نمونه سوال درس حقوق مدنی 3 نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس حقوق مدنی 3 نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درس : حقوق مدنی ۳ کلیات قراردادها
رشته تحصیلی / کد درس : حقوق بین الملل، حقوق خصوصی، حقوق ۱۲۲۳۰۳۲ ۱- عملی حقوقی که با یک اراده واقع می شود و عملی حقوقی که با دو اراده واقع می شود، به ترتیب چه نامیده می
شود؟
۱. ایقاع - عقد ۲. عقد - ایقاع ۳. ایقاع - واقعه حقوقی آن واقعه حقوقی - عقد
۲- کدامیک از عقود زیر به فوت، جنون و سفه یکی از طرفین منفسخ می شود؟ ۱. لازم ۲. جایز ۳ - خیاری " جایز و خیاری
۳- تعلیق در انشاء و تعلیق در منشا (اثر) به ترتیب چه وضعیتی دارند؟ ۱. هر دو صحیح است. آن هر دو باطل است. " صحيح – باطل آن باطل - صحیح ۴- طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی، کدامیک از موارد زیر جزو شرایط اساسی برای تشکیل قرارداد نیست؟ ۰۱قصد ورضای طرفین آن علت تعهد ۳. اهلیت ۰۴ جهت معامله ۵- برای تحقق عقد کدامیک از موارد زیر لازم است؟ ۱. وجود اراده ۲. اظهار اراده ۲. وجود اراده و اظهار آن وجود اراده و اظهار آن صرفا به وسیله کتبی ۶- پیشنهادی که به اندازه کافی روشن و متضمن عناصر اساسی قرارداد باشد، اصطلاحا چه نامیده می شود؟ ۱. ایجاب ٠٢ دعوت به مذاکره " دعوت به مذاکره و ایجاب ۴۔ قبولی ۷- کدامیک از عبارات زیر درست است؟ ۱. کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخصی محسوب می شود مشروط بر اینکه بدان تصریح نماید.
آن کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب می شود هرچند که موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا
بعدا خلاف آن ثابت شود. ۲. کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب می شود هر چند موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید.
آن کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب می شود مگر اینکه موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا
بعدا خلاف آن ثابت شود.
مه ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۳۹۵۶ صفحه ۱ از ۶
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : حقوق مدنی ۳ کلیات قراردادها رشته تحصیلی / کد درس : حقوق بین الملل، حقوق خصوصی، حقوق ۱۲۲۳۰۳۲ ۸- اشتباه در نوع عقد و اشتباه در انگیزه و داعی به ترتیب چه اثری بر عقد دارد؟
۱. هر دو عقد را باطل می کنند.
آن هیچکدام به عقد خللی وارد نمی کنند.
۲. عقد را باطل می کند- به اشتباه کننده حق فسخ می دهد.
۲. عقد را باطل می کنند- به عقد خللی وارد نمی کند.
۹- اگر اکراه از طرف شخصی خارجی غیر از متعاملین واقع شود، چه اثری بر قرارداد دارد؟
۱. موجب بطلان است. " موجب عدم نفوذ است.
۲. خللی به قرارداد وارد نمی سازد. " موجب عدم قابلیت استناد می شود. ۱۰- حکم معامله اضطراری چیست؟
) ... بطلان " : صحت .Y . عدم نفوذ f غیر قابل استناد
۱- حکم معاملات صغیر غیر ممیز، صغیر ممیز و سفیه به ترتیب چیست؟ ۰۱ بطلان- غیر نافذ- غیر نافذ آ ، بطلان-بطلان- غیر نافذ ۳۔ بطلان- غیر نافذ- بطلان ۴ - غیر نافذ- غیر نافذ- غیر نافذ ۱۲- منظور از معلوم بودن مورد معامله در قانون مدنی به عنوان قاعده و یک حکم کلی چیست؟ ۱. علم اجمالی به مورد معامله آن علم تفصیلی به مورد معامله ۲. علم کامل و دقیق به مورد معامله بدون ابهام در کوچکترین چیزی
۲. علم اولیه و مبهم به مورد معامله
۱۳- حکم وقفی که به ضرر دیان واقع می شود، چیست؟ ۱. باطلی " : صحیح ۲. غیر نافذ و منوط به اجازه دیان ۲. غیر قابل استناد ۱۴- حکم معامله به قصد فرار از دین در ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی چیست؟ ۱. غیر نافذ ۲. باطلی
\•\•|\•\• የየጻልም
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۲ از ۶***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : حقوق مدنی ۳ کلیات قراردادها رشته تحصیلی / کد درس : حقوق بین الملل، حقوق خصوصی، حقوق ۱۲۲۳۰۳۲ ۱۵- اثر قرارداد متوجه چه کسانی می شود؟ ۱. وکلا و قائم مقام قانونی آنها آن متعاملین و قائم مقام قانونی آنها " و کلا، متعاملین و قائم مقام قانونی آنها ۲. متعاقدین، متعاملین و قائم مقام قانونی آنها و به طور کلی هر نماینده ای ۱۶- در تعهد به نفع شخصی ثالث، قبول ثالت چه اثری دارد؟ هم شرط استقرار حق است هم ایجاد آن آن نه شرط استقرار حق است نه ایجاد آن " شرط استقرار حق است نه ایجاد آن آن شرط ایجاد حق است نه استمرار آن ۱۷- کدامیک از نظرات مطرح شده با ماهیت حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث انطباق بیشتری دارد؟ ۱. ایجاب آن تعهد مستقیم ناشی از قرارداد ۳. تعهد یکطرفه آ، اداره مال غیر ۱۸- اگر کسی از طرف مالک هیچ سمت و اختیاری نداشته باشد ولی با تصور اینکه صاحب مالی باطناراضی است، مالی او را معامله نماید و واقع امر هم همین باشد، معامله چه حکمی دارد؟
۱ء صحیح ۲. باطلی " غيرنافذ ۲. غیر قابل استناد
۱۹- در معاملات فضولی، اجازه و رد از چه تاریخی موثر است؟
۱. هر دو از تاریخ عقد Y هر دو از تاریخ اجازه یا رد ۲. اجازه از تاریخ اجازه و رد از تاریخ عقد ۲. اجازه از تاریخ عقد و رد از تاریخ رد
۲۰- شرط غیر مقدور و شرط نامشروع به ترتیب چه حکمی دارند؟ ۱. باطلی - باطلی " باطل – باطل ومبطل " باطل ومبطل – باطل ۴. صحیح - باطل ۲۱- شرط خلاف مقتضای ذات عقد و شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد به ترتیب چه حکمی دارند؟ ۱. باطل و مبطل- باطل و مبطل آ : صحیح - باطل و مبطل
.Y . باطل و مبطل- صحیح f باطلی - صحیح
مه ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۳۹۵۶
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۶***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : حقوق مدنی ۳ کلیات قراردادها رشته تحصیلی / کد درس : حقوق بین الملل، حقوق خصوصی، حقوق ۱۲۲۳۰۳۲
۲۲- اگر در ضمن قراردادی فروشنده متعهد شود که ظرف یکماه به خریدار وکالت محضری برای اخذ مفاصا حساب اداری بدهد، شرط مذکور چه ماهیتی دارد؟
۱. نتیجه Y. فعل “f .. ; . Y نتیجه و فعلی
۲۳- کدامیک از شروط زیرطبق نظر قانون مدنی و فقها و علما قابل اسقاط نیستند؟
. Y.
۱. صفت ۲. نتیجه صفت و نتیجه آ، صفت، نتیجه و فعل
۲۴- شرط عدم مسئولیت چه حکمی دارد؟ معتبر است جز در موارد مغایر با نظم عمومی مانند تقصیر عمدی و سنگین آمعتبر است جز در موارد مغایر با نظم عمومی مانند تقصیر عمدی، سنگین و سبک
" . مطلقا باطل است.
۴، مطلقا غیر نافذ است.
۲۵- طبق قانون آیین دادرسی مدنی، شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه چیست؟ ۱. موضوع دین وجه رایج بوده و با مطالبه داین، مدیون از پرداخت امتناع کرده باشد. آن موضوع دین وجه رایج بوده و با تمکن مدیون، مدیون از پرداخت امتناع کرده باشد.
.Y . موضوع دین وجه رایج بوده و مدیون از پرداخت امتناع کرده باشد.
آموضوع دین وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون از پرداخت امتناع کرده باشد. ۲۶- تعهداتی که متعهدله قانونا نمی تواند آنها را مطالبه کند، اصطلاحا چه نامیده می شود؟
۱. دین طبیعی آدین غیر قانونی "دین قانونی ۲. دین اختیاری ۲۷- ایفای دین از جانب غیر مدیون چه حکمی دارد؟ ) ... ممنوع است. ャ。 جایز است مشروط بر اینکه از مدیون اذن داشته باشد.
۳ جایز است هر چند که از مدیون اذن نداشته باشد.
" جایز است مشروط بر اینکه با مدیون خویشاوندی داشته باشد.
مه ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۳۹۵۶
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۴ از ۶***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :