نمونه سوال درس حقوق مدنی 6 عقود معین قسمت الف نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس حقوق مدنی 6 عقود معین قسمت الف نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : ( حقوق مدنی ۶عقودمعین قسمت (الف
رشته تحصیلی / کد درس : حقوق خصوصی، حقوق ۱۲۲۳۰۴۷
W— گزینه صحیح کدام است ؟ ۱. قدرت بر تسلیم مبیع از طرف بایع، موضوعیت دارد نه طریقیت. ۲. اگر بایع قادر بر تسلم مبیع نباشد ولی مشتری شخصاً بتواند آن را تسلیم و تصرف کند عقد بیع صحیح است. ۳. قدرت بر تسلیم درهنگام تشکیل عقد باید وجود داشته باشد، در غیر این صورت عقد از طرف مشتری قابل فسخ است. ۴. در صورتی که فقط قسمتی از مبیع قابل تسلیم باشد، عقد بیع نسبت به کل مبیع باطل است. ۲- در صورتی که هنگام تشکیل عقد بیع، قدرت بر تسلیم وجود داشته ولی بعداً سلب شده باشد، هرگاه مبیع، عین معین یا در حکم آن بوده باشد، عقد بیع چه وضعیتی دارد؟ ۱. از زمان سلب قدرت، منفسخ خواهد شد. ۲. از ابتدا باطل است. ۳. از زمان سلب قدرت، مشتری حق فسخ دارد. ۴. از ابتدا صحیح است. ۳- «الف» یک سوم پارچه های موجود در انبار خود را به صورت کلی در معین به شخصی «ب» می فروشد، قبل از تسلیم مبیع، نیمی از پارچه های انبار به علت آتش سوزی تلف می شود، این حادثه چه تأثیری در رابطه ی فروشنده و خریدار می گذارد؟ ۱. فروشنده باید نیمی از مبیع را به خریدار تسلیم نماید. ۲. فروشنده باید کل مبیع را از بین پارچه های باقی مانده، جدا و به خریدار تسلیم نماید. ۳. خریدار حق فسخ معامله را دارد.
۴. فروشنده می تواند قیمت کل مبیع را به خریدار بدهد.
۴- در عقد بیع تملیکی، مبیع یا ثمن به کدام یک از صور زیر، می تواند باشد؟
۱. عین معین خارجی ۲. کلی در معین ۳. کلی فی الذمه ۴. کلی در معین یا کلی فی الذمه
۵- اگر شخصی باغ خود را به دیگری بفروشد و طرفین قرار بگذارند که فروشنده، باغ را یک سال بعد به خریدار تحویل دهد، انتقال مالکیت باغ به خریدار از چه هنگامی محقق می گردد؟ ۱. پس از یک سال، اگرچه باغ هم چنان در تصرف فروشنده باشد. ۲. پس از یک سال، مشروط بر این که باغ به خریدار تسلیم شود. *. بلافاصله پس از عقد.
۴. پس از یک سال مشروط به قبضی باغ از طرف خریدار،
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۱ از ۷
\,\.|\.\. Y\. AV

***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : حقوق مدنی ۶عقودمعین قسمت (الف)
رشته تحصیلی / کد درس : حقوق خصوصی، حقوق ۱۲۲۳۰۴۷
۶- مطابق قانون مدنی، حکم شیئی که عرفاً از توابع مبیع است ولی متعاملین بر آن جاهل باشند، چیست؟ ۱. چون طرفین انتقال آن را قصد نکرده اند، داخلی در بیع نخواهد بود. ۰۲ آن شیء به تبع مبیع به خریدار منتقل می شود. ۳. آن شی ء به تبع مبیع به خریدار منتقل می شود ولی مشتری باید مابه التفاوت آن را بپردازد.
۴. بایع می تواند با استفاده از خیار تبعیض صفقه معامله را نسبت به شیء فسخ نماید.
۷- به نظر مولف، محصولات فکری، هنری و ادبی مثل نرم افزار ها چه نوع مالی محسوب می شوند؟ ۱. عین محسوب شده، می توانند مورد فروش واقع شوند. ۲. منفعت محسوب شده، می توانند مورد فروش واقع شوند. ۳. عملی محسوب می شوند و می توانند مورد اجاره واقع شوند. ۲. اصولاً مال محسوب نمی شوند.
۸- مفهوم قبضی چیست؟ ۱. تصرف و استفاده ی مشتری با رضایت فروشنده ۲. استیلاء مشتری بر مبیع ۳. تحویل دادن و تصرف و استیلاء مشتری بر مبیع و تحویل ثمن به فروشنده
آن دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که بتواند در آن تصرف نماید.
۹- بیعی که ثمن آن باید فوراً پرداخت شود، ولی برای تسلیم مبیع اجلی معین شده باشد، چه نامیده می شود و اثر حقوقی آن
تا ؟
۱. سلم - صحیح ۲. نسیه- صحیح ۳. کالی به کالی - باطلی ۴. سلف - باطلی
۱۰- برای تحقق حق حبس در عقد بیع، کدامیک از شروط زیر لازم است؟ ۱. مبیع مؤجلی باشد. ۲. هیچ یک از طرفین، مورد معامله را به طرف دیگر تسلیم نکرده باشد. " . ثمن مؤجل باشد.
۲. مبیع یا ثمن، عین معین باشد.
Y\. AV .\.\|.\,\ صفحه ۲ از ۷
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد - - - - ;I - مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : حقوق مدنی ۶عقودمعین قسمت (الف)
رشته تحصیلی /کد درس : حقوق خصوصی، حقوق ۱۲۲۳۰۴۷
۱۱- چنانچه مبیع پیش از تسلیم به مشتری بر اثر تقصیر شخص ثالث تلف شود، عقد بیع چه وضعیتی پیدا خواهد کرد؟
۱. از ابتدا باطل می شود. ۲. از زمان تلف، منفسخ می شود. ۳. خریدار حق فسخ دارد. آثالث، مسئول رد بدل آن به خریدار می باشد.
۱۲- در بیع خیاری، انتقال مالکیت از چه زمانی واقع می شود؟
۱. انقضای مدت خیار ۲. زمان انعقاد عقد ۰۳زمان فسخ آ، ابتدای مدت خیار
۱۳- بیع صرف عبارت است از:
۱. خرید و فروش مسکوکات ۲. خرید نقره و طلا به طور مسکوک ۳. خرید و فروش طلا و نقره به طلا و نقره " . بيع طلا و نقره ۱۴- منظور از معلوم و معین بودن مورد معامله به ترتیب چیست؟ ャ
۱. مجهول نبودن در هر دو مورد مرداد نبودن در هر دو مورد
۳. مجهول نبودن - مرداد نبودن
مرداد نبودن - مجهول نبودن ۱۵- ضمان درک مبیع به چه معناست؟ ۱. مسئولیت بایع است نسبت به فقدان اوصاف مبیع ۲. مسئولیت بایع است نسبت به عیب مبیع ۳. مسئولیت بایع است در هنگام تعلق حق غیر نسبت به مبیع
۴. مسئولیت بایع است نسبت به خسارات ناشی از معامله
۱۶- حکم تلف مبیع قبل از تسلیم، بدون تقصیر و اهمال بایع کدام است؟ ۱. بیع صحیح است و تلف از مال مشتری محسوب می شود.
۲. بیع منفسخ می شود و ثمن به مشتری مسترد می شود.
.Y . بیع صحیح است و بایع مکلف به تسلیم مثل مبیع تلف شده می باشد.
آ، بیع منفسخ می شود و نصف ثمن به مشتری مسترد می شود.
۱۷- خیارات مختص بیع کدام است؟
۱. غبن - عیب - حیوان ۲. مجلس - حیوان - رؤیت ۳. تأخیر ثمن - مجلسی - عیب ۴. تأخیر ثمن - مجلسی - حیوان
Y\. AV .\.\|.\,\ صفحه ۳ از ۷ كدها
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
.
: کارشناسی و کارشناسی ارشد - - - - ;I - مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰
عن-وان درس : حقوق مدنی ۶عقودمعین قسمت (الف)
رشته تحصیلی /کد درس : حقوق خصوصی، حقوق ۱۲۲۳۰۴۷
۱۸- کدام گزینه در مورد خیار تأخیر ثمن صحیح نمی باشد؟
۱. مبیع، عین خارجی باشد. آن برای تسلیم مبیع، اجلی معین نشده باشد. ۳. مدت خیار از تاریخ انعقاد عقد تا سه روز پس از معامله می باشد. ۴. خیار تأخیر ثمن مخصوص بایع است. ۱۹- تعریف ذیل متعلق به کدام یک از خیارات می باشد: «هرگاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط با اعتماد به توصیف، خریداری کند، اگر بعداً آن را فاقد آن اوصاف دریابد، می تواند بیع را فسخ کند».
۱. خیار رؤیت ۲. خیار تخلف شرط ۳. خیار تخلف وصف ۴. خیار شرط
۲۰- حکم اجاره ی مالی مشاع چیست؟ ۱. جایز است و نیاز به اذن شریک ندارد. ۲. مشروط به اذن شریک، جایز است. ۳. جایز است، ولی تسلیم عین مستأجره نیازمند اذن شریک است.
۲. اساساً اجاره ی مال مشاع جایز نیست.
۲۱- کدامیک از عبارات زیر صحیح نمی باشد؟ ۱. مورد اجاره ممکن است عین معین یا کلی باشد. ۲. مورد اجاره ممکن است مال مشاع باشد. ۳. موجر باید مالک عین مستأجره باشد.
۴. مورد اجاره باید مالی باشد که بتوان با بقاء عین از آن استفاده کرد.
۲۲- در صورتی که مستأجر به علت وجود عذر عام، نتواند از عین مستأجره انتفاع ببرد کدام گزینه صحیح است؟
۱. عقد باطل است. ۲. عقد صحیح است. ۳. عقد قابل فسخ است. ۲. عقد پس از رفع عذر صحیح است.
۲۳- چنانچه عین مستأجره عین خارجی و معین و یا عین مستأجره کلی باشد، نوع اجاره به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟
۱. تملیکی - عهدی ۲. عهدی - تملیکی ۳. عهدی - عهدی ۴۔ تملیکی- تملیکی
= صفحه ۴ از ۷
۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۱۰۹۷ = نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :