نمونه سوال درس نظام های اقتصادی نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس نظام های اقتصادی نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : نظامهای اقتصادی
رشته تحصیلی / کد درس : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری ) ۱۲۲۱۱۰۸
۱- اقتصاد ملی メー مبنای اخلاق 9 شناختن حق لوازم حیات برای افراد انسان از نظریات فکری 9 اقتصادی کدام مکتب
است ؟
۰۱ فیزیوکراتیسم آ ، مرکانتالیسم ۳. کلاسیک ۴ - اسکو لاستیک
۲- در نظام اقتصاد اسلامی کسب سود و تجارت مشروط بر چیست؟
۰۱رانت جویی ۲. سرمایه ۳. مالکیت ۴. انجام کار
۳- شهید صدر ............. را زیربنا و ----------------- را که بر مبنای آن اصول تشکیل شده را روبنا معرفی مل کند. ۱. سیستم قانونی - نظریات و اصول ۲. نظریات و اصول - سیستم قانونی ۰۳ احکام اقتصادی - نظریا واصول ۴ . درامد- مصرف
۴- ریشه اصلی مشکلات اقتصادی در نظام اقتصاد اسلامی چیست؟
. توزیع ناعادلانه درآمد و سهل انگاری در استفاده صحیح از منابع ۲. نیازهای نامحدود انسان ۳. تضاد میان نحوه تولید و نحوه توزیع آن ۴. کم بودن درآمد تولید کارگران
A— نظام اقتصاد اسلامی، منشاء ایجاد درآمد و مالکیت خصوصی را چه می داند ؟
۱. کار آ: ثروت، سرمایه ۳. زمین ۴. ارث ۶- نظریه های حاکم بر نظام اقتصاد اسلام ریشه در چه دارد؟
۱. سلسله مباحث علمی ۲. تفکر اقتصاددانان غربی
۰۳ علوم تجربی ۴. قرآن کریم و آموزه های پیامبر(ص)
۷- حمی چیست و نظر احکام اسلام در مورد آن چیست؟ ۱. نوعی مالکیت بر زمین بر اساس سلطه و بودن انجام کار - نفی شده است ۲. تملک ماهی به صرف جهیدن ماهی به داخل قایق - نفی شده است ۲. اجاره خانه به بهای بیش از حد - سفارش شده است
۴. درامد ناشی از قمار- نفی شده است
صفحه ۱ از ۶
γ«Υ «/Υ «Υ »Υ. "ΥΔ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : نظامهای اقتصادی رشته تحصیلی /کد درس : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری ) ۱۲۲۱۱۰۸ ۸- معادن ظاهری در نظام مالکیت اسلامی در کدام طبقه قرار دارد؟ ۱. مالکیت شخصی ٠٢ مالکيت دولتی ۳. مالکیت عمومی آنا مشخص ۹- نظام اقتصادی کدام کشور، نزدیکترین نظام به الگوی نظام اقتصاد بازار خالص یا بازار رقابتی است؟ ۱. آمریکا ۰۲ ژاپن
.Y . جمهوری دموکراتيک آلمان .Y . یوگسلاوی
۱۰- دومعیار اصلی تعیین انواع نظام های اقتصادی و تفکیک آنها از یکدیگر کدام است؟ ۱. نوع مالکیت و سیستم برنامه ریزی ۲. سیستم برنامه ریزی و رقابت اقتصادی
۳. دخالت دولت و رقابت ۴. نگرش به صادرات و مخارج مصرفی
۱۱- اصول مشترک مکتبهای سوسیالیست کدامند؟ ۱. اصالت جمع - مالکیت فردی - برنامه ریزی غیر متمرکز اقتصادی ۲. اصالت جمع - مالکیت دولتی - برنامه ریزی متمرکز اقتصادی ۳. اصالت فرد - مالکیت فردی - برنامه ریزی غیر متمرکز اقتصادی
۴. اصالت فرد - مالکیت دولتی - برنامه ریزی متمرکز اقتصادی
۱۲- در تبدیل نظام برده داری به نظام فئودالی، مارکسیسم عامل اصلی تحول را چه می داند؟ ۱. کمبود منابع غذایی ۲. تضاد طبقاتی میان طبقه برده و برده دار ۳. کمبود سرمایه و بیکاری گسترده ۴. شهرنشینی
۱۳- گورباچف علت پراسترویکا را چه می داند ؟ ۱. گسترش سرمایه داری در جهان و خطر بروز جنگ جهانی سوم ۲. تشدید تمرکز و رشد اقتصادی منفی در شوروی
۳. کاهش جمعیت شوروی و افزایش واردات ۴. کاهش درآمد نفت شوروی و گسترش مهاجرت به شهرها
۱۴- شکل گیری اقتصاد در قالب سه بخش عمومی، تعاونی، آزاد در قالب سوسیالیسم در اتحاد شوروی حاصل کدام دوران تاریخی است ؟ ۱. مرحله رشد خود مختار ۲. مرحله ادغام در بلوک شرق
۳. مرحله تجدید نظر در اهداف برنامه ۴. مرحله اصلاحات اساسی تا فرو باشی
صفحه ۲ از ۶
γ«Υ /Υ «Υ Υ. "ΥΔ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : نظامهای اقتصادی
رشته تحصیلی /کد درس : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری ) ۱۲۲۱۱۰۸
۱۵- هدف طرح لیبرمن چه بود و به چه منجر شد؟ ۱. حفظ نظام سرمایه داری - از بین رفتن نظام سوسیالیست
آن حفظ نظام سوسیالیستی - از بین رفتن نظام لیبرال ۳. کاهش نرخ سود - تضاد میان سرمایه داری و سوسیالیسم
۴. حفظ نظام برنامه ریزی با حداکثر کارآیی - لیبرال شدن نظام اقتصاد سوسیالیستی
۱۶- متحد شدن شرکتهایی که در یک رشته فعالیت دارند با حفظ استقلال حقوقی و مالی آنها و توافق در مورد قیمت
و تولید، چه شکلی از بنگاهها را ایجاد می کند ؟
۱. تراست ۲. کارتلی ۳. هلدینگ ۴. کنسرن ۱۷- اولین مرحله در پیدایش نظام سوسیالیستی در شوروی سابق کدام است ؟ ۱. مرحله کمونیسم یکپارچه ۲. مرحله سیاست نوین اقتصادی ۳. مرحله اجرای طرحهای عمرانی ۵ ساله ۴. مرحله لیبر مانیسم ۱۸- امروزه متداولترین راه ایجاد قدرت انحصاری در کشورهای سرمایه داری کدام است؟ ۱. انضمام شرکتها ٢. انحصارات دولتی ۳. انحصارات خارجی ۴. عدم ورود شرکتهای خارجی ۱۹- عبارت صحیح کدام است ؟ ۱. به نظر لیند بلوم و السن، اختلاف سطح گروههای اجتماعی به لحاظ قدرت از دلایل ماندگاری نظام های ناکارای اقتصادی است. ۲. گرو اینر، توزیع نامتناسب درآمد و شکاف طبقاتی را عامل حیات همیشگی نظام سرمایه داری می داند. ۳. لستر تارو معتقد است نظام سرمایه داری همیشه توان لازم برای تغییرات بنیادین در خود را دارا است.
۴. فریدمن معتقد است عدم دخالت دولت در اقتصاد بنیان سرمایه داری را متزلزل ساخته است. ۲۰- بر مبنای نظریات شکل دهنده نظام سرمایه داری عبارت صحیح کدام است ؟
۱. اجتماع فاقد وجود حقیقی است و تنها از وجود اعتباری برخوردار است.
۰۲ آزادی وسیله ای برای دستیابی به اهداف عالی تر است.
r
آزادی فردی به معنای آزادی از دست کشورهای خارجی است.
t
رشد تولید الزاما به افزایش رفاه عمومی منجر نمی شود.
γ«Υ «/Υ «Υ »Υ. "ΥΔ
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۶
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰
زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : نظامهای اقتصادی
رشته تحصیلی /کد درس : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری ) ۱۲۲۱۱۰۸
۲۱- مهمترین اصل فکری و فلسفی نظام اقتصادی سرمایه داری کدام است ؟
ا. عدم اصالت فرد آ ، لیبرالیسم اقتصادی ۳. عدم آزادی فردی ۴۔ سوسیالیسم رقابتی ۲۲- از نظر شهید صدر دو نوع آزادی اجتماعی .............................. 9 ............................ با یکدیگر تقابل دارند. ۱. کلان و خرد ۲ - عملی و نظری ۳. مثبت و منفی ۴. صوری و ذاتی ۲۳- نتایج علمی نظام اقتصاد سرمایه داری لیبرال چه بوده است ؟ ۱. اختلاف زیاد در توزیع درآمد ۲. بهبود شرایط کار کارگران ۳. تفاهم بیشتر دوطبقه کارگر و کارفرما آ، از بین رفتن بحرانهای اقتصادی ۲۴- کدام گزینه مشخصه روانی نظام سرمایه داری لیبرالی را بیان 0ی دارد ؟ ۱. هدف فعالیت اقتصادی رفع نیاز جامعه بشری است. ۲. هدف فعالیت اقتصادی حداکثر ساختن سود است. ۳. هدف فعالیت اقتصادی ارضای نفسی است. ۲. هدف فعالیت اقتصادی قرب الهی است. ۲۵- سه عامل مهم در رشد و شکوفایی نظام سرمایه داری بعد از قرن سیزده چه بود ؟ ۱. کشف قاره آمریکا - جنگهای جهانی و گسترش ریاضیات
افزایش مستعمرات اروپایی - افزایش جمعیت و کاهش سرمایه
۳. استثناهای کلیسا برای نرخ بهره - اکتشافات بزرگ دریایی و نظریات مکتب مرکانتیلیسم رشد نیروی کار - افزایش تولید و افزایش ذخایر طلا ۲۶- واحد اقتصادی در نظام اقتصادی شبانی خانگی کدام است ؟ ۱. خانواده ۲. ملک زراعی ۳. روستا ۴. ایلی ۲۷- کدام عوامل زمینه ساز شکل گیری نظام اقتصادی افراز مند شهری در قرن یازدهم شد ؟ ۱. تغییر نقش شهرها و جنگلهای صلیبی ۲. نیروی کار ارزان و سرمایه گران ۳. سقوط ارزش پول و رشد قیمت کالا ۴. وقوع انقلابات مردمی ۲۸- واحد اقتصادی در نظام ملکی کشاورزی چه بود ؟
۱. خانوار ۲. بنگاه ". شهر ٢. ملک روستایی
γ«Υ «/Υ «Υ »Υ. "ΥΔ
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۴ از ۶

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :