نمونه سوال درس حقوق تجارت 3 نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس حقوق تجارت 3 نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درس : حقوق تجارت ۳ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق خصوصی، حقوق ۱۲۲۳۰۵۶ ۱- تحول برات به عنوان ابزار پرداخت چه زمانی سرعت بیشتری به خود گرفت؟
۱. زمانی که ظهر نویسی مرسوم شد. ۲. زمانی که حواله تبدیل نام گرفت.
". زمانی که بازارهای مکاره شکل گرفت. زمانی که نام دارنده برات درج نمی شد. ۲- هدف از صدور کدام نوع برات، تسهیل پرداخت غیر نقدی در معاملات بازرگانی است؟
۱. برات اسنادی آن برات مالی "ابرات تجارتی آبرات سازشی ۳- اصل عدم امکان طرح ایرادات از سوی صادر کننده در مقابل دارندگان بعدی برات، مانع بزرگی بر سر کدام نظریه
است؟
۱. نظریه ظاهر ۲. نظریه تعهد یکجانبه
"نظریه نمایندگی ناقص آ، نظریه انتقال حق
۴- هرگاه براتگیر و براتکش شخص حقیقی واحدی باشند، در آن صورت برات چه حکمی خواهد داشت؟ ابرات، سفته محسوب می شود. آبرات مشمول مقررات بروات تجاری نیست.
"ابرات سازشی محسوب می شود. "ابرات شامل دیون مدنی می شود.
------- ،۵- در صورتی که مبلغ برات بیش از یکبار به تمام حروف نوشته شود و بین آنها اختلاف وجود داشته باشد
۳: مبلغ میانگین ملاک است، ۴: مبلغ اول ملاک است،
۶- کدام مورد از مندرجات اختیاری برات نیست؟ ۱. امضا و مهر ۲. شرایط مربوط به پرداخت توسط براتگیر ۲. شرایط حاکی از علت صدور آن شرایط راجع به وکالت در صدور ۷- صدور برات سازشی از نظر حقوق ایران چه حکمی دارد؟ ۱. مطلقا اعتباری ندارد. آن اعتباری ندارد مگر جهت صدور برات مشروع باشد.
" اعتبار دارد مگر جهت صدور برات نامشروع باشد. آن بستگی به شرایط براتکش و براتگیر دارد.
\•\•|\•\•የየ ለየየ
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۱ از ۵

***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : حقوق تجارت ۳
رشته تحصیلی /کد درس : حقوق خصوصی، حقوق ۱۲۲۳۰۵۶
۸- هر گاه صادر کننده، محل برات را به محال علیه رسانده و آن را مسترد نکرده باشد، دارنده برات چه حقی دارد؟
۱. نمی تواند وارد غرمای صادر کننده (ورشکسته) شود و فقط می تواند به محال علیه مراجعه کند.
Y
نمی تواند به محال علیه مراجعه کند ولی می تواند وارد غرمای صادر کننده(ورشکسته) شود.
" حق دارد وارد غرمای صادر کننده شود.
" حق مراجعه به محال علیه را ندارد.
۹- چرا براتی که به روایت صادر می شود نیازی به قبولی ندارد؟
زیرا عبارت قبولی ممنوع بر روی آن درج می شود.
زیرا به محضای ارائه باید پرداخت شود.
.Y . زیرا برات را نباید تا، تاریخ سررسید برای قبولی ارائه کند. زیرا برات با عبارت قبولی اجباری است. محدود می شود. ۱۰- اگر قبولی برات بدون تاریخ نوشته شود، تاریخ قبولی چه زمانی است؟ ۱. تاریخ صدور برات آن تاریخ سر رسید ۳. تاریخ دریافت برات از براتکش آن تاریخ توافق بعدی با براتگیر ۱۱- در چه مواقعی واخواست نکول در حقوق تجارت ایران ضرورتی ندارد؟ ۱. با قید عدم لزوم آن در برات در مواردی که براتگیر ورشکسته شده باشد.
" به ابتکار عمل دارنده برات بستگی دارد. آن در همه حال ضرورت دارد.
۱۲- قاعده مسئولیت تضامنی ظاهر نویسان در ظهر نویسی به چه علتی برقرار گردید؟ ۱. جلوگیری از کاهش ارزش برات آ، اصل عدم ورود ایرادات
" سهولت ظهر نویسی " دلیل خاصی نداشته است.
۱۳- کدام گزینه در خصوص ظاهر نویسی برات صحیح نیست؟
اظهار نویسی جزئی از برات مجاز است. آظهر نویسی مشروط مجاز است.
" ظهر نویسی، علی الاصول، حاکی از انتقال برات نیست. اظهار نویسی با مهر ظهرنویس موجب انتقال نیست.
\•\•|\•\•የየ ለየየ
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۲ از ۵

***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : حقوق تجارت ۳ رشته تحصیلی /کد درس : حقوق خصوصی، حقوق ۱۲۲۳۰۵۶ ۱۴- کدام مورد از استثنائات اصل عدم توجه ایرادات در اسناد تجارتی است؟ ) ... مواردی که ایراد راجع به خود برات نباشد.
آن متعهد برات اهلیت معامله برواتی را داشته باشد.
" در روابط شخصی میان متعهد برات و دارنده آن جاری نیست.
t
در موردی اعمال می شود که دارنده برات حسن نیت نداشته باشد.
۱۵- کدام نوع از انواع ظهر نویسی در قانون تجارت ایران پیش بینی نشده ولی رواج عرفی دارد؟ ۱۔ وکالتی آ ، انتقالی " استنادی آ، وثیقه ای ۱۶- هرگاه نام مضمون عنه در برات قید شده باشد کدام یک از مسئولان برات را می توان مضمون عنه تلقی کرد؟ ۱. بر تکشی آظهر نویس اول " ظهر نویس آخر ۲. براتگیر
۱۷- اثر ضمانت در برات چیست؟

اء نقل ذمه ضامن به ذمه مضمون عنه ضم ذمه ضامن به ذمه مضمون عنه
t
" نقل ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن ضم ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن ۱۸- مهلت قانونی برای اعتراضی عدم تادیه برات به چه میزانی است؟ ۱. ظرف یک سال از تاریخ سر رسید آن ظرف یک ماه از تاریخ سر رسید " ظرف ده روز از تاریخ سر رسید آن ظرف یک سال از تاریخ قبولی ۱۹- در صورت عدم تادیه برات در تاریخ سر رسید، اگر پرداخت توسط برانکشی صورت گیرد، چه تاثیری در تعهد دیگران دارد؟ ۱. فقط ظهر نویسی آخر بری الذمه می شود. آن تعهد براتگیر کماکان پابرجاست.
" تمام ظهر نویس ها برای الذمه می شوند. هیچ کدام از ظهر نویس ها برای الذمه نمی شوند.
۲۰- براتگیر برات رجوعی، کدام یک از مسئولین برات اصلی است؟ ۱. دارنده برات اصلی آبراتگیر برات اصلی ۳. ضامن برات اصلی آبراتکش برات اصلی ۲۱- ماهیت سفته در ایران چیست؟ ۰ مطلقا مدنی است. آن تجارتی است، چه توسط افراد عادی و یا تجار. " تجارتی است اگر توسط تجار صادر شود. مدنی است اگر توسط افراد عادی صادر شود.
\•\•|\•\•የየ ለየየ
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۵

***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : حقوق تجارت ۳ رشته تحصیلی /کد درس : حقوق خصوصی، حقوق ۱۲۲۳۰۵۶ ۲۲- کدام یک از موارد زیر از شرایط ضروری مشترک سفته و برات نیست؟
۱. مکان تادیه Y. اشاره به نسخه چندم .Y . تاریخ صدور f مبلغ
۲۳- چرا در مورد سفته نمی توان قائل به وجود محل شد؟ ۱. زیرا تعهد سفته فقط تعهد صادر کننده است. زیرا محل آن را باید در روز صدور تامین کرد. زیرا تعهد برات تعهدی ضمنی می باشد. f زیرا سندی است که فقط برای ضمانت استفاده می شود. ۲۴- برگ وثیقه در انبارهای عمومی در مورد چه کالاهایی صادر می شود؟ ۱. کالاهایی با نرخ ماهانه در بورس کالا آن کالاهایی با نرخ ثابت در بورس کالا .Y . فقط کالاهای با خصلت ماندگاری در بورس کالا آن کالاهایی با نرخ روزانه در بورس کالا ۲۵- انبار عمومی برای انجام وظایف خود در چه پوششی از شرکت های تجارتی تاسیس می شود؟ ۱۔ شرکت تضامنی آن شرکت با مسئولیت محدود " شرکت مختلط سهامی آن شرکت سهامی ۲۶- چکی که اشخاص عهده بانک ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تائید می شود چه نام دارد؟ ۱. چک بسته آن چک تضمین شده ۳. چک تائید شده ۴۔ چک مسافرتی ۲۷- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا ۵۰ میلیون ریال باشد چه ضمانت اجرای کیفری دارد؟ ۱. حداکثر ۶ ماه حبسی آن از شش ماه تا ۱ سال حبس " از یک سال تا ۲ سال حبس " محرومیت از دسته چک به مدت ۲ سال ۲۸- توقف پرداخت چک های مسافرتی در چه صورتی مجاز است؟ ۱. در صورتی که بانک صادر کننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. آن در صورتی که ظرف مهلت یک هفته به دادگاه شکایت نشود. ۲- اگر دستور عدم پرداخت صادر شده باشد. به هیچ وجه نمی توان پرداخت نکرد.
\•\•|\•\•የየ ለየየ
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۴ از ۵
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :