نمونه سوال درس حقوق بین الملل خصوصی 2 نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس حقوق بین الملل خصوصی 2 نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
کارشناسی حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
سری سوال : یک ۱
زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰
= دانشگاه پیام نور مرکز آزمون و سنجش
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰
عن-وان درس : حقوق بین الملل خصوصی ۲
رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۵۲
- قانون اقامتگاه
قانون کشور متبوع شخص
منابع، ساختار، خصلت قواعد
منابع، خصلت و ماهیت قواعد
قوانین مربوط به احوال شخصیه
قوانین کیفری و جزایی
٠٢ قانون حاکم بر دعوا
« : قانون اقامتگاه خواهان
۱- منظور از اصطلاح "LeX Datria چیست؟ ۱. قانون مقر دادگاه ۲ قانون محل اجرای تعهد ۲- افتراق بین تعارض قوانین و تعارضی دادگاهها در چیست؟ ۱ . ماهیت قواعد، خصلت قواعد
" روش استدلال، مطالعه موضوعات
۳- کدام گزینه از قواعد برون مرزی به شمار می آید؟ ۱. قوانین مربوط به اموال غیرمنقول
۳. قوانین راجع به مالیاتها
۴- قواعد صوری مربوط به آیین دادرسی تابع چه قانونی است؟
).. قانون مقر دادگاه ャ。 قانون اقامتگاه خوانده
۵- تفاوت اصلی تعارضی بین المللی و تعارضی داخلی قوانین در چیست؟
آن تعارض حاکمیتها و نظم عمومی
۴۔ تعارض قوانین و نظم عمومی
۱. تعارضی حاکمیتها و راه حلها
۲. تعارض قوانین و راه حلها
۶- عنوان دیگر روش حقوقی در روش های حل تعارض قوانین چیست؟
" انتخاب انسب
r | تنتاجی
) ... جزمی ャ。 اصولی
۷- اعمال روش اصولی در مورد چه موضوعاتی مناسب است؟ ۱. تابعیت و احوال شخصیه آن تابعیت و صلاحیت دادگاهها
" صلاحیت دادگاهها و احوال شخصیه صلاحیت دادگاهها و قراردادها
۸- از دید مکتب ایتالیایی قدیم قواعد مربوط به دادرسی تابع چه قانونی است؟ ا. قانون محل وقوع مال آء قانون ملی اصحاب دعوا
۲ قانون محل تنظیم سند
f قانون قانون مقر دادگاه
\•\•|\•\•የየጳለنیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۱ از ۵***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : حقوق بین الملل خصوصی ۲ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۵۲ ۹- در مکتب هلندی قوانین چگونه تقسیم شده اند؟ ۱. قوانین مربوط به اموال و قوانین مربوط به اشخاصی قوانین متروک و قوانین غیر متروک " قوانین مناسب و قابل اجرا و قوانین منفور و غیر قابل اجرا قوانین درون مرزی و قوانین برون مرزی ۱۰- استثنائات اصل شخصی بودن قوانین در دکترین مانچینی کدام است؟ قوانین مربوط به نظم عمومی بین المللی، حاکمیت اراده، قوانین مربوط به صورت اسناد آن قوانین مربوط به نظم عمومی بین المللی، حاکمیت اراده، قوانین مربوط به قراردادها " قوانین مربوط به احوال شخصیه، قانون حاکمیت اراده، قوانین مربوط به صورت اسناد آن قوانین مربوط به احوال شخصیه، قانون حاکمیت اراده، قوانین مربوط به قراردادها ۱۱- در دکترین دوواری سومیر اصل بر چیست؟ ۰ برون مرزی بودن قوانین آندرون مرزی بودن قوانین " امری بودن قوانین "عینی یا ذاتی بودن قوانین ۱۲- اختلاف از جهت محتوای دسته های ارتباط سبب حدوث چه نوعی از تعارض می گردد؟ ۰ توصیفها ۲. احاله
۳. تعارضهای متحرک آ: تأثیر بین المللی حقوق
۱۳- مسئله توصیفها برای نخستین بار توسط چه شخصی مطرح شد؟
۱. وست لیک آ، بارتن ۰۳ باتیفول ". درژانتره
۱۴- در مواردی که مسئله توصیف یک مال به مال منقول و غیرمنقول مطرح باشد، تعاریف و توصیفها در کدام دسته
قرار می گیرند؟ ۱. توصیف واقعی آن توصیف منطقی آ، توصیف اصلی "، توصیف فرعی \የየጳለ•\•\|•\•\ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
صفحه ۲ از ۵***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : حقوق بین الملل خصوصی ۲ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۵۲ ۱۵- هرگاه بین یک زن و شوهر انگلیسی مقیم ایران دعوای طلاقی در دادگاه ایران مطرح باشد، درباره این طلاق دادگاه باید کدام قانون را به موقع اجرا بگذارد؟ ۰۱قانون انگليس قانون ایران ۳. قانون محل انعقاد نکاح قانون مورد توافق طرفین ۱۶- امکان اختیار زوجه مجدد در اسپانیا به استناد حکم طلاق صادره از دادگاههای خارجی به چه دلیل است؟ ۱. تأثیر بین المللی حق آ: رعایت نزاکت بین المللی " اثر منفی نظم عمومی پذیرش احاله در اسپانیا ۱۷- هرگاه زوجین ایرانی بر طبق قوانین انگلیسی از هم جدا شوند، دادگاه ایران به چه دلیل طلاق مزبور را غیرقابل اجرا اعلام خواهد کرد؟ ۱. مخالفت با نظم عمومی آن تعارض در توصیفها "عدم رعایت تمام شرایط تشکیل حق ۲. ایجاد حق مخالف در ایران ۱۸- در ارتباط با مسئله استناد به قانون خارجی، سیستم آلمانی مبتنی بر چه چیزی است؟ ۱. عدم لزوم استناد به قانون خارجی آلزوم استناد به قانون خارجی ۳. عدم لزوم استناد به قانون خارجی در صورت تشخیص دادگاه آلزوم استناد به قانون خارجی در موضوعات مرتبط با نظم عمومی ۱۹- مسئله نظم عمومی برای نخستین بار در کدام مکتب مورد توجه قرار گرفت؟
۱. مکتب هلندی ۲: مکتب آلمانی " مکتب قدیم ایتالیایی مکتب قدیم فرانسوی .Y— برای بیان مفهوم نظم عمومی در حقوق بیابانی الملل خصوصی استعمال کدام واژه مناسب است؟
۱۔ نظم عمومی بین المللی آ’’ نظم عمومی مطلق
" نظم عمومی نسبی آن استثناء نظم عمومی
۲۱- نظم عمومی در مرحله اثرگذاری چه اثری تولید می کند؟
۱. فقط منف ۲. فقط ثبت .Y . ثبت و منة f نفی و شدید
\•\•|\•\•የየጳለنیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۵***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : حقوق بین الملل خصوصی ۲
رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۵۲
۲۲- آثار تقلب نسبت به قانون از نظر دولتهای ثالث چگونه است؟
۱. تقلب نسبت به قانون به هیچ وجه مورد توجه واقع نمی شود. آن تا حدی که برای جلوگیری از تقلب لازم است اجرا می نمایند. فقط در مواردی که به نفع قانون خارجی است اجرا می نمایند. آن قاعده مزبور را همه وقت و نسبت به تمام موارد اجرا می نمایند. ۲۳- زوجین ایرانی زرتشتی مقیم فرانسه در خصوص مسائل مربوط به نکاح، در دادگاه فرانسه طرح دعوا می نمایند. در این دعوا کدام قانون حاکم خواهد بود؟ ۱. قانون مدنی ایران به عنوان قانون ملی آقواعد و عادات مسلمه دین زرتشت ۳. قانون فرانسه به عنوان قانون مقر دادگاه ٠٢ قانون فرانسه به عنوان قانون اقامتگاه ۲۴- بر اساس حقوق بین الملل خصوصی ایران چه قانونی برای احوال شخصیه آپاتریدها اعمال می شود؟ اء قانون دولت متبوع ٠٢ قوانين بين المللی " قانون ایران به عنوان قانون مقر دادگاه قانون ایران به عنوان قانون اقامتگاه ۲۵- طبق قانون مدنی ایران شرایط صوری نکاح تابع چه قانونی است؟ ۱. قانون ملی طرفین عقد قانون محل تنظیم سند ۳. قانون محلی انعقاد عقد ٠٢ قانون ملی شوهر ۲۶- طبق قانون مدنی ایران طلاق بین زوجینی که تابعیت متفاوتی دارند تابع کدام قانون است؟ قانون متبوع شوهر " قانون متبوع زوجه ۳. قانون اقامتگاه مشترک ۴. قانون مقر دادگاه ۲۷- طبق حقوق بین الملل خصوصی ایران روابط بین قیم و مولی علیه تابع چه قانونی است؟ اء قانون متبوع مولى عليه آن قانون دولت متبوع قیم
.Y . قانون اقامتگاه مولی علیه .Y . قانون دولت متبوع والدین
۲۸- حق ارتفاق تابع کدام قانون است؟
۱. محل وقوع ملک صاحب حق ارتفاق " : محل وقوع ملک مورد حق ارتفاق ۰۳ قانون متبوع مالک ملک صاحب حق ارتفاق قانون متبوع مالک ملک مورد حق ارتفاق
\•\•|\•\•የየጳለنیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۴ از ۵


***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :