نمونه سوال درس بررسی مسائل اجتماعی ایران نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس بررسی مسائل اجتماعی ایران نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : بررسی مسائل اجتماعی ایران رشته تحصیلی /کد درس : علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی )، علوم اجتماعی (تعاون ورفاه اجتماعی ) ۱۲۲۲۰۳۶ -، علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) ۱۲۲۲۱۷۱
۱- ابتدا به ساکن نبودن مسائل اجتماعی نشان دهنده کدام ویژگی مسایل اجتماعی است؟ ۱. جمعی و غیر فردی بودن ۰۲ تاریخی بودن ۰۳ واقعی بودن ۰۴ بعد کیفی مسائل ۲- در کدام نوع جامعه شناسی، جامعه برآیند تضاد دیالکتیکی نیروهای مولد یا روابط تولیدی و زیر بنا و روبناست؟
۱. نظم و وفاق ۲. تضاد و تحولی ۳. ساختار و کنشی ۴ - تلفیقی و ترکیبی
۳- کدام گزینه در مورد آسیب های اجتماعی صحیح است؟ ۱. هر آسیب اجتماعی مسئله اجتماعی هم هست ۲. هر مسئله اجتماعی آسیب اجتماعی هم هست ۳. خشونت و سرقت آسیب اجتماعی به شمار نمی آیند
۴. بزهکاری و انحرافات را نمی توان آسیب اجتماعی قلمداد کرد
۴- مسائل جمعیتی که در حال گذار است ناشی از چه عواملی است؟ ۱. شرایط زیست محیطی و جغرافیایی و شیوههای کنترل جمعیت ۲. باز توزیع جمعیت و نظم دهی مهاجرتها به شهرهای بزرگ ۳. گسترش نهادهای قوام بخش جامعه و توسعه منطقی و پایدار نظام ۴. ماهیت دوران گذار جمعیتی و چگونگی تحول اجتماعی و اثر گذاری و اثر پذیری
۵- در کدام نوع حکومت، دولت و نمایندگان می توانند متدین و مذهبی باشند، اما در تصمیم گیری اجتماعی با تشخیصی عقلایی خود رأی می دهند و نه الزاما مطابق با فتاوی فقهی؟ ۱. حکومت مطلقه ۲. حکومت الیگارشی ۰۲ حکومت سکولار ٠٢ حکومت تثوکراسی
۶- کدام گزینه زیر از جنبه های آسیب زای مستتر در پدیده بیکاری جمعیت کشور است؟ ۱. متمرکز بودن بیکاران در سنین میانسالی ۲. رسوخ بیکاری در بین بی سوادان
۲. کمتر شدن مدت زمان ایام بیکاری ۲. رسوخ بیکاری در میان شاغلان بنگاه های اقتصادی
= صفحه ۱ از ۶
۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۳۶۰۹ = نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : بررسی مسائل اجتماعی ایران
رشته تحصیلی /کد درس : علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی )، علوم اجتماعی (تعاون ورفاه اجتماعی ) ۱۲۲۲۰۳۶ -، علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) ۱۲۲۲۱۷۱
۷- کدام گزینه زیر تقویت کننده فشار تقاضا برای آموزش عالی است؟ ۱. دولت بزرگترین استخدام کننده نیروهای آموزش دیده است ۲. سیاستهای دولت در استخدام، به نفع فارغ التحصیلان دبیرستانی است ۳. قوانین موجود حقوق و دستمزد در بخش عمومی شکاف دستمزد بین دیپلم و لیسانس را کاهش می دهد ۴. دولت بیشتر طالب استخدام نیروهای انسانی با تحصیلات زیر لیسانس است
۸- به نظر زیمل فرد در چه حالتی قادر نیست تفاوتها را دریابد و همه انسانها برای او در یک سطح و بدون تمایز ظاهر می شوند ؟ ۱. دلزدگی ۲. احتیاط ۳. عقلانیت ۴. تسلط
۹- به نظر پوتنام، علت اصلی ایجاد تفاوت بین مناطق مختلف در زمینه اجتماع مدنی چیست؟
۱. سرمایه اجتماعی ۲. سرمایه فرهنگی ۳. سرمایه فیزیکی ". سرمایه انسانی
۱۰- کدام گزینه زیر در خصوصی کارکردهای بالقوه سرمایه اجتماعی صحیح است؟ ۱. این سرمایه سطح سرمایه ملی را تثبیت می کند ۲. سرمایه اجتماعی هیچ تاثیری بر میزان جرایم ندارد ۳. سرمایه اجتماعی به سلامتی فرد منجر می شود ۲. سرمایه اجتماعی باعث عدم کارایی نهادهای دولتی می شود ۱۱- کدام نظریه بر این پیش فرض استوار است که همه جوامع از سادگی به پیچیدگی و از وضعیت پست تر به وضعیت برتر می رساند ؟ ۱. شک گرا ۲. فرد محور " . دورانی ۴. تطور گرا ۱۲- طبق تعبیر گیرتز ورود هر پدیده جدید به شبکه فرهنگ با چه آشکالی صورت می گیرد؟ ۱. گسست ناقص و تعارضی، تحلیل و تجزیه و ترکیب ۲. ترکیب و باز پیکر بندی، ساختاریابی مجدد
۳. گسست کامل و تعارضی، ترکیب و باز پیکربندی ۰۲ پیوست کامل و توافق، تحلیل و تجزیه و ترکیب
۱۳- وبر ویژگی برجسته جامعه مدرن را چه چیز می داند؟
۱. قانون گریزی ۲. عقلانی کردن ۲. عقل زدایی ۴. ماده گرایی
W・ハ・Y・YY%・A・) صفحه ۲ از ۶
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲

***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
.
مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : بررسی مسائل اجتماعی ایران
رشته تحصیلی /کد درس : علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی )، علوم اجتماعی (تعاون ورفاه اجتماعی ) ۱۲۲۲۰۳۶ -، علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) ۱۲۲۲۱۷۱
۱۴- مهمترین عاملی که باعث شده اصلاح طلبان بیش از هر چیز به اصلاح ساختار اداری بیندیشند چیست؟ ۱. قوم مداری ۲ . فساد اخلاقی ۳. قانون گریزی ۴. فساد اداری ۱۵- حقوق ها و پاداشهای گزافی که نخبگان اداری برای خودشان برقرار می کنند چه نوع فسادی است؟ ۱. فساد اداری قانونی ۲. فساد اداری غیر قانونی ۳. فساد غیر اداری ۴. فساد اخلاقی ۱۶- مهمترین عامل بازدارنده توسعه بوروکراسی مدرن یا سازمان اداری عقلانی در کشور چه بوده است؟ ۱. عواملی مذهبی ۲ - عوامل سیاسی ۳. عوامل فرهنگی ۴. عوامل اقتصادی ۱۷- فقر مطرود از نظر وستر کارد حاصل چیست؟ ۱. فرار مغزها و فاصله ارزشی و شکاف ارزش ها ۲. تغییرات جمعیتی و سیاستهای دولتی ۳. تغییرات اقتصادی و سیاستهای دولتی ۴. تغییرات جغرافیایی و مهاجرت های بین المللی ۱۸- دو منشا مهم فساد اداری کدامند؟ ۱. رشوه دهندگان و رشوه گیرندگان، رانت خواران سیاسی ۲. نخبگان قدرتمند سیاسی یا اداری، برخی گروه های متنفذ جامعه ۳. قانون گزاران مذهبی و حقوقی، گروه های اقلیت دین گریز ۴. نخبگان علمی و سازمانی، شرکت های ثروتمند داخلی ۱۹- نظریه نظام جهانی را چه کسی مطرح کرده است؟
۱. والرشتاین ٠٢ روستو ۳. هیرشمن ۴. میردال
۲۰- بررسی تحولات نظام شهری کشور و به ویژه پیدایش کلان شهرها در کدام یک از سطوح تحلیل جامعه شناسی قرار می
گیرد ؟
) ... میانه ャ。 خرد « : کلان to تلفية
۲۱- مارکسیست های نو از جمله کاستل چه کسانی را در زمره کنشگران جنبش های اجتماعی شهری جدید محسوب می
کنند ؟ ۱. ثروتمندان شهری متشکل ۲. تهیدستان غیر شهری متشکل ۰۲ ثروتمندان غیر شهری متشکل ۲. تهیدستان شهری غیر متشکل
W・ハ・Y・YY%・A・) نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۶
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : بررسی مسائل اجتماعی ایران
رشته تحصیلی /کد درس : علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی )، علوم اجتماعی (تعاون ورفاه اجتماعی ) ۱۲۲۲۰۳۶ -، علوم اجتماعی (مددکاری
اجتماعی) ۱۲۲۲۱۷۱
۲۲- بازار غیر رسمی زمین و مسکن عمدتا از چه زمین هایی تغذیه می کنند؟ ۱. از زمین هایی که به لحاظ قانونی قادر به عرضه در بازار رسمی زمین و مسکن نیستند ャ。 از زمین هایی که به دلیل نزدیکی به کلان شهرها مشتری مناسبی ندارند ۳. از زمین هایی که به دلیل عدم وجود امکانات شهرنشینی متروک شده اند ۴. از زمین هایی که با فوت صاحبان اصلی آنان، به دولت واگذار شده اند
"ץץ- دار کدام دن جغیائے تعریف مسائل اجتماعی جامعه روستایی عمد تا در محدود ۵ فقر روستایی 9 اشتغالی متمرکز شده است ؟
۱. دهید ۱۳۷۰ ۲. دهه ۱۳۴۰ ۳. دهه ۱۳۵۰ ۴. دهه ۱۳۶۰
۲۴- از جمله عواملی که فرایند توسعه درون زا و روند بهبود شرایط زندگی در روستاها را مختل می سازد کدامند؟ ۱. زن گزین و نخبه گزین بودن مهاجرت های روستایی ۲. جوان گزین و نخبه گزین بودن مهاجرت های روستایی ۲. مهاجر پذیر بودن بیشتر روستاهای کشور ۴. مرد گزین و مجرد گزین بودن مهاجرت های روستایی
۲۵- از بعد سیاسی به چه دلیل شهرهای ایران مکان های آزادی به شمار نمی آمدند؟ ۱. به دلیل مخالفت افراد متدین و مذهبی ساکن در شهرها ۲. به دلیل عدم وجود سرمایه گذاری آزادانه بخش خصوصی در شهرها ۳. به دلیل حضور و اقتدار مالکان و سلطه شاهزادگان و کارگزاران حکومتی ۴. به دلیل عدم حضور غرب زدگان از فرنگ برگشته در اداره امور شهرها
۲۶- نخستین کسی که به شناخت زندگی روستاییان با روشی مورد قبول جامعه شناسی همت گماشت چه کسی بود؟
۱. جمشید بهنام آ ، پورکریم " لمبتون ۴. جلال آل احمد
۲۷- کدام گزینه زیر در مورد پدیده خشونت صحیح است؟ ۱. خشونت سنگین مانند سیلی و پشت دستی در افکار عمومی زیر عنوان تربیت رده بندی می شود ۲. خشونت بدنی سبک منجر به ایجاد جراحات و صدمات جدی به قربانی می شود ۳. بررسی خشونت از ساده ترین و آشکارترین شکل آن یعنی خشونت اقتصادی نسبت به کودکان آغاز شد
۴. تحقیر و دشنام و از میان بردن اعتماد به نفس خشونت روانی نامیده می شوند
۲۸- کدام دیدگاه سعی در توضیح فراگیری رفتار خشن در خانواده از طریق مشاهده یا تجربه خشونت دارد؟
۱. انحراف اجتماعی ۲. یادگیری اجتماعی ۳. نظارت اجتماعی ۴. کنش اجتماعی
W・ハ・Y・YY%・A・) صفحه ۴ از ۶
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲


***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :