نمونه سوال درس حقوق اساسی 2 نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس حقوق اساسی 2 نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : حقوق اساسی ۲ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۳۰
۱- مبنای اسلامی حق حریم خصوصی چیست؟
۱. اصلی برائت ۲ - عدم تجسس ۳. کرامت انسانی ۴. اخلاق اسلامی
۲- کدام مورد در قانون اساسی برای مقام رهبری ذکر نشده است ؟
۱. توانایی فردی ۲. شجاعت و تدبیر ۳. تابعیت و مرجعیت ۴. عدالت و تقوا
۳- وظایف مجلس خبرگان چیست؟ ۱. تعیین سیاستهای کلی نظام و تعیین رهبر ۲. انتخاب و عزل رهبر و نظارت بر فعالیت و عملکرد رهبر ۳. عزل رهبری و تعیین سیاستهای کلی نظام
f تعیین سیاستهای کلی نظام و تصمیم گیری به جای رهگبری در مواقع ضروری
۴- چه نوع همه پرسی در قانون اساسی پیش بینی نشده است ؟ ۱. همه پرسی قانون عادی ۲. همه پرسی سیاسی
۳. همه پرسی قانون اساسی ۴. همه پرسی راجع به قانون
۵- روند تنظیم سیاستهای کلی نظام در کشور چگونه است ؟ ۱. پیشنهاد مقام رهبری و سپس تصویب مجلس شورای اسلامی
پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت و سپس تصویب مجلس شورای اسلامی
۳. پیشنهاد مجلس شورای اسلامی و سپس تصویب رهبری
۶- کدام گزینه در مورد تصویب مصوبات شورای بازنگری قانون اساسی درست است؟ ۱ . باید به تصویب ریاست جمهوری برسد. ۲. باید به تصویب مقام رهبری برسد. ۳. باید قبل از همه پرسی به تایید مقام رهبری برسد. ۰۴ باید قبل از همه پرسی به تایید مجلس خبرگان برسد. ۷- ارکان قوه مقننه کدامند؟ ۱. مجلس شورای اسلامی و رهبری ۲. مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان ۲. شورای قانون اساسی، مقام رهبری و مجلس شورای اسلامی ۴. مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای بازنگری قانون اساسی
ףו."וץ. ו. ון. ו. ו صفحه ۱ از ۶
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : حقوق اساسی ۲ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۳۰
۱- مبنای اسلامی حق حریم خصوصی چیست؟
۱. اصلی برائت ۲ - عدم تجسس ۳. کرامت انسانی ۴. اخلاق اسلامی
۲- کدام مورد در قانون اساسی برای مقام رهبری ذکر نشده است ؟
۱. توانایی فردی ۲. شجاعت و تدبیر ۳. تابعیت و مرجعیت ۴. عدالت و تقوا
۳- وظایف مجلس خبرگان چیست؟ ۱. تعیین سیاستهای کلی نظام و تعیین رهبر ۲. انتخاب و عزل رهبر و نظارت بر فعالیت و عملکرد رهبر ۳. عزل رهبری و تعیین سیاستهای کلی نظام
f تعیین سیاستهای کلی نظام و تصمیم گیری به جای رهگبری در مواقع ضروری
۴- چه نوع همه پرسی در قانون اساسی پیش بینی نشده است ؟ ۱. همه پرسی قانون عادی ۲. همه پرسی سیاسی
۳. همه پرسی قانون اساسی ۴. همه پرسی راجع به قانون
۵- روند تنظیم سیاستهای کلی نظام در کشور چگونه است ؟ ۱. پیشنهاد مقام رهبری و سپس تصویب مجلس شورای اسلامی
پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت و سپس تصویب مجلس شورای اسلامی
۳. پیشنهاد مجلس شورای اسلامی و سپس تصویب رهبری
۶- کدام گزینه در مورد تصویب مصوبات شورای بازنگری قانون اساسی درست است؟ ۱ . باید به تصویب ریاست جمهوری برسد. ۲. باید به تصویب مقام رهبری برسد. ۳. باید قبل از همه پرسی به تایید مقام رهبری برسد. ۰۴ باید قبل از همه پرسی به تایید مجلس خبرگان برسد. ۷- ارکان قوه مقننه کدامند؟ ۱. مجلس شورای اسلامی و رهبری ۲. مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان ۲. شورای قانون اساسی، مقام رهبری و مجلس شورای اسلامی ۴. مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای بازنگری قانون اساسی
ףו."וץ. ו. ון. ו. ו صفحه ۱ از ۶
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : حقوق اساسی ۲ رشته تحصیلی /کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۳۰
۸- کدام مورد از ایرادات وارد بر شرایط رای دهندگان مجلس شورای اسلامی نیست ؟ ۱. درج شروط سلبی در قانون ۲. عدم وجود ثبت نام رای دهنده جهت جلوگیری از خرید رای ۳. عدم اشاره به محرومیت برخی از شهروندان از حقوق اجتماعی و سیاسی به موجب حکم قانون ۴. عدم درج شروط سلبی در قانون ۹- نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی ایران چگونه است ؟ ۱. اکثریتی یک دوری ۰۲ اکثریتی دو دوری ۳ - اکثریتی مطلق ایک دوری ۰۴ اکثریت نسبی ۱۰- انواع کمیسیونهای مجلس کدامند؟ ۱. کمیسیونهای تخصصی و کمیسونهای خاصی ۲. کمیسیونهای مشترک و کمیسیونهای ویژه
۳. کمیسیونهای تخصصی و کمیسیونهای ویژه ۲. کمیسیونهای تخصصی - خاصی - ویژه و مشترک
۱۱- قوانینی که دنباله موسع اصول قانون اساسی می باشند و مجلس هر چه سریعتر باید جزئیات و تفضیل آن را در مجلس به
۱. قوانین عادی ۲. قوانین ارگانیک ۳. قوانین انضباطی ٠٢ قوانين اضطرارى ۱۲- کدامیک از گزینه های زیر از مصادیق قوانین تفویضی مجلس شورای اسلامی نیست ؟ ۱. قوانین آزمایشی ۰۲ اساسنامه دائمی موسسات عمومی ۳. قوانین در صلاحیت مطلق و انحصاری مجلسی آ، اساسنامه دائمی شرکتهای دولتی ۱۳- در طرح یا لایحه فوری، حضور کدام مقام در مجلس ضروری است؟ ۱. رئیس جمهور ۲. اعضای شورای نگهبان ۳. هیات وزیران ۴. نماینده شورای عالی امنیت ملی ۱۴- در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ مصوبات مجلس در مدت مقرر چه وضعیتی پیش می آید ؟ ۱. به دستور رئیس مجلسی ظرف ۷۲ ساعت در روزنامه رسمی چاپ و منتشر می شود. ۲. مصوبه دیگر قابلیت اجرایی ندارد. ۲. رئیس جمهور برکنار خواهد شد.
t مجمع تشخیص مصلحت نظر نهایی را اعلام می دارد.
R ו-"ץץ. ו. ון. ו. ו صفحه ۲ از ۶
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲


***
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : حقوق اساسی ۲ رشته تحصیلی /کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۳۰
۸- کدام مورد از ایرادات وارد بر شرایط رای دهندگان مجلس شورای اسلامی نیست ؟ ۱. درج شروط سلبی در قانون ۲. عدم وجود ثبت نام رای دهنده جهت جلوگیری از خرید رای ۳. عدم اشاره به محرومیت برخی از شهروندان از حقوق اجتماعی و سیاسی به موجب حکم قانون ۴. عدم درج شروط سلبی در قانون ۹- نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی ایران چگونه است ؟ ۱. اکثریتی یک دوری ۰۲ اکثریتی دو دوری ۳ - اکثریتی مطلق ایک دوری ۰۴ اکثریت نسبی ۱۰- انواع کمیسیونهای مجلس کدامند؟ ۱. کمیسیونهای تخصصی و کمیسونهای خاصی ۲. کمیسیونهای مشترک و کمیسیونهای ویژه
۳. کمیسیونهای تخصصی و کمیسیونهای ویژه ۲. کمیسیونهای تخصصی - خاصی - ویژه و مشترک
۱۱- قوانینی که دنباله موسع اصول قانون اساسی می باشند و مجلس هر چه سریعتر باید جزئیات و تفضیل آن را در مجلس به
۱. قوانین عادی ۲. قوانین ارگانیک ۳. قوانین انضباطی ٠٢ قوانين اضطرارى ۱۲- کدامیک از گزینه های زیر از مصادیق قوانین تفویضی مجلس شورای اسلامی نیست ؟ ۱. قوانین آزمایشی ۰۲ اساسنامه دائمی موسسات عمومی ۳. قوانین در صلاحیت مطلق و انحصاری مجلسی آ، اساسنامه دائمی شرکتهای دولتی ۱۳- در طرح یا لایحه فوری، حضور کدام مقام در مجلس ضروری است؟ ۱. رئیس جمهور ۲. اعضای شورای نگهبان ۳. هیات وزیران ۴. نماینده شورای عالی امنیت ملی ۱۴- در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ مصوبات مجلس در مدت مقرر چه وضعیتی پیش می آید ؟ ۱. به دستور رئیس مجلسی ظرف ۷۲ ساعت در روزنامه رسمی چاپ و منتشر می شود. ۲. مصوبه دیگر قابلیت اجرایی ندارد. ۲. رئیس جمهور برکنار خواهد شد.
t مجمع تشخیص مصلحت نظر نهایی را اعلام می دارد.
R ו-"ץץ. ו. ון. ו. ו صفحه ۲ از ۶
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲


***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : حقوق اساسی ۲ رشته تحصیلی /کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۳۰ ۱۵- در راستای تحقق نظارت مردم بر امور عمومی چه نهادی به منظور رسیدگی به مشکلات و شکایات مردم از طرز عملکرد قوای سه گانه ایجاد شده است ؟ ۱. مجمع تشخیص مصلحت نظام ۲. دادسراها
۳. کمیسیون اصل نود ۲. شورای عالی اداری
۱۶- کدام گزینه از مصادیق نظارت تصویبی مجلسی نیست؟
۱. عهدنامه های بین المللی ۲. تغییر خطوط مرزی
۳. فروش بناها و اموال دولتی ۴. تحقیق و تفحصی ۱۷- حد نصاب لازم برای سوال و استیضاح از رئیس جمهور بترتیب چه تعداد از نمایندگان است ؟ ۱. حداقل ۱۵ نماینده مجلسی - حداقل یک چهارم نمایندگان ۲. حداقل یک چهارم نمایندگان - حداقل ۱۵۰ نماینده مجلس ۳. حداقل یک چهارم نمایندگان - حداقل یک سوم نمایندگان
۴. حداقل ۱۰ نماینده - حداقل یک سوم نمایندگان
۱۸- بررسی تصویب لایحه بودجه توسط چه نهادی و چگونه صورت می گیرد ؟ ۰۱ مجلس – دو شورى آمجلسی - یک شوری ۲. دیوان محاسبات کشور - یک شوری ٠٢ ديوان محاسبات کشور – دو شورى ۱۹- درخواست تفسیر اصول قانون اساسی چگونه صورت می گیرد ؟ ۱. فقط در صورت تشخیصی مجلس شورای اسلامی ۲. تفسیر صرفا توسط مقام رهبری صورت می گیرد. ۳. تفسیر صرفا توسط اعضای مجمع تشخیص مصلحت و تایید رهبری صورت می گیرد. آن با ارجاع مقام رهبری و یا درخواست روسای قوای سه گانه یا یکی از اعضای شورای نگهبان تفسیر صورت می گیرد. ۲۰- قانون اساسی نظارت بر چه انتخاباتی را بر عهده شورای نگهبان نگذاشته است؟ ۱. انتخابات مجلس خبرگان رهبری ۲. انتخابات مجلس شورای اسلامی
۳. انتخابات شوراهای اسلامی ۴. مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی
R ו-"ץץ. ו. ון. ו. ו
صفحه ۳ از ۶
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲


***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : حقوق اساسی ۲ رشته تحصیلی /کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۳۰ ۱۵- در راستای تحقق نظارت مردم بر امور عمومی چه نهادی به منظور رسیدگی به مشکلات و شکایات مردم از طرز عملکرد قوای سه گانه ایجاد شده است ؟ ۱. مجمع تشخیص مصلحت نظام ۲. دادسراها
۳. کمیسیون اصل نود ۲. شورای عالی اداری
۱۶- کدام گزینه از مصادیق نظارت تصویبی مجلسی نیست؟
۱. عهدنامه های بین المللی ۲. تغییر خطوط مرزی
۳. فروش بناها و اموال دولتی ۴. تحقیق و تفحصی ۱۷- حد نصاب لازم برای سوال و استیضاح از رئیس جمهور بترتیب چه تعداد از نمایندگان است ؟ ۱. حداقل ۱۵ نماینده مجلسی - حداقل یک چهارم نمایندگان ۲. حداقل یک چهارم نمایندگان - حداقل ۱۵۰ نماینده مجلس ۳. حداقل یک چهارم نمایندگان - حداقل یک سوم نمایندگان
۴. حداقل ۱۰ نماینده - حداقل یک سوم نمایندگان
۱۸- بررسی تصویب لایحه بودجه توسط چه نهادی و چگونه صورت می گیرد ؟ ۰۱ مجلس – دو شورى آمجلسی - یک شوری ۲. دیوان محاسبات کشور - یک شوری ٠٢ ديوان محاسبات کشور – دو شورى ۱۹- درخواست تفسیر اصول قانون اساسی چگونه صورت می گیرد ؟ ۱. فقط در صورت تشخیصی مجلس شورای اسلامی ۲. تفسیر صرفا توسط مقام رهبری صورت می گیرد. ۳. تفسیر صرفا توسط اعضای مجمع تشخیص مصلحت و تایید رهبری صورت می گیرد. آن با ارجاع مقام رهبری و یا درخواست روسای قوای سه گانه یا یکی از اعضای شورای نگهبان تفسیر صورت می گیرد. ۲۰- قانون اساسی نظارت بر چه انتخاباتی را بر عهده شورای نگهبان نگذاشته است؟ ۱. انتخابات مجلس خبرگان رهبری ۲. انتخابات مجلس شورای اسلامی
۳. انتخابات شوراهای اسلامی ۴. مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی
R ו-"ץץ. ו. ון. ו. ו
صفحه ۳ از ۶
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲


***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : حقوق اساسی ۲
رشته تحصیلی /کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۳۰
۲۱- کدامیک از وظایف رئیس جمهور در ارتباط با قوه قضائیه نیست ؟
، پیشنهاد همه پرسی در خصوص تصویب برخی قوانین مهم عادی
۲. معرفی وزیر دادگستری
تعیین بودجه
تصویب لوایح قضایی
۲۲- رئیس جمهور در برابر دیوان عالی کشور و رئیس قوه قضائیه به ترتیب چه نوع پاسخگویی دارد ؟ ۱. پاسخگویی مالی - پاسخگویی اخلاقی ۰۲ پاسخگویی قانونی - پاسخگویی مالی ۳. پاسخگویی قانونی - پاسخگویی اخلاقی ۲. پاسخگویی مالی - پاسخگویی قانونی
۲۳- ابطال مصوبات مغایر شرع دولت چگونه صورت می گیرد ؟ ۱. مستقیما توسط شورای نگهبان اعلام ابطال می شود. ۲. با پیشنهاد رئیس مجلس توسط شورای نگهبان ابطال می گردد.
۳. با طرح شکایت و اظهارنظر فقهای شورای نگهبان توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
با طرح شکایت و تصمیم نهایی رئیس جمهور ابطال می گردد.
۲۴- کدام گزینه صحیح نیست ؟
۱. رئیس قوه قضائیه با پیشنهاد رهبری توسط شورای نگهبان منصوب می شود. ۲. قوه قضائیه مصون از نظارت سیاسی مجلس شورای اسلامی است.
۳. قضات مستقیما توسط رئیس قوه قضائیه استخدام می شوند.
f حل و فصل اختلافات در دادگاههای دادگستری صورت می گیرد.
۲۵- کدامیک از وظایف رئیس قوه قضائیه می باشد ؟
۱. تهیه لوایح قضایی ۲. استخدام قضات
۳ - نصب و عزل رئیس دیوان عالی کشور ٠٢ عفو محکومین
۲۶- احراز فقدان صلاحیت قاضی بر عهده چه نهادی است ؟
۱. رئیس قوه قضائیه ۲. محکمه عالی انتظامی قضات
۳. مجمع تشخیص مصلحت ۴. مقام رهبری
R ו-"ץץ. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۴ از ۶***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : حقوق اساسی ۲
رشته تحصیلی /کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۳۰
۲۱- کدامیک از وظایف رئیس جمهور در ارتباط با قوه قضائیه نیست ؟
، پیشنهاد همه پرسی در خصوص تصویب برخی قوانین مهم عادی
۲. معرفی وزیر دادگستری
تعیین بودجه
تصویب لوایح قضایی
۲۲- رئیس جمهور در برابر دیوان عالی کشور و رئیس قوه قضائیه به ترتیب چه نوع پاسخگویی دارد ؟ ۱. پاسخگویی مالی - پاسخگویی اخلاقی ۰۲ پاسخگویی قانونی - پاسخگویی مالی ۳. پاسخگویی قانونی - پاسخگویی اخلاقی ۲. پاسخگویی مالی - پاسخگویی قانونی
۲۳- ابطال مصوبات مغایر شرع دولت چگونه صورت می گیرد ؟ ۱. مستقیما توسط شورای نگهبان اعلام ابطال می شود. ۲. با پیشنهاد رئیس مجلس توسط شورای نگهبان ابطال می گردد.
۳. با طرح شکایت و اظهارنظر فقهای شورای نگهبان توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
با طرح شکایت و تصمیم نهایی رئیس جمهور ابطال می گردد.
۲۴- کدام گزینه صحیح نیست ؟
۱. رئیس قوه قضائیه با پیشنهاد رهبری توسط شورای نگهبان منصوب می شود. ۲. قوه قضائیه مصون از نظارت سیاسی مجلس شورای اسلامی است.
۳. قضات مستقیما توسط رئیس قوه قضائیه استخدام می شوند.
f حل و فصل اختلافات در دادگاههای دادگستری صورت می گیرد.
۲۵- کدامیک از وظایف رئیس قوه قضائیه می باشد ؟
۱. تهیه لوایح قضایی ۲. استخدام قضات
۳ - نصب و عزل رئیس دیوان عالی کشور ٠٢ عفو محکومین
۲۶- احراز فقدان صلاحیت قاضی بر عهده چه نهادی است ؟
۱. رئیس قوه قضائیه ۲. محکمه عالی انتظامی قضات
۳. مجمع تشخیص مصلحت ۴. مقام رهبری
R ו-"ץץ. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۴ از ۶***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :