نمونه سوال درس اقتصاد صنعتی نیمسال دوم 93- 92
بیست فایل

نمونه سوال درس اقتصاد صنعتی نیمسال دوم 93- 92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۰۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : اقتصاد صنعتی رشته تحصیلی / کد درس : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری )، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی ۱۲۲۱۱۱۰
استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است
۱- کدام گزینه در مورد اقتصاد صنعتی صحیح است؟
۱. از اقتصاد کلان مشتق شده است
آ، پیشنهاد سیاست عمومی مرتبط با فعالیت بنگاهها و بازار از مهمترین وظایف اقتصاد صنعتی است
۳. رابطه بین بیکاری و رشد اقتصادی در اقتصاد صنعتی بررسی می شود
۴. موضوع آن مطالعه بازارهایی است که بر حسب مدل های استاندارد رقابت و انحصار قابل تحلیل هستند ۲- کارایی از مشخصات کدام یک از عناصر بازار است
۱. عملکرد بازار ۲. ساختار بازار ۳. شرایط بازار ۴. رفتار بازار
۳- گفته می شود اگر تمرکز بازار بالا باشد، بنگاه های برتر و پیشرو متمایل به همکاری و ایجاد ائتلاف می شوند، این نظریه با دیدگاه کدام مکتب سازگار است؟
۱. شیکاگو ۲. رفتار گرایان ۳. ساختارگرایان ۴. منازعه ۴- اقتصاد دانان مکتب ............ معتقدند اعمال قدرت بازاری در بازارها صرفا به واسطه همکاری و ائتلاف بین بنگاه ها
امکانپذیر است.
۱. شیکاگو ۲. ساختارگرایان ۳. رفتار گرایان ۴. منازعه ۵- مجموعه ای از محصولات که از دید عرضه کننده جانشین هستند...... نام دارد ۱. صنعت ۲. بنگاه ". سهم ۴. بازار
۶- مهمترین روش در تعیین حدود بازار در طرف تقاضا کدام است؟
۱. کشی قیمتی عرضه ۲. کشش درآمدی تقاضا ۳. ارزیابی ۴. کششی متقاطع تقاضا
۷- از نظر شومپیتر ۱. انحصار یک فرایند خود مخرب است ۲. انحصار عامل اخلال کننده در تخصیص منابع است ۳. انحصار بخش ضروری و جدایی ناپذیر از رقابت است
۴. شرکت هایی که با تلاش و تحقیق و توسعه کار میکنند قدرت بازاری را از دست می دهند
صفحه ۱ از ۹
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۰۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : اقتصاد صنعتی رشته تحصیلی / کد درس : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری )، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی ۱۲۲۱۱۱۰
استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است
۱- کدام گزینه در مورد اقتصاد صنعتی صحیح است؟
۱. از اقتصاد کلان مشتق شده است
آ، پیشنهاد سیاست عمومی مرتبط با فعالیت بنگاهها و بازار از مهمترین وظایف اقتصاد صنعتی است
۳. رابطه بین بیکاری و رشد اقتصادی در اقتصاد صنعتی بررسی می شود
۴. موضوع آن مطالعه بازارهایی است که بر حسب مدل های استاندارد رقابت و انحصار قابل تحلیل هستند ۲- کارایی از مشخصات کدام یک از عناصر بازار است
۱. عملکرد بازار ۲. ساختار بازار ۳. شرایط بازار ۴. رفتار بازار
۳- گفته می شود اگر تمرکز بازار بالا باشد، بنگاه های برتر و پیشرو متمایل به همکاری و ایجاد ائتلاف می شوند، این نظریه با دیدگاه کدام مکتب سازگار است؟
۱. شیکاگو ۲. رفتار گرایان ۳. ساختارگرایان ۴. منازعه ۴- اقتصاد دانان مکتب ............ معتقدند اعمال قدرت بازاری در بازارها صرفا به واسطه همکاری و ائتلاف بین بنگاه ها
امکانپذیر است.
۱. شیکاگو ۲. ساختارگرایان ۳. رفتار گرایان ۴. منازعه ۵- مجموعه ای از محصولات که از دید عرضه کننده جانشین هستند...... نام دارد ۱. صنعت ۲. بنگاه ". سهم ۴. بازار
۶- مهمترین روش در تعیین حدود بازار در طرف تقاضا کدام است؟
۱. کشی قیمتی عرضه ۲. کشش درآمدی تقاضا ۳. ارزیابی ۴. کششی متقاطع تقاضا
۷- از نظر شومپیتر ۱. انحصار یک فرایند خود مخرب است ۲. انحصار عامل اخلال کننده در تخصیص منابع است ۳. انحصار بخش ضروری و جدایی ناپذیر از رقابت است
۴. شرکت هایی که با تلاش و تحقیق و توسعه کار میکنند قدرت بازاری را از دست می دهند
صفحه ۱ از ۹
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۰۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : اقتصاد صنعتی
رشته تحصیلی /کد درس : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری )، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی ۱۲۲۱۱۱۰
۸- با توجه به شکل زیر چنانچه در نقطه C هزینه های تولید در حداقل باشد، با تولید در نقطه B شدت عدم کارآیی
چه میزان است.
امنیت 18 b 14 ماندار تولید -- ·。Y人 .* . „NY . Yo ...to Y . .ད”༠༢ . ད ۹- زمانی که ........... برقرار باشد، با تخصیص مجدد منابع نمی توان به افزایش محصول امیدوار بود. ۱. عدالت ۲. کارایی تخصیصی ۳. نقطه سربه سری ۴. پیشرفت فنی
۱۰- اگر تولید در یک بازار رقابتی بر اثر انحصار به ۱۰ برسد، با استفاده از اطلاعات شکل زیر، میزان کاهشی در رفاه جامعه به علت انحصاری شدن بازار چه میزان خواهد بود؟
- -- - -- - - - -- - - * * . \ E d . r Y○ .Y Y・ 。い
۱۱- کدام یک از موارد زیر از جمله علل و منابع بروز صرفه های مقیاسی است؟
۱. تفکیک ناپذیری ۲. بی ثباتی قیمت ها ۳. شرایط کلان اقتصادی ۴. نوع بازار کالا
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۲ از ۹***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۰۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : اقتصاد صنعتی
رشته تحصیلی /کد درس : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری )، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی ۱۲۲۱۱۱۰
۸- با توجه به شکل زیر چنانچه در نقطه C هزینه های تولید در حداقل باشد، با تولید در نقطه B شدت عدم کارآیی
چه میزان است.
امنیت 18 b 14 ماندار تولید -- ·。Y人 .* . „NY . Yo ...to Y . .ད”༠༢ . ད ۹- زمانی که ........... برقرار باشد، با تخصیص مجدد منابع نمی توان به افزایش محصول امیدوار بود. ۱. عدالت ۲. کارایی تخصیصی ۳. نقطه سربه سری ۴. پیشرفت فنی
۱۰- اگر تولید در یک بازار رقابتی بر اثر انحصار به ۱۰ برسد، با استفاده از اطلاعات شکل زیر، میزان کاهشی در رفاه جامعه به علت انحصاری شدن بازار چه میزان خواهد بود؟
- -- - -- - - - -- - - * * . \ E d . r Y○ .Y Y・ 。い
۱۱- کدام یک از موارد زیر از جمله علل و منابع بروز صرفه های مقیاسی است؟
۱. تفکیک ناپذیری ۲. بی ثباتی قیمت ها ۳. شرایط کلان اقتصادی ۴. نوع بازار کالا
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۲ از ۹***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۰۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : اقتصاد صنعتی
رشته تحصیلی /کد درس : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری )، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی ۱۲۲۱۱۱۰
۱۲- در یک بنگاه تعداد ۲۰۰ ماشین تولیدی وجود دارد. احتمال خرابی هریک از این ماشین الات بر اساس مطالعات انجام شده ۲ درصد است. بر این اساسی حداکثر نیروی کار مورد نیاز ، با فرضی خطای نوع اول ۵ درصد، تقریبا چه تعداد است؟
* : * \ Y . Y. γ.Δ. Υ 人.1
۱۳- یک بنگاه الف به ۳۰۰ واحد نهاده در طول سال نیاز دارد. اگر هزینه حمل نهاده به صورت C= P ۰ - ۰ /۲ O و هزینه نگهداری هر واحد نهاده معادل ۳/ ه واحد پولی باشد، بنگاه چند بار اقدام به خرید نهاده می کند و چه میزان نهاده در هر بار خرید، خریداری میکند؟
\ , Y .. . f ۳ ۱. . . ۲ و ۲ ۲. . . ۳ و ۲ ۳. . . ۲ و ۱۴- در کدام یک از روشهای تعیین سطح تولید بهینه، نظر کارشناسان و متخصصین تعیین کننده سطح تولید بهینه است؟
۱. تحلیل آماری هزینه ۲. روش سودآوری ۲. روش بازمانده ۴. تخمین مهندسی
۱۵- در یک کارخانه خودرو سازی ، که دو محصول سواری ( C2) و وانت (C2) تولید می کند ، ۴ فرآیند تولیدی به صورت زیر مطرح است. در کدام یک از فرآیندهای تولید زیر در بنگاه صرفه های ناشی از تنوع وجود دارد؟
هزینه تولید هزینه تولید وانت || هزینه تولید مشترک ہ صلى الله عليه وسلم ,Q ,ہ =,Q|سواری Q # 9, Q, = 2 Q # 9, Q, # o
・% .Y ."ן فرآیند A . \\ •Δ .2 فرآیند B .Δ• 所。 V فرآیند C Y'S Y'S VΔ فرآیند D
D . Y. C . r B Y A . )
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۹***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۰۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : اقتصاد صنعتی
رشته تحصیلی / کد درس : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری )، علوم اقتصادی (نظری ) چندبخشی ۱۲۲۱۱۱۰
۱۶- تابع هزینه مشترک دو کالای اJ) و با یا به صورت باi-PG/۱ -- (J- ه P۰ = (با C(q , q است. بافرض اینکه
۰/۵ = l = λ 4 باشد صرفه مقیاس ویژه a و d کدام است.؟ فقط در تولید با q صرفه مقیاس وجود دارد آفقط در تولید اq صرفه مقیاس وجود دارد ۳. در تولید هر دو کالا صرفه مقیاسی وجود ندارد ۴. در تولید هر دو کالا صرفه مقیاس وجود دارد
W— ... ..... به آن بخش از تولید بنگاه اشاره دارد که فعالیت اصلی بنگاه بر حسب آن تعریف شده است.
۱. درجه تخصصی ۲. درجه اختصاصی ۰۳ درجه تمرکز ۴. سهم بازاری
۱۸- اگر در بازار بنگاه ها به صورت برابر دارای سهم بازاری باشند و بازار کاملا عادلانه بین آنها تقسیم شود، کدام شکل منحنی تمرکز بازار را نشان می دهد؟
--- 。ャ --- ... )
------ --------
f --- .*
---A----۔
-مW
برای جسمی
۹- اگر S سهم بازاری بنگاه i باشد، در محاسبه تمرکز در بازار یک کالا، شاخص هانا-کی (R) چگونه محاسبه می
شود؟ N 。ャ N ... ) R= s R= [] i– i– i R § S | l | . Y. N l . Y. = Y NS, In, R = XC ln| – i-l l S; i– o | نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
صفحه ۴ از ۹

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :