نمونه سوال درس حقوق بیمه نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس حقوق بیمه نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : حقوق بیمه
رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۶۳ ۱- چنانچه تشدید خطر در نتیجه عمل بیمه گذار نباشد وی مکلف است مراتب را ظرف چند روز از تاریخ اطلاع به بیمه گر اطلاع دهد ؟
۱. ده روز ۲. بیست روز ۳. پانزده روز ۴. هفت روز
۲- تعهدات بیمه گر در صورت افزایش ارزش مال مورد بیمه چه تغییری خواهد داشت؟ ۱. افزایش می یابد. ۲. محدود به مبلغ تعیین شده در بیمه است. ۳. کاهش می یابد. ۴. تنها به طور نسبی افزایش می یابد. ۳- کشف اعلام خلاف واقع عمدی از سوی بیمه گذار چه اثری در قرارداد بیمه دارد؟ ۱. فسخ ۲. عدم نفوذ ۳. بطلان ۴. جریمه بیمه گذار ۴- اگر خریدار بیمه عمر در سال چهارم پس از خرید بیمه ، خودکشی کند تعهدات بیمه گر چه وضعیتی خواهد یافت؟ ۱. متوقف می شود. ۲. انجام می شود. ۳. تنها نیمی از تعهدات اجرا می شود. ۲. بستگی به نظر دادگاه خواهد داشت.
۵- در صورت عدم پرداخت حق بیمه از سوی بیمه گذار، بیمه گر می تواند او را مکلف به پرداخت کند. تنها استثنای این قاعده کدام است ؟
۱. بیمه عمر ٠٢ بيمه مسووليت ۳. بیمه حوادث ۴. استثنایی ندارد. ۶- مخارجی که بیمه گذار برای جلوگیری از توسعه خسارت تقبل می کند بر عهده چه کسی خواهد بود؟
۱. بیمه گذار
۲. اگر هزینه به نحو متعارف صورت گرفته باشد بر عهده بیمه گر خواهد بود.
۳. طرفین به نسبت تقصی
۴. طرفین به تساوی ۷- در بیمه اشخاصی تعهد بیمه گر بر چه اساسی تعیین می شود؟
۱. میزان مطلق خسارت ۲. مبلغ تعیین شده در عقد
۳. خسارت واقعی ۲. خسارت عرفی ۸- بیمه عمر و بیمه حوادث فردی در کدام دسته از انواع بیمه قرار دارند؟
۱. بیمه خسارت ۲. بیمه اموال ۳. بیمه ثالث ۴. بیمه اشخاصی
γ«Υ /Υ «Υ ΥΥΛΑ»
صفحه ۱ از ۳
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲


***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : حقوق بیمه رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۶۳ ۹- در حقوق بیمه ، نتیجه جنبه نفی اصل جبران خسارت چیست؟ ۱. جبران خسارت موجب افزایش دارایی زیان دیده نگردد. ۲. جبران خسارت موجب افزایش ریسک بیمه گذار نگردد. ۳. جبران خسارت فوری باشد. ۴. جبران خسارت مطلق باشد. ۱۰- بر اساس ماده ۲۲ قانون بیمه در بیمه حمل و نقل برای پرداخت خسارات قیمت مالی در کدام محلی در نظر گرفته می شود؟ ۱. مبدا ۲. مقصد ۳. میانگین مقصد و مبدا ۴. محل حادثه ۱۱- در بیمه های مسوولیت مدنی جانی، تعهد بیمه گر همواره در قرارداد تا چه میزان پیش بینی می شود؟ ۱. چنین پیش بینی در قراردادهای مسوولیت وجود ندارد. ۲. میانگین حداکثر و حداقلی بیمه
۳. تا نازلترین بهای دیه ۰۴ تا بالاترین بهای دیه
țY– کدام عنصر برای تحقق وضعیت بیمه مضاعف مورد نیاز نیست؟
۱. وحدت زمانی ۲. وحدت خطر ۳. وحدت ذینفع ۴. وحدت جهت ۱۳- ضمانت اجرای ممنوعیت انعقاد بیمه مضاعف ، علی الاصول کدام است؟
۱. تفاسخ عقد مخالف قاعده ۲ . فسخ عقد مخالف قاعده
۳. عدم نفوذ عقد مخالف قاعده " . بطلان عقد مخالف قاعده ۱۴- چنانچه بهای مالی مورد بیمه از سوی بیمه گذار بدون سوءنیت بیشتر از واقع اعلام شود، وضعیت پرداخت خسارت توسط
بیمه گر مطابق ماده ۱۹ قانون کدام است؟
۱. بطلان عقد بیمه
۲. ایجاد حق فسخ برای بیمه گر
۳. پرداخت خسارت تا حد بهای واقعی مالی قبل از وقوع حادثه
آن پرداخت خسارت تا حد بهای اعلام شده در قرارداد ۱۵- پرداخت حق فرانشیز در قراردادهای بیمه بر عهده کدام مرجع می باشد؟
۱. بیمه گر ۲. بیمه گذار ۳. دولت ۴. طرفین عقد به تساوی ۱۶- کدام گزینه از شرایط انتقال بیمه به تبع انتقال مالی نمی باشد؟
۱. بیمه باید ریسک مالی موضوع انتقالی را پوشش دهد. آ، بیمه باید مختص مال معینی باشد.
۳. انتقال ریسک مالی صورت گرفته باشد. ۴. منتقل الیه شخص حقوقی باشد نه شخص حقیقی،
γ«Υ /Υ «Υ ΥΥΛΑ»
صفحه ۲ از ۳
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲

***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : حقوق بیمه رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۶۳ ۱۷- قائم مقامی بیمه گر از ذینفع بیمه، در پی کدام عملی حقوقی ایجاد میشود؟
۱. وقوع حادثه ۲. وقوع عقد بیمه ۰۳ پرداخت خسارت ۴. تعیین مقصر در حادثه ۱۸- مرتهن نسبت به مال موضوع بیمه چه حقی دارد؟
۱. حق دینی مستقل ۲. حق عینی غیر از مالکیت
۳. حق مالکیت ۴. حقی ندارد. ۱۹- مقررات راجع به حداقل بیمه و میزان تعهدات بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری توسط کدام
مرجع به تصویب رسیده است؟
۱. شورای عالی بیمه ۲. مجلس شورای اسلامی ۳. شرکتهای بیمه آ، بیمه مرکزی ایران
۲۰- در حقوق فرانسه در مواردی که مالک وسیله نقلیه موتوری اختیار و کنترل وسیله را به دیگری واگذار کند ، مسوولیت خسارات ناشی از آن چگونه است؟
۱. برعهده مالک نیست. ۲. برعهده راننده و مالک است.
۳. برعهده مالک و راننده مقصر است. ۴. قانون فرانسه حکمی در این خصوصی ندارد.
γ«Υ /Υ «Υ ΥΥΛΑ»
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۳

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :