نمونه سوال درس حقوق تجارت 1 اشخاص نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس حقوق تجارت 1 اشخاص نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عندوان درس : حقوق تجارت اشخاص رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۲۹ ۱- در مورد قاعده رودس کدام گزینه غلط است؟ ۱. این قاعده امروزه به خسارت مشترک معروف است. ۲. این قاعده امروزه به آواری مشترک معروف است. *. به موجب آن صاحب کالای به دریا ریخته شده حق دارد از سایر صاحبان کالا خسارت دریافت کند.
۴. امروزه این قاعده اختصاص به جبران خسارت تجار در سفرهای زمینی و دریایی و هوایی دارد.
۲- در تعارضی عرف و قانون تکمیلی کدام یک حاکم است؟ ۱. قانون تکمیلی ۲. عرف ۳. به تشخیصی قاضی ۲. هر دو ساقط شده به دلایل دیگر رجوع می شود. ۳- قانون فعلی تجارت ایران مصوب چه سالی است و چند باب دارد؟ ۱. ۱۳۱۱ شمسی - ۱۶ باب ۲. ۱۳۱۸ شمسی - ۷ باب ۳. ۱۲۸۶ قمری - ۷ باب ۴. ۱۳۷۰ شمسی - ۱۶ باب ۴- بر اساس حقوق ایران گزینه صحیح کدام است؟ ۱. قضات در دادگاه های تجاری از بین بازرگانان آشنا به حقوق انتخاب می شوند. ۲. رسیدگی به دعاوی تجاری و مدنی بر مبنای تبادل لوایح صورت می گیرد. ۲. رسیدگی به دعاوی تجاری و مدنی در صلاحیت دادگاههای عمومی است. آ، ادله اثبات دعوا در دعاوی تجاری و مدنی متفاوت است. ۵- مطابق قانون تجارت، کدام سند ذاتاً تجارتی تلقی شده است؟
۱. سفته ۲. برات ۳. چک ۴. فته طلب
۶- کدام معامله غیر تجارتی محسوب می شود؟ ۱. کلیه معاملات بین بانکها و صرافی ها ۲. معاملات راجع به اموال غیر منقولی
" . معاملات راجع به أموال منقول ۴. کلیه معاملات شرکت های تجارتی
\•\•|\•\• Y\WŶ ŷ
صفحه ۱ از ۳
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عندوان درس : حقوق تجارت اشخاص رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۲۹ ۱- در مورد قاعده رودس کدام گزینه غلط است؟ ۱. این قاعده امروزه به خسارت مشترک معروف است. ۲. این قاعده امروزه به آواری مشترک معروف است. *. به موجب آن صاحب کالای به دریا ریخته شده حق دارد از سایر صاحبان کالا خسارت دریافت کند.
۴. امروزه این قاعده اختصاص به جبران خسارت تجار در سفرهای زمینی و دریایی و هوایی دارد.
۲- در تعارضی عرف و قانون تکمیلی کدام یک حاکم است؟ ۱. قانون تکمیلی ۲. عرف ۳. به تشخیصی قاضی ۲. هر دو ساقط شده به دلایل دیگر رجوع می شود. ۳- قانون فعلی تجارت ایران مصوب چه سالی است و چند باب دارد؟ ۱. ۱۳۱۱ شمسی - ۱۶ باب ۲. ۱۳۱۸ شمسی - ۷ باب ۳. ۱۲۸۶ قمری - ۷ باب ۴. ۱۳۷۰ شمسی - ۱۶ باب ۴- بر اساس حقوق ایران گزینه صحیح کدام است؟ ۱. قضات در دادگاه های تجاری از بین بازرگانان آشنا به حقوق انتخاب می شوند. ۲. رسیدگی به دعاوی تجاری و مدنی بر مبنای تبادل لوایح صورت می گیرد. ۲. رسیدگی به دعاوی تجاری و مدنی در صلاحیت دادگاههای عمومی است. آ، ادله اثبات دعوا در دعاوی تجاری و مدنی متفاوت است. ۵- مطابق قانون تجارت، کدام سند ذاتاً تجارتی تلقی شده است؟
۱. سفته ۲. برات ۳. چک ۴. فته طلب
۶- کدام معامله غیر تجارتی محسوب می شود؟ ۱. کلیه معاملات بین بانکها و صرافی ها ۲. معاملات راجع به اموال غیر منقولی
" . معاملات راجع به أموال منقول ۴. کلیه معاملات شرکت های تجارتی
\•\•|\•\• Y\WŶ ŷ
صفحه ۱ از ۳
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عندوان درس : حقوق تجارت اشخاص
رشته تحصیلی /کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۲۹ ۷- در مورد حق العملی کاری و دلالی گزینه صحیح کدام است؟ ۱. حق العمل کار به اسم خود و به حساب دیگری ولی دلال به اسم آمر و به حساب خود معامله می کند. ۲. دلالی تسهیل انجام معاملات ملکی تجاری محسوب نمیشود ولی حق العملی کاری املاک، تجاری است. ۳. حق العملی کار به اسم خود و به حساب دیگری ولی دلالی فقط واسطه انجام معامله است. ۴. حق العمل کاری ذاتاً عمل تجاری است ولی دلالی از اعمال تبعی تجاری محسوب می شود.
۸- کدام گزینه تاجر محسوب می شود؟
۱. خیاط ۲. حسابدار شرکت ۳. پیشه ور ۴. عاملی ۹- کدام یک از موارد زیر بدون تصدی نیز تجاری محسوب می شود؟
۱. عملیات حراجی ۲. عملیات بانکی ۳. نمایشگاه عمومی ". حمل و نقل ۱۰- کدام شرکت جزء شرکت های اشخاصی محسوب نمی شود؟
۱. تضامنی آ: نسبی ۳. مختلط سهامی ۴. با مسئولیت محدود ۱۱- موضوع کدام شرکت می تواند عملیات غیر تجارتی هم باشد؟
۱. سهامی عام ۲. بامسوليت محدود ۳. مختلط سهامی ۴. مختلط غیر سهامی ۱۲- کدام گزینه در شمار معاملات تجاری تبعی است؟
۱. معاملات شرکت های تجارتی ۲. عملیات بیمه بحری و بری
۳. هرنوع عملیات صرافی و بانکی ۴. ھرقسم عملیات دلالی و عاملی ۱۳- با توجه به مقررات اهلیت در ایران، گزینه صحیح کدام است؟
۱. همانند حقوق فرانسه اهلیت تجاری متفاوت از اهلیت مدنی است.
。ャ
صغیر ممیز با اجازه ولی یا قیم خود، می تواند به امور تجارتی بپردازد. ۳. صغیر غیر ممیز هم می تواند با اذان ولی خود اعمال تجارتی انجام دهد. ۴. صغیر ممیز فقط به شرطی می تواند اعمال تجارتی انجام بدهد که حکم رشد گرفته باشد. ۱۴- شورای پولی و اعتبار از ارکان کدام نهاد می باشد؟ ۱. بورس اوراق بهادار ۲. بانک مرکزی
۰۳ وزارت امور اقتصادی ۴. ستاد پشتیبانی و تنظیم بازار
\•\•|\•\• Y\WŶ ŷ
صفحه ۲ از ۳
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲


***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عندوان درس : حقوق تجارت اشخاص رشته تحصیلی /کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۲۹ ۱۵- کدام فعالیت در انحصار دولت است؟
۱. داروسازی ۲. دخانیات ۳. خودروسازی ۴. صنایع غذایی
۱۶- دفتر ثبت تجارتی توسط چه شخصی شماره گذاری، امضا و مهر می شود؟ ۱. رییس اداره ثبت محل یا جانشین او ۲. رییس دایره ثبت شرکتها یا نماینده او ۲. رییس دادگستری محل یا نماینده او .Y . رييس اداره دارایی محل يا معاون او
۱۷- دفتری که تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید، چه نام دارد؟
۱. کپیه ۲. کلی ۰۳ دارایی ۴. روزنامه
۱۸- تاجر باید تمام دفاتر را از پایان هر سالی دست کم تا چند سالی نگاه دارد؟ 2 جر باید نمام دنیا نر را از پایان هر کم تا چ
) ... پنج آ، بیست ۳. د ۵ .Y . پانزده
۱۹- دفتر دارایی حداکثر تا چه زمانی باید تنظیم و به امضای تاجر برسد؟ ۱. تا پایان فروردین سال بعد ۲. تا پایان اسفند همان سال
۳. تا پایان اسفند سال بعد ۰۴ تا ۱۵ فروردین سال بعد
۲۰- گزینه ی صحیح کدام است؟ ۱. عدم رعایت مهلت های مقرر در قانون تجارت موجب سقوط تعهد تجاری نمی شود. ۲. عدم رعایت مرور زمان در اعمال تجاری موجب سقوط تعهدات مدنی هم می شود. ۳. مهلت های تجاری برای این است که صاحب حق در مدت کوتاهتری حق خود را مطالبه کند.
۴. دعاوی راجع به برات پس از گذشت ده سال از تاریخ آخرین تعقیب قضایی مسموع نیست.
\•\•|\•\• Y\WŶ ŷ
صفحه ۳ از ۳
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عندوان درس : حقوق تجارت اشخاص رشته تحصیلی /کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۲۹ ۱۵- کدام فعالیت در انحصار دولت است؟
۱. داروسازی ۲. دخانیات ۳. خودروسازی ۴. صنایع غذایی
۱۶- دفتر ثبت تجارتی توسط چه شخصی شماره گذاری، امضا و مهر می شود؟ ۱. رییس اداره ثبت محل یا جانشین او ۲. رییس دایره ثبت شرکتها یا نماینده او ۲. رییس دادگستری محل یا نماینده او .Y . رييس اداره دارایی محل يا معاون او
۱۷- دفتری که تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید، چه نام دارد؟
۱. کپیه ۲. کلی ۰۳ دارایی ۴. روزنامه
۱۸- تاجر باید تمام دفاتر را از پایان هر سالی دست کم تا چند سالی نگاه دارد؟ 2 جر باید نمام دنیا نر را از پایان هر کم تا چ
) ... پنج آ، بیست ۳. د ۵ .Y . پانزده
۱۹- دفتر دارایی حداکثر تا چه زمانی باید تنظیم و به امضای تاجر برسد؟ ۱. تا پایان فروردین سال بعد ۲. تا پایان اسفند همان سال
۳. تا پایان اسفند سال بعد ۰۴ تا ۱۵ فروردین سال بعد
۲۰- گزینه ی صحیح کدام است؟ ۱. عدم رعایت مهلت های مقرر در قانون تجارت موجب سقوط تعهد تجاری نمی شود. ۲. عدم رعایت مرور زمان در اعمال تجاری موجب سقوط تعهدات مدنی هم می شود. ۳. مهلت های تجاری برای این است که صاحب حق در مدت کوتاهتری حق خود را مطالبه کند.
۴. دعاوی راجع به برات پس از گذشت ده سال از تاریخ آخرین تعقیب قضایی مسموع نیست.
\•\•|\•\• Y\WŶ ŷ
صفحه ۳ از ۳
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :