نمونه سوال درس آیین دادرسی مدنی 2 نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس آیین دادرسی مدنی 2 نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : آیین دادرسی مدنی ۲ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۴۲ ۱- کدامیک از گزینه ها صحیح است؟ ۱. شهادت عبارت است از اخبار به حقی به ضرر خود و به نفع دیگری ۲. شهادت عبارت است از اخبار به حقی به نفع خود و به زیان دیگری ۳. شهادت عبارت است از اخبار به حقی به نفع و ضرر دیگری ۴. شهادت عبارت است از اخبار به حقی به نفع و ضرر خود ۲- کدامیک از گزینه ها صحیح است؟ ۱. دعاوی رفع تصرف عدوانی، رفع مزاحمت، رفع ممانعت همگی دعوای غیرمالی هستند. ۲. دعاوی راجع به مال، اگر اصلی مالکیت محلی نزاع یا دعوا باشد دعوا غیرمالی است.
٠٢ دعواى تخلیه ملک دعوای مالی است.
٠٢ دعواى ابطال پروانه چاه آب دعوای مالی است.
۳- هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی و درخواست تامین دلیل و تامین خواسته در کلیه مراجع قضاوتی چه مبلغی می باشد؟
۱. ده هزار ریالی ۲. پنج هزار ریال ۰۳ پانصدریال آ، بیست هزار ریال ۴- کدام گزینه نیاز به اثبات سمت خود برای طرح دعوا ندارد؟
۱. ولی و سرپرست ۲. نمایندگی قراردادی ۳. نمایندگی قضایی ۴. اصیل ۵- هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند:
۱. مگر این که شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست کرده باشند.
۲. مگر این شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی یا ذی سمت قانونی از سوی آنان با رعایت کلیه مقررات درخواست کرده باشند. ۳. مگر اینکه خواهان یا فردی ذی سمت از سوی او برابر مقررات درخواست کرده باشند.
۲. مگر اینکه خواهان یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنها رسیدگی به دعوا را خواسته باشند.
۶- صدور قرار رد دادخواست بعلت عدم رفع نقصی از طرف خواهان در موعد قانونی از وظایف: ۱. دادگاه است. ۲. مدیر دفتر دادگاه است.
۳. شعبه مرجوع الیه است. ٠٢ رئيس شعبه اول است.
\•\•|\•\•የየ • የጫ
صفحه ۱ از ۵
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲

***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : آیین دادرسی مدنی ۲ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۴۲ ۱- کدامیک از گزینه ها صحیح است؟ ۱. شهادت عبارت است از اخبار به حقی به ضرر خود و به نفع دیگری ۲. شهادت عبارت است از اخبار به حقی به نفع خود و به زیان دیگری ۳. شهادت عبارت است از اخبار به حقی به نفع و ضرر دیگری ۴. شهادت عبارت است از اخبار به حقی به نفع و ضرر خود ۲- کدامیک از گزینه ها صحیح است؟ ۱. دعاوی رفع تصرف عدوانی، رفع مزاحمت، رفع ممانعت همگی دعوای غیرمالی هستند. ۲. دعاوی راجع به مال، اگر اصلی مالکیت محلی نزاع یا دعوا باشد دعوا غیرمالی است.
٠٢ دعواى تخلیه ملک دعوای مالی است.
٠٢ دعواى ابطال پروانه چاه آب دعوای مالی است.
۳- هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی و درخواست تامین دلیل و تامین خواسته در کلیه مراجع قضاوتی چه مبلغی می باشد؟
۱. ده هزار ریالی ۲. پنج هزار ریال ۰۳ پانصدریال آ، بیست هزار ریال ۴- کدام گزینه نیاز به اثبات سمت خود برای طرح دعوا ندارد؟
۱. ولی و سرپرست ۲. نمایندگی قراردادی ۳. نمایندگی قضایی ۴. اصیل ۵- هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند:
۱. مگر این که شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست کرده باشند.
۲. مگر این شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی یا ذی سمت قانونی از سوی آنان با رعایت کلیه مقررات درخواست کرده باشند. ۳. مگر اینکه خواهان یا فردی ذی سمت از سوی او برابر مقررات درخواست کرده باشند.
۲. مگر اینکه خواهان یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنها رسیدگی به دعوا را خواسته باشند.
۶- صدور قرار رد دادخواست بعلت عدم رفع نقصی از طرف خواهان در موعد قانونی از وظایف: ۱. دادگاه است. ۲. مدیر دفتر دادگاه است.
۳. شعبه مرجوع الیه است. ٠٢ رئيس شعبه اول است.
\•\•|\•\•የየ • የጫ
صفحه ۱ از ۵
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲

***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : آیین دادرسی مدنی ۲
رشته تحصیلی /کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۴۲
-------- ۷- چنانچه دادگاه تجدید نظر در رسیدگی تجدید نظر تشخیص دهد که سمت دادخواست دهنده اولیه محرز نیست باید
۰۱رای تجدیدنظر خواسته را نقض و قرار رد دعوای بدوی را صادر نماید.
۰۲رای تجدیدنظر خواسته را فسخ و پرونده را برای صدور رای مجدد به دادگاه بدوی برگرداند.
۰۳رای تجدیدنظر خواسته را فسخ و خواهان دعوا را محکوم به بی حقی نماید.
۴. پرونده را به دفتر دادگاه تجدیدنظر برگرداند تا به دادخواست دهنده بدوی اخطار رفع نقصی نماید. ۸- رای دادگاه بدوی به محکوم علیه مقیم خارج از کشور در تاریخ ۱۳۹۲/۲/۲۰ ابلاغ شده است آخرین مهلت طرح دادخواست
تجدید نظر خواهی توسط او عبارت است از:
ו. .ץןץןץaץ \ YAY/や/Y・.Y ץ. . \ןץןץaץ \ f. \ . |ץןץaץ \ ۹- کدام گزینه تاریخ اقامه دعوا محسوب می شود؟
۱. تاریخ ابلاغ دادخواست به خوانده ۲. تاریخ ابلاغ اوراق قضایی به مخاطب
۳. تاریخ ثبت اظهارنامه در دفتر دادگاه ۰۴ تاریخ ثبت دادخواست در دفتر دادگاه ۱۰- رابطه بین دعوا و اقامه دعوا چیست؟
۱. دعوا از نوع اخبار است و اقامه دعوا انشا ۲. دعوا از نوع انشا است و اقامه دعوا اخبار
۰۳ دعوا و اقامه دعوا، هر دو از نوع انشا است. ۴. دعوا و اقامه دعوا، هر دو از نوع اخبار است. ۱۱- چنانچه دیوان عالی کشور در مرحله رسیدگی فرجامی قرار دادگاه تجدید نظر استان را که در تایید قرار دادگاه بدوی صادر
شده است نقضی نماید. رسیدگی مجدد با کدام دادگاه است؟
۱. با همان دادگاه بدوی ۲. با شعبه هم عرضی دادگاه بدوی
۳. با دادگاه تجدیدنظر استان ۰۴ با خود دیوان عالی کشور
۱۲- در صورتی که مدعی نتواند اقامتگاه مدعی علیه را معین کند و مفاد دادخواست آگهی شود فاصله بین انتشار آخرین آگهی تا روز جلسه رسیدگی نباید کمتر از ........ باشد.
۱. بیست روز ۲. یک ماه ۳. ده روز ۴. دو ماه
\•\•|\•\•የየ • የጫ
صفحه ۲ از ۵
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲

***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : آیین دادرسی مدنی ۲
رشته تحصیلی /کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۴۲
-------- ۷- چنانچه دادگاه تجدید نظر در رسیدگی تجدید نظر تشخیص دهد که سمت دادخواست دهنده اولیه محرز نیست باید
۰۱رای تجدیدنظر خواسته را نقض و قرار رد دعوای بدوی را صادر نماید.
۰۲رای تجدیدنظر خواسته را فسخ و پرونده را برای صدور رای مجدد به دادگاه بدوی برگرداند.
۰۳رای تجدیدنظر خواسته را فسخ و خواهان دعوا را محکوم به بی حقی نماید.
۴. پرونده را به دفتر دادگاه تجدیدنظر برگرداند تا به دادخواست دهنده بدوی اخطار رفع نقصی نماید. ۸- رای دادگاه بدوی به محکوم علیه مقیم خارج از کشور در تاریخ ۱۳۹۲/۲/۲۰ ابلاغ شده است آخرین مهلت طرح دادخواست
تجدید نظر خواهی توسط او عبارت است از:
ו. .ץןץןץaץ \ YAY/や/Y・.Y ץ. . \ןץןץaץ \ f. \ . |ץןץaץ \ ۹- کدام گزینه تاریخ اقامه دعوا محسوب می شود؟
۱. تاریخ ابلاغ دادخواست به خوانده ۲. تاریخ ابلاغ اوراق قضایی به مخاطب
۳. تاریخ ثبت اظهارنامه در دفتر دادگاه ۰۴ تاریخ ثبت دادخواست در دفتر دادگاه ۱۰- رابطه بین دعوا و اقامه دعوا چیست؟
۱. دعوا از نوع اخبار است و اقامه دعوا انشا ۲. دعوا از نوع انشا است و اقامه دعوا اخبار
۰۳ دعوا و اقامه دعوا، هر دو از نوع انشا است. ۴. دعوا و اقامه دعوا، هر دو از نوع اخبار است. ۱۱- چنانچه دیوان عالی کشور در مرحله رسیدگی فرجامی قرار دادگاه تجدید نظر استان را که در تایید قرار دادگاه بدوی صادر
شده است نقضی نماید. رسیدگی مجدد با کدام دادگاه است؟
۱. با همان دادگاه بدوی ۲. با شعبه هم عرضی دادگاه بدوی
۳. با دادگاه تجدیدنظر استان ۰۴ با خود دیوان عالی کشور
۱۲- در صورتی که مدعی نتواند اقامتگاه مدعی علیه را معین کند و مفاد دادخواست آگهی شود فاصله بین انتشار آخرین آگهی تا روز جلسه رسیدگی نباید کمتر از ........ باشد.
۱. بیست روز ۲. یک ماه ۳. ده روز ۴. دو ماه
\•\•|\•\•የየ • የጫ
صفحه ۲ از ۵
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲

***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : آیین دادرسی مدنی ۲
رشته تحصیلی /کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۴۲
۱۳- کدام گزینه صحیح است؟
۱. در مواردی که دادرسی حضور شخصی خواهان یا خوانده یا هر دو را لازم تشخیص دهد این موضوع در برگ اخطاریه قید می شود در این صورت شخصا مکلف به حضور خواهند بود.
۲. در مواردی که دادگاه حضور شخصی خواهان را لازم تشخیص دهد این موضوع در برگ اخطاریه قید می شود در این صورت شخصا مکلف به حضور خواهد بود.
۳. هر یک از اصحاب دعوا می توانند به جای خود وکیل به دادگاه معرفی نمایند و اگر حضور شخصی خواهان یا خوانده را لازم بداند پس از ابلاغ مراتب حضور متداعیین یا وکیل یا هر یک از آنان ضروری است. ۲. هر سه پاسخ فوق الذکر صحیح است. ۱۴- در جلسه اول دادرسی یکی از اسنادی که عادی است و خوانده به آن استناد نمود و رونوشت آن را تقدیم دادگاه کرده است مورد تردید و انکار واقع و تقاضای ارائه آن میشود که خوانده اصلی آن را ارائه نمی دهد در این صورت:
۱. دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر می کند.
۲. سند مذکور از اعداد دلایلی خوانده خارج می شود.
۳. دادگاه با وجود دلایل دیگر خوانده را محکوم می کند.
۴. خوانده موظف است ظرف ده روز اصل سند موضوع تردید و انکار را به دفتر دادگاه ارائه دهد. ----------- ۱۵- نتیجه دادرسی فوری همیشه
۱. حفظ فرصت ها است. ۲. با اطاله همراه نیست.
۲. رسیدگی فوری است. آ، صدور دستور موقت است.
۱۶- قاضی دادگاه به کدام یک از درخواستهای زیر می تواند در غیر محلی دادگاه نیز رسیدگی و رای صادر نماید؟ ۱. دستور موقت ۰۲ تامین خواسته ۰۳قرار سقوط دعوا ۰۴قرار رد دعوا ۱۷- استرداد دعوا تا چه زمانی امکانپذیر است؟
۱. تا زمانی که مذاکرات اصحاب دعوا خاتمه نیافته است. ۰۲ تا زمانی که حکم قطعی نشده باشد.
۳. استرداد دعوا تا پایان دادرسی امکان پذیر است. آ، استرداد دعوا در هیچ مقطعی امکان پذیر نیست.
۱۸- هزینه دادرسی درخواست سازشی چه میزانی است؟ ۱. براساس مبلغ خواسته معین می گردد. ۲. معادل ۱/۵ درصد است.
۳. معادل ۱/۵ در هزار است. ۴ - معادل دعاوی غیرمالی است،
\•\•|\•\•የየ • የጫ
صفحه ۳ از ۵
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲


***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : آیین دادرسی مدنی ۲
رشته تحصیلی /کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۴۲
۱۳- کدام گزینه صحیح است؟
۱. در مواردی که دادرسی حضور شخصی خواهان یا خوانده یا هر دو را لازم تشخیص دهد این موضوع در برگ اخطاریه قید می شود در این صورت شخصا مکلف به حضور خواهند بود.
۲. در مواردی که دادگاه حضور شخصی خواهان را لازم تشخیص دهد این موضوع در برگ اخطاریه قید می شود در این صورت شخصا مکلف به حضور خواهد بود.
۳. هر یک از اصحاب دعوا می توانند به جای خود وکیل به دادگاه معرفی نمایند و اگر حضور شخصی خواهان یا خوانده را لازم بداند پس از ابلاغ مراتب حضور متداعیین یا وکیل یا هر یک از آنان ضروری است. ۲. هر سه پاسخ فوق الذکر صحیح است. ۱۴- در جلسه اول دادرسی یکی از اسنادی که عادی است و خوانده به آن استناد نمود و رونوشت آن را تقدیم دادگاه کرده است مورد تردید و انکار واقع و تقاضای ارائه آن میشود که خوانده اصلی آن را ارائه نمی دهد در این صورت:
۱. دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر می کند.
۲. سند مذکور از اعداد دلایلی خوانده خارج می شود.
۳. دادگاه با وجود دلایل دیگر خوانده را محکوم می کند.
۴. خوانده موظف است ظرف ده روز اصل سند موضوع تردید و انکار را به دفتر دادگاه ارائه دهد. ----------- ۱۵- نتیجه دادرسی فوری همیشه
۱. حفظ فرصت ها است. ۲. با اطاله همراه نیست.
۲. رسیدگی فوری است. آ، صدور دستور موقت است.
۱۶- قاضی دادگاه به کدام یک از درخواستهای زیر می تواند در غیر محلی دادگاه نیز رسیدگی و رای صادر نماید؟ ۱. دستور موقت ۰۲ تامین خواسته ۰۳قرار سقوط دعوا ۰۴قرار رد دعوا ۱۷- استرداد دعوا تا چه زمانی امکانپذیر است؟
۱. تا زمانی که مذاکرات اصحاب دعوا خاتمه نیافته است. ۰۲ تا زمانی که حکم قطعی نشده باشد.
۳. استرداد دعوا تا پایان دادرسی امکان پذیر است. آ، استرداد دعوا در هیچ مقطعی امکان پذیر نیست.
۱۸- هزینه دادرسی درخواست سازشی چه میزانی است؟ ۱. براساس مبلغ خواسته معین می گردد. ۲. معادل ۱/۵ درصد است.
۳. معادل ۱/۵ در هزار است. ۴ - معادل دعاوی غیرمالی است،
\•\•|\•\•የየ • የጫ
صفحه ۳ از ۵
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲


***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : آیین دادرسی مدنی ۲ رشته تحصیلی /کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۴۲ ۱۹- دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین: ۱. براساس مفاد سازش بین طرفین حکم صادر می نماید و این حکم قطعی است. ۲. صرفا گزارش اصلاحی تنظیم می نماید و مفاد آن بدون صدور حکم یا قرار قابل اجرا است. ۰۳قرار رد دعوا صادر می کند. ۰۴قرار سقوط دعوا صادر می کند. ۲۰- رای دادگاه در چه موردی حکم نامیده می شود؟ ۱. راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن باشد. ۲. راجع به ماهیت دعوا یا قاطع آن باشد. ۰۳ راجع به ماهیت دعوا و قطعی باشد. ۲. راجع به ماهیت دعوا یا قطعی باشد. ۲۱- کدام دعوا، شخصی است؟
۱. انتقال دین ۲. خلع ید ۳. مطالبه حق انتفاع ۴. مطالبه حق ارتفاق
۲۲- در صورتیکه خواندگان متعدد باشند رای دادگاه:
۱. از حیث حضوری یا غیابی بودن مورد بررسی قرار نمی گیرد. ۲. نسبت به همه خواندگان یکسان عمل می شود. ۳. نمی تواند نسبت به بعضی از آنها حضوری و نسبت به بعضی دیگر غیابی باشد. ۴. ممکن است نسبت به بعضی از آنها حضوری و نسبت به بعضی دیگر غیابی باشد. ۲۳- اخذ تامین یا معرفی ضامن معتبر از محکوم له حکم غیابی: ۱. اصولا لازم نیست. ۲. به هیچ وجه ملاک عمل نمی باشد. ۳. لازمه اجرای حکم غیابی است. آن برای اجرای حکم لازم نمی باشد. ۲۴- در کدام گزینه حکم غیابی است؟
۱. خوانده یا وکیلی یا قائم مقام یا نماینده ی قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و لایحه دفاعیه نیز ارائه نداده باشد.
۲. اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد. ۳. خوانده یا وکیلی یا قائم مقام یا نماینده ی قانونی وی در دادگاه حاضر باشد.
۴. گزینه های ۱ و ۲ صحیح است.
\•\•|\•\•የየ • የጫ
صفحه ۴ از ۵
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲

***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : آیین دادرسی مدنی ۲ رشته تحصیلی /کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۴۲ ۱۹- دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین: ۱. براساس مفاد سازش بین طرفین حکم صادر می نماید و این حکم قطعی است. ۲. صرفا گزارش اصلاحی تنظیم می نماید و مفاد آن بدون صدور حکم یا قرار قابل اجرا است. ۰۳قرار رد دعوا صادر می کند. ۰۴قرار سقوط دعوا صادر می کند. ۲۰- رای دادگاه در چه موردی حکم نامیده می شود؟ ۱. راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن باشد. ۲. راجع به ماهیت دعوا یا قاطع آن باشد. ۰۳ راجع به ماهیت دعوا و قطعی باشد. ۲. راجع به ماهیت دعوا یا قطعی باشد. ۲۱- کدام دعوا، شخصی است؟
۱. انتقال دین ۲. خلع ید ۳. مطالبه حق انتفاع ۴. مطالبه حق ارتفاق
۲۲- در صورتیکه خواندگان متعدد باشند رای دادگاه:
۱. از حیث حضوری یا غیابی بودن مورد بررسی قرار نمی گیرد. ۲. نسبت به همه خواندگان یکسان عمل می شود. ۳. نمی تواند نسبت به بعضی از آنها حضوری و نسبت به بعضی دیگر غیابی باشد. ۴. ممکن است نسبت به بعضی از آنها حضوری و نسبت به بعضی دیگر غیابی باشد. ۲۳- اخذ تامین یا معرفی ضامن معتبر از محکوم له حکم غیابی: ۱. اصولا لازم نیست. ۲. به هیچ وجه ملاک عمل نمی باشد. ۳. لازمه اجرای حکم غیابی است. آن برای اجرای حکم لازم نمی باشد. ۲۴- در کدام گزینه حکم غیابی است؟
۱. خوانده یا وکیلی یا قائم مقام یا نماینده ی قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و لایحه دفاعیه نیز ارائه نداده باشد.
۲. اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد. ۳. خوانده یا وکیلی یا قائم مقام یا نماینده ی قانونی وی در دادگاه حاضر باشد.
۴. گزینه های ۱ و ۲ صحیح است.
\•\•|\•\•የየ • የጫ
صفحه ۴ از ۵
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲

***

نطر کاربران درباره این مطلب
آرزو
ببخشید پاسخنامه ها نمیاد لطف میکنین درستشون کنین
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :