نمونه سوال درس حقوق اداری 2 نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس حقوق اداری 2 نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عنوان درس : حقوق اداری ۲ رشته تحصیلی /کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۳۵ ۱- پلیسی اداری چه ارتباطی با پلیسی قضایی دارد؟
۱. زیر مجموعه پلیس قضایی است. ۲. متفاوت از پلیس قضایی است.
۳. دارای وظایف مشابه هستند. ۲. زیر مجموعه یک ساختار واحد می باشند.
۲- ارتش جزو ........ است.
۳. نیروهای نظامی ۴. نیروهای تامین کننده نظم داخلی ۳- تنظیم سازمان داخلی خدمت عمومی به عهده کیست؟
۱. مجلسی ۲. قوه مجریه
۳. شوراهای اسلامی ۴. شورای عالی انقلاب فرهنگی ۴- نوع کمکهایی که دولت به موسسات خصوصی عام المنفعه می نماید از چه ماهیتی برخوردار است؟
۱. مادی و اداری ۲. اداری و سازمانی ۳. ساختاری و عمومی ۴. مادی و حقوقی ۵- از نظر ساوینی سازمانهای اداری دارای چه شخصیت حقوقی هستند؟
۱. مجازی ۲. واقعی ۳. اعتباری آ، ارزشی
.Y
۱. نیمه خصوصی خصوصی ۳. نیمه عمومی ” عمومی
۷- چه حکمی بر نحوه استفاده از اموال عمومی حکمفرما نیست؟ ۱. انتقال و فروش حتی با اجازه قانون ۲. منع استفاده انحصاری " عدم اعمال قاعده مرور زمان ۴. عدم اعتبار اماره تصرف در مورد آنها ۸- کدامیک عمل اداری حقوقی یکجانبه عام و غیر شخصی محسوب می شود؟
۱. حکم استخدام خرید خدمتی ۲. صدور پروانه کار
۳. صدور بخشنامه آ، تصمیم اداری موردی
۹- آیین نامه اجرایی با اذن کدام نهاد توسط وزیر وضع می شود؟
۱. رئیس مجلسی ٠٢ رئيس جمهور ۲. شورای عالی اداری ۴. قانونگذار
זו ()"וץ. ו. ון. ו. ו
صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : حقوق اداری ۲
رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۳۵
۱۰- کدام مورد برای عموم ایجاد حق و تکلیف می نماید؟ ۱. تصمیم یک جانبه شخصی
۰۳ دستورالعملی ۰۴ بخشنامه اجرایی
آیین نامه
۱۱- تکلیف قضات در مواجه با آیین نامه مغایر قانون چیست؟ ۱. عدم اجرا ۲. ابطالی ۳. اعلام شکایت به دیوان عالی کشور آ، اعلام شکایت به رئیس مجلس ۱۲- در قرارداد الحاقی شروط قرارداد چه زمانی تنظیم می شود؟ ۱. بعد از توافق طرفین ۲. قبل از توافق و امضا قرارداد ۲. شروطی در این قراردادها وجود ندارد. ۲. بعد از پذیرش توسط طرفین ۱۳- قرارداد اداری......... است.
۱. متفاوت از قرارداد حقوق خصوصی مشابه قرارداد حقوق خصوصی
۳. جزو قراردادهای خصوصی ۴. کاملا تابع اصل نسبی بودن قراردادها ۱۴- در کدام شیوه دولت برای تامین خدمات عمومی با حداقل قیمت اقدام می نماید؟
۱. مزایده عمومی ۲. مزایده خاصی ۳. مناقصه ۴. مضاربه ۱۵- مقاطعه معادل کدام اصطلاح حقوقی است؟
۱. امتیاز عمومی آملی نمودن ۰۳ پیمانکاری ۴ - حق العمل کاری ۱۶- مبنای قانونی انجام معاملات دولت کدام است؟
۱. قانون استخدام کشورى ۲۔ قانون محاسبات عمومی
۲. قانون ديوان عدالت اداری ۴. قانون سازمان امور مالیاتی ۱۷- در نظام مناقصه پس از اعلام برنده، سپرده کدام شرکت کنندگان عودت می گردد؟
۱. همه آنها به جز برنده مناقصه ۲. همه آنها
Y
۰۳ صرفانفرات اول تا سوم سپرده پس داده نمی شود.
۱۸- اسناد انعقاد قراردادهای اداری چه اعتباری دارند؟
۱. اسناد عادی ۲. اسناد خصوصی ۳. اسناد رسمی ۰۴ فرضی
זו ()"וץ. ו. ון. ו. ו
صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲


***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : حقوق اداری ۲ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۳۵ ۱۹- آیا اداره می تواند حجم کار در قرارداد اداری را یکجانبه افزایش دهد؟ ۱. اداره چنین صلاحیتی ندارد. ۲. تا ۵۰ درصد می تواند. ۳. با کسب رضایت کاملی طرف قرارداد. ۴. فقط تا ۲۵ درصد می تواند. ۲۰- اجرای قرارداد اداری به طور امانی توسط دولت به چه معنا است؟ ۱. ابطالی قرارداد ۲. ادامه اجرای قرارداد با توسط اداره به جای پیمانکار ۳. فسخ قرارداد با پیمانکار ۴. تعلیق اجرای قرارداد ۲۱- فسخ قرارداد به علت مقتضیات اداری چه ماهیتی دارد؟ ۱. از اختیارات اداره وناشی از حاکمیت دولت در تامین خدمات عمومی واداره عمومی است. ۲. مغایر اصولی قراردادهای اداری است. ۳. مغایر حقوق مکتسبه می باشد.
۲. بر خلاف عدالت اداری است.
۲۲- فورسی ماژور چه تاثیری بر اجرای قرارداد اداری دارد؟ ۱. تاثیر حداقلی، ۲. تاثیری ندارد. ۳. اجرای قرارداد را مطلقا غیر ممکن می سازد. ۲. اجرای قرارداد را معلق می نماید. ۲۳- کدامیک از راههای خاتمه قراداد امتیاز محسوب می شود؟ ۱. انقضای مدت ۲. فسخ ۰۳ ملی کردن ۴. همه موارد
۲۴- هنگامی که خسارت وارده ناشی از نقصی وسایل اداره است چه کسی مسئول خسارت می باشد؟
۲. چون ورود خسارت ناشی از عمل اداری است کسی مسئول نیست.
۴. کارمند و دولت به طور تضامنی، ۲۵- نظریه بدون تقصیر چه زمانی پا به عرصه وجود نهاد؟
۱. قرن هجدهم آب انقلاب رنسانس ۰۲ اوايل قرن هفدهم ۴. اواخر قرن نوزدهم ۲۶- در فرانسه دادگاه عالی اداری کدام است ؟
۱. شورای عالی عدالت ٠٢ شورای دولتی ۲. شورای قانون اساسی ٠٢ ديوان عالی
זו ()"וץ. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۴***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : حقوق اداری ۲ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۳۵ ۲۷- نظارت دیوان عدالت اداری بر اعمال دولتی چه ماهیت حقوقی دارد؟
۱. اداری ۲. شبه قضایی ۳. قضایی f قانونی
۲۸- حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری چگونه مشخص می شود؟
۱. به موجب قانون ۲. توسط قوه قضاییه
۳. توسط خود دیوان ۴. توسط دیوان عالی کشور ۲۹- تکلیف دیوان عدالت اداری بعد از نقض حکم دادگاه اداری چیست؟
۱. صرفا ابطال رای
۲. ارجاع به یکی دیگر از شعب دادگاه اداری جهت رسیدگی مجدد
۰۳ صدور حکم مجدد
۲. رسیدگی مجدد ماهوی ۳۰- رسیدگی به شکایات قضات دادگستری در مورد تضییع حقوق استخدامی آنها با کدام مرجع است؟
۱. دادگاه نظامی ۲. دادگاههای عمومی ۳. دادگاههای غیر اداری ۴. دیوان عدالت اداری
זו ()"וץ. ו. ון. ו. ו
صفحه ۴ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :