نمونه سوال درس حقوق اداری نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس حقوق اداری نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : حقوق اداری رشته تحصیلی / کد درس : مدیریت دولتی، مدیریت دولتی (چند بخشی )۱۲۲۳۰۰۶ ۱- تنظیم ترافیک شهر و اعلان جنگ به ترتیب بیانگر کدامیک از اعمال قوهٔ مجریه است؟ ١. اعمال اداری - اعمال سیاسی "، اعمال اداری اعمال تصدی
"، اعمال تصدی - اعمال سیاسی ‘‘ ، اعمال سیاسی - اعمال فنی ۲- اداره در اعمال خود چه زمانی می تواند از امتیازات قدرت عمومی استفاده کند؟
۱. در هر زمان می تواند از امتیازات قدرت عمومی استفاده کند.
آن در هیچ زمانی قابل استفاده نیست.
" بر اساس مقتضیات منافع عمومی، اصلی برابری افراد است قدرت عمومی معنا ندارد. ۳- به رئیس تمام دوایر دولتی در دورهٔ قاجاریه چه گفته می شد؟
۱. اتابک آ ، صدر اعظم ٠٢ قورچی باشی ٠٢ والی ۴- چنانچه مستخدم آزمایشی شرایط خدمت رسمی یا تبدیل به استخدام رسمی را طی سه سال کسب ننماید چه
مدت به وی مهلت داده می شود تا شرایط لازم را احراز نماید ؟
۱. حداقل یکسالی و حداکثر سه سال ۲. شش ماه
" پنج سال " : دو سال ۵- استخدام پیمانی برای کدامیک از پست های سازمانی مجاز است ؟
۱. پست ثابت و مستمر سازمانی " : پست ثابت غیر حاکمیتی
"پست موقت و غیر ثابت سازمانی "پست های مستمر و حاکمیتی ۶- قرارداد استخدام پیمانی جزء کدامیک از قراردادها می باشد و مدت قرارداد پیمانی چند سال است ؟
。ャ
۱. قراردادهای حقوق عمومی -یکسالی قراردادهای حقوق خصوصی -۳ سال
f قراردادهای خصوصی -یک سال"
قراردادهای حقوق اداری -۵سالی ۷- هسته اصلی مستخدمین دولت کدام است؟
۱. مستخدم پیمانی آن مستخدم خرید خدمتی
.Y . تخدم حک Y تخدامین را
לו A"וץ. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۱ از ۵


***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : حقوق اداری
رشته تحصیلی / کد درس : مدیریت دولتی، مدیریت دولتی (چند بخشی )۱۲۲۳۰۰۶
۸- کدامیک از موارد زیر از شمول قانون مدیریت کشوری خارج است؟ ۱. وزارتخانه ها ٢: موسسات دولتی " نهادهای زیر نظر مقام رهبری * شرکت ملی نفت ایران
۹- کدام یک در حکم اساسنامه کلی در زمینه امور استخدامی از قبیل سازماندهی تشکیلات، استخدام، هماهنگی حقوق و مزایای کارکنان می باشد؟
۰۱قانون استخدام کشورى قانون مدیریت خدمات کشوری " آیین نامه استخدامی کشوری قانون نظام هماهنگ پرداخت
۱۰- فهرست وظایف و مسولیتهای هر شغل در اصطلاح اداری چه نام دارد؟
۱. شرح شغل ۲. تجزیه شغل ۲. تجزیه پست "شرح پست
۱۱- مطابق قانون نظام هماهنگ پرداخت در حال حاضر چند گروه در جدول حقوق مشخص شده است و مجموع مشاغلی که شرایط تحصیلی احراز آنها فوق لیسانس است در کدام گروه تخصیص می یابند؟ ۱. ۱۰ گروه - گروه ۷ ۱۳۰۲ گروه - گروه ۶ ۱۶.۳ گروه - گروه ۹ ۱۹۰۲ گروه - گروه ۱۰
۱۲- بنابر قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق ثابت کارمند به چگونه محاسبه می شود؟ اء مجموع مبلغ حق شغل و حق شاغل
‘ مجموع مبلغ حق شغل ضرب در ضریب ریالی
"" مجموع مبلغ حق شاغل ضرب در ضریب ریالی
آن بر اساس مدرک تحصیلی در یکی از گروه های جدول حقوق جای می گیرد. ۱۳- شاغلین در بدو استخدام، متناسب با ویژگیهای شغل خود در کدام رتبه قرار میگیرند؟
) ... ارشد Y. پایه .Y . خبره f مقدماتی ۱۴- ارجاع دو شغل متمایز با دو حقوق به کارمند چگونه است؟ ۱. ممنوع است. " با تصویب هیات وزیران ممنوع نیست. " دو شغل متمایز پذیرفته شده است ولی یک حقوق دریافت شود.
آن قانون ساکت است.
לו A"וץ. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۲ از ۵

***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : حقوق اداری
رشته تحصیلی / کد درس : مدیریت دولتی، مدیریت دولتی (چند بخشی )۱۲۲۳۰۰۶
۱۵- چه میزان حقوق و مقرری کارمند در موارد اجرای احکام دادگاهها و بازداشت اموال مدیون قابل توقیف است؟
۱. کلا قابل توقیف است. " حداکثر یک سوم حقوق کارمند. " بستگی به نظر دادگاه دارد. ٢: به حکم رئيس جمهور تا دو سوم قابل توقيف است.
۱۶- چه میزان حقوق بازنشستگی مستخدمان قابل توقیف است؟ ۱. در قبال مطالبات دولت یا محکومیت حقوقی فقط تا میزان یک چهارم ۲. در قبال کلیه مطالبات تا میزان یک دوم " حقوق بازنشستگی قابل توقیف نیست. ۴ - در قبال محکومیت حقوقی فقط تا میزان یک سوم
۱۷- وضعیت عادی استخدام کدام است؟ ۱. اشتغالی آ ، معذوریت ۳: ماموریت ٢. انتقال
۱۸- آیا انتقال از وزارتخانه یا موسسه دولتی مشمول قانون مدیریت به وزارتخانه یا موسسه دولتی غیر مشمول امکانپذیر است ؟
۰خیر قانون مدیریت ساکت است. آبله با وجود شرایط امکانپذیر است. ۲. خیر ممنوع است. آبله در همه حالات پذیرفته می شود.
۱۹- حداکثر مدت ماموریت برای شرکت در دوره های آموزشی داخل کشور مستخدمین چه میزان تعیین شده است ؟ ۱. سه سال " : دو سال ۲ بیست و یک ماه ٠٢ چهل ماه ۲۰- معذوریت چیست؟ همان مرخصی استحقاقی سالانه است. آن وضع مستخدمی است که از مرخصی استعلاجی موضوع ماده ۴۸ قانون استخدام کشوری استفاده نماید. " وضع مستخدمی است که طبق قانون تصدی شغلی نداشته و در انتظار شغل است ( معذور از خدمت ).
" وضع مستخدمی است که در حالت تعلیق است.
۲۱- شرط ورود به خدمت رسمی کدام است؟
۱. خدمت آموزشی است. آن خدمت زیر پرچم است. ۲. خدمت آزمایشی است. آن در حال کارآموزی بودن است. ای ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۳۹۱۶ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۵***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : حقوق اداری
رشته تحصیلی / کد درس : مدیریت دولتی، مدیریت دولتی (چند بخشی )۱۲۲۳۰۰۶
۲۲- عدم رعایت غیر قابل فروش بودن اموال عمومی موجب: ۱. بطلان معامله و انتقال نیست. آن بطلان انتقال هست ولی موجب بطلان معامله نیست.
" عدم نفوذ معامله و انتقال است. " بطلان معامله و انتقال است.
۲۳- سهام شرکتهای دولتی و زمین های فروشی دولت در اصطلاح حقوق اداری جزء کدام د لسنه اموال دولت هستند؟ ٠١ اموال عمومی دولت ٢: مشترکات عمومی دولت "، اموال خصوصی دولت ۴. انفالی ۲۴- اعمال حقوقی دولت به لحاظ موضوع به چند دسته تقسیم می شود؟ ۱. سه دسته ، قانونگذاری، اجرایی و قضایی آن دو دسته، اداری و سیاسی " دو دسته، حاکمیت و تصدی آن دو دسته، یکجانبه و دو جانبه ۲۵- اقدامات اداری چیست؟ ۰ مجموع عملیاتی که برای تهیه مقدمات تصمیمات اداری یا اجرایی آنها انجام می شود. آن همان تصمیمات اداری و اجرایی دولت هستند. " اعمالی که مستقیما منشا آثار حقوقی و معنوی برای اداره هستند.
f اعمالی که موجب اجرا و تحقق تصمیمات سیاسی دولت می شود. Y2— نظارت قضایی بر مصوبات دولت به چه طریقی پیشی بینی شده است؟
) ... تنها از طریق دادگاههای دادگستری
آفقط بر عهده دیوان عدالت اداری است.
۲. دادگاههای دادگستری و دیوان عدالت اداری است.
هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری صالح برای نظارت قضایی هستند. ۲۷- دعاوی و اختلافات صاحب امتیاز و دولت در قرارداد امتیاز در صلاحیت چه مرجعی است؟
۱. محاکم اداری آن محاکم شبه قضایی
۳: محاکم عمومی آن محاکم اداری و قضایی
לו A"וץ. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۴ از ۵***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :