نمونه سوال درس حقوق جزای عمومی 2 نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس حقوق جزای عمومی 2 نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : حقوق جزای عمومی ۲ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۲۴ ۱- اشراف بزهکاری لقب کدام است ؟ ۱. مجرم سیاسی ۲. مجرم اجتماعی ۳. مجرم دینی ۴۔ مجرم مسلکی
۲- مطابق قوانین موجود ، دادگاه صالح رسیدگی به جرم سیاسی و نحوه رسیدگی کدام است ؟
۱. دادگاه عمومی - علنی ۲. دادگاه کیفری استان - غیرعلنی
۳. دادگاه عمومی - غیرعلنی ۴. دادگاه کیفری استان - علنی ۳- در کدام مورد ، استرداد مجرم نظامی پذیرفته است ؟
۱. لغو دستور فرمانده ۲. کشتار جمعی ۳. ترک خدمت ۴. تمرد از تکالیف نظامی ۴- ضابطین دادگستری به محضی اطلاع از وقوع جرم ، در جرایم ............ مراتب را جهت کسب تکلیف به مقام قضایی اعلام و در
جرایم ........ تمامی اقدامات را برای حفظ آثار جرم انجام وسپس به مقام قضایی اطلاع می دهند.
۱. مشهود - مشهود ۲. غیرمشهود - مشهود
.Y . شهود - غیر مشهود f غیرمشهود - غیر مشهود ۵- ضمان عاقله در دوران معاصر از آثار کدام بنیاد حقوقی جامعه باستان است ؟
۱. مسؤولیت جمعی ۲. مسؤولیت شخصی ۳. مسؤولیت اخلاقی ۴. مسؤولیت اجتماعی ۶- مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی برای اولین بار به طور صریح، در جریان تصویب کدام قانون شناسایی شد ؟
۱. قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ٠٢ قانون تعزيرات حکومتی
۳. قانون مجازات جرایم رایانه ای ۴. قانون تامین اجتماعی ۷- شخصی مسؤول و واجد مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی کیست؟
۱. مدیر شخص حقوقی ۲. مؤسس شخصی حقوقی
۳. ذینفع شخص حقوقی ۴. نماینده قانونی شخص حقوقی ۸- هرگاه کسی مالی را توسط طفل غیر ممیز از حرز خارج کند ...... محسوب می شود.
۱. مسبب ۲. مباشر ۳. شریک ۴. فاعلی مادی A— در کدام جرم، مشارکت ، مفهومی ندارد ؟
۱. قذف ۲. مساحقه ۳. قوادی ٠٢ بغی
صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : حقوق جزای عمومی ۲ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۲۴ ۱- اشراف بزهکاری لقب کدام است ؟ ۱. مجرم سیاسی ۲. مجرم اجتماعی ۳. مجرم دینی ۴۔ مجرم مسلکی
۲- مطابق قوانین موجود ، دادگاه صالح رسیدگی به جرم سیاسی و نحوه رسیدگی کدام است ؟
۱. دادگاه عمومی - علنی ۲. دادگاه کیفری استان - غیرعلنی
۳. دادگاه عمومی - غیرعلنی ۴. دادگاه کیفری استان - علنی ۳- در کدام مورد ، استرداد مجرم نظامی پذیرفته است ؟
۱. لغو دستور فرمانده ۲. کشتار جمعی ۳. ترک خدمت ۴. تمرد از تکالیف نظامی ۴- ضابطین دادگستری به محضی اطلاع از وقوع جرم ، در جرایم ............ مراتب را جهت کسب تکلیف به مقام قضایی اعلام و در
جرایم ........ تمامی اقدامات را برای حفظ آثار جرم انجام وسپس به مقام قضایی اطلاع می دهند.
۱. مشهود - مشهود ۲. غیرمشهود - مشهود
.Y . شهود - غیر مشهود f غیرمشهود - غیر مشهود ۵- ضمان عاقله در دوران معاصر از آثار کدام بنیاد حقوقی جامعه باستان است ؟
۱. مسؤولیت جمعی ۲. مسؤولیت شخصی ۳. مسؤولیت اخلاقی ۴. مسؤولیت اجتماعی ۶- مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی برای اولین بار به طور صریح، در جریان تصویب کدام قانون شناسایی شد ؟
۱. قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ٠٢ قانون تعزيرات حکومتی
۳. قانون مجازات جرایم رایانه ای ۴. قانون تامین اجتماعی ۷- شخصی مسؤول و واجد مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی کیست؟
۱. مدیر شخص حقوقی ۲. مؤسس شخصی حقوقی
۳. ذینفع شخص حقوقی ۴. نماینده قانونی شخص حقوقی ۸- هرگاه کسی مالی را توسط طفل غیر ممیز از حرز خارج کند ...... محسوب می شود.
۱. مسبب ۲. مباشر ۳. شریک ۴. فاعلی مادی A— در کدام جرم، مشارکت ، مفهومی ندارد ؟
۱. قذف ۲. مساحقه ۳. قوادی ٠٢ بغی
صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : حقوق جزای عمومی ۲ رشته تحصیلی /کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۲۴ ۱۰- مجازات شرکت در جرایم تعزیری کدام است ؟ ۱. به نسبت تأثیر هریک از شرکاء ۲. تشدید مجازات هریک از شرکاء ۳. مجازات فاعل مستقل آن جرم ۲. تقسیم مجازات به طور مساوی بین شرکاء
۱۱- عنوان مجرمانه کسی که با تهیه سم برای کشتن خود به دیگری کمک کند چیست؟ ۱. شرکت در قتل ۲. مباشرت در قتل ۳. معاونت در خودکشی ۲. عنوان مجرمانه ندارد.
۱۲- به کدام دلیل عبارت «گردان فلانی برای زیر ساطور خوب است » ، مصداق تحریک به عنوان عنصر مادی معاونت در جرم محسوب نمی شود ؟
۱. مستقیم نبودن ۲. فردی نبودن " : مؤثر نبودن ۴. جرم نبودن ۱۳- عنوان مجرمانه کارمندی که از اختلاسی همکارش مطلع شده ولی گزارش نمی دهد کدام است ؟ ۱. معاونت در اختلاسی ۲. شریک در اختلاسی ۳. مباشرت در اختلاس ۰۴ فاقد عنوان مجرمانه
۱۴- چرا عملی راننده ای که وسیله نقلیه را در اختیار شاگرد فاقد گواهینامه خود قرار می دهد و وی مرتکب تصادف فوتی می شود ، معاونت در قتل غیر عمدی محسوب نمی شود ؟ ۱. جرم بودن عملی ۲. فقدان وحدت قصد ۳. عدم اقتران زمانی بین فعل مباشر و معاون ۴. فقدان عنصر مادی ۱۵- تحقق کدام یک در مورد مباشر، در بزهکاری معاون جرم و مجازات وی مؤثر است ؟
۱. عذرهای معاف کننده ۲. مصونیت ها ". عوامل موجهه جرم ۴. طفولیت
۱۶- استیفای مجازات مالی از اموال محکوم علیه متوفی ، تخطی از کدام اصلی است ؟
۱. فردی کردن مجازات ۲. شخصی بودن مجازات
۳. تساوی ۴. قانونی بودن جرم و مجازات ۱۷- مسؤول کیفری ناشی از فعل دیگری ، علی الاصول و در اکثر اوقات ، به سبب ........ دیگری محکوم می گردد .
۱. جرایم غیر عمدی ۲. جرایم عمدی ۳. کلیه جرایم ۴. جرایم تعزیری ۱۸- از دیدگاه اجتماعی، مفهوم مسؤولیت کیفری از کدام یک جداشدنی نیست ؟
۱. ارعاب ۲. بازدارندگی "سرزنش پذیری ". تنبیه
صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : حقوق جزای عمومی ۲
رشته تحصیلی /کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۲۴
۱۹- از میان اشکال مختلف جنون ، قانونگذار ایران کدام یک را شناسایی کرده است ؟
۱. جنون کلی ۲. جنون جزئی ۳۔ جنون دائمی ۰۴ جنون ادوارى ۲۰- شرط تحقق جنون مانع مسؤولیت کیفری کدام است ؟
۱. ابتلاء در زمان ارتکاب جرم ۲. ابتلاء پس از وقوع جرم و پیش از دادرسی
| ۲. ابتلاء پس از تحقیقات مقدماتی و پیش از دادرسی ۴. ابتلاء پس از صدور حکم قطعی
۲۱- در کدام حالت ، فرد مبتلا، مسؤولیت کیفری ندارد؟
۱. هوس دزدی ۲. خواب تلقینی ۳. هوس آتش افروزی ۴. ضعف اعصاب ۲۲- به موجب ماده ۳۰۷ قانون مجازات اسلامی ارتکاب جنایت در حال عدم تعادل روانی در اثر مصرف مواد روان گردان ، موجب
----------- مگر این که ثابت شود jo اثر مستی و تکد هم تعادل روانی ، مرتکب به کلی مسلوب الاختیار بود ۵ است.
۱. هیچ مجازاتی نیست. ۲. دیه است. ۳. قصاصی است. ۴. تعزیر است.
۲۳- دلیل عدم توجه مسؤولیت کیفری به بزهدیده در تجاوز به عنف ، کدام است ؟
۱. اجبار معنوی درونی ۲. اجبار مادی درونی ۲. اجبار مادی بیرونی ۲. اجبار معنوی بیرونی ۲۴- رویه قضایی ، کدام یک از حالت های اجبار را در رفع مسؤولیت کیفری به سختی می پذیرد ؟
۱. اجبار مادی بیرونی ۲. اجبار مادی درونی ۲. اجبار معنوی بیرونی ۲. اجبار معنوی درونی
۲۵- تأثیر اشتباه در جرایم خاص نظیر زنا چگونه است ؟
。ャ
۱. موجب سقوط حد می شود . موجب تعزیر می شود .
۳. قانون ساکت است. ۴. تأثیری ندارد.
۲۶- علمای اهل تسنن و تشیع در موارد عروضی شبهه ، به کدام قاعده استناد می نمایند ؟
۱. قاعده نفی سبیل ۲. قاعده در ع ۳. قاعده جب ۴. قاعده امتناع
۲۷- هرگاه کسی دیگری را با اعتقاد به مهدور الدم بودن بکشد و بعدا ثابت شود که مقتول مهدور الدم نبوده است، چه مجازاتی خواهد داشت ؟
۱. قصاصی ۲. دیه ۳۔ تعزیر ۲. دیه و تعزیر
۲۸- از دیدگاه فقهی ، بروز نشانه های بلوغ به کدام یک بستگی دارد ؟
۱. وضع اجتماعی ۲. آب و هوا ۳. مدت عمر (سن)
"ווץ"וץ. ו. ון. ו. ו صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : حقوق جزای عمومی ۲
رشته تحصیلی /کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۲۴
۲۹- دوره برخورداری از مسؤولیت کیفری نسبی کدام است ؟ ۱. از تولد تا نه و پانزده سالگی ۰۲ از سن بلوغ تا هجده سالگی ۰۳ از سن بلوغ تا پانزده سالگی ۰۴ از سن بلوغ تا دوازده سالگی
۳۰- نصیحت به وسیله قاضی دادگاه، در مورد کدام رده سنی از نابالغان مرتکب جرایم حدود و قصاصی ، پیش بینی شده است ؟
۱. ۹ تا ۱۲ سال قمری ۲. کمتر از ۱۲ سال قمری
۳. ۱۲ تا ۱۵ سال قمری ۴. کمتر از ۱۸ سال قمری
صفحه ۴ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : حقوق جزای عمومی ۲
رشته تحصیلی /کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۲۴
۲۹- دوره برخورداری از مسؤولیت کیفری نسبی کدام است ؟ ۱. از تولد تا نه و پانزده سالگی ۰۲ از سن بلوغ تا هجده سالگی ۰۳ از سن بلوغ تا پانزده سالگی ۰۴ از سن بلوغ تا دوازده سالگی
۳۰- نصیحت به وسیله قاضی دادگاه، در مورد کدام رده سنی از نابالغان مرتکب جرایم حدود و قصاصی ، پیش بینی شده است ؟
۱. ۹ تا ۱۲ سال قمری ۲. کمتر از ۱۲ سال قمری
۳. ۱۲ تا ۱۵ سال قمری ۴. کمتر از ۱۸ سال قمری
صفحه ۴ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :