم اولی ۳. رقم اول ۲.۴ رقم اولی
۴- در طرح رده بندی دیویی چه شماره هایی به تنهایی قابل استفاده نمی باشند؟ ۱. شماره های اصلی ۲. شماره های جداول کمکی
*. شماره های جزئی ۴. شماره های نمایه
۵- کدام گزینه زیر فقط ویژگی خاصی جدول یک می باشد؟
۱. شماره های جدول یک با خط تیره و صفر شروع می شود.
۲. شماره های جدول یک به شماره های فرانما اضافه می شود.
۳. در جدول یک شماره های داخل قلاب مورد استفاده قرار نمی گیرند.
۲. در بعضی از موارد شماره جدول یک به شماره سایر جداول اضافه می شود.
۶- جنبه ها و ویژگیهای مشترک زبانهای گوناگون در رده بندی دیویی در کدام جدول آمده و به کدام شماره های فرانما اضافه می شود؟
۱. جدول ۳- شماره های ۴۲۰-۴۹۰ که به ستاره مشخصی شده است.
۲. جدولی ۴- شماره های ۴۲۰-۴۹۰ که با ستاره مشخصی شده است.
۳. جدول ۳- شماره های ۴۱۰-۴۹۰ که به ستاره مشخصی شده است.
۴. جدولی ۴- شماره های ۴۱۰-۴۹۰ که به ستاره مشخصی شده است.
.. זוץ. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۱ از ۴


***
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : سازماندهی مواد ۲ (رده بندی دیویی)، سازماندهی مواد ۲ رده بندی
رشته تحصیلی / کد درس : علم اطلاعات ودانش شناسی ۱۲۲۴۰۲۵ - ، علم اطلاعات و دانش شناسی ۱۷۱۲۱۶۶ دسی سباسی دسی سباسی
۷- شماره های کدام جدول دیویی در صورت نیاز با شماره ۰۹ به شماره های فرانما اضافه می شود؟
۱. جدولی ۳ ۲. جدول ۵ ۳. جدول ۲ ۴. جدول ۱
۸- در گسترش رده بندی دیویی در ادبیات فارسی در جدول تقدم و تأخر جای کدام فرم ادبی نسبت به اصل دیویی عوض شده
است؟
۱. نمایشنامه و داستان ۲. شعر و نمایشنامه ۳. شعر و داستان ۴. داستان و مقاله
۹- در گسترش تاریخ رده بندی دیویی سفرنامه ها کجا شماره می شود؟
۱. شماره مخصوصی به سفرنامه های فردی وجود دارد.
برای سفرنامه ملی فردی و جمعی یک شماره وجود دارد.
۳. سفرنامه ها در دوره تاریخی خاص خود قرار می گیرد.
f سفرنامه ها از جدولی به شماره خاصی در طرح اضافه می شود.
۱۰- در رده بندی دیویی نشانه مولف مربوط به سرگذشتنامه مولوی از فرزانفر کدام گزینه زیر مربوط می باشد؟
۱. ف سی / ۸۴۹ م ۲. سی ف / ۸۴۹ م ۳. م سی / ۲۵۴ ف ۴. سی م/ ۲۵۴ ف
۱۱- کدام ویژگی زیر از ویژگیهای رده بندی کنگره نمی باشد؟
۱. نظام رده بندی کنگره دارای جامعیت است.
۲. نظام رده بندی کنگره یک نظام فلسفی است.
.Y . نظام رده بندی کنگره ساده است و کاربرد آن آسان می باشد.
۴. نظام رده بندی کنگره انعطاف پذیری قابل توجه ای دارد.
۱۲-SyrlODSiS چه قسمتی از طرح رده بندی کنگره می باشد؟
۱. مقدمه ای کوتاه ۲. متن اصلی ۳. خلاصه رده بندی ۴. اضافات
۱۳- بکار بردن کمانک در مورد بعضی از شماره های رده بندی کنگره چه معنایی دارد؟
۱. در مورد شماره هایی بکار می رود که کتابخانه کنگره بطور ویژه از آنها استفاده می کند.
۲. در مورد شماره هایی بکار می رود که کتابخانه کنگره به کار نمی برد.
۳. در مورد شماره هایی بکار می رود که سایر کتابخانه ها مجاز به استفاده نیستند.
۴. در مورد شماره هایی بکار می رود که کتابخانه کنگره در بعضی موارد از آنها استفاده می کند.
.. זוץ. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۲ از ۴

***
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : سازماندهی مواد ۲ (رده بندی دیویی)، سازماندهی مواد ۲ رده بندی
رشته تحصیلی / کد درس : علم اطلاعات ودانش شناسی ۱۲۲۴۰۲۵ - ، علم اطلاعات و دانش شناسی ۱۷۱۲۱۶۶ دسی سباسی دسی سباسی
۱۴- در رده بندی کنگره رده P در هر یک از زبانها معمولا" چه تقسیماتی تکرار می شود
۱. تاریخ و نقد - مجموعه های نویسندگان - شعرا بطور انفرادی - شعرا بطور جمعی
۲. تاریخ و نقد- مجموعه های بیش از یک نویسنده- مجموعه های نویسندگان انفرادی - ادبیات محلی
۳. تاریخ و نقد - مجموعه های بیش از یک نویسنده - مجموعه های شعرا و نویسندگاه انفرادی - ادبیات غیرملی
تاریخ و نقد - مجموعه های نویسندگان - مجموعه های شعرا- ادبیات غیر ملی
۱۵- شماره رده مربوط به تاریخ و جغرافیای ایران کدام گزینه است؟
DRS . DSR . ” DR . Y. DS . )
۱۶- کدام گزینه زیر در مورد نشانه مولف کتابخانه کنگره صحیح است؟
۱. در هر شماره بازیابی بیش از دوبار از کاتر استفاده نمی کنیم.
۲. جدول ترجمه در این نشانهٔ مؤلف برای زبانهای اردو، عربی، انگلیسی بکار می رود.
۳. ویرایشها در این نشانه مؤلف نشانه ویرایش نمی گیرند.
۴. در مورد سرگذشت نامه ها نشانه مؤلف به صاحب اثر داده می شود.
۱۷- در برگه آرایی برگه های فارسی کدام گزینه زیر ابتدا می آید؟
۱. شهر آسوده ۲. الشهر آرام ۳. شهر ابلیسان ۴. فصول
۱۸- در برگه آرایی برگه های لاتین کدام گزینه صحیح است؟
۱. حرف تعریف در ابتدای عبارت به حساب نمی آید.
۲. حروف آغازین مانند حرف به حساب می آید و قبل از همه کلمات برگه آرایی می شود.
۰۲ آغازه ها حرف به حرف در نظر گرفته می شود. و در ابتدای همه کلمات برگه آرایی می شود.
f اعداد را در عنوان اصلی در نظر نمی گیریم.
۱۹- شمارهٔ «فا ۸ و فا ۴» به ترتیب در برگه آرایی رفا برگه ها قبل از چه شماره هایی قرار می گیرند؟
t \ • 3A•१ t ۴۱۰ ۳. ۸۱۰ و *Y • 3A•१ · ۲۰- در کدام روش امانت به همراه هر کتاب که به خواننده داده می شود، برگه جیبی شکلی نیز در اختیار وی قرار داده می شود ؟
۱. روش یک برگه ای ۲. روش دو برگه ای ۳. روش ثبت در دفتر ۴. روش براون
.. זוץ. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۴

***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : سازماندهی مواد ۲ (رده بندی دیویی)، سازماندهی مواد ۲ رده بندی
رشته تحصیلی / کد درس : علم اطلاعات ودانش شناسی ۱۲۲۴۰۲۵ - ، علم اطلاعات و دانش شناسی ۱۷۱۲۱۶۶
۲۱- در گسترش اسلام رده بندی دیویی جهت جدا کردن آثار وابسته به یک متن مثل واژه نامه ها از چه علامتی استفاده می
نشود
|, f /م . Y. وا .Y la ... )
۲۲- زیر نشانه مولف کنفرانسها در رده بندی دیویی افزودن کدام گزینه صحیح است؟
۱. نشانه به عنوان کنفرانسی داده می شود. ۲. تاریخ تشکیل کنفرانس به نشانه اضافه می شود.
۳. نشانه به دبیر همایش داده می شود. ۴. نشانه خاصی در نشانه مؤلف در نظر گرفته می شود.
۲۳- حداکثر ارقام اصلی بکار رفته در ترکیب رده بندی کنگره چند رقم است؟
۱. ۵ رقم ۲. ۴ رقم ۳. ۳ رقم ۴. محدودیت ندارد.
۲۴- به منظور جلب توجه رده بند به موضوعهای مشابه و وابسته یا اخصی تر در رده بندی کنگره از چه علامتی استفاده می شود؟
\ . See . Y. USe . Y. Cf ۴. همه موارد
۲۵- در گسترش ادبیات طرح رده بندی کنگره کدام جدول استفاده شده است؟
۱. جدول نویسندگان جمعی ۲. جدول تاریخی یا دوره
۳. جدول نویسندگان انفرادی ۴. جدول مکانی
.. זוץ. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۴ از ۴


***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :