نمونه سوال درس رویه قضایی نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس رویه قضایی نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : رویه قضایی رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۵۷
۱- این که رویه قاضی باید دارای آنچنان ارزش علمی و یا عدالت جویی باشد که در امور مشابه، قاضی آن را بکار گیرد حاکی
از کدام یک از عناصر رویه قضایی است ؟
۱. الزام ۲. شکل کلی تصمیم مکرر قضایی
۳. شکل کلی تصمیم قضایی ۴. نظریات جزئی قضایی ۲- اصل تفکیک قوا در حقوق اساسی کشورها ، مرهون نظریات کیست؟
۱. جان لاک ۲. منتسکیو ۰۳ ژان ژاک روسو ۴. لاپراولی ۳- مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تفسیر قانون اساسی با تصویب چه کسری از اعضای شورای نگهبان ، انجام
می شود ؟
۱. یک سوم ۲. سه چهارم ٢. دو سوم ۴ - یک دوم
f— قدرت اجرایی کدام نوع تفسیر بیشتر است ؟
Y . تفسیر مراجع قضایی تفسیر علمای حقوق ۳. تفسیر قانونی ۵- کدام یک از ابزارهای تفسیر تحت اللفظی ، وسیله توسعه دادن حکم خاصی قانون به موارد مشابه است ؟ ۱. بهره گیری از دستور زبان ۲. مراجعه به کارهای مقدماتی ۳. توسل به طریق اولویت ۴. قیاسی ۶- رویه های قضایی کدام کشور، محدود به مرزهای آن نبوده و دیگر کشورها نیز از آن بهره می برند؟ ۱. ایران ۲. انگلستان ۳. فرانسه ۴. بلژیک ۷- ملاک قدرت و درجه اعتبار آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کدام است ؟ ۱. قانون ۲. کثرت آراء ۳. درجه دادگاه ۴. مرجع صدور رای ۸- کدام یک در خصوصی تقسیم رویه های قضایی درست است ؟ ۱. اساسی ترین تقسیم رویه های قضایی، بر حسب شعب مختلف علم حقوق است. ۲. بخش وسیعی از رویه های قضایی ، غیر لازم الاتباع هستند.
۳. بخش وسیعی از رویه های قضایی ، لازم الاتباع هستند.
۴. رویه های قضایی غیر لازم الاتباع ، عمدتا مدون هستند.
γ.γ./γ.γ.γγΥ.Λ
صفحه ۱ از ۳
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : رویه قضایی رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۵۷ ۹- مطابق قانون امور حسابی ، در مواردی که نسبت به سوء استنباط از مواد قانون امور حسابی اطلاع حاصل شود ، کدام مرجع نظر هیات عمومی دیوان کشور را خواستار می شود ؟ ۱. رییس دیوان ۲. دادستان کل کشور ۲. دادستان دیوان کشور ۴. وزیر دادگستری ۱۰- کدام یک از موارد مساعد برای ایجاد رویه قضایی ، محسوب نمی شود ؟ ۱. تعارضی قانون ۲. سکوت قانون ۳. تزاحم قانون ۴. تفسیر قانون
۱۱- هرگاه قانون ناقصی نباشد ولی رسائی کافی هم نداشته باشد ، کدام یک از موارد مساعد برای ایجاد رویه قضایی فراهم است ҫ
۱. اجمالی قانون ۲. نقصی قانون ۳. سکوت قانون ۴. تناقضی قانون ۱۲- از دیدگاه رنه داوید ، رویه قضایی کدام کشور، بهترین نمونه از ایجاد رویه قضایی با بهره گیری از عبارات کلی قانون به شمار دهی رود ؟
۱. ایران ۲. آلمان ۳. فرانسه ۴. انگلستان
۱۳- مرجع تطبیق آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور با قانون اساسی، کدام است ؟ ۱. مجلس شورای اسلامی ٠٢ ديوان عالی کشور
۳. شورای نگهبان ۴. نیازی به تطبیق نمی باشد.
f\— ایجاد رویه قضایی و نظارت بر حسن اجرای صحیح قوانین ، از اختیارات کدام مراجع است ؟ ۱. دیوان عدالت اداری ۲. شورای نگهبان ۳. مجلس شورای اسلامی ٠٢ ديوان عالی کشور ۱۵- کدام یک از وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محسوب نمی شود ؟ ۱. انطباق قوانین با شرع ۲. رسیدگی به آراء متناقضی شعب دیوان عدالت ۳. تنظیم آیین نامه مربوط به قانون تشکیل دیوان ۲. رسیدگی به شکایات از آیین نامه های خلاف قانون ۱۶- وسیع ترین و سریع ترین طریقه تغییر و اصلاح رویه قضایی در ایران ناشی از کدام مورد است ؟ ۱. قانون ۰۲ آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور
۳. تصمیم دیگر قضات ۴. آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری
γ.γ./γ.γ.γγΥ.Λ
صفحه ۲ از ۳
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲


***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : رویه قضایی رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۵۷
۱۷- کدام شخصی از منصور عباسی خواست آراء متناقض قضات عراق را جمع آوری کرده و برای ایجاد روش واحد ، دستور العمل به قضات بفرستد؟ ۱. ابن حزم اندلسی ۲. عبدالله بن مقفع " : عبدالله بن مسعود ". ابن خلدون ۱۸- قدمت رویه قضایی در حقوق انگلستان چقدر است؟
۱. از اوایل قرن هجدهم میلادی ۲. از اوایل قرن پانزدهم میلادی
t r
بیش از هفت قرن بیش از ده قرن
۱۹- بارزترین نمونه تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری که مبنائی برای معاهدات بین المللی شده کدام است ؟ ۱. دعوی آلاباما ٠٢ دعوى نسل کشی ٠٢ دعوى نوته بوم آ: دعوی شیلات انگلیس و نروژ
۲۰- در چه صورت رأی دادگاه می تواند به صورت رویه قضایی در آید ؟
۱. تکرار و کلی بودن آن منجز بودن ۳. مشابه بودن ۴. قابل تفسیر بودن
γ.γ./γ.γ.γγΥ.Λ
صفحه ۳ از ۳
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :