نمونه سوال درس آیین دادرسی کیفری 2 نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس آیین دادرسی کیفری 2 نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : آیین دادرسی کیفری ۲ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق جزاوجرم شناسی، حقوق ۱۲۲۳۰۴۹ ۱- کیفر خواست ، شامل کدام مورد نمی باشد؟
۱. محل اقامت متهم ۲. نوع اتهام
۳. میزان مجازات ۴. تاریخ و محل وقوع جرم ۲- نام دیگر صلاحیت محلی چیست؟ محل وقوع جرم بر اساس کدام عنصر تعیین می شود؟
۱. ذاتی - مادی ۲. نسبی - مادی ۳. مطلق - قانونی ٠٢ نسبی- قانونی ۳- صلاحیتی که یک دادگاه علاوه بر صلاحیت اصلی خود نسبت به جرم ارتکابی در حوزه قضایی اش، نسبت به جرم دیگر که
ممکن است در حوزه قضایی دیگر واقع شده باشد اعمال می کند، کدام است؟
۱. واقعی ۲. نسبی ۳. اضافی ۴۔ محلی ۴- در صورتی که اتهامات از حیت کیفر مساوی باشد، متهم حسب مورد به ترتیب در کدام دادگاه محاکمه می شود؟
١. انقلاب - نظامی- عمومی ۲. نظامی - انقلاب - عمومی
۳۔ عمومی- انقلاب - نظامی ۴ - عمومی- نظامی- انقلاب ۵- واگذاری رسیدگی به یک اتهام از دادگاه واجد صلاحیت محلی، به دادگاه دیگری که اصولا صلاحیت محلی رسیدگی به آن را
ندارد، کدام است؟
۱. احاله ۲. اناطه ۳ - صلاحیت اضافی ۴ - صلاحیت ذاتی ۶- کدام یک از آثار اصل برائت به شمار نمی رود؟
۱. وظیفه متهم در اثبات ادعای عوامل توجیه کننده جرم
۲. آزادی متهم بلافاصله پس از صدور حکم برائت ضرورت اثبات بی گناهی توسط متهم
۲. عدم ضرورت اعتراف به اتهام انتسابی ۷- در صورت تعارضی صلاحیت محلی میان دو دادگاه که در حوزه یک استان نیستند، مرجع حل اختلاف کدام دادگاه است؟
۱. دادگاه تجدید نظر استان ۲. دادگاه کیفری استان
٠٢ ديوان عالی کشور ۴. دادگاه محل وقوع جرم
."וV"וץ. ו. ון. ו. ו
صفحه ۱ از ۳
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲


***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : آیین دادرسی کیفری ۲ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق جزاوجرم شناسی، حقوق ۱۲۲۳۰۴۹ ۸- دادگاه های اطفال، طبق ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری چگونه انس ؟ ۱. دادگاه های تخصصی هستند. ۲. منحصرا صلاحیت رسیدگی به جرائم معینی را دارند. ۳. منحصرا به جرائم اطفال رسیدگی می کنند. ۲. با حفظ صلاحیت عام خود برای رسیدگی به همه جرائم ، به جرائم اطفال نیز رسیدگی می کنند. ۹- دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرائمی که مجازات آنها به ترتیب (قصاص نفس - قصاص عضو) است از چند نفر تشکیل می شود؟ ۱. ۳ نفر-۳ نفر ۲. ۳ نفر -۱ نفر ۳. ۵ نفر - ۳ نفر ۵۰۴ نفر - ۵ نفر ۱۰- در تعارضی صلاحیت دادگاه (کیفری استان و دادگاه اطفال) در فرضی که متهم بالغ زیر ۱۸ سال بوده و مرتکب جرمی شده
که مجازات قصاص نفسی دارد، مرجع حل تعارضی کدام است؟ این مرجع ، رای به صلاحیت کدام یک از دو دادگاه کیفری استان و دادگاه اطفال خواهد داد؟
۱. دادگاه تجدید نظر استان - دادگاه اطفالی ۲. دیوان عالی کشور- دادگاه اطفال ۳. دادگاه تجدید نظر استان - دادگاه کیفری استان ۲. دیوان عالی کشور- دادگاه کیفری استان ۱۱-رسیدگی به جرائم حین خدمت نظامیان در صلاحیت کدام دادگاه است؟
۱. دادگاه نظامی ۲. دادگاه انقلاب ۳. دادگاه عمومی ۴. دادگاه کیفری استان
۱۲- چنانچه ضابط دادگستری در تفتیش منزل مرتکب سرقت شود ، رسیدگی به چنین جرمی در صلاحیت کدام دادگاه است؟
۱. دادگاه نظامی ۲. دادگاه عمومی ۳. دادگاه انقلاب ۴. دادگاه کیفری استان ۱۳- تنها جرمی که مجازات ( صلب ) دارد کدام است؟
۱. بغی ۲. سب نبی ۳. محاربه f سرقت حدی
۱۴- کدام گزینه در خصوص اعضای شورای حل اختلاف، صحیح است؟ ۱. هیچ یک از آنها کارمند قضایی نیستند. ۲. سه عضو اصلی آن کارمند قضایی محسوب می شوند.
۲. دو عضو علی البدل شورا، کارمند قضایی هستند. ۲. تمام اعضاء آن کارمند قضایی هستند.
."וV"וץ. ו. ון. ו. ו
صفحه ۲ از ۳
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : آیین دادرسی کیفری ۲ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق جزاوجرم شناسی، حقوق ۱۲۲۳۰۴۹ ۱۵- از ویژگی های کدام مرجع اختصاصی دولتی ، بر خلاف اصلی تفکیک قوا بودن است؟ ۱. سازمان تعزیرات حکومتی ۲. دیوان عدالت اداری ۳. دادگاه ویژه روحانیت ۴. شورای حل اختلاف ۱۶- تجدید نظرخواهی در مورد کدام یک اثر تعلیقی ندارد؟ ۱. محکومیت به زندان ۲. محکومیت به شلاق
۲. محكوميت به اعدام ۴. تعلیق تمام مجازات
۱۷- مرجع تجدیدنظرخواهی آراء صادره از دادگاه انقلاب کدام است ؟
۱. دادستان کل کشور ۲. دیوانعالی کشور ۳. دادگاه کیفری استان ۴. آراء آن قطعی است.
------------------ ۱۸- هر گاه تجدید نظر خواه زندانی باشد، از ............. نسبت به امری که به موجب آن بازداشت است ۱. تجدید نظر خواهی - معاف است. ۲. تنظیم فرم های مخصوص - معاف نیست. ۰۳ پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر-معاف است. .Y . پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر - معاف نیست.
۱۹- اعاده دادرسی عام بر عهده چه مرجعی است؟ ۱. رئیس قوه قضائیه ٠٢ ديوان عالی کشور ۳. دیوان عدالت اداری ۴. دادگاه کیفری استان ۲۰- در نظام اقناع وجدان قاضی ، برای اثبات مجرمیت متهم، مهم ترین دلیل اثباتی کدام است؟
۱. اقرار ۲. شهادت ۳. کارشناسی ۴ ، علم قاضی
."וV"וץ. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۳***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :