نمونه سوال درس آیین دادرسی مدنی نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس آیین دادرسی مدنی نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : آیین دادرسی مدنی ۱ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۲۶
۱- تشریفاتی بودن قوانین آیین دادرسی مدنی با چه هدفی است؟ ۱. حمایت اصحاب دعوا در برابر خودکامگی قاضی ۲. تضمین آزادی دفاع اصحاب دعوی ۳. تضمین ضمانت اجرای کیفری برای رعایت آنها ۴. گزینه ۱ و ۲ صحیح است. ۲- صلاحیت دادگاه عمومی تا چه میزان وسعت و شمول دارد؟ ۱. تا جایی که مقنن شکایت یا امری را در صلاحیت مرجع دیگر قرار نداده باشد. ۲. تا جایی که به تشخیص قاضی رسیدگی کننده دادگاه بدوی باشد. ۳. تا جایی که دیوان عالی کشور تشخیص دهد و ابلاغ کند. ۴. تا جایی که رئیس دادگستری استان لازم بداند. ۳- دادگاه تجدید نظر استان مرکب از چه افرادی است؟ ۱. رئیسی و چهار مستشار یا دادرسی علی البدل دادگاه استان آ ، یک رئیس و دو عضو مستشار ۳. یک رئیس و سه عضو مستشار ۴ - یک رئیس و پنج عضو مستشار - ---------- ۴- هرگاه تردید شود که رسیدگی به امر معینی در صلاحیت مرجع عمومی یا اختصاصی است باید ۱. باید نظر دیوان عالی کشور را لحاظ کرد. ۲. باید قرار عدم صلاحیت صادر کرد. ۳. باید مرجع اختصاصی را صالح دانست. ۲. باید مرجع عمومی را صالح دانست. ۵- نصب و عزل قضات کدام دسته از مراجع حقوقی زیر کلا یا جزئا به عهده قوه مجریه است؟ ۱. دیوان عالی کشور ۲. هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما ۳. دادگاه ویژه روحانیت ۲. دادسرای ویژه نیروهای مسلح ۶- رسیدگی به شکایات از آرا کدام دسته از مراجع زیر در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست؟ ۱. شورای کارگاه ۲. کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ۲. دادگاه حقوقی بدوی ۲. کمیسیون های مالیاتی ۷- رسیدگی به مواردی که بین مودی و شهرداری در خصوص عوارضی اختلاف حاصل شود با کدام مرجع است؟ ۱. کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها ۲. کمیسیون های مالیاتی
۳. کمیسیون ماده۹۹ قانون شهرداریها ۲. کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها
い・い・ハ・Y・Y)%YY
صفحه ۱ از ۵
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲

***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : آیین دادرسی مدنی ۱ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۲۶
۱- تشریفاتی بودن قوانین آیین دادرسی مدنی با چه هدفی است؟ ۱. حمایت اصحاب دعوا در برابر خودکامگی قاضی ۲. تضمین آزادی دفاع اصحاب دعوی ۳. تضمین ضمانت اجرای کیفری برای رعایت آنها ۴. گزینه ۱ و ۲ صحیح است. ۲- صلاحیت دادگاه عمومی تا چه میزان وسعت و شمول دارد؟ ۱. تا جایی که مقنن شکایت یا امری را در صلاحیت مرجع دیگر قرار نداده باشد. ۲. تا جایی که به تشخیص قاضی رسیدگی کننده دادگاه بدوی باشد. ۳. تا جایی که دیوان عالی کشور تشخیص دهد و ابلاغ کند. ۴. تا جایی که رئیس دادگستری استان لازم بداند. ۳- دادگاه تجدید نظر استان مرکب از چه افرادی است؟ ۱. رئیسی و چهار مستشار یا دادرسی علی البدل دادگاه استان آ ، یک رئیس و دو عضو مستشار ۳. یک رئیس و سه عضو مستشار ۴ - یک رئیس و پنج عضو مستشار - ---------- ۴- هرگاه تردید شود که رسیدگی به امر معینی در صلاحیت مرجع عمومی یا اختصاصی است باید ۱. باید نظر دیوان عالی کشور را لحاظ کرد. ۲. باید قرار عدم صلاحیت صادر کرد. ۳. باید مرجع اختصاصی را صالح دانست. ۲. باید مرجع عمومی را صالح دانست. ۵- نصب و عزل قضات کدام دسته از مراجع حقوقی زیر کلا یا جزئا به عهده قوه مجریه است؟ ۱. دیوان عالی کشور ۲. هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما ۳. دادگاه ویژه روحانیت ۲. دادسرای ویژه نیروهای مسلح ۶- رسیدگی به شکایات از آرا کدام دسته از مراجع زیر در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست؟ ۱. شورای کارگاه ۲. کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ۲. دادگاه حقوقی بدوی ۲. کمیسیون های مالیاتی ۷- رسیدگی به مواردی که بین مودی و شهرداری در خصوص عوارضی اختلاف حاصل شود با کدام مرجع است؟ ۱. کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها ۲. کمیسیون های مالیاتی
۳. کمیسیون ماده۹۹ قانون شهرداریها ۲. کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها
い・い・ハ・Y・Y)%YY
صفحه ۱ از ۵
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲

***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : آیین دادرسی مدنی ۱
رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۲۶
۸- رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با چه کسانی می تواند به اقتضای مصلحت جامعه بدون رضایت دادرسی محل خدمت او را تغییر دهد ؟
۱. رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور ۲. رئیس دیوان عدالت اداری و دادستان کل کشور
.Y . رئیس دیوان عالی کشور و وزیر دادگستری .Y . رئیس دیوان عدالت اداری و وزیر دادگستری ----- ۹- در صورت تقصیر قاضی و ورود خسارات مادی به شهروندان ۱. خسارت به وسیله دولت جبران می شود. مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است. قاضی مقصر است ولی دولت جبران می کند. قاضی مسئولیتی ندارد ولی از متهم اعاده حیثیت می شود. ۱۰-رسیدگی به تخلف اعضای هیات های حل اختلاف مالیاتی در چه صورتی در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است؟ ۱. در صورتی که عضو تحت پیگرد، قاضی بازنشسته باشد. ۲. در صورتی که عضو تحت پیگرد، نماینده وزارت اقتصاد باشد. ۳. در صورتی که عضو تحت پیگرد، نماینده دادستان باشد. ۴. در صورتی که عضو تحت پیگرد، نماینده وزیر دادگستری باشد. ۱۱- وکالت تسخیری با چه هدفی تنظیم شده است؟ ۱. استفاده از وکلای غیر رسمی ۲. استفاده از خدمات رایگان وکلای دادگستری ۳. فراهم کردن امکان وکالت برای کم بضاعت ها ۲. ما به ازای مالیات وکلای دادگستری ۱۲- مرجع تائید صلاحیت نامزدهای انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری کجاست؟ ۱. هیئت مدیره فعلی کانون ۲. دادگاه عالی انتظامی قضات ۳. دادگاه انتظامی و کلا ٠٢ رئيس کانون مرکز(تهران) ۱۳- کدام یک از افراد زیر از اجازه وکالت ممنوع نیستند؟
۱. محجورین ۲. محکوم به اخراج از خدمات دولتی
۳. اتباع خارجی ۴. قضات
い・い・ハ・Y・Y)%YY
صفحه ۲ از ۵
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲


***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : آیین دادرسی مدنی ۱
رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۲۶
۸- رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با چه کسانی می تواند به اقتضای مصلحت جامعه بدون رضایت دادرسی محل خدمت او را تغییر دهد ؟
۱. رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور ۲. رئیس دیوان عدالت اداری و دادستان کل کشور
.Y . رئیس دیوان عالی کشور و وزیر دادگستری .Y . رئیس دیوان عدالت اداری و وزیر دادگستری ----- ۹- در صورت تقصیر قاضی و ورود خسارات مادی به شهروندان ۱. خسارت به وسیله دولت جبران می شود. مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است. قاضی مقصر است ولی دولت جبران می کند. قاضی مسئولیتی ندارد ولی از متهم اعاده حیثیت می شود. ۱۰-رسیدگی به تخلف اعضای هیات های حل اختلاف مالیاتی در چه صورتی در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است؟ ۱. در صورتی که عضو تحت پیگرد، قاضی بازنشسته باشد. ۲. در صورتی که عضو تحت پیگرد، نماینده وزارت اقتصاد باشد. ۳. در صورتی که عضو تحت پیگرد، نماینده دادستان باشد. ۴. در صورتی که عضو تحت پیگرد، نماینده وزیر دادگستری باشد. ۱۱- وکالت تسخیری با چه هدفی تنظیم شده است؟ ۱. استفاده از وکلای غیر رسمی ۲. استفاده از خدمات رایگان وکلای دادگستری ۳. فراهم کردن امکان وکالت برای کم بضاعت ها ۲. ما به ازای مالیات وکلای دادگستری ۱۲- مرجع تائید صلاحیت نامزدهای انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری کجاست؟ ۱. هیئت مدیره فعلی کانون ۲. دادگاه عالی انتظامی قضات ۳. دادگاه انتظامی و کلا ٠٢ رئيس کانون مرکز(تهران) ۱۳- کدام یک از افراد زیر از اجازه وکالت ممنوع نیستند؟
۱. محجورین ۲. محکوم به اخراج از خدمات دولتی
۳. اتباع خارجی ۴. قضات
い・い・ハ・Y・Y)%YY
صفحه ۲ از ۵
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲


***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : آیین دادرسی مدنی ۱ رشته تحصیلی /کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۲۶ ۱۴- آرا دادگاه و کلا در چه صورتی از سوی دادستان استان قابل تجدید نظر است؟ ۱. اگر تعقیب به درخواست وزیر دادگستری صورت گرفته باشد. ۲. اگر تعقیب از سوی رئیس قوه قضائیه صورت گرفته باشد. ۳. اگر تعقیب از سوی دادستان استان صورت گرفته باشد. ۴. اگر تعقیب از سوی رئیس کانون وکلا صورت گرفته باشد. ۱۵- مدت مرور زمان تعقیب انتظامی و کلا چه مدت است؟ ۱. ۲ سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی ۲۰۲ سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب
. Y. ۲۰۳ سال از تاریخ گزارش امر مستوجب تعقیب
مرور زمان پذیرفتنی نیست. ۱۶- کدام دسته از دعاوی زیر به موجب عقود قابل انتقال نیست؟ ۱. دعوای طلاق ۲. دعوای تمکین *. دعوای غیر واقعی f گزینه ۱ و ۲ صحیح است. ۱۷- کدام یک از گزینه های زیر از ویژگی های نفع ادعایی خواهان نیست؟
۱. حقوقی بودن آن باقی بودن
f ۲. شخصی و غیر مستقیم بودن
بوجود آمدن ۱۸- کدام یک از افراد زیر در دعاوی سمت قائم مقامی دارند؟ ۱. مدیر تصفیه ورشکستگی ۲. فرزندان یکی از ورثه متوفی ۳ - وکیل دادگستری ۴. نماینده قانونی ۱۹- عذر موجه و کلا برای عدم حضور در هنگام محاکمه در کدام گزینه نیامده است؟ ۱. حوادث قهری مثل سیل و زلزله ۲. ابتلا به مرضی مانع از حرکت وکیل
۰۲ فوت یکی از بستگان سببی تا درجه اول از طبقه سوم ۰۲ فوت یکی از بستگان نسبی تا درجه اول از طبقه دوم
۲۰- اهمیت تفکیک دعوای منقول و غیر منقول در چیست؟
۱. تعیین خوانده دعوی ۲. تعیین دادگاه صالح ۳. تعیین ضمانت اجرای حقوقی دعوی ۴ - حل تعارض قوانین
い・い・ハ・Y・Y)%YY
صفحه ۳ از ۵
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲


***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : آیین دادرسی مدنی ۱
رشته تحصیلی /کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۲۶
۲۱- اگر شخصی مدعی داشتن حق ارتفاق در ملک دیگری باشد و شناسایی و احقاق ماهیت و اصلی این حق، مورد نظر وی باشد؛ این چه دعوایی است؟
۱. دعوای تصرف ۲. دعوای منقول ۳. دعوای مالکیت ٠٢ دعواى موهوم
۲۲- کدام گزاره حقوقی زیر صحیح است؟
۱. در دعوای خلع، سبق تصرف خواهان و عداوانی بودن تصرف خوانده محور اصلی باشد.
۲. در دعوای تصرف عدوانی، خوانده می پذیرد که مالک نیست و خواهان مالک است.
۰۳ دعوای خلع ید به مفهوم اعم کلمه، دعوای تصرف عدوانی، خلع ید به مفهوم اخصی و تخلیه ید را در برمی گیرد.
۴. در دعوای تخلیه ید، خواهان باید با ارائه دلیل، مالکیت خود را بر ملک مورد ادعا اثبات کند.
۲۳- در کدام یک از دعاوی زیر عمل فاعل به طور کلی مانع استفاده کننده از حق می شود؟
) ... دعواى ممانعت 5 حق Y دعوای مزاحمت
٠٢ دعواى تخلیه ید ۴ - دعوای تصرف عدوانی
۲۴- مرجع صالح برای دعاوی تصرف کجاست؟
۱. اقامتگاه خوانده ۲. اقامتگاه خواهان
۳: محل تنظیم سند مالکیت مال غیر منقول ۴۔ محل وقوع مال غیر منقول
۲۵- ذی نفع در دعاوی تصرف عدوانی و ممانعت از حق به ترتیب چه کسی است؟
۱. متصرف سابق - متصرف فعلی آ ، متصرف فعلیا- متصرف سابق
۰۳ متصرف سابق استفاده کننده سابق از حق ۲. استفاده کننده سابق از حق - متصرف سابق
۲۶- کدام گزینه از نتایج آمره بودن قواعد صلاحیت ذاتی محاکم است؟
) ... لازم بودن ایراد عل م صلاحیت ذاتی
۲. قابلیت طرح ایراد عدم صلاحیت ذاتی در تمام مراحل رسیدگی
موثر بودن توافق بر عدم صلاحیت ذاتی
۲. عدم قابلیت طرح ایراد صلاحیت ذاتی در تمامی مقاطع رسیدگی
い・い・ハ・Y・Y)%YY
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۴ از ۵***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :