نمونه سوال درس امور مالی تعاونی ها نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس امور مالی تعاونی ها نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۱۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : امور مالی تعاونیها رشته تحصیلی / کد درس : علوم اجتماعی (تعاون ورفاه اجتماعی )۱۲۲۲۰۵۰
استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است
۱- برای تأمین نیازهای مالی واحد به منظور ایجاد سود، مدیر مالی ناگزیر است از کدامیک از موارد زیر اطلاع کامل داشته
باشد؟ ۱. وضعیت و سیاست های پولی و محدودیتها ۲. اقتصاد خرد ۳. تئوری های اقتصاد آسیاست های استراتژی بلند مدت ۲- تعیین ساخت دارایی واحد و تعیین ساخت مالی واحد به ترتیب جزء وظایف کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟ ۱. مدیر عامل، مدیر عامل ۲. مدیر عامل، مدیر مالی ۳. مدیر مالی، مدیر مالی آ، مدیر مالی، مدیر عامل ۳- به ماکزیمم رسانیدن سود به عنوان تنها هدف، دارای کدام نقطه ضعف اساسی زیر می باشد؟ ۱. ریسک پذیری را نفی نمی کند ۰۲ فقط به کوتاه مدت توجه دارد ۳. ارزش سهام را افزایش می دهد آبهای تمام شده را کاهش می دهد ۴- در شرکت های تعاونی مدیران مالی باید کدامیک از اهداف صاحبان شرکت را همواره مد نظر داشته باشند؟ ۱. افزایش ثروت آن افزایش سود ۳. اهداف انسانی و اجتماعی آن همه موارد ۵- کدامیک از گزینه های زیر در طبقه بندی معایب مالکیت انفرادی قرار می گیرد؟ ۰ پایین بودن هزینه های ثبت ۲. محرمانه بودن فعالیت های تجاری " . سهولت انحلال واحد ۴. تعهد نامحدود بدهی ها
۶- در یک شرکت تضامنی چنانچه نسبت سرمایه ۳ شریک به ترتیب ۳و ۲ و ۱ باشد، حال اگر شرکت منحل شود و دارایی شرکت به طور کامل از بین رفته باشد و شرکت ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال بدهی داشته باشد ، مسئولیت پرداخت بدهی به عهده کدام شریک می باشد؟
۱. مسئولیت بدهی به نسبت سرمایه ۳و ۲ و ۱ می باشد ۲. طلبکاران می توانند به هر کدام از شرکاء برای طلب خود مراجعه کنند. ۲. شریکی که مسئول اداره کردن شرکت را داشته است
۴. شریکی که تحمل زیان بیشتر را دارد
\•\•|\•\• የየለጻም
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۱ از ۶***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۱۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : امور مالی تعاونیها
رشته تحصیلی / کد درس : علوم اجتماعی (تعاون ورفاه اجتماعی )۱۲۲۲۰۵۰
۷- کدامیک از گزینه های زیر تفاوت شرکت با مسئولیت محدود را با شرکت های سهامی نشان می دهد؟
۱. در این نوع شرکت ها سهم الشرکه را می توان به صورت اوراق بهادار در آورد.
۲. در این نوع شرکت ها سهم الشرکه فقط زمانی قابل انتقال است که حداقل ۱/۴ سرمایه و اقلیت عددی شرکاء با آن موافق
&
باشند.
۲. در این نوع شرکت ها سهم الشرکه را نمی توان به صورت اوراق بهادار در آورد.
۴. در این نوع شرکت ها سهم الشرکه فقط زمانی قابل انتقال است که حداکثر ۱/۴ سرمایه و اکثریت عددی شرکاء با آن
۸- کدامیک از گزینه های زیر صحیح می باشند؟
۱. در شرکت نسبی شرکاء به نسبت سرمایه خود ضامن بدهی های شرکت می باشند.
۲. در شرکت نسبی شرکاء به نسبت تحمل زیان ، ضامن بدهی های شرکت می باشند.
r
در شرکت نسبی شرکاء هر یک به تنهایی مسئول پرداخت بدهی ها می باشند. آن در شرکت نسبی شرکاء هر یک به تنهایی ضامن دیگر شرکاء می باشند. ۹- کدامیک از گزینه های زیر جزء سایر معایب شرکت های غیر سهامی می باشد؟ ۱. مسئولیت محدود شرکاء ۲. دشواری در پرداخت مالیات مستقیم ۲. دشواری در انتقال سرمایه آن استفاده اجباری از نیروی انسانی ماهر ۱۰- هزینه های ثبت و حق الوکاله به ترتیب جزء کدامیک از گزینه های زیر است؟ ۱. هزینه تأسیس، هزینه عملیاتی آن هزینه عملیاتی، هزینه عملیاتی ۲. هرینه تأسیس، هزینه تأسیس ۲. هزینه عملیاتی، هزینه تأسیس ۱۱- مهمترین وجه تمایز شرکت های سهامی با شرکت های تعاونی در کدام گزینه می باشد؟ ۱. اصالت دادن به سرمایه در شرکت های تعاونی ۲. اصالت دادن به سرمایه در شرکت های سهامی
۲. اصالت دادن به هیات مدیره در شرکت تعاونی ۲. اصالت دادن به عضو (فرد) در شرکت سهامی
۱۲- عدم انتقال مالکیت جزء معایب کدام گزینه می باشد؟
۱. شرکت های تعاونی ۲. شرکت های سهامی خاصی
۳. شرکت های سهامی عام آن شرکت با مسئولیت محدود
\•\•|\•\• የየለጻም
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۲ از ۶
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۱۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : امور مالی تعاونیها رشته تحصیلی / کد درس : علوم اجتماعی (تعاون ورفاه اجتماعی )۱۲۲۲۰۵۰
۱۳- تعاونی ها چند درصد از سود خالصی سالانه خود را به صندوق تعاون واریز می نمایند؟
۱. ۲۵ درصد ۱۰۰۲ درصد ۵۰۲ درصد ۴.۴ درصد
۱۴- حداقل اعضاء شرکت تعاونی چند نفر می باشند؟
\. f ү Y Y Y ^ . )
۱۵- کدامیک از گزینه های زیر در خصوصی سقف اندوخته قانونی در شرکت های تعاونی صحیح است؟
برابر است با ۲۵ درصد میانگین سرمایه سه سال آخر آن برابر است با ۱/۴ سرمایه اخیر شرکت ۳. برابر است با ۱/۴ متوسط سرمایه گذاری های طی دوره برابر است با ۲۵ درصد متوسط سرمایه اولیه طبق تصمیم مجمع عمومی ۱۶- قانون به تعاونی ها اجازه داده است تا معادل چه کسری از اندوخته قانونی را به سرمایه شرکت اضافه نمایند؟ ) . 2/\ f . Y. \|Y .Y |\ ז. "זן ו ۱۷- مصرف اندوخته احتیاطی در شرکت های تعاونی در صلاحیت کدام فرد یا گروه می باشد؟ ۱. هیأت مدیره ۲ هیأت مؤسس ۳۔ مجمع عمومی ۴ - مدیر عامل ۱۸- در روش های محاسبه استهلاک کدامیک از گزینه های زیر در طبقه بندی روش نزولی استهلاک قرار می گیرد؟ ۱. روش ساعات استفاده شده ۲. روش واحدهای تولید شده ۳. روش خط مستقیم " روش مجموع سنوات ۱۹- در کدام یک از روشهای استهلاک گیری ارزش اسقاط لحاظ نمی شود؟ ۱. خط مستقیم " مجموع سنوات ٢: مانده نزولی ۴. روش واحدهای تولید شده ۲۰- عمر مفید یک دستگاه ماشین ۱۵ سال می باشد. مجموع سنوات آن کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟
\\ . . ; १• . Y \Y. Y ΥΔ . )
\•\•|\•\• የየለጻም
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۶

***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۱۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : امور مالی تعاونیها
رشته تحصیلی / کد درس : علوم اجتماعی (تعاون ورفاه اجتماعی )۱۲۲۲۰۵۰
۲۱- در شرکت های تعاونی سود سهام پرداختی به سهامداران جزء کدام دسته از اقلام قرار می گیرد؟
۱. جزء هزینه های عملیاتی است. ۲. جزء هزینه های دوره است.
۳. یک نوع هزینه مالی است آن بخشی از سود ویژه است.
۲۲- کدامیک از نکات زیر قبل از هر گونه بحث پیرامون نسبت های مهم مالی، مورد توجه قرار می گیرد؟ ۱. تاریخ صورت های مالی در مورد مقایسه با صنعت یکی باشند ۲. عوامل محیطی حاکم بر صورت های مالی اساسی
روش های ترکیبی صورت های مالی تلفیقی
۴. تهیه صورت های مالی مقایسه ای ماهانه در گزارشات هیأت مدیره
r
۲۳- در روش محاسبه و مقایسه نسبت های استخراج شده صورت های مالی معمولاً از کدامیک از روش های محاسبه نسبت های زیر استفاده می کنند؟
۱. تحلیل افقی ستاده ها و تحلیل عمودی داده ها ۲. تحلیل افقی داده ها و تحلیل عمودی ستاده ها
۳. تحلیل افقی و عمودی ستاده ها ۴. تحلیل عمودی و افقی داده ها
۲۴- نسبت های بدهی عمدتاً به کدامیک از گزینه های زیر تکیه دارند؟
۱. صورت سود و زیان تطبیقی ۲. ترازنامه
.Y . صورت سود و زیان f یادداشت های پیوست
Yo– کدامیک از مقیاس های اساسی زیر برای اندازه گیری نقدینگی شرکت وجود ندارد؟
۱۔ نسبت جاری ۲. گردش خالص سرمایه
۳. نسبت سریع نسبتهای پوششی
اطلاعات زیر از شرکت تعاونی امید در دسترس می باشد.
بهای تمام شده کالای فروش رفته ۲۰۰۰۰۰۰ ریال ، موجودی کالای اول دوره ۱۲۰۰۰۰ ریال ، موجودی کالای پایان دوره ۸۰۰۰۰ ریال ، فروش غیر نقدی سالانه ۳۰۰۰۰۰۰ ریالی ،
۲۶- گردش موجودی شرکت کدام گزینه می باشد؟
A. : * ז. ז'ץ Y. . Y Y. . )
\•\•|\•\• የየለጻም
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۴ از ۶

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :