نمونه سوال درس مالیه بین الملل نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس مالیه بین الملل نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درس : ماليه بين الملل رشته تحصیلی /کد درس : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری )، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی ۱۲۲۱۰۹۸
استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است
۱- در معاملات بین بانکی داخلی که از طریق کارگزاران صورت می گیرد ، نحوه پرداخت حق العملی کارگزاران چگونه
۱. توسط بانک فروشنده صورت می گیرد ۲. توسط بانک خریدار صورت می گیرد
۳. توسط هر دو بانک خریدار و فروشنده صورت می گیرد ۲. عموما حق العملی توسط بانکها پرداخت نمی شود
------- ۲- بازار ارز
۱. دارای ساختاری سازمان یافته است ۲. دارای چارچوب نهادی است
۲. دارای چارچوب سازمانی است ۴۔ اب و ج صحیح است،
۳- در مبادلات ارزی ، معاملات تا چند ساعت ، به تحویل فوری معروف است ؟
\ Y t γγ. γ. 作人.Y Yt . )
۴- منظور از معاملات خرده فروشی در مبادلات بین بانکی کدام است ؟ ۱. کمتر از یک میلیون واحد پولی ٠٢ کمتر از دو ميليون واحد پولی ۳. کمتر از پانصد هزار واحد پولی ۴. کمتر از ده میلیون واحد پولی
۵- در روش اعلام مستقیم نرخ ارز ، نرخ ارزها در سوئیس چگونه اعلام می شود؟ ۱. همگی بر حسب مارک آلمان است ۲. همگی بر حسب فرانک سوئیس است
۳. همگی بر حسب دلار آمریکا است ۴. همگی بر حسب لیره استرلینگ انگلستان است
۶- فرض کنید مشتری بانک می خواهد ۵ میلیون مارک آلمان را در ازای فرانک سوئیسی خریداری کند. با توجه به اطلاعات جدول زیر ، نرخ فروش بانک کدام است ؟
شرح نرخ خرید انرخ فروش
دلار به مارک آلمان ||۲/۶۶۴۰ ||۲/۶۶۶۰
دلار به فرانک سوئیسی ||۲/۷۴۸۰ ||۲/۷۵۰۰
۱. یک مارک آلمان =۱/۰۳۷۶ فرانک سوئیسی ۲. یک مارک آلمان = ۲/۶۶۴۰ فرانک سوئیسی
۳. یک مارک آلمان =۰/۹۷۰۲ فرانک سوئیسی ۴. یک فرانک سوئیسی = ۱/۰۳۷۶ مارک آلمان
\•\•|\•\• የየየየጫ
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۱ از ۶***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درسی : مالیه بین المللی رشته تحصیلی / کد درسی : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری )، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی ۱۲۲۱۰۹۸
-------- ۷- کاهش ارزش دلار آمریکا موجب
) ... گرانتر شدن کالاهای آمریکایی برای خارجیان می شود
۲. افزایش تقاضای کالاهای آمریکایی برای خارجیان می شود
۳. کاهش تقاضا برای دلار می شود
۴. کاهش تقاضای کالای آمریکایی و افزایش تقاضای دلار می شود ۸- تمامی متغیرهای اقتصاد کلان زیر ، بر عرضه و تقاضای کالاها و خدمات اثر می گذارند، بجز ...
۱. نسبت قیمت کالای داخلی به خارجی ۲. اعتصابات
۳. سطح درآمد اسمی در دو کشور ۴. اختلالات فصلی ۹- فرض کنید در نرخ یک دلار برابر ۱۶۰ تومان ، تقاضای ایران برای دلار ۱۵ میلیارد دلار و در نرخ یک دلار برابر ۱۵۰
تومان ، تقاضای ایران برای دلار ۱۸ میلیارد دلار است . کششی تقاضا چند است ؟
) . .Y+ ז. ץןץ- ז. ץן \ – ז. "ץן \ 1.
۱۰- با افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی و ثابت ماندن سطح عمومی قیمتها در اقتصاد ایران ، عرضه ریال ....
۱. کاهش می یابد ۰۲ ثابت می ماند
۲. افزایش می یابد آ، ابتدا افزایش و سپس کاهش می یابد ۱۱- چنانچه نرخ بهره در آمریکا ۲۰ درصد، نرخ بهره در انگلستان ۱۴ درصد، نرخ نقد لیره استرلینگ به دلار ۱/۲ باشد
، در کدام نرخ سلف زیر شرط بی طرفی وجود دارد ؟
...tv t ./*O . Y. .1ᎵV .Y ·/F人.1 ۱۲- کدام یک از موارد زیر در طرف بدهکار تراز پرداخت ثبت می شود؟
۱. انتقالی هدیه به خارج ۲. انتقال دارایی به خارج ٢. انتقال پول به خارج ۴. انتقالی کالا به خارج
\•\•|\•\• የየየየጫ
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۲ از ۶


***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درسی : مالیه بین المللی رشته تحصیلی / کد درسی : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری )، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی ۱۲۲۱۰۹۸
---------- ۱۳- چنانچه تراز پرداختهای خارجی انگلستان با کشور آلمان دارای کسری باشد، آنگاه
۱. تقاضای انگلستان برای مارک آلمان و عرضه لیره استرلینگ بیش از تقاضای آلمان برای لیره انگلستان و عرضه مارک آلمان خواهد بود. ۲. تقاضای انگلستان برای مارک آلمان و عرضه لیره استرلینگ کمتر از تقاضای آلمان برای لیره انگلستان و عرضه مارک آلمان خواهد بود. ۳. تقاضای انگلستان برای مارک آلمان و عرضه لیره استرلینگ برابر با تقاضای آلمان برای لیره انگلستان و عرضه مارک آلمان خواهد بود.
۴. کشور انگلستان بیش از آنکه وجه به خارج بپردازد باید از خارج وجه دریافت کند.
---------------------- وجود کسری در تراز پرداختهای خارجی یک کشور —Wo ۱. به منزله مازاد تقاضای پول آن کشور در بازارهای ارز است ۲. ارزش پول آن کشور را نسبت به پول سایر کشورها کاهش می دهد ۳. ارزش پول آن کشور را نسبت به پول سایر کشورها افزایش می دهد
۴. موجب ارزانتر شدن کالاهای خارجی در آن کشور می شود
* اگر کشش تقاضای افراد داخلی برای کالاهای خارجی را با" و کشش تقاضای افراد خارجی برای کالاهای داخلی - . . of . , t . . . . ** * * *. .آ ۰ تاتی ، ۹ م. م ... d را با 2" نشان دهیم، انگاه طبق شرط مارشال - لرنر ، با برقراری کدام یک از روابط زیر ، اثر هرز عمل می کند. d – dy > i d – dy < 1 V d + dy < 1 \ d + dy > i -
--------------- ۱۶- بر اساس مکانیسم قیمت، افزایش حجم پول در اثر مازاد تراز پرداختها ۱. سطح عمومی قیمتها را در کشور افزایش می دهد ۲. سطح عمومی قیمتها را در کشور کاهش می دهد
۳. هیچ گونه تأثیری بر سطح عمومی قیمتها ایجاد نمی نماید
t
، باعث افزایش صادرات و کاهش واردات می شود
۱۷- کدام یک از موارد زیر ، مهمترین نوع کنترل مالی دولت برای تعدیل تراز پرداختهای خارجی کشور است؟
۱. مالیات بر واردات ۲. مالیات بر صادرات ۳. کمک هزینه واردات ۴. کمک هزینه صادرات
\•\•|\•\• የየየየጫ
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۶

***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : ماليه بين الملل
رشته تحصیلی / کد درس : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری )، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی ۱۲۲۱۰۹۸
------۱۸- اگر نرخ تورم داخل کمتر از نرخ تورم خارج باشد ، یک پول، قدرت خرید خود را حفظ خواهد کرد، اگر ۰۱ به اندازه نرخ تورم در خارج ، افزایش ارزش یابد ۰۲ به اندازه نرخ تورم در داخل ، افزایش ارزش یابد ۰۳ به اندازه تفاوت دو نرخ تورم، افزایش ارزش یابد آن به اندازه تفاوت دو نرخ تورم، کاهش ارزش یابد ۱۹- بر اساس این نظریه تعیین نرخ ارز ، در نظام نرخ ارز شناور، تغییرات در ارزش پول ، نقش اصلی را در ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای پول بازی می کند . ۱. برداشت تراز پرداختهای خارجی ۲. برداشت برابری قدرت خرید ۳. برداشت پولی ۰۴ برداشت بازار دارایی ۲۰- اگر نرخ ارز در سال پایه ۲ دلار برابر یک لیره استرلینگ باشد و در سال بعد نرخ تورم در آمریکا ۵۰ درصد افزایش داشته و در انگلستان تغییری نکرده باشد ، نرخ تعادلی جدید کدام است ؟ ۳.۱ دلار = یک لیره استرلینگ ۲. یک دلار = ۳ لیره استرلینگ
۳. یک دلار = یک لیره استرلینگ ۲۰۴ دلار = یک لیره استرلینگ
۲۱- نظام پایه طلا در چه دوره تاریخی وجود داشته است ؟ ۱. اواخر قرن ۱۹ تا اوایل قرن ۲۱ ۲. اواخر قرن ۱۹ تا اوایل قرن ۲۰
۳. اوایل قرن ۱۹ تا اواخر قرن ۲۱ ۴. اوایل قرن ۱۹ تا اواخر قرن ۲۰
۲۲- قسمت عمده پول در جریان، در نظام پایه طلا را کدام موارد زیر تشکیل می داد ؟
۱. مسکوک طلا
۲. اسکناسهای منتشر شده بوسیله دولت و سپرده های دیداری نزد بانکها
۳. مسکوک طلا و اسکناسهای منتشر شده بوسیله دولت
۴. مسکوک طلا و سپرده های دیداری نزد بانکها ۲۳- بر اساس این اصل در تعیین پشتوانه برای پول ، ارزش پول انتشار یافته همواره برابر ارزش ذخایر طلای کشور
است ؟
۱. اصل پشتوانه ۲۰ درصد ۲. اصل پشتوانه غیر صد در صد
۲. اصل پشتوانه صد در صد ۲. اصل انتشار پول بدون پشتوانه
\•\•|\•\• የየየየጫ
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۴ از ۶
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :