نمونه سوال درس آیین دادرسی کیفری نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس آیین دادرسی کیفری نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : آیین دادرسی کیفری ۱ رشته تحصیلی /کد درس : حقوق جزاوجرم شناسی، حقوق ۱۲۲۳۰۴۳ ۱- علنی بودن دادرسی از ویژگیهای کدام نظام دادرسی است؟ ) ... اتهامی Y. تفتیش ۳. ہ ہنہ :۔ f اسلامی ۲- کدام یک از مقامات دادسرا از نظر قضایی ، تابع سلسله مراتب نیست؟ ۱. معاون ارجاع ۲. بازپرسی ۳. دادیار ۴. مدیر دفتر ۳- دادسرای نظامی به کدام مورد رسیدگی می کند؟ ۱. جرایم اعضای نیروهای مسلح ۲. جرایم امنیتی نیروهای مسلح ۳. جرایم مربوط به وظایف خاصی نظامی وانتظامی ۴. کلیه دعاوی حقوقی و کیفری نیروهای مسلح
۴- به کدام دلیل هرگاه قیام اقدام به طرح شکایت از طرف محجور نموده و منجر به صدور حکم قطعی شده و بعدا به لحاظ خروج از حجر، خودمحجور طرح شکایت کند ، قاعده اعتبار امر مختوم جاری می شود؟
ا. وحدت سبب ٢. وحدت موضوع
۰۳ وحدت اصحاب دعوی ۴. قطعیت حکم
۱. شکایت شاکی ۲. اقرار متهم
۳. گزارش ضابطین دادگستری ۴ - اعلام جرم براساس اطلاعات شخصی ۶- مرور زمان جرایمی که حداکثر مجازات آن در قانون، حبس بیش از سه سال باشد، کدام است ؟
۱. سه سال ۲. پنج سال ۳. ده سالی ۴. پانزده سال ۷- علت اهمیت مرحله تحقیقات مقدماتی کدام است ؟
۱. کشف جرم ۲. باقی بودن دلایل و آثار جرم
۰۳ دستگیری مجرم ۴. سرعت رسیدگی ۸- کشف مفاسد کلان اقتصادی و سرقت میراث فرهنگی در حیطه وظایف کدام یک از ضابطین خاصی قراردارد؟
۱. مامورین بسیج ۲. مامورین وزارت اطلاعات
۳. مامورین کشف قاچاق ۴ - ضابطین نظامی
صفحه ۱ از ۴
\የ•WÝ•\•\|•\•\ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : آیین دادرسی کیفری ۱ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق جزاوجرم شناسی، حقوق ۱۲۲۳۰۴۳ ۹- در کدام مورد اصلی بر ممنوعیت حضور وکیل در جلسه بازجویی نمی باشد ؟ ۱. محرمانه بودن موضوع جرم ۲. موجب فساد بودن حضور غیر متهم ۳. جرایم علیه امنیت کشور ۴. تقاضای شاکی یا متهم ۱۰- در جرایم غیرمشهود، اجازه مقام قضایی در کدام مورد لازم است؟ ۳. جلب ۴. تفتیش منزل و اشخاصی و جلب
۱۱- در صورت برداشتن مجازات عمل مجرمانه توسط قانونگذار، تکلیف قاضی تحقیق چیست؟
).. صدور قرار منع تعقیب ャ。 صدور قرار موقوفی تعقیب ۳، صدور قرار تعلیق تعقیب ۴. ادامه تعقیب
۱۲- مرجع صالح انجام تحقیقات مقدماتی در جرایم منافی عفت که دارای شاکی خصوصی است ، کدام است ؟
۱. قاضی دادگاه ۲. دادستان ۲. بازپرسی ". ضابطين
۱۳- وثیقه گذار ظرف چه مدت از تاریخ ابلاغ اخطار واقعی ، باید متهم را تسلیم نماید؟
۱. ۴۸ ساعت ۲. ۲۴ ساعت ۲. ده روز آ، بیست روز ۱۴- در صورت فوت متهم در هر یک از مراحل دادرسی، تکلیف مرجع قضایی چیست؟
۱. صدور قرار ترک تعقیب ۲: صدور قرار منع تعقیب
۰۳ صدور قرار موقوفی تعقیب ۴. ادامه تعقیب ۱۵- مهمترین ایراد قرار بازداشت موقت کدام است ؟
۱. تقابل با اصلی برابری سلاح ها ۲. تضمین حضور متهم نزد مراجع قضایی
۰۳ وسیله ای برای دستیابی به متهم ۴. سلب آزادی متهم ۱۶- نخستین اقدام نسبت به متهم پس از شکایت چیست؟
۱. جلب ۲. احضار ۳. تحت نظر ۲. بازجویی ۱۷- کدام یک ، از جهات قانونی شروع به تحقیقات مقدماتی بازپرسی نیست؟
۱. شکایت شاکی ۲. ارجاع دادستان ۳. اقرار متهم ۴. جرم مشهود \የ•WÝ•\•\|•\•\ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۲ از ۴***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰
عن-وان درس : آیین دادرسی کیفری ۱
رشته تحصیلی / کد درس : حقوق جزاوجرم شناسی، حقوق ۱۲۲۳۰۴۳
۱۸- در صورت برائت متهم دادگاه کیفری نسبت به دعوی حقوقی چه اقدامی انجام می دهد؟ ۱. به دعوی حقوقی نیز رسیدگی می کند. ۲. مجاز به رسیدگی نیست. ۰۳ دعوی حقوقی را به دادگاه صالح می فرستد. ۴. اگر معد اظهارنظر نباشد رسیدگی نمی کند.
۱۹- در مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرایمی که نیازمند تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی نیستند ، رعایت چه شرطی
لازم است ؟ ۱. وجود عین مالی ۲. کشف اموال موضوع جرم ۳. استرداد مالی توسط متهم ۲. عینی بودن مالی مورد مطالبه
۲۰- ضرر و زیانی که سبب آن موجود است ولی ارتکاب جرم مانع تحقق آن می شود چیست؟
۱. ضرر و زیان مادی آن ضرر و زیان معنوی " . منفعت ۴. منافع ممکن الحصول ۲۱- دادسرا تا چه زمانی می تواند نسبت به فک یا تخفیف قرار تامین اقدام نماید؟
۱. تا زمان صدور قرار نهایی ۲. تا زمان صدور قرار اعدادی
۳ - در صورت صدور قرار مجرمیت ۴. در مدتهای تعیین شده ۲ یا ۴ ماه
۲۲- حق اعتراضی به قرار بازداشت توسط متهم چگونه است؟
۱. حق اعتراضی ندارد. ۲. حق اعتراض به بازداشت رادارد.
۳. حق اعتراض به ادامه بازداشت رادارد. ۴. حق اعتراض به قرار بازداشت و ادامه آن را دارد. ۲۳- کدام مورد می تواند موضوع وثیقه ، در دادسرا قرار گیرد؟
۱. وجه نقد ۲. مال منقول
۳. مال غیر منقول ۴. وجه نقد و مال منقول و مال غیرمنقول
۲۴- قراری که پس از احراز تمکن مالی ضامن توسط مرجع قضایی صادر می شود کدام است؟ ۱. قرار کفالت ۲۔ قرار قبولی کفیل ۳. قرار وثیقه ۴. قرار قبولی وثیقه ۲۵- مرجع تعقیب دعوای عمومی در ایران کدام است؟
۱. دادگاه ۲. دادسرا ٠٢ ديوان عالی کشور ٠٢ پليس
\የ•WÝ•\•\|•\•\ صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : آیین دادرسی کیفری ۱
رشته تحصیلی / کد درس : حقوق جزاوجرم شناسی، حقوق ۱۲۲۳۰۴۳
۲۶- کدام یک از شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب، مشکل اصلی در صدور این قرار تلقی می شود؟
۱. اقرار مقرون به واقع متهم ۰۲ فقدان شاکی خصوصی ۰۳ نداشتن سابقه کیفری مؤثر ۴. جنحه ای بودن اتهام
۲۷- در صورت تقاضای متهم بر تودیع وثیقه به جای معرفی کفیل تکلیف دادسرا چیست؟
۱. مکلف به قبول آن است. ۲. به علت شدیدتر بودن، قابل قبول نیست. ۳. می تواند با تبدیل به قرار وثیقه موافقت نماید. ۰۲ وثیقه به عنوان وجه الکفاله تلقی و پذیرفته می شود.
۲۸- کدام مورد با قرار بازداشت موقت ، منطبق است؟
۱. بازداشت موقت گاهی جایز و گاهی لازم است. ۲. بازداشت موقت، جایز است. ۲. بازداشت موقت، الزامی است. ۴. فقط در جرایمی که مجازات آن اعدام است، الزامی است.
የቄ– ملاحظه صحنه جرم و آثار به جای مانده از آن در محل ارتکاب به موجب کدام قرار، صورت می گیرد؟
۰۱قرار کارشناسی ۰۲قرار معاینه محلی ۰۳قرار تحقیقات محلی ۴. قرار تامینی
۳۰- نخستین اقدام در بازجویی از متهم کدام است ؟
) . | تعلام پیشین کیفری Y استعلام هويت ۳. تفهیم اتهام " اخذ قبول يا عدم قبول اتهام
\የ•WÝ•\•\|•\•\ صفحه ۴ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :