نمونه سوال درس فقر و نابرابری های اجتماعی نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس فقر و نابرابری های اجتماعی نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : فقر و نابرابری اجتماعی، فقر و نابرابریهای اجتماعی رشته تحصیلی /کد درس : علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) ۱۲۲۲۱۷۴ -، علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه)۱۲۲۲۲۱۱
۱- تثبیت نابرابری ها در جوامع انسانی بیش از هر چیز به کدام مورد بستگی دارد؟ ۱. معیارهای زندگی ۲. فرصت های زندگی ۳. نظام ارزش ها ۴. دیوانسالاری ۲- کدام صاحب نظر در بحث قشربندی مراتب مجزایی، از بالای بالا تا پایین پایین، را در شش گروه مطرح می کند؟ ۱. وبر ۰۲ وارنر ٠٢ ديویس ۴۔ کرامبی
۳- کدام صاحب نظر در نقطه مقابل مارکس استدلال می کرد که تقسیم کار در جوامع نوین بنیان جدیدی را برای یکپارچگی اجتماعی ایجاد می کند؟
۱. کنت ۲. دورکیم ۳. پارتو ۴. زیمل
۴- از منظر ماکس وبر، اعتقاد به قانونیت دستور ها و قانونیت عناوین کسانی که سلطه را اعمال می کنند، منطبق بر کدام گزینه
است؟
۱. سلطه عقلانی ۲. سلطه سنتی ۳. سلطه کراماتی ، اقتدار ۵- نابرابری از جلوه های کدام مقوله است؟ ۶- ریشه های مفهوم جامعه شناختی انسداد اجتماعی در کدام تمایز وبری قرار دارد؟
۱. قدرت و اقتدار ۲. سلطه و کرامت " . طبقه ومنزلت ۷- ایجاد نابرابری از خواصی کدام عامل است؟
۱. ثروت ۲. قدرت ۳. مهارت
۸- قدرت برای تثبیت و باز تولید خویش بیش از هر چیز به کدام عامل تکیه دارد؟
۱. نظام فرهنگی ۲. نظام اقتصادی ۳. انسداد اجتماعی
۹- از دید وبر دولت نوین مظهر سازمان اداری بورکراتیکی از کدام نوع آن است؟
۱. دموکراتیک ۲. غیردموکراتیک ۳. مونوکراتیک
.\— بحث وسترگارد و راسلر در زمینه نابرابری در کدام سنت قرار می گیرد؟
۱. وبری ۲. دورکیمی ٠٢ فونکسیونالیستی
= صفحه ۱ از ۴
የየየየየ •\•\|•\•\ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
.
مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : فقر و نابرابری اجتماعی، فقر و نابرابریهای اجتماعی رشته تحصیلی / کد درس : علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) ۱۲۲۲۱۷۴ -، علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه)۱۲۲۲۲۱۱
۱۱- کدام صاحب نظر نابرابری را بازتاب مالکیت خصوصی بر رابطه اجتماعی می داند؟ ۱. کارل مارکسی ۳. ماکس وبر ۳ - امیل دورکیم ۴ - گیورگ زیمل ۱۲- به نظر مارکسی، در چه شرایطی دیگر نشانی از نابرابری و تمایزات طبقاتی باقی نخواهد ماند؟ ۱. تبدیلی کارگران به طبقه برای خود ۲۔ تحول دیالکتیکی مالکیت نخستین ۳. تقویت همه جانبه طبقه متوسط آ، الغای مالکیت بورژوازی در جامعه سوسیالیستی ۱۳- برطبق گروه بندی وبری مقروضان در کدام دسته قرار می گیرند؟ ۱. طبقه دارایی به طور مثبت ممتاز ۰۲طبقه دارایی به طور منفی ممتاز
۳. طبقه متوسط ۴. طبقه کارگر
۱۴- از منظر مارکسی کدام مرحله از تقسیم های بزرگ در تاریخ اجتماعی انسان به پیدایش طبقه مستقل از موجودیت افراد
منجر می شود؟ ۱. جدایی شهر از روستا ۲. جدایی کشاورزی از شکار ۳۔ تقسیم میان صنعت و تجارت ۰۴ پیدایش صنعت بزرگ
Wώ- کدام نظریه پرداز نابرابری را راهی برای برقراری تعادل اجتماعی می داند ؟
۱. پارتو ۲. پارکین ۳. تامین ٠٢ براورمن ۱۶-فرانک پارکین در بحث نابرابری های اجتماعی کدام مفهوم وبری را از نواحیا کرده است؟
۱. سلطه کاریزماتیک ۲. انسداد اجتماعی ۳. منزلت اجتماعی ۴. امتیاز نخبگانی ۱۷- از نکات برجسته نظریه لانسکی توجه هوشمندانه او به نقش کدام عاملی در نابرابری های اجتماعی است؟
۱. جهانی شدن ۲. دولت ". فرهنگ مدرن ۴. مدرنیته ۱۸- از دید گیدنز مظهر نابرابری در جوامع نوین چیست؟
۱. تبعیض آموزشی ۲. تبعیض نژادی ۳. فقر ۴. پایگاه ۱۹- یکی از مهم ترین ابزارها برای پی بردن به وجود نابرابری های اجتماعی در هر جامعه کدام است؟
۱. تفاوت در میزان آگاهی ۲. تفاوت در منزلت شغلی
۳. تفاوت در ارزش های اجتماعی ۴. تفاوت در فرصت های زندگی
صفحه ۲ از ۴
የየየየየ •\•\|•\•\ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲

***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : فقر و نابرابری اجتماعی، فقر و نابرابریهای اجتماعی رشته تحصیلی / کد درس : علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) ۱۲۲۲۱۷۴ -، علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه)۱۲۲۲۲۱۱
۲۰- کدام صاحب نظر ارزش ها و خصوصیات شیوه زندگی فقرا را فرهنگ فقر خوانده است؟
۱. هانس گرت ۲. سی. رایت میلز ٠٢ اسکار لوييس ۴. آلفرد وبر
۲۱- در اکثر جوامع در حال توسعه کدام گروه با صور آشکاری از انسداد اجتماعی روبرو است؟ ۱. اقلیت مخالفان ۲. اقلیتهای دینی ۳. تودههای مردم عادی ۴. توده های کارگری ۲۲- کهن ترین شکل نابرابری های اجتماعی را در کدام دسته از تفاوت های اجتماعی باید جست و جو کرد؟ ۱. شغلی و مهارتی ۲. سنی و جنسی ۳. نژادی و قومی ۴. دینی و فرهنگی
۲۳- استفاده از ضریب انگل رایج ترین شیوه تحلیل در کدام رویکرد سنجش نابرابری است؟
Y نجش رفاه ... )
برسی الگوی مصرف و تغذیه ۳. تعیین خطوط فقر ۴. ارزیابی میزان شیوع فقر
۲۴- خط فقری که بر حسب سطح زندگی تعریف می شود و در طول دامنه مقایسه ثابت است چه نام دارد؟ ۱. مطلق ۲. نسب ۳. ذهنی ۴. چندگانه
۲۵- در گزارشی های توسعه انسانی، متغیر تعداد زندانیان در هر یکصد هزار نفر، به کدام دسته از نمایه ها تعلق دارد؟ ۱. محرومیت انسانی ャ。 سنجش سرمایه گذاری اجتماعی
۳. نمایه های جمعیتی ۲. سنجش میزان سست شدن ساختار اجتماعی
۲۶- گزارش های سالانه توسعه انسانی از سوی کدام مرجع تهیه و منتشر می شود؟
۱. برنامه عمران ملل متحد ۲. بانک جهانی ۳. سازمان بین المللی کار آن سازمان بهداشت جهانی
۲۷- از دیدگاه جامعه شناسانه، قرن بیستم را به اعتبار ویژگی های آن چه می توان نامید؟ ۱. قرن توسعه ۰۲قرن انقلاب های بزرگ ۰۳قرن توده گرایی ۴. قرن انفجار فقر ۲۸- پیدایش و نضج دولت رفاه اساسا به کدام پدیده فراگیر باز می گردد؟ ۰۱ جنگ جهانی اول ۲. جنگ جهانی دوم ۳. رکود اقتصادی دهه ۱۹۳۰ ۰۴ پیروزی انقلاب ۱۹۱۷ روسیه
የየየየየ •\•\|•\•\ صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲

***
.
藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : فقر و نابرابری اجتماعی، فقر و نابرابریهای اجتماعی رشته تحصیلی / کد درس : علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) ۱۲۲۲۱۷۴ -، علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه)۱۲۲۲۲۱۱
የቄ– آغاز دولت رفاه در آمریکا با اعلام کدام برنامه همراه بود ؟ ۱. طرح مارشال ۲. اصل چهار ترومن ۳. توسعه روستایی فراگیر ". نيوديل ۳۰- اساسی انتقاد مارکوزه از دولت رفاه مبتنی بر پیدایش چه وضعیتی است؟
۱. رواج تروریسم دولتی ۲. ایجاد انسان و جامعه تک ساحتی
۲. باز فیودالی شدن جامعه ۲. ایجاد بحران مشروعیت
\•\•|\•\• የየየየየ
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۴ از ۴***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :