نمونه سوال درس حقوق مدنی 1 اشخاص و حمایت ار محجورین نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس حقوق مدنی 1 اشخاص و حمایت ار محجورین نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : حقوق مدنی ۱ اشخاص و حمایت از محجورین رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۲۳ W— ----------------- اوصافی است که مربوط به شخصی است، صرف نظر از شغل و مقام خاصی او در اجتماع و قابل تقویم و مبادله با پول نبوده، از لحاظ حقوق مدنی آثاری بر آن مترتب است. ۱. احوال عینیه ۲. احوال شخصیه ۳. شخصیت ۴. وضعیت ۲- در مورد ویژگی های حقوق مربوط به شخصیت کدام گزینه صحیح نمی باشد؟ ۱. به وراث منتقل نمی شوند. ۲. جزء دارایی به شمار نمی آیند. ۰۳قابل توقیف به وسیله بستانکاران نیستند. ۲. می توانند موضوع قرارداد واقع شوند. ۳- کدام گزینه مصداق تحریم حلال در حقوق اسلامی است؟ ۱. سلب حق به طور جزئی ۲. سلب حق به طور کلی ۳. سلب حق جزئی به طور دوام ۲. سلب حق نوعی در مدت محدود ۴- حکم موت حکمی یا مدنی در چه موردی اجرا می گردد؟ ۱. مرتد فطری زن آ ، مرتد فطری مرد ۳: مرتد ملی زن ۴. مرتد ملی مرد
۵- مهم ترین عنصری که در تعریف غایب در نظر گرفته شده است، چیست؟
۲. انقضای مدت نسبتاً طولانی از غیبت
۳. فقدان خبر حیات یا ممات غایب
۲. انقضای مدتی که از نظر عرف شخص زنده فرض نمی شود. ۶- در چه صورتی دادستان و دادگاه در امور غایب مداخله نخواهند کرد؟
۱ . وجود نماینده قراردادی ۰۲ وجود نماینده قانونی
f
۰۳ وجود امین وجود ورثه
۷- چنانچه بعد از صدور حکم موت فرضی و دادن اموال به تصرف قطعی ورثه غایب پیدا شود، ورثه باید چه چیزی را به غایب مسترد نمایند؟
۱. تکلیفی به استرداد اموال به غایب ندارند. ۲. اموال موجود در زمان پیدا شدن غایب اعم از اعیان، منافع، عوضی و خسارات کلیه اموال تلف شده. ۲. اموال موجود در زمان پیدا شدن غایب اعم از اعیان، منافع، عوض،
، اموال موجود در زمان استرداد اعم از اعیان، منافع، عوضی،
Υ») •/Υ «Υ Υ.ΥΔΥ
صفحه ۱ از ۳
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲


***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : حقوق مدنی ۱ اشخاص و حمایت از محجورین رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۲۳ ۸- تشخیصی نام های ممنوع به عهده کدام مرجع می باشد؟ ۱. شورای عالی ثبت احوال ۲. رئیسی ثبت احوال شهرستان ۳ - رئیس ثبت احوال · رئیس ثبت احوال کشور ۹- اقامتگاه زن پیش از رفتن به خانه شوهر کدام است؟ ۱. همان اقامتگاه شوهر است. ۲. اقامتگاه وی جدا از اقامتگاه شوهر است.
۳. اقامتگاه اجباری است. ۴. اقامتگاه قراردادی است.
۱۰- ثبت کدام مورد در دفاتر رسمی ویژه الزامی نیست؟
۱. ازدواج دائم ۲. ازدواج منقطع
۳. بذل مدت ازدواج منقطع " . انقضاء مدت ازدواج منقطع ۱۱- در خصوص ماهیت شخصی حقوقی کدام نظریه در حقوق ایران بیشتر قابل قبول است؟
۱ . وجود فرضی ۰۲ وجود واقعی ۳ - نفی شخصیت حقوقی ۴۔ واقعیت فنی ۱۲- کدام یک از اشخاص حقوقی به محضی ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند؟
۱. شرکتهای تجاری ٠٢ مؤسسات دولتی ۳. مؤسسات غیر تجاری ۴. موقوفات ۱۳- کدام گزینه معادل اهلیت اجرای حق می باشد؟
۱. تمتع ۲. تصرف ۳. تملک | تحقاق
۱۴- حجر کدام یک از اشخاص زیر حجر خاصی می باشد؟ ۱. مجنون ۲. صغیر ممیز ۳. سفیه ۴. صغیر غیر ممیز ۱۵- اگر جنین زنده به دنیا بیاید، اما مدت کمی بعد از ولادت بمیرد، سهم الارث او متعلق به چه کسی است؟ ۱. سهم الارثی ندارد. آ، وراث جنین ۳. وراث دیگر ۴. وراث والدینش ۱۶- بر اساس رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تفسیر ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی ، کدام گزینه صحیح نمی باشد؟ ۱. صغیر به محض رسیدن به سن بلوغ در امور غیر مالی از حجر خارج می شود. ۲. رفع حجر از صغیر در امور مالی مشروط به دو شرط بلوغ و رشد است. ۳. صغیر بالغ شده در طلاق، اقرار به نسب، شهادت در امور غیر مالی از حجر خارج می شود.
۲. اقرار به جرمی که موجب قصاصی است از صغیر بالغ شده پذیرفته نیست مگر با احراز رشد او،
Υ») •/Υ «Υ Υ.ΥΔΥ
صفحه ۲ از ۳
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : حقوق مدنی ۱ اشخاص و حمایت از محجورین
رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۲۳
۱۷- اعمال حقوقی صغیر غیر ممیز .................... و اعمال حقوقی صغیر ممیز اصولاً ................... است.
۱. کلاً باطل - اصولاً غیر نافذ ۲. اصولاً باطل - کلاً غیر نافذ ۳. اصولاً غیر نافذ - کلاً باطل ۴. کلاً غیر نافذ- اصولاً باطل
۱۸- کدام یک از اعمال حقوقی سفیه (غیر رشید) غیر نافذ می باشد؟
۱. طلاق سفیه ۲. اعمال صرفاً نافع
۳. اعمال صرفاً مضر ۴. اعمالی که احتمال نفع و ضرر دارد.
۱۹- کدام گزینه در خصوصی تفاوت قیم با وصی صحیح می باشد؟
. وصی به وسیله ولی خاصی یا مادر و قیم به حکم دادگاه تعیین می شود. اختیارات وصی از جانب (پدر- جد پدری) مشخص می شود و اختیارات قیم را دادگاه تعیین می نماید. ۳. اختیارات وصی بیش از اختیارات قیم است مگر این که موصی اختیارات او را محدود کرده باشد. آ، وصی نمی تواند طرف قرارداد با محجور واقع شود اما قیم برابر ماده ۱۲۴۰ ق. م. این اختیار را دارد.
۲۰- در معاملاتی که قیم مکلف است از مقام قضایی اذن بگیرد، هرگاه بدون اخذ اذن قراردادی را منعقد نماید آن قرارداد
-ω! ............................
۱ . باطلی ۲. غیر نافذ ۳. قابل فسخ ۴. صحیح
Υ») •/Υ «Υ Υ.ΥΔΥ
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۳***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :