نمونه سوال درس حقوق ادارای 1 رشته حقوق نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس حقوق ادارای 1 رشته حقوق نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : حقوق اداری ۱ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۳۱
۱- موضوع حقوق اداری چیست؟ ۱. اعمال سیاسی قوه مجریه ۲. اعمال سیاسی قوای سه گانه ۳. اعمال اداری قوه مجريه ۴. اعمال حاکمیتی قوای سه گانه ۲- اعمالی اداری قوه قضائیه تابع قواعد کدام گرایش می باشد؟

۱. حقوق اداری آیین دادرسی مدنی ۳ - حقوق اساسی ۴ - حقوق سیاسی
۳- حقوق اداری در بین سایر رشته ها از چه جایگاهی برخوردار می باشد؟ ۱. زیر مجموعه حقوق اساسی است. ۲. دارای قواعد کاملا مشترک با حقوق خصوصی است. f
۲. دارای قواعد ویژه و متفاوت از حقوق خصوصی است. زیر مجموعه حقوق سازمانی است.
f— کدام مورد موضوع مطالعه علوم اداری است؟ ۱. سازمان رسمی و قانونی دستگاههای اداری دولت ۲. صلاحیت مقامات اداری
۳. جنبه های فنی سازمان اداری دولت ۴. تکالیف مقامات اداری
۵- کدام نهاد یک سازمان حرفه ای محسوب می شود؟
۱. سازمان امور مالیاتی آ ، موسسات عمومی ۲. دانشگاههای دولتی ۴. نظام پزشکی ۶- رئیس جمهور استعفای خود را به چه نهاد یا مقامی تقدیم می نماید؟
۱. مقام رهبری Y رئیس مجلس
۳. مجلسر ۴ - رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام
۷- عزل وزیر جزو کدام صلاحیت رئیس جمهور است؟ ۱. در این مورد ایشان صلاحیتی ندارد. ۲. تشریفاتی ۳. اختیاری ۲. اجباری و الزامی
۸- اداره امور برنامه و بودجه کشور به عهده کیست؟
۱. مستقیما وزیر امور مالی و دارایی ۲. مستقیما رئیس جمهور
.Y . مستقیما دیوان محاسبات عمومی .Y . مجلس
γ«Υ «/Υ «Υ »Υ»VΔ Λ
صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲

***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : حقوق اداری ۱ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۳۱
۱- موضوع حقوق اداری چیست؟ ۱. اعمال سیاسی قوه مجریه ۲. اعمال سیاسی قوای سه گانه ۳. اعمال اداری قوه مجريه ۴. اعمال حاکمیتی قوای سه گانه ۲- اعمالی اداری قوه قضائیه تابع قواعد کدام گرایش می باشد؟

۱. حقوق اداری آیین دادرسی مدنی ۳ - حقوق اساسی ۴ - حقوق سیاسی
۳- حقوق اداری در بین سایر رشته ها از چه جایگاهی برخوردار می باشد؟ ۱. زیر مجموعه حقوق اساسی است. ۲. دارای قواعد کاملا مشترک با حقوق خصوصی است. f
۲. دارای قواعد ویژه و متفاوت از حقوق خصوصی است. زیر مجموعه حقوق سازمانی است.
f— کدام مورد موضوع مطالعه علوم اداری است؟ ۱. سازمان رسمی و قانونی دستگاههای اداری دولت ۲. صلاحیت مقامات اداری
۳. جنبه های فنی سازمان اداری دولت ۴. تکالیف مقامات اداری
۵- کدام نهاد یک سازمان حرفه ای محسوب می شود؟
۱. سازمان امور مالیاتی آ ، موسسات عمومی ۲. دانشگاههای دولتی ۴. نظام پزشکی ۶- رئیس جمهور استعفای خود را به چه نهاد یا مقامی تقدیم می نماید؟
۱. مقام رهبری Y رئیس مجلس
۳. مجلسر ۴ - رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام
۷- عزل وزیر جزو کدام صلاحیت رئیس جمهور است؟ ۱. در این مورد ایشان صلاحیتی ندارد. ۲. تشریفاتی ۳. اختیاری ۲. اجباری و الزامی
۸- اداره امور برنامه و بودجه کشور به عهده کیست؟
۱. مستقیما وزیر امور مالی و دارایی ۲. مستقیما رئیس جمهور
.Y . مستقیما دیوان محاسبات عمومی .Y . مجلس
γ«Υ «/Υ «Υ »Υ»VΔ Λ
صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲

***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : حقوق اداری ۱
رشته تحصیلی /کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۳۱
۹- سازمان کلی وزارتخانه تحت مسئولیت کدام مقام قرار دارد؟
۱. معاون اول وزیر ۰۲ وزیر
٠٢ معاون اول رئيس جمهور ۴. هیات وزیران ۱۰- کدام نهاد جزو نهاد ریاست جمهوری نیست؟
۱. دیوان محاسبات ۲. سازمان اسناد ملی ایران
۳. مرکز آمار ایران ۴. سازمان انرژی اتمی ۱۱- معمولا قوانین و آیین نامه با چه وسیله ای به ادارات ابلاغ می شوند؟
۱. دستور مستقیم رئیس مجلس آن دستور مستقیم رئیس جمهور
۳. بخشنامه ۴. شیوه خاصی ندارد. ۱۲- کدام اعمال حقوقی اداره مشمول نظارت تعقیبی کامل و زیر نیست؟
۱. امور استخدامی ۲ - امور مالی ۳. امور سازمانی ۴. قراردادهای اداری ۱۳- در غیاب شهردار چه کسی کفیل اختیارات وی می شود؟
۱. وزیر کشور ۲. شورای شهر
٠٢ معاون وى ۴. رئیس شورای عالی استانها ۱۴- کدام مورد در مورد تفویضی اختیار صحیح است؟
۱. می تواند شفاهی باشد. ۲. جنبه قراردادی ندارد.
۲. رضایت گیرنده اختیار لازم است. ۲. از اختیار دهنده سلب مسئولیت می کند. ۱۵- شخصیت حقوقی سازمانهای تابع نظام تمرکز از چه ویژگی برخوردار می باشد؟
۱. وحدت ۲. استقلال اداری ۳. استقلال سازمانی ۴. استقلال ساختاری ۱۶- مبنای فکری عدم تمرکز محلی چیست؟
۱. تفکر سوسیالیستی ۲. تفکر مردم سالاری ۳. ایده فرد گرایی ۴. ایده اصالت جمع ۱۷- در نظام عدم تمرکز چه نوع استقلالی وجود دارد ؟
۱. تصمیم گیری ۲. مالی ۳. اداری ۴. همه موارد
γ«Υ «/Υ «Υ »Υ»VΔ Λ
صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : حقوق اداری ۱
رشته تحصیلی /کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۳۱
۹- سازمان کلی وزارتخانه تحت مسئولیت کدام مقام قرار دارد؟
۱. معاون اول وزیر ۰۲ وزیر
٠٢ معاون اول رئيس جمهور ۴. هیات وزیران ۱۰- کدام نهاد جزو نهاد ریاست جمهوری نیست؟
۱. دیوان محاسبات ۲. سازمان اسناد ملی ایران
۳. مرکز آمار ایران ۴. سازمان انرژی اتمی ۱۱- معمولا قوانین و آیین نامه با چه وسیله ای به ادارات ابلاغ می شوند؟
۱. دستور مستقیم رئیس مجلس آن دستور مستقیم رئیس جمهور
۳. بخشنامه ۴. شیوه خاصی ندارد. ۱۲- کدام اعمال حقوقی اداره مشمول نظارت تعقیبی کامل و زیر نیست؟
۱. امور استخدامی ۲ - امور مالی ۳. امور سازمانی ۴. قراردادهای اداری ۱۳- در غیاب شهردار چه کسی کفیل اختیارات وی می شود؟
۱. وزیر کشور ۲. شورای شهر
٠٢ معاون وى ۴. رئیس شورای عالی استانها ۱۴- کدام مورد در مورد تفویضی اختیار صحیح است؟
۱. می تواند شفاهی باشد. ۲. جنبه قراردادی ندارد.
۲. رضایت گیرنده اختیار لازم است. ۲. از اختیار دهنده سلب مسئولیت می کند. ۱۵- شخصیت حقوقی سازمانهای تابع نظام تمرکز از چه ویژگی برخوردار می باشد؟
۱. وحدت ۲. استقلال اداری ۳. استقلال سازمانی ۴. استقلال ساختاری ۱۶- مبنای فکری عدم تمرکز محلی چیست؟
۱. تفکر سوسیالیستی ۲. تفکر مردم سالاری ۳. ایده فرد گرایی ۴. ایده اصالت جمع ۱۷- در نظام عدم تمرکز چه نوع استقلالی وجود دارد ؟
۱. تصمیم گیری ۲. مالی ۳. اداری ۴. همه موارد
γ«Υ «/Υ «Υ »Υ»VΔ Λ
صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : حقوق اداری ۱
رشته تحصیلی /کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۳۱
۱۸- کدام معیار در تشخیصی واحدهای تقسیمات کشوری در نظر گرفته نمی شود؟
۱. حد نصاب جمعیت ۲. بافت سیاسی ۰۳ درجه شهروندی · عرف
۱۹- بزرگترین واحد در قانون تقسیمات کشوری کدام است؟
۱. استان ۲. شهرستان ۳. منطقه ۴. مرکز استان
.Y— مراقبت در حفظ نظم عمومی در شهرستان مستقیما به عهده کیست؟
۱. استاندار ۲. فرماندار ۳. بخشدار ٠٢ معاون رئيس جمهور )Y— اعضای شوراهای اسلامی برای چند دوره می توانند انتخاب شوند؟ ۱. محدویت دو دوره ۲. محدودیت تعداد دوره حضور وجود ندارد.
۳. یک دوره ". سه دوره ۲۲- تصویب تشکیل موسسات عمومی غیر دولتی در صلاحیت کدام نهاد است؟
۱. مجلسی ۰۲ وزیر کشور ۰۲ هيات دولت ۴. وزارت اقتصاد ۲۳- چه نوع مشاغلی برای استخدام پیمانی در نظر گرفته می شود؟
۱. غیر حاکمیتی ۲. مستمر
۳. با ثبات ۰۲ پست سازمانی ثابت و حاکمیتی
۲۴- کدامیک هسته اصلی مستخدمین دولت را تشکیل می دهند؟ ۱. مستخدمین پیمانی ۲. مستخدمین غیر رسمی ۳. مستخدمین رسمی ۴. مستخدمین قراردادی ۲۵- مهمترین تفاوت مستخدمین رسمی با مستخدمین غیر رسمی در چیست؟ ۱. ثابت بودن وضع آنها ۲. درآمد آنها ۳. میزان مرخصی آنها ۴. نحوه ارتقاء آنها
۲۶- کدام نهاد مشمول قوانین خاصی استخدامی است؟
۱. وزارت بهداشت ۰۲ وزارت ارشاد ۰۳ وزارت آموزش و پرورش ۴. نیروی انتظامی γ«Υ «/Υ «Υ »Υ»VΔ Λ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۴
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : حقوق اداری ۱ رشته تحصیلی /کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۳۱ ۲۷- طبقه بندی مشاغل در صلاحیت کدام نهاد است؟
۱. رئیس اداره ۲. سازمان مدیریت کشور
۲. شورای عالی اداری ۲. شورای اقتصاد ۲۸- در تعیین میزان حقوق بازنشستگی به حقوق ثابت و مزایای دریافتی چند سال آخر خدمت مستخدم توجه می شود؟
۱. دو سال آخر ۲. ۵ سال آخر ۳. یک سال آخر ۴. ۱۰ سال آخر ۲۹- استخدام دولتی از چه ماهیتی برخوردار می باشد؟
۱. قرارداد مشمول حقوق مدنی ۲. قرارداد عمومی
۳. قرارداد ویژه ۴. قانونی ۳۰- تخلف غیبت غیر موجه مستخدم در کدام مرجع رسیدگی می شود؟
۱. دادگاه عمومی ۲. هیات رسیدگی به تخلفات اداری
.Y . دیوان عدالت اداری f شورای عالی اداری
γ«Υ «/Υ «Υ »Υ»VΔ Λ
صفحه ۴ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲


***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :