نمونه سوال درس ارزیابی طرح های اقتصادی نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس ارزیابی طرح های اقتصادی نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : ارزیابی طرحهای اقتصادی
رشته تحصیلی / کد درس : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری )، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی ۱۲۲۱۱۰۱ استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است ۱- متولی کدام دسته از مطالعات زیر به طور معمول نهادها و وزارتخانه های دولتی مسئول در حوزه توسعه است؟
۱. شناسایی امکانات ۲. پیش از امکان سنجی ۳. مطالعات کمکی ۴. امکان سنجی
۲- یوزانسی در متون تجارت بین الملل به چه مفهومی است؟ ۱. معامله نسیه تضمین شده آ ، پیمانکاری عمومی .Y . ساخت، بهره برداری و واگذاری f بيع متقابل
۳- روش های شبیه سازی و کاربرد درخت تصمیم در کدام یک از شرایط زیر جهت ارزیابی پروژه ها به کار می روند؟
۱. شرایط اطمینان ۲. شرایط عدم اطمینان ۳. شرایط تعارضی ۴. اقتصاد مهندسی
۴- کدام یک از موارد زیر در مرحله پیش از امکان سنجی انجام می پذیرد؟ ۱. تعیین هدف پروژه ۲. تحلیل مالی و اقتصادی پروژه ۳. مکان یابی پروژه ۴. موارد با وج
۵- کدام گزینه سطوح و مطالعات مرتبط با ارزیابی طرح را در چرخه حیات آن به ترتیب نشان می دهد؟ ۱. شناسایی امکانات - مطالعه پیش از امکان سنجی - مطالعات امکان سنجی ۲. مطالعه پیش از امکان سنجی - مطالعات امکان سنجی - شناسایی امکانات ۳. مطالعات امکان سنجی - مطالعه پیش از امکان سنجی - شناسایی امکانات
۴. سه مرحله شناسایی امکانات، مطالعه پیش از امکانسنجی، مطالعات امکانسنجی باید انجام شود و ترتیب خاصی برایشان وجود ندارد.
۶- کدام گزینه در تقسیم بندی هزینه ها جزء هزینه های عملیاتی پروژه نمی باشد؟ ۱. هزینه مستقیم تولید ۲. هزینه استهلاک ۳. هزینه سربار اداری ۴. هزینه های توزیع ۷- کدام گزینه در خصوص افق زمانی پیش بینی میان مدت، کوتاه مدت و دراز مدت صحیح است؟
) ... افق زمانی پیش بینی کوتاه مدت بین یک تا دو سال است
۲. افق زمانی پیش بینی میان مدت بین سه سال تا پنج سال است
۲. افق زمانی پیش بینی میان مدت بین سه ماه تا سه سال است
۴. افق زمانی پیش بینی دراز مدت بین دو تا سه سال است
\.). [\,\.Y.Y'AY!'
صفحه ۱ از ۹
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : ارزیابی طرحهای اقتصادی
رشته تحصیلی / کد درس : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری )، علوم اقتصادی (نظری ) چندبخشی ۱۲۲۱۱۰۱
۸- برای شناسایی تقاضای بازار بنگاههایی که قصد دارند محصولات جدید و پیچیده به بازار عرضه دارند، از کدامیک از روش های زیر استفاده می کنند؟
۱. فن دلفی ۲. روش پرسشگری از مخاطبان احتمالی
t . Y.
روش پرسشنامه پستی روش ضرایب فنی
... 9......... ۹- تعیین سطح تولید و زمان بندی کار از پیش بینی هایی هستند که در افق زمانی
۱. کوتاه مدت - میان مدت ۲. میان مدت - کوتاه مدت
..... انجام می شوند.
۳. کوتاه مدت - کوتاه مدت ۴. کوتاه مدت - بلند مدت
----- ۱۰- بر اساس مفهوم ظرفیت قابل تحمل محیطی اندازه بنگاه نمی تواند از حدی فراتر رود که ۱. ظرفیت واقعی آن کمتر از ظرفیت اسمی آن شود. ۲. ظرفیت واقعی آن بیشتر از ظرفیت اسمی آن شود.
۳. مفهوم پایداری محیط زیست خدشه دار شود. .Y . ظرفیت واقعی آن از تقاضای بازار بیشتر شود.
۱۱- کدام یک از موارد زیر درباره ظرفیت اسمی بنگاه همیشه صادق نیست؟
. ارتباط تنگاتنگی با امکانات فنی بنگاه دارد. ۲. معادل ظرفیت تضمین شده ماشین آلات است. ۳. تابع مقتضیات بازار و محدودیت های فنی است. ۴. در عمل در موارد نادری بنگاهها معادل ظرفیت اسمی خود فعالیت می کنند.
۱۲- کدام گزینه از ویژگیهای روش فاینانسی نمی باشد؟ ۱. تنها هزینه ای که بنگاه متحمل می شود، نرخ بهره پرداختنی است.
۲. ریسک حاصل از فعالیت اقتصادی بر عهده اعتبار گیرنده است.
۳- دریافت اعتبارات فاینانس فقط جذب سرمایه فیزیکی محسوب می شود.
۲. تاثیری بر انتقال تکنولوژی و دانش فنی ندارد.
Wy— کدام گزینه از مزایای تامین مالی از طریق انتشار سهام است؟ ۱. مشخصی بودن تاریخ سررسید اوراق سهام آن تامین مالی دایمی
۳. مشخصی بودن میزان سود سهام ۲. انتقال مستقیم مالکیت واحد اقتصادی به سهام داران
\.). [\,\.Y.Y'AY!'
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۲ از ۹

***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : ارزیابی طرحهای اقتصادی
رشته تحصیلی / کد درس : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری )، علوم اقتصادی (نظری ) چندبخشی ۱۲۲۱۱۰۱
۱۴- از نظر هزینه تامین مالی، کدام روش به طور معمول روشی پر هزینه تر است؟ ۱. فاینانسی ۲. انتشار اوراق مشارکت ۰۳ تامین مالی از شبکه بانکی ۴. انتشار سهام ۱۵- در کدام یک از قراردادها اگر بخش خصوصی برای ۴۰ سال مالک طرحی باشد، می تواند برای مدت کوتاهی آن را به شخص ثالثی منتقل کند و قبل از انقضای مدت آن را باز پس گیرد؟ BRT . t ΒΟΟΤ. Υ BOO . Y EPC .\ ۱۶- اطمینان از قیمت نهایی و تاریخ قطعی اتمام طرح، مزایای استفاده از کدام یک از روشهای تامین مالی است؟ BRT . t BOOT Y BOT Y EPC .\ ۱۷- وجود ناهمواری های طبیعی، کدام پروژه را به طور معمول با مشکل مواجه نمی سازد؟ ۱. کشت و صنعت ۲. کارخانه فولاد
۳. دهکده تفرجگاهی ۴. کارخانه تصفیه فاضلاب
۱۸- کدام یک از موارد زیر از فرضیات الگوی مکان یابی وبر نمی باشد؟ ۱. بنگاه بر قیمت نهاده ها در بازار اثرگذار نیست. ۲. قیمت محصول در بازار توسط بنگاه تعیین می شود.
۳. بنگاه مقدار معینی از یک محصول را تولید می کند. ۲. تنها یک نهاده به محل تولید حمل می گردد.
۱۹- کدام یک از موارد زیر نتیجه صرفه های حاصل از تجمع محلی در مکان یابی بنگاههاست: ۱. وجود خدمات مالی ۰۲ وجود خدمات عمومی ۳. وجود عرضه کنندگان برای نهاده های خاصی ۲. صرفه جویی تولید در مواد واسطه ای ۲۰- چنانچه مبلغ ۵۰۰۰۰ تومان در سال صفر در یک طرح سرمایه گذاری با نرخ بازده سالانه ۱۰ درصد سرمایه گذاری شود، اصل و بهره دریافتی در پایان سال پنجم برابر است با: ΛΔΔΥώ . * ώ . Δώ . . Υ λ . ΔΔ . . Υ Υ". Δώ . . ) ۲۱- اگر بخواهید در پایان ۵ سال مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ تومان در حساب پس انداز خود داشته باشید و نرخ بهره سالانه ۱۰ درصد باشد باید در زمان حال چه مبلغی را پس انداز کنید
γγ Α . . . . . * %YA・・・・.Y ΔΥ Α . . . . . Υ Y१ • • • • . )
\.). [\,\.Y.Y'AY!'
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۹

***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : ارزیابی طرحهای اقتصادی
رشته تحصیلی / کد درس : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری )، علوم اقتصادی (نظری ) چندبخشی ۱۲۲۱۱۰۱
۱۴- از نظر هزینه تامین مالی، کدام روش به طور معمول روشی پر هزینه تر است؟ ۱. فاینانسی ۲. انتشار اوراق مشارکت ۰۳ تامین مالی از شبکه بانکی ۴. انتشار سهام ۱۵- در کدام یک از قراردادها اگر بخش خصوصی برای ۴۰ سال مالک طرحی باشد، می تواند برای مدت کوتاهی آن را به شخص ثالثی منتقل کند و قبل از انقضای مدت آن را باز پس گیرد؟ BRT . t ΒΟΟΤ. Υ BOO . Y EPC .\ ۱۶- اطمینان از قیمت نهایی و تاریخ قطعی اتمام طرح، مزایای استفاده از کدام یک از روشهای تامین مالی است؟ BRT . t BOOT Y BOT Y EPC .\ ۱۷- وجود ناهمواری های طبیعی، کدام پروژه را به طور معمول با مشکل مواجه نمی سازد؟ ۱. کشت و صنعت ۲. کارخانه فولاد
۳. دهکده تفرجگاهی ۴. کارخانه تصفیه فاضلاب
۱۸- کدام یک از موارد زیر از فرضیات الگوی مکان یابی وبر نمی باشد؟ ۱. بنگاه بر قیمت نهاده ها در بازار اثرگذار نیست. ۲. قیمت محصول در بازار توسط بنگاه تعیین می شود.
۳. بنگاه مقدار معینی از یک محصول را تولید می کند. ۲. تنها یک نهاده به محل تولید حمل می گردد.
۱۹- کدام یک از موارد زیر نتیجه صرفه های حاصل از تجمع محلی در مکان یابی بنگاههاست: ۱. وجود خدمات مالی ۰۲ وجود خدمات عمومی ۳. وجود عرضه کنندگان برای نهاده های خاصی ۲. صرفه جویی تولید در مواد واسطه ای ۲۰- چنانچه مبلغ ۵۰۰۰۰ تومان در سال صفر در یک طرح سرمایه گذاری با نرخ بازده سالانه ۱۰ درصد سرمایه گذاری شود، اصل و بهره دریافتی در پایان سال پنجم برابر است با: ΛΔΔΥώ . * ώ . Δώ . . Υ λ . ΔΔ . . Υ Υ". Δώ . . ) ۲۱- اگر بخواهید در پایان ۵ سال مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ تومان در حساب پس انداز خود داشته باشید و نرخ بهره سالانه ۱۰ درصد باشد باید در زمان حال چه مبلغی را پس انداز کنید
γγ Α . . . . . * %YA・・・・.Y ΔΥ Α . . . . . Υ Y१ • • • • . )
\.). [\,\.Y.Y'AY!'
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۹

***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : ارزیابی طرحهای اقتصادی
رشته تحصیلی / کد درس : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری )، علوم اقتصادی (نظری ) چندبخشی ۱۲۲۱۱۰۱
۲۲- با توجه به جدول زیر و بر اساس معیار NPWR و با فرضی نرخ بهره ۱۰٪، کدام گزینه در خصوص انتخاب دو پروژه صحیح است:
PVI NPV
Λ γ4 γ \የVየ پروژه الف
Δ• Λ.Λ )・Y% پروژه با
۱. پروژه با انتخاب می شود ۲. پروژه الف انتخاب می شود
۳. هیچکدام توجیه اقتصادی ندارند ۲. با توجه به اطلاعات فوق نمی توان پاسخ مشخصی داد ۲۳- اگر شخصی در پایان هر سال مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ تومان در حساب خود پس انداز کند و نرخ بهره ۱۰ درصد باشد، در
پایان ۱۰ سال چه مبلغی در حساب پس انداز خود خواهد داشت؟
ay... . f Y FY AY . . . . Y ΥΔΥ"a.γ. . . . Υ い%YAV・・・ 。いץ"ץ ۲۴- ارزش زمانی پول به کدام یک از موارد زیر بستگی دارد؟ ۱. نرخ تورم ۲. نرخ بهره ۳. ریسک انجام فعالیت هایی اقتصادی ۴ . همه موارد ۲۵- فردی قصد دارد مبلغ ۲۰۰۰۰۰ واحد پولی را به مدت سه سال با نرخ بهره ۱۰ درصد قرضی بگیرد، مقدار بازپرداخت بعد از ۳ سال برابر است با:
γγ9 γ. . . * Y%Y・・ .Y Yめ%Y・・ .Y Y キジャ・・ 。い
\.). [\,\.Y.Y'AY!'
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۴ از ۹

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :