نمونه سوال درس حقوق در مددکاری نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس حقوق در مددکاری نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. .
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عنوان درس : حقوق در مددکاری، حقوق کار رشته تحصیلی /کد درس: ، - علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) ۱۲۲۲۱۶۵ -، علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه) ۱۲۲۲۱۹۴ حقوق ۱۲۲۳۰۴۵
۱- چه کسی حقوق کار را بر همه روابط حقوقی ناشی از انجام کار برای دیگری، مشروط بر اجرای کار با تبعیت یک طرف نسبت به طرف دیگر می داند؟
Y ۰ سیسموندى دسرای دستیموری ٠٣ پل دوران ۲- کتاب اندیشه حقوق اجتماعی از کیست و درباره چه موضوعی بحث می کند؟ ۱. اگوست کنت - تحولات حقوق کار ۲. گورویچ - حقوق کار ۰۲گورویچ - مفهوم حقوق اجتماعی از دیدگاه خود ۴ - امیل دورکیم- حقوق کار ۳- کدام مکتب بر پذیرش فلسفه اقتصاد آزاد یا رقابت آزاد میان افراد تأکید دارد؟ ۱. اصالت تحصلی ۲. اصالت فرد ۳. تحققی ۴- سه امر مهمی که در اصل ۲۸ قانون اساسی به آن تاکید شده کدام است؟ ۱. آزادی کار، اقتصاد آزاد، حق مسکن ۲. حق شغل، حق مسکن، رفاه اجتماعی ۲. اقتصاد آزاد، حمایت از کارگران، حمایت از تولید ملی ۴. آزادی کار، حق کار ، عدم تبعیضی ۵- تهیه و تنظیم آیین نامه های قانون کار بر عهده چه نهادی است؟ ۱. وزیر کار و امور اجتماعی ٠٢ معاون رييس جمهور
۲. شورای عالی کار ۴. هئیت وزیران
۶- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت حل اختلاف در صلاحیت کدام نهاد است؟
۱. دیوان عدالت اداری ۲. شورای عالی کار ۲. دادگاه عمومی حقوقی ۴. هیأت تشخیص کار
۷- اعضای هئیت تشخیصی برابر قانون کار ۱۳۶۹ کدامیک از موارد ذیل است؟ ۱. یک نفر نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی، یک نفر نماینده کارگران، یک نفر نماینده کارفرمایان ۲. یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی، یک نفر نماینده کارگران، یک نفر نماینده کارفرمایان ۳. یک نفر نماینده کارفرمایان، یک نفر نماینده کارگران
۴. یک نفر نماینده شورای عالی کار، یک نفر نماینده کارگران، یک نفر نماینده کارفرمایان A— وظیفه اصلی تدوین معیارهای להט المللی بر عھدہ کدام نهاد است؟
۱. سازمان ملل ۰۲ دفتر بین المللی کار
۳. کنفرانس بین المللی کار ۴. سازمان بین المللی کار
γ.γ./γ.γ.γγΥγ"Δ صفحه ۱ از ۵
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
.
= دانشگاه پبام نهر کارشناسی میخک از آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : حقوق در مددکاری، حقوق کار رشته تحصیلی / کد درس: علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) ۱۲۲۲۱۶۵ -، علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه) ۱۲۲۲۱۹۴ - ، حقوق ۱۲۲۳۰۴۵
۹- تصمیمات کنفرانس بین المللی کار با چه حد نصابی رسمیت می یابد؟ ١. اکثريّت دوسوم آراء نمایندگان حاضر ۲. نصف بعلاوه یک حاضرین ۳. اکثریت مطلق آراء حاضرین در جلسه ۴. اکثریت سه چهارم اعضاء حاضر
۱۰- سندی که پس از تصویب کنفرانس باید به تصویب مقام های صلاحیتدار هر یک از کشورهای عضو برسد، کدامیک از موارد ذیل است؟
۱. مقاوله نامه ۲. توصیه نامه ۰۳ پروتکل ۴. قطعنامه
۱۱- میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در چه سالی و به تصویب چه نهادی رسید؟ ۱۹۶۶۰۱- مجمع عمومی سازمان ملل متحد ャ ۱۹۸۸ - سازمان بین المللی کار
۳. ۱۹۸۵ - اتحادیه جهانی کارگران ۱۹۹۰۰۴- شورای امنیت سازمان ملل ۱۲- گزینه صحیح را انتخاب کنید: ۱. تعهد مقاطعه دهنده، تعهد به نتیجه است و تعهد کارگر، فقط تعهد به وسیله.
۲. مقاطعه کار بر خلاف کارگر، نیروی کار خود را در اختیار دیگری می گذارد و خدمات خود را برابر شرایط فعالیت مورد نظر انجام می
د هغل. ۳. تعهد کارگر، انجام کار به طور کلی است ولی تعهد پیمانکار انجام کار به طور جزئی است.
۴. تعهد کارگر، تعهد به وسیله است و تعهد پیمانکار، تعهد به نتیجه.
۱۳- مطابق قانون جدید کار، حداقل سن کارآموز برای کارآموزی در کارگاه چند سال است؟
۱. ۱۴ سال ۱۵۰۲ سال ۳. ۱۲ سال ۱۸.۴ سال
۱۴- مطابق قانون کار سال ۱۳۶۹ برخی از فعالیت های کشاورزی در چه صورتی از شمول این قانون مستثنی می گردد؟
۱. با تصویب شورای عالی کار
۲. بر اساس ماده ۱۸۹ قانون کار ۱۳۶۹، همه کارگران کشاورزی همانند سایر کارگران به طور مطلق مشمول تمام مقررات قانون کار می باشند.
۳. با تصویب وزیر کار و امور اجتماعی
f
دا شورای عالی کار و تصویب هیات وزیران
صفحه ۲ از ۵
γ.γ./γ.γ.γΥγγ"Δ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲

***
.
= دانشگاه پبام نهر کارشناسی حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : حقوق در مددکاری، حقوق کار
رشته تحصیلی / کد درس: علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) ۱۲۲۲۱۶۵ -، علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه) ۱۲۲۲۱۹۴ - ، حقوق ۱۲۲۳۰۴۵
۱۵- کدام گزینه از شمول قانون کار استثنا شده است؟
۱. کارگران پاره وقت و آزمایشی ۲. نمایندگان کارفرمایان
۳. کارگران کارگاه های خانوادگی ۴. کارآموزان ۱۶- ورود بازرسان کار به کارگاه های خانوادگی منوط به اجازه کتبی کدام نهاد خواهد بود؟
۱. دادستان محلی ٢. نیروی انتظامی محل
۳. اداره کار محلی آ، وزارت کار و امور اجتماعی ۱۷- عبارت « انجام کار از سوی کارگر در برابر دریافت مزد است»، بیان کننده کدام ویژگی قرارداد کار است؟
۱. قرارداد کار عقدی است رضایی ۲. قرارداد کار عقدی است معوضی
۳. قرارداد کار عقدی است دو تعهدی آن قرارداد کار عقدی است مستمر ۱۸- اصطلاح قرارداد الحاقی پیشنهاد کدام حقوقدان بود؟
۱. پتیه ャ。 سالی ۳. کامرلنک f داسانی دسیمونی ۱۹- مطابق قانون کار ۱۳۶۹؛ بکارگیری افراد زیر ۱۵ سال در کارگاه چه مجازاتی دارد؟
۱. موجب محکومیت متخلف به پرداخت جریمه خواهد شد.
۲. به موجب حکم دادگاه، کارگاه تعطیل خواهد شد.
۳. در صورت تکرار متخلف به حبس از ۹۱ تا ۱۸۰ روز محکوم خواهد شد.
۴. گزینه ۱ و ۳ ۲۰- در صورتی که در دوره آزمایشی قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد؛ کدامیک از موارد ذیل صحیح است؟
۱. وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود. کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدات انجام کار خواهد بود.
۳. کارفرما نمی تواند تا پایان دوره آزمایشی رابطه کار را قطع کند.
۴. کارفرما در صورتی حق قطع رابطه کار را دارد که کارگر نیز با آن موافقت کرده باشد. ۲۱- حداکثر مدت دوره آزمایشی در قرارداد کار برای کارگران ساده و نیمه ماهر چه میزان می باشد؟
۱. سه ماه ۲. چهارماه ۳. یک ماه ۴. دوماه
("וץץץ. ו. ון. ו. ו
A نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ ت= صفحه ۳ از

***
.
= دانشگاه پبام نهر کارشناسی حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : حقوق در مددکاری، حقوق کار
رشته تحصیلی / کد درس: علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) ۱۲۲۲۱۶۵ -، علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه) ۱۲۲۲۱۹۴ - ، حقوق ۱۲۲۳۰۴۵
۲۲- مطابق ماده ۱۸۱ قانون کار مجازات کارفرمایانی که افراد بیگانه فاقد پروانه کار را به کار گیرند کدامیک از موارد ذیل می
باشد ؟ W ... پرداخت جریمه نقدی أ : حبس ۳. تعطیلی کارگاه ۲. حبس و جریمه نقدی
۲۳- مطابق قانون کار ۱۳۳۷؛ کارفرمایی که قصد اخراج کارگر خود را داشت، ظرف چه مهلتی ملزم به آگاه کردن کارگر بود؟
۱. ۱۵ روز ۲. ۳۰ روز ۳. ۲۰ روز ۱۰.۴ روز የf– اصطلاح قرارداد کار با مدت معین و نامحدود مربوط به قانون کار چه سالی است؟ ۱. قانون کار ۱۳۲۸ ۲. قانون کار ۱۳۶۹ ۳. قانون کار ۱۳۳۷ ۴. قانون کار ۱۳۵۲
۲۵- کدام شخصیت علمی، ناممکن شدن اجرای تعهد قراردادی یکی از طرفین را مشخصه اصلی تعلیق قرارداد کار برمی شمرد؟
۱. سالی ۲. گیزو ٠٢ پل دوران ۴. کامرلنک ۲۶- مطابق قانون کار ۱۳۶۹؛ کدام یک از موارد ذیل جزء موارد تعلیق قرارداد کار محسوب نمی شود؟
۱. مرخصی آموزشی ۲. توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما
۳. انجام خدمت وظیفه ۴. مرخصی سالانه ۲۷- مطابق قانون کار ۱۳۶۹؛ در کدامیک از موارد ذیل مدت تعلیق قرارداد کار جزو پیشینه خدمت کارگر محسوب نمی شود؟
۱. مدت توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما ۲. مدت مرخصی زایمان
۳. مدت مرخصی استعلاجی ۴. اعتصاب کارگران
۲۸- مهم ترین اثر تعلیق قرارداد کار در کدامیک از موارد ذیل آمده است؟ ۱. کارگر نمی تواند به کار پیشین خود برگردد. ۲. رابطه کارگر و کارفرما قطع نمی شود. ۳. کارفرما می تواند با استفاده از حق فسخ قرارداد را یکطرفه فسخ نماید.
f مدت تعلیق قرارداد کار اصولاً جزو پیشینه خدمت کارگر به حساب می آید.
("וץץץ. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم "1W"AY–A = صفحه ۴ از ۵

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :