نمونه سوال درس روش ها و فنون توانمند سازی نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس روش ها و فنون توانمند سازی نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : روشها و فنون توانمند سازی، کارآفرینی، کارآفرینی و توانمند سازی رشته تحصیلی / کد درس : علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) ۱۲۲۲۱۷۶ - ، علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه) ۱۲۲۲۱۸۸ -، مدیریت بازرگانی (چند بخشی ) ۱۲۳۵۰۴۶
۱- ویژگی مشترکی برای کارآفرینان است که به عنوان یک نیروی انگیزشی بر آن تأکید می شود. ۱. نیاز به موفقیت ۲. استقلال طلبی ۳. تحمل ابهام ٠٢ کانون کنترل درونی ۲- کدامیک از گزینه های زیر از مهارت های مورد نیاز کارآفرینان است ؟ ۱. عدم تغییر محوری ۲. مهارت های تفکر غیرانتقادی ۳. مهارت های فردی .Y . مهارت های اجتماعی ۳- کدامیک از موارد نامبرده، رقابت برای سرمایه گذاری را تحت تأثیر قرار می دهد ؟ ۱. تکنولوژی ۰۲ وضعیت اقتصادی مصرف کنندگان ۳. ارزش های اجتماعی ۲. اقدامات سیاسی و استانداردهای تنظیمی ۴- کدامیک از موارد نامبرده به شرایط اقتصادی و بازاری اختصاصی دارد؟ ۱. سیاست های حمایتی " . پشتیبانی نهادی ۳. خدمات تخصصی ۴. ساختار بازار و صنعت ۵- کدام انگیزهٔ اولیه سبب می گردد تا کارآفرینان برای خود کار کنند ؟ ۱. نیاز به پیشرفت ۲. نیاز به مسئولیت ۳. علاقه به درآمد بیشتر ۴. علاقه به کار انفرادی ۶- ویژگی صحیح در رابطه با افراد خلاق را مشخصی نمایید. ۱. مسائلی ساده و متوسط را به مسائل پیچیده ترجیح می دهند. ۲. در مقایسه با دیگران از هوش خارق العاده ای برخوردار نیستند. ۳. از دستورات غیرمنطقی اطاعت می نمایند. ۴. در رابطه با کمک به دیگر اعضا تمایل زیادی نشان نمی دهند. ۷- جهت تشویق جو خلاقیت کدام قدم پیشنهاد می گردد؟ ۱. پذیرش عدم تغییر ۲. تشویق نظریه های قدیمی
۳. اجازهٔ تعامل کمتربا محیط ۴ ، تشخیص
صفحه ۱ از ۵
۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۱۴۰۵ = نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : روشها و فنون توانمند سازی، کارآفرینی، کارآفرینی و توانمند سازی
رشته تحصیلی / کد درس : علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) ۱۲۲۲۱۷۶ - ، علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه) ۱۲۲۲۱۸۸ -، مدیریت بازرگانی (چند بخشی ) ۱۲۳۵۰۴۶
۸- جملهٔ صحیح در رابطه با تکنیک تحرک مغزی کدام است ؟ ۱. موضوعات مطرح شده در جلسات تحرک مغزی نباید دقیقاً تعریف شده و مشخص باشند. ۲. اعضاء می توانند آزادانه قضاوت های خود را نسبت به نظرات دیگران بیان نمایند. ۳. اعضاء می توانند به تکمیل ، تعدیل و ترکیب ایده های دیگران بپردازند. ۲. تعداد بهینه افراد در جلسات تحرک مغزی ۷ تا ۱۴ نفر می باشد .
۹- «جایگزین کردن ، ترکیب کردن ، وفق دادن ، تغییر دادن ، بزرگ کردن ، به کاری دیگر گذاشتن ، حذف کردن و تغییر ترتیب دادن » به مراحلی کدامیک از تکنیک های خلاقیت اشاره دارد ؟ ۱. تکنیک دلفی ۲. تحرک مغزی
DO IT -sess v ۴. صورت تطبیقی اسکمپ
۱۰- فنی است که شامل دعوت به مشورت و مقایسه قضاوت های بی نام چند نوبتی اعضای یک تیم در بارهٔ یک تصمیم یا
مسئله می شود . ۱. تحرک مغزی ۲. گردش تخیلی ۳، صورت تطبیقی اسکمپر ۴ ، دلفی
۱۱- برای شکستن ذهنیت های پیشین و ورود به عرصه های نوین ، از این تکنیک استفاده می شود .
۱. صورت تطبیقی اسکمپر ۲. تفکر موازی
۳. دلفی ۴. تجزیه و تحلیل مورفولوژیک ۱۲- کدام یک از موارد نامبرده به موانع ادراکی خلاقیت اشاره می نماید ؟
۱. ناتوانی در سپردن موضوع به ضمیر ناخودآگاه ۲. ترجیح دادن سنت ها به تغییر و تحولات
۳. سختی مجزا کردن مسأله از سایر امور ۴. عدم دسترسی به اطلاعات ۱۳- نو آوری مبتنی بر فرایند را مشخص نمایید ؟
۱. تغییر در مراحل تولید، فروش و ... ۲. شناسایی یا استفاده از کانالهای جدید توزیع
۳. ارائه خدمات مرتبط با چشم انداز و نیازهای بازار ۲. مدیریت واحدها و امور مربوط به پرسنل ۱۴- در کدامیک از استراتژی های نامبرده ، سازمانها محصولات جدیدی نمی سازند ، مگر بر حسب سفارش مشتری باشد .
۱. وابسته ۲. تقلیدی ۰۳ سنتی ۴. فرصت گرایانه
い・ハ・Y・Yい管・め・) صفحه ۲ از ۵
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : روشها و فنون توانمند سازی، کارآفرینی، کارآفرینی و توانمند سازی
رشته تحصیلی / کد درس : علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) ۱۲۲۲۱۷۶ - ، علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه) ۱۲۲۲۱۸۸ -، مدیریت بازرگانی (چند بخشی ) ۱۲۳۵۰۴۶
۱۵- معتبرترین منبع خارجی فرصت نوآوری کدام است ؟ ۱. تغییر نگرش ۲. تغییر ویژگی های جمعیت ۳. دانش جدید ۴. نیازهای فرایندی ۱۶- توجه به کدامیک از عوامل تسهیل و تقویت خلاقیت و نوآوری نامبرده، موجب می گردد تا سازمان از تحول کافی برخوردار شده و بتواند خود را با محیط متغیر خارجی هماهنگ سازد ؟ ۱. ایجاد تشکیلات متناسب با اهداف مورد نظر در سازمان ۲. به کار گیری و جذب نیروهای خلاق و نوآور به سازمان ۳. فراهم نمودن امکانات مناسب تحقیقاتی و مالی برای کوشش های نوآورانه ۴. استراتژی های حمایتی از افکار نو در سازمان ۱۷- کدامیک از ویژگیهای نامبرده جهت کسب و کارهای کوچک معرفی می گردند ؟ ۱. ایجاد فرهنگ کارآفرینانه ۲. تعیین مدل کارآفرینی سازمانی
۳. شناسایی کارآفرینان سازمانی ۰۴ جدول جبران خدمات کارآفرینی سازمانی
۱۸- فعالیتی است که مدیران جهت هماهنگ کردن و متناسب نمودن وقت خود از آن بهره می گیرند.
۱. کنترلی ۲. سازماندهی ۲. رهبری ۴. ارتباط
۱۹- کدامیک از قدرتهای نامبرده در زیر به اقتدار شخصی مدیر بستگی دارد ؟
۱. تشویق ۲. مرجعیت ". تنبیه ۴. جایگاه قانونی
۲۰- فرایند مدیریتی است که هدف آن ایجاد یا تغییر کار در محصول شرکت ها به منظور دستیابی به رشد و سود رضایت بخش
است . ۱ . بایدهای بازاریابی ۲. استراتژی های بازاریابی ۳. تحقیقات بازاریابی ۲. برنامه ریزی بازاریابی
۲۱- یکی از عوامل بازاریابی است که شامل مباحثی نظیر تبلیغ ، فروش حضوری ، پیشبرد فروش ، روابط عمومی و بازاریابی
مستقیم می گردد. ا. خدمت ۲. ترفیع ۳. توزیع ۴. قیمت い・ハ・Y・Yい管・め・) نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
صفحه ۳ از ۵
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : روشها و فنون توانمند سازی، کارآفرینی، کارآفرینی و توانمند سازی
رشته تحصیلی / کد درس : علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) ۱۲۲۲۱۷۶ - ، علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه) ۱۲۲۲۱۸۸ -، مدیریت بازرگانی (چند بخشی ) ۱۲۳۵۰۴۶
۲۲- «جریان تصمیم گیری بر اساس جمع آوری اطلاعات، پیش بینی وقایع بر مبنای مدل های اقتصادی، تجزیه و تحلیل نتایج اقدامات » به کدامیک از موارد نامبرده اشاره می کند ؟
۱. مدیریت مالی ۲. بازاریابی
۰۳ کشف فرصت های کسب و کار ۴. تحقیقات بازاریابی
۲۳- کدامیک از مراحل نامبرده در توسعه شرکت ، نتیجه بازار و تلاش های کارآفرینان است ؟
۱. فعالیت های آغازین ۲. رشد ۳. پایداری ۴. نوآوری ۲۴- فرایندی است که در آن یک فرد، آغازگر فعالیت های مخاطره آمیز در شرکت می باشد .
۱. کارآفرینی سازمانی ۲. کارآفرینی شرکتی ۳. کارآفرینی اجتماعی ۴. کارآفرینی مستقل ۲۵- مواجهه با این فشار در ارتباط با کنترل ، سازمان را قادر می سازد تا حداقل در کوتاه مدت ، تمامی سودهای مرتبط با
عملیات را به تسخیر خود در آورد.
۱. هزینه تغییر ۲. کارایی
۳. هماهنگی ۴. افزایش انعطاف پذیری
۲۶- کدامیک از ویژگی های شخصی و جمعیت شناختی نامبرده، بیشتر در مورد کارآفرینان مستقل مؤثر است ؟ ۱. ترس از شکست ۲. الگوی نقش
۳. گرایش به قدرت ۴. عدم استقرار در پایگاه اجتماعی
۲۷- گام بعدی پس از تعهد مدیر ارشد به مفهوم کارآفرینی در درون سازمان چیست ؟ ۱. ایجاد فرهنگ کارآفرینانه ۲. تعیین مدل کارآفرینی سازمانی
۳. شناسایی کارآفرینان سازمانی ۲. ایجاد جدول جبران خدمات کارآفرینی سازمانی
۲۸- کانون توجه در کارآفرینی اداری بر کدام مورد متمرکز می باشد ؟
。ャ ... )
روح کارآفرینی نیروی انسانی ۳. پاداشی ۴. نوآوری ۲۹- متغیرهای سازمانی شامل کدامیک از موارد نامبرده می باشد ؟
۱. همگونی ۲. تمرکز ۳. تخصص ۴. ارزش
い・ハ・Y・Yい管・め・) صفحه ۴ از ۵
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :