نمونه سوال درس جرم شناسی نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس جرم شناسی نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : جرم شناسی رشته تحصیلی /کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۳۳ ۱- عبارت (جرم شناسی مطالعه جرم از جمیع جهات است ) از کیست؟ ۱. مارک آنسل ۲. هیوم ۳. ساترلند ۴. دورکیم
۲- امروزه علاوه بر جرم ، مجرم و عوامل جرم ، مطالعه قربانی جرم در حوزه کدام یک قرار دارد؟
۱. جرم شناسی ۲. جرم شناسی نوین ۰۳ کیفر شناسی ۴. سیاست جنایی
۳- اوج اختلاف جرم شناسی و حقوق جزا، مربوط به چیست؟ ۱. روش بررسی ۲. وسعت و دایره شمول ۳. اصلاح مجرمین ۴. حالت خطرناک
۴- انگشت نگاری داخلی در کدام دانشی است؟
۱. کیفر شناسی ۲. جرم شناسی ۳. جرم شناسی نوین ۴: جرم یابی ۵- شناخت علل جرم، معالجه مجرم و جلوگیری از وقوع جرم از اهداف ............. است.
۱. جرم یابی ۲. جرم شناسی ۳. سیاست کیفری ٠٢ علوم جنايی ۶- اولین بار طرح باز آموزی در ندامتگاه را چه کسی تدوین کرد؟
۱. افلاطون ۲. ارسطو ۳. سقراط ۴. هراکلیت ۷- در قرن نوزدهم توماس مور چه چیزی را انگیزه جرم دانست؟ ۸- اولین مطالعات علمی جرم شناسی را چه کسی انجام داده است؟
۱. انریکو فری ٠٢ سزار لمبروزو ۳. سنت آگوستین ۴۔ توماس مور ۹- کتاب (انسان جنایتکار) اثر کیست؟
۱. لمبروزو ۲. فری ۳. کتله ۴. ساترلند ۱۰- از دست آوردهای فری چیست؟
۱. کتاب خود کشی ۲. قانون مشهور اشباع و فوق اشباع بزهکاری
۳. قانون حرارتی بزهکاری ۴. نقش آب وهوا در بزهکاری
۱۱- (اینکه چه چیزی جرم است)، چنانچه توسط مامورین رسمی صورت بگیرد، بیان کدام نظریه است؟
۱. نظریه فشار آ، نظریه برچسب زنی ۳. نظریه مارکسیستی ۴. نظریه مکتب تحققی
γ.γ./γ.γ.γΥγγΔ صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
.
尤 پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : جرم شناسی رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۳۳ ۱۲- کدامیک حامی حقوق حیوانات و مدافع محیط زیست است؟
۱. جرم شناسی انتقادی ۲. جرم شناسی راست نو
۳. جرم شناسی فمینیستی ۰۴ جرم شناسی نوین Wy— کدام یک جنبه ها و آثار وراثت را بر شخصی بزهکار مطالعه میکند؟
۱. جرم شناسی اختصاصی ۲. جرم شناسی زیستی
۳۔ جرم شناسی عمومی ۰۴ جرم شناسی بالینی f\— تعیین و ارائه طرق معالجه بزهکاران از وظایف کدام جرم شناسی است؟
۱. اجتماعی آ ، عمومی ۳. بالینی ۴. اختصاصی WΔ- تعدادی از جرایم که ناشناخته دهی مانند چه نامیده می شوند؟
۱. رقم سیاه بزه کاری ۲. بزهکاری حقیقی ۳. بزهکاری قانونی ۴. بزهکاری قضایی
۱۶- کدام بزهکاری ناشی از عوامل و شرایط موجود و متاثر از حوادث یا زمینه های خاصی است؟
۱. حرفه ای ۲. اتفاقی ۳. اتفاقی و حرفه ای ۲. اتفاقی یا حرفه ای ۱۷- بزهکاری اطفال در بیشتر موارد چگونه است؟ اطفال خردسال در ارتکاب جرایم معمولا به کدام روش بزهکاری کششی
فراوانی دارند؟
) ... حرفه ای دسته جمعی Y حرفه ای-فردی
۳. اتفاقی - دسته جمعی .Y . اتفاقی - فردی ۱۸- ساترلند اختلاف فاحشی جرایم زنان و مردان را ناشی از چه می داند؟
۱. شرایط اجتماعی ۲. تفاوت سیستم عصبی
۰۳ تفاوت فیزیکی ۴ - اختلاف موقعيت اجتماعی
۱۹- طبق حدیث نبوی (هر بچه ای از مادر بر فطرت سالم متولد می شود .......) اصالت با چیست؟
۱. حق ۲. خیر ۳. حق و خیر ۴. جبر ۲۰- کدام یک، انسان را در انجام عملی بزهکارانه مختار می داند؟ ۱. جوامع قدیم ۲. مکتب کلاسیک ۳. مکتب تحققی ۴. ارسطو و افلاطون
γ.γ./γ.γ.γΥγγΔ
صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : جرم شناسی رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۳۳ ۲۱- در جرم شناسی منظور از (شرط) چیست؟ ۱. چیزی که در مقابل جزا است. ۲. از وجودش وجود چیزی حاصل نیاید بلکه از عدمش عدم آن چیز حاصل شود. ۳. عهده ۴. التزام ץץ- ........ پدید ۵ ای عینی است و ------- امری ذهنی بوده و تحت تاثیر عامل قرار دارد. ۱. شرط - علت ۲. انگیزه- علت ۳. علت - انگیزه ۴. انگیزه- عاملی
۲۳- خصوصیت فردی یا اجتماعی که در تکوین و شکل گیری و افزایش بزهکاری نقش موثری ایفا می نماید چیست؟
ا. علت ۲. شرط ۳. انگیزه ۴. عاملی የf– رهبر مکتب تحققی کیست؟
۱. لومبروزو ۲. ساترلند ۳. فری ۴. کین برگ ۲۵- وجود یک اتوزوم اضافه چه عارضه ای ایجاد میکند؟
۱. سندرم داون ۲. کمبود کروموزم جنسی
۳. بروز جنایت و کوته خردی ۴. کوتاهی قد و ضعف جسمانی ۲۶- کدام سنین می تواند دوران رشد تدریجی بزهکاری باشد؟
Yのじ Y・. f ャ・じいャ.Y \ ק ט "ץ .Y )・じ 人 。い ۲۷- اوج بزهکاری کدام سنین است؟
Yのじ Y・. f や・じ Yム .Y Yめ じ い人 。Y \人七\Y”.1
۲۸- بر آورنده مهمترین خواستهای حیاتی انسان و از مهمترین عواملی که طرز تفکر و روش زندگی و آینده فرد را تعیین میکند،
تا ؟
• *
۱. خانواده ۲. مدرسه ۳. جامعه ۴. دانشگاه
۲۹- بزرگترین سد و مانع انحرافات و کجروی ها چیست؟
۱. اقتصاد ۲. فرهنگ غنی ۳. آموزش ۴. عدم جدایی والدین
γ.γ./γ.γ.γΥγγΔ
صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : جرم شناسی رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۳۳
۳۰- جمله (باز کردن یک مدرسه به معهٔ تن یک زندان است) از کیست؟ آیا بیسوادی یا ادی امروزه به عنوان یک بار نرت نی : رسه به معدسی باستان با تردد آن 2 بیسوادی سوادی امروزہ بالله عنوان عامل منحصر بفرد بزهکاری مطرح است؟
۱ . ویکتور هوگو- بله ۲. ویکتور هوگو - خیر ۳. ساترلند - بله ۴. ساترلند - خیر
γ.γ./γ.γ.γΥγγΔ
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۴ از ۴***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :