نمونه سوال درس حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران رشته تحصیلی / کد درس : علوم سیاسی ۱۲۲۳۰۰۹ ۱- اصلی کرامت و ارزش والای انسانی جزء کدام اصول قانون اساسی محسوب می شود؟ ۱. اصول ملی ۲ - اصول بنیادی ۲. اصول انسانی ۴. اصول اخلاقی ۲- به موجب کدام اصل «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم» محسوب نمی شود؟ ۱. قاعده اصلی برائت ذمه ۲. اصلی برائت ۳. اصلی مصونیت افراد ۲. اصل عطف بماسبق نشدن قوانین جزائی ۳- کدام نهاد پس از شورای بازنگری قانون اساسی به قانون اساسی اضافه شد ؟ ۱. شورای عالی امنیت ملی ۲. شورای رهبری ۲. شورای شهر وروستا ۲. دیوان عدالت اداری ۴- عزل رئیس جمهور منوط به دخالت کدام مرجع می باشد؟ ۱. دخالت مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیصی نظام ۲. دخالت شورای نگهبان و شورای عالی امنیت ملی ۰۳ دخالت مجلس شورای اسلامی و دیوانعالی کشور ۴. دخالت قوه قضائیه و شورای نگهبان ۵- انتخاب ۶ نفر از اعضای حقوقدان شورای نگهبان برعهده چه نهادی است؟ ۱. دیوان عالی کشور ۰۲ وزیر دادگستری ۰۲ رئيس قوه قضائيه ۴. مقام رهبری ۶- عزل و نصب رئیس صدا و سیما برعهده کدام مقام است؟ ۰۱ رئيس جمهور ۲. مقام رهبری ۰۳ به پیشنهاد روسای سه قوه و تائید رهبری f به پیشنهاد رئیس جمهور و رای مجلس شورای اسلامی ۷- تعیین اعضای ثابت ومتغیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بر عهده کیست ؟ ۰۱) مجلس شورای اسلامی ۲. شورای عالی امنیت ملی
٠٢ رئيس جمهور ۴. مقام رهبری
۸- عفو و تخفیف مجازات محکومین به پیشنهاد چه کسی و از سوی رهبری انجام می شود؟ ۱. رئیس قوه قضائیه ۲. دادستان کل کشور
۰۲ وزیر دادگستری ۴. رئیس بازرسی کل کشور
\•\•|\•\•የ\\የጫ
صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
.
= انش I ه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران رشته تحصیلی / کد درس: علوم سیاسی ۱۲۲۳۰۰۹ ۹- مسئولیت نظارت بر سازمان صدا و سیما بر عهده کدام دستگاه است؟ ۱. شورای مرکب از ۶ نفر از اعضای فقه ها و حقوق دانان شورای نگهبان ۲. سه نفر از مجمع تشخیص مصلحت و سه نفر از سوی مجلس شورای اسلامی ۳. دو نفر از شورایعالی دفاع، دو نفر از سازمان بازرسی کل کشور و دو نفر نماینده مقام رهبری
۴. سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه هر کدام دو نفر و مجموعاً ۶ عضو
۱۰- تشخیصی ناتوانی رهبر در وظایف قانونی و یا فاقد شرایط لازم رهبری برعهده کدام نهاد است؟
۱. مجمع تشخیص مصلحت نظام ۲. شورای عالی امنیت ملی
۳. شورای خبرگان ۲. شورای نگهبان ۱۱- اعضای شورای موقت رهبری کدامند؟
۱. رئیس جمهور، رئیس قوهٔ مقننه و رئیس مجلس شورای اسلامی ۲. رئیس جمهوری، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام
۲. رئیس جمهوری، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجلس شورای اسلامی
f شورای چهار نفره مرکب از رؤسای سه قوهٔ مقننه، قضائیه و مجریه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت ۱۲- بهره گیری از امکانات مالی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی بر عهده کدام نهاد است؟
۱. شورای عالی امنیت ملی ۳۔ مجمع تشخیص مصلحت نظام
۳. وزارت اطلاعات ۴. ارتش و نیروهای مسلح ۱۳- مجموع اعضای شورایعالی امنیت ملی چند نفرند؟
۶.۱ نفر ۲. ۱۲ نفر ۳. ۱۳ نفر ۴. ۱۴ نفر ۱۴- کدام مرجع تنها مرکز تصویب و تدوین قانون است؟
۱. مجلس شورای اسلامی ۲. مجلس خبرگان
۲. شورای نگهبان ۴ . هیات دولت ۱۵- وظیفه اصلی کدام نهاد تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی است؟
۱. دیوان عدالت اداری ۲. شورایعالی قضایی ٠٢ ديوانعالی کشور ۲. شورای نگهبان ۱۶- سیستم قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران چگونه است؟
۱. دومجلسی ۲. پارلمانی ۲. ریاستی ۰۴ تک مجلسی
\•\•|\•\•የ\\የጫ
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۲ از ۴***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
.
مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
رشته تحصیلی / کد درس: علوم سیاسی ۱۲۲۳۰۰۹
۱۷- جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور چند درصد کل نمایندگان به رسمیت می رسد؟
۱. یک سوم ۲. یک چهارم ۳. دو سوم ". سه چهارم
۱۸- در کدام شرایط جلسات مجلسی غیر علنی تشکیل می شود؟
۱. به تقاضای رئیس قوه قضائیه ۲. به تقاضای رئیس جمهور
۳. به تقاضای وزارت اطلاعات ۴. به تقاضای یک نفر از نمایندگان
۱۹- شرح و تفسیر قوانین عادی بر عهده کدام مرجع می باشد؟
۱. شورای نگهبان ۲. رئیس قوه قضائیه
۰۳ وزیر دادگستری ۴. مجلس شورای اسلامی
۲۰- کدام نهاد حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد؟ ۱. مقام رهبری ۲. شورای عالی امنیت ملی
۳. مجلس شورای اسلامی ۴. شورای نگهبان
۲۱- کدام نهاد مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی می باشد؟ ۱. دیوان محاسبات کشور ۲. سازمان بازرسی کل کشور
۳. دیوان عدالت اداری ٠٢ ديوان عالی کشور
۲۲- برای سؤال از رئیس جمهور موافقت حداقل چه تعداد از نمایندگان لازم است؟
۱. یک سوم ۲. یک چهارم ٠٢ دو سوم ". سه چهارم
"ןץ– تشخیصی عذر موجه رئیس جمهور که برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان می بایست در مجلس حاضر می شدند، ولی نشده باشند بر عهده کیست؟
۱. رئیس قوه قضاییه ャ。 رئيس مجمع تشخیص مصلحت
۳. مقام رهبری ۴. مجلس شورای اسلامی
۲۴- علاوه بر نمایندگان مجلس کدام نهاد ذیل می تواند طرح به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید؟
۱. شورای اسلامی استان ۲. شورایعالی استانها
.Y . اعضای خبرگان رهبری .Y . مجمع تشخیص مصلحت
\•\•|\•\•የ\\የጫ
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۴


***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
رشته تحصیلی / کد درس: علوم سیاسی ۱۲۲۳۰۰۹
۲۵- مقام رهبری پس از مشورت با کدام مرجع، دستور اصلاح و بازنگری قانون اساسی را به رئیس جمهور و شورای بازنگری می دهد ؟
۱. رئیس جمهور ۲. اعضای شورای نگهبان
۲. شورای عالی امنیت ملی ۴ - مجمع تشخیص مصلحت نظام
۲۶- امضای مصوبات مجلس و نتایج همه پرسی پس از طی مراحل قانونی بر عهده چه کسی است؟
۱. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ۰۲ رئيس جمهور
۳. مقام رهبری ۴. شورای عالی امنیت ملی
۲۷- رسیدگی به دارایی رهبر و رئیس جمهور و وزیران برعهده چه نهادی است؟ ۱۔ مجمع تشخیص ت نظام ۲. شورای نگهبان
۳. سازمان بازرسی کل کشور ٠٢ رئيس قوه قضائيه
۲۸- نظارت بر حسن اجرای جریان امور و اجرای صحیح قانون در دستگاههای اداری بر عهده کدام مرجع می باشد ؟ ۱. مجلس شورای اسلامی ۲. دیوان محاسبات کشور
۳. سازمان بازرسی کل کشور ۰۴ وزیر دادگستری
۲۹- دادستان کل کشور از طریق چه کسی انتخاب می شود؟ ۱. رئیس قوه قضائیه ۰۲ وزیر دادگستری
٠٢ رئيس دیوان عالی کشور ۴. مقام رهبری
۳۰- قبل از بازنگری قانون اساسی ۱۳۶۸ تشکیل شورای دفاع ملی بر عهده کدام نهاد بود؟
۱. رئیس جمهور ۰۲ فرماندهی کل نیروهای مسلح
۳. مقام رهبری ۴. خبرگان رهبری
\•\•|\•\•የ\\የጫ
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۴ از ۴

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :