نمونه سوال درس برنامه ریزی مشارکتی نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس برنامه ریزی مشارکتی نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
- - - - - - - ;I - مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۰۵ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : برنامه ریزی مشارکتی رشته تحصیلی /کد درس : علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه) ۱۲۲۲۲۱۹ ۱- کدامیک از اندیشمندان توسعه، مشارکت را رشد توانایی اساسی بشر از جمله شان و منزلت انسانی می داند ؟ ۱. میسرا " . آلن بيرو ۳. الموند ۴. پاول ۲- در کدام رویکرد توسعه، کوشش اصلی از طریق بهبود روابط بین انسانه و فعال کردن مردم و جلب مشارکت همه جانبه آنها در شناسایی مشکلات و ارائه راه حل می پردازد؟ ۱. توسعه همه جانبه ۲. توسعه برون زا
۳. توسعه درون زا ". توسعه انسانی
۳- پیش نیاز مشارکت کدام است ؟
۱. سازماندهی ۲. آگاهی
" . پشتیبانی و حمایت آن استمرار، پیگیری . مداومت ۴- موفقیت مشارکت از دیدگاه دیو سی وجان نیورستورم وابسته به کدام عامل است؟
۱. بیشتر بودن بهره های اجتماعی نسبت به زیان آنها آن وجود نظارت دولت بر نهادهای غیر دولتی
"، وجود نظارت دولت بر نهادهای دولتی آن افزایش روحیه مشارکت پذیری مردم ۵- در شرایط لازم برای برنامه ریزی در کنار وجود منابع انسانی و مادی، وجود نهادها و سازمان های خاصی و مشارکت مردم در
فرآیند برنامه ریزی کدام اصل دیگر ضروری است ؟
۱. نگرش ساسله مراتبی ۲. تعادل بخشی
۳. هماهنگی ۴. نگرش سیستمی ۶- فضای عملکردی در کدام نوع از مشارکت از سطوح محلی بالاتر است؟
۱. مشارکت ملی ۲. مشارکت محلی
۳. مشارکت منطقه ایی ۴۔ مشارکت بین المللی
۷- کدامیک از نظریه پردازان توسعه در دهه ۱۹۸۰ به امر مشارکت در برنامه ریزی روستایی بسیار توجه کرد؟
f ۱. اولمن ۲. مایکل تودارو ۳. سمیر امین
میسرا ۸- درشواهد و تجربیات جهانی رهیافت بالا به پایین جایی خود را به کدامیک از الگوهای برنامه ریزی داده است؟ ۱. الگوی تصمیم گیری ۲. سازمان دهی نهادهای اجرایی
۳. روش مشارکتی ۴. نهادهای غیر دولتی
این ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۳۶۲۵ صفحه ۱ از ۵
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۰۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : برنامه ریزی مشارکتی
رشته تحصیلی / کد درس : علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه) ۱۲۲۲۲۱۹
۹- مهمترین منبع در شکل گیری PRA کدام است؟ ۱. ارزیابی سریع روستایی ۲. ارزیابی مزرعه ایی ۰۳ تحقیقات مشارکتی فعال ۴، مطالعات اکوسیستم کشاورزی ۱۰- ساختار نهادی PR.A بر مشارکت کدامیک از جوامع تاکید دارد؟ ۱. جوامع شهری ۲. جوامع محلی ۳. جوامع روستایی ۴. جوامع بین روستایی ۱۱- منظور از اصل تعادل بهینه در روش ارزیابی مشارکتی روستایی چیست؟ ۱. مشارکت افراد موثر ۲. ترکیب روش خاصی با یکدیگر ۳. هزینه های یادگیری از اجتماع را با صداقت اطلاعات مرتبط می داند
آ، استفاده از ابزارها و روش های مختلف عمق و معنایی بیشتری به اطلاعات می دهد
۱۲- مهمترین نقش پژوهشگران در روش های مشارکتی کدام است ؟ ۱. جمع آوری اطلاعات آن تسهیل گری ۳. تجزیه و تحلیل اطلاعات ۴. ارتباط با نهادهای دولتی ۱۳- تفاوت روش ارزیابی سریع روستایی (R.R.A) با روش مشارکتی روستایی (PRA) کدام است؟ ۱. در روش RRA پس از جمع آوری اطلاعات از روستا خارج شده و خود به تجزیه و تحلیل اطلاعات می پردازند ۲. در روش RRA مردم بیشترین نقش را دارند ۳. در روش RRA مردم روستایی هیچ نقشی ندارد
۴. در روش R.R.A نهادهای دولتی و مردم روستایی بیشترین نقش را دارند
?ţ– کدام ابزار چند منظوره توانمندی خاصی در تولید تصاویر از جنبه های مختلف یک واقعیت را دارد؟
۱. نقشه کشی اجرایی ۲. نقشه کشی مطالعاتی این ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۳۶۲۵ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۲ از ۵***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۰۵ تشریحی : ۰
عن-وان درس : برنامه ریزی مشارکتی
رشته تحصیلی / کد درس : علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه) ۱۲۲۲۲۱۹
۱۵- در کدام روش از تکنیک های FRA احساسی و ادراک مردم در باره خصوصیات و سلسله مراتب ثروت و فقر در یک منطقه مورد استفاده قرار می گیرد ؟ ۱. تحلیل معیشت ۲. تصویر آینده ۳. ماتریس رتبه بندی ۴. خط زمان ۱۶- در کدام روش PRA تحلیل مشکلات و تجزیه و تحلیل آن از طریق روابط داخلی بین عوامل صورت می پذیرد؟ ۱. کشف راه حل های جایگزین ۲. تجزیه و تحلیلی درخت مشکلی
۳. تجزیه و تحلیل تفاوت ها ۴. جمع آوری کارت
۱۷- کاربرد نمودار جریان FlOWDiagrantl در ارزیابی مشارکتی کدام است؟ ۱. تغییر و تحول جاده های روستایی ۲. تغییرات ارتباطات جاده ای ۳. تغییر مکان وحرکت منابع آن تغییر و تحولات مکانی مهاجرت روستانشینان ۱۸- کدام روش بعنوان مرکز ثقل روش شناسی ارزشیابی مشارکتی بشمار می رود؟ ۱. ایمان واعتقاد به مردم عادی ۲. دستیابی به اطلاعات مردمی
۳. اعتقاد به نظام مردم نهاد آن دستیابی به توانمندیهای مردمی
۱۹- در کدام سبک تسهیل گری، تسهیل گر با توجه به شرایط موجود مردم را در مدیریت فرآیند تغییر نظام مند کمک می
نماید ؟ ۱. سبک انتقالی ۲. سبک میانجی گری ۳. سبک های بیرونی ۴. سبک انعکاسی
۲۰- در کدام از ویژگیهای سازمان های غیر دولتی خصلت درآمدزایی قابل توجه است؟
۱. قابلیت توسعه ای ۲. دارای خصلت داوطلبانه ۳. مدیریت مشارکتی ۴. عدم وابستگی
۲۱- منظور از معیار یکپارچکی در انتخاب پروژه های اجرایی کدام است ۱. ارتباط پیوستگی مسائل و مشکلات در تامین اعتبار ۲. در اجرایی پروژه بایستی منافع تمامی اقشار مدنظر قرار گیرد
۳. ارتباط و پیوستگی مسائل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در پروژه باید لحاط شده باشد
۲. در اجرایی پروژه تمامی بخش های اقتصادی بصورت یکپارچه مد نظر قرار گیرد
い・い・ハ・Y・YY%Yめ صفحه ۳ از ۵
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۰۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : برنامه ریزی مشارکتی رشته تحصیلی / کد درس : علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه) ۱۲۲۲۲۱۹ ۲۲- برنامه ریزی توسعه روستایی در ایران از چه سالی آغاز گردید؟
) . . Y \ Yoy. < \ "ץ \ ץ. ff"ץ \ f. .ץ"ץ \ ۲۳- گرایش غالب برنامه ریزی ملی بسمت کدام فعالیت است؟
۱. اجتماعی ۲. اقتصادی ۳. کالبدی ۴. اجتماعی - اقتصادی ۲۴- پس از پیروزی انقلاب اسلامی، امور روستاها بر عهده کدام نهاد روستایی قرار گرفت؟
۱. شورای حل اختلاف ۲. شوراهای اسلامی روستایی
۳. انجمن ده ۴. انجمن روستایی بخش ۲۵- اولین اقدام در مراحل مشارکت مردم در منابع طبیعی کدام است؟ ۱. پشتیبانی و حمایت ۲. سازماندهی ۳. اعتماد سازی ۴. ایجاد انگیزه و علاقه ۲۶- تشکیل شوراهای برنامه ریزی محلی در طرح های توسعه شهری ناظر بر کدام اهداف است؟ ۱. شناخت عملکرد طرح های توسعه شهری توسط شهروندان ۲. شناخت مردم محلی ، مشخص کردن اهداف، تعیین اولویت ها ۳. شناخت طرح های عمرانی شهری با اولویت برخورداری از منافع شهروندی آ، ارتباطات سازمانی میان نهادهای تاثیرگذار مدیریت شهری ۲۷- در طرح های منابع طبیعی اولین قدم در مشارکت مردمی کدام است؟ ۱. ایجاد انگیزه و علاقه ۲. اعتماد سازی و ایجاد ارتباط ۳. آموزش ۴. سازماندهی
۲۸- وظیفه طرح ریزی بافت کالبدی روستا در کدامیک از کارگروه های روستایی در نظام مشارکت روستایی ، انجام می شود؟
۱. ترویج ۲. آب و خاک ۳. آموزش و ترویج ۲. عمران روستایی
۲۹- در کدام روش رتبه بندی مشکلات در طرح های توسعه روستایی، متغییرهای مورد نظر دو به دو با یکدیگر مقایسه می شوند ؟
) ... ارتباط تعاملی ャ。 رتبه بندی .Y . امتیاز دهی .Y . مزدواج
این ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۳۶۲۵
صفحه ۴ از ۵
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :