نمونه سوال درس اقتصاد سنجی نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس اقتصاد سنجی نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
: کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است تعداد سوالات : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : اقتصادسنجی رشته تحصیلی / کد درس : اقتصاد اسلامی، علوم اقتصادی، علوم اقتصادی (اقتصاد نظری )، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی ۱۲۲۱۰۹۷
استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است ۱- با توجه به مدل رگرسیون O F/X / + U = {کدام گزینه در خصوص متغیر / X صحیح است؟ ۱. X یک متغیر تصادفی با میانگین صفر و واریانس اC است. " ٬ X یک متغیر تصادفی با میانگین صفر و واریانس (ز/ + C) است. *. X یک متغیر تصادفی با میانگین صفر و واریانس یک است. " ٬ X یک متغیر غیر تصادفی است. ۲- کدام گزینه بیانگر معادله اول و دوم نرمال در تخمین مدل رگرسیون خطی ساده به روش OLS می باشد؟ Σe, =0 Σe.Χ. =0 Σe, =0 Σαβ=0 " 9 9 - f - 入 .* Σβ-0 Σαχ- Σe, =0 Σe,5, =0 9
r— داده های در آمد و مصرف خانوارهای مختلف در یک سال معین، نمونه ای است از:
۱. داده های سری زمانی ۲. داده های مقطع زمانی ۰۳ داده های تلفیقی ۴. داده های توصیفی
۴- ضریب تعیین در مدل رگرسیون خطی ساده عبارت است از:
Σe, f Σy, : « Σν, 。ャ Σy, ... ) Σy" Σe" Σy" Σy" ۵- حاصل عبارت ("E(XCU کدام است؟ ) ... "Y. α" . Y. no" 。ャ α . صفر Il
Х, Y † A १ \ . Ү, \ ώ V| ΥΔ| γΥ ۱. دک γγ . Υ . ۳. صفر ז. "ץץ. .
صفحه ۱ از ۱۰
\•\•|\•\•የ\ነጻV
= نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲

***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : اقتصادسنجی
رشته تحصیلی / کد درس : اقتصاد اسلامی، علوم اقتصادی، علوم اقتصادی (اقتصاد نظری )، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی ۱۲۲۱۰۹۷
۷- برای تخمین مدل رگرسیون U + و X = 0 + / X | + /3, X از تعداد ده مشاهده استفاده کرده ایم. واریانس جمله اختلالی بر اساس کدام رابطه تخمین زده می شود ؟
Σε Σε Σε Σε 10
6 7 8
۸- در مدل رگرسیون X / + U/ + 0 = {کدام گزینه در خصوص تخمین مقدار پارامتر O صحیح است؟
--X Y &= X-67 ... ) Pl | ӑ = a +(B— B)ў +0 &= a +(8–6)x +U "
۹- برای تخمین مدل رگرسیون X / + U/ + 0 = ، از تعداد ده مشاهده استفاده کرده و اطلاعات زیر بر حسب
انحراف از میانگین به دست آمد. واریانس dy را محاسبه کنید( مجموع مربعات پسماند برابر ۶۵، ۱۴ می باشد). - - ^2 – 2 – 2 – γ -9,6 x -8 Σν" =15.75 Σy" =304 Σx" =28
S.YYY t ΥΔ2. Υ やYーム .Y ・・%め 。い
۱۰- کدام گزینه بیانگر اندازه پراکندگی 3 حول ز/ می باشد؟
ャ ... )
合、.や 分、.* - E(/3) SE(/6) и, e. ۱۱- برای تخمین مدل رگرسیون X = 0 + /X / + U از تعداد پنج مشاهده استفاده کردیم و اطلاعات زیر بر حسب انحراف از میانگین به دست آمد. مقدار آماره برای آزمون معنی دار بودن مدل رگرسیون چقدر است؟ Σα" =40 Σy" =124 Σαν =70 ャや人.f Y FA . r Vジャ .Y 人Y.1 ۱۲- با توجه به مدل رگرسیون X / + U/ + 0 = آماره مجموع مربع متغیر نرمال استاندارد ( 2 + ... + 5 +) دارای توزیع؛ ۶۰ متر با درجه آزادی n است. آن را با درجه آزادی (۴-n) است.
۳. ] با درجه آزادی T1 است. t۰۴ با درجه آزادی )n − p( است.
\•\•|\•\•የ\ነጻV
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۲ از ۱۰
***
. : کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : اقتصادسنجی رشته تحصیلی / کد درس : اقتصاد اسلامی، علوم اقتصادی، علوم اقتصادی (اقتصاد نظری )، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی ۱۲۲۱۰۹۷
۱۳- بر اساس قضیه بلک ولی -رائو مجموع کدام دو خصوصیات دقیقا موجب کارایی می شود؟ ۱. نااریبی و سازگاری ۲. جامعیت و سازگاری
۳. نااریبی و جامعیت ۴. نااریبی و خطی بودن نسبت به مشاهدات
o, - - - - X – X .۱۴- بی. بی فرض کنید .)S* _Σ(Χ.-Χ واریانس نمونه و اCy واریانس جامعه باشد. در این صورت؛ Pl
"S برای حجم نمونه کوچک یک تخمین نااریب از "Cy و برای حجم نمونه بزرگ یک تخمین اریب دار حدی از آن می باشد. "، "S برای حجم نمونه کوچک یک تخمین اریب دار از اC و برای حجم نمونه بزرگ یک تخمین نااریب حدی از آن می باشد. "، "S برای حجم نمونه کوچک یک تخمین نااریب از C و برای حجم نمونه بزرگ نیز یک تخمین نااریب حدی از آن می باشد.
" "S برای حجم نمونه کوچک یک تخمین اریب دار از d و برای حجم نمونه بزرگ نیز یک تخمین اریب دار حدی از آن می باشد.
" در مدل رگرسیون ,3X, +U/+ 0 = اگر 0 = X باشد کدام گزینه صحیح خواهد بود؟ - 2 .Y 2 . ) Var(B) = ?– Var(ά)=". Kl Kl Var(â)=Var(B)=0 f cov(â,B)= var(B) .*
۱۶- برای تخمین مدل رگرسیون X = 0 + /X / + U از تعداد پنج مشاهده استفاده کردیم و اطلاعات زیر بر حسب انحراف از میانگین به دست آمد. فاصله اطمینان ۹۵ درصدی برای ز/ به طور تقریبی کدام است؟ 1,...,,, =3.182 var(B)=0,05 XEx” = 2200 XExy=1900
ο/νκ <β< ο/3 και -ο/ν <β< 1/or v ο/μ - <β< 1/"λ ο/ι και <β< 1/ω και
۱۷- کاربرد آنالیز واریانس در مدل رگرسیون X = 0 + /X / + U چیست؟
ヘ 今 。ャ ۱. آزمون واریانس جمله اختلال ά, β ازمون واریانس تخمین زننده های
۳. تعیین فاصله اطمینان برای واریانسی جمله اختلال ۴. آزمون معنی دار بودن مدل رگرسیون
صفحه ۳ از ۱۰
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
\•\•|\•\•የ\ነጻV

***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : اقتصادسنجی
رشته تحصیلی / کد درس : اقتصاد اسلامی، علوم اقتصادی، علوم اقتصادی (اقتصاد نظری )، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی ۱۲۲۱۰۹۷
۱۸- با توجه به مدل رگرسیون X = 0 + /X, + U برای آزمون فرضیه 0 = 0/: ( H در مقابل 0 ۶ ژ/: اH در سطح اطمینان ۹۵ درصد، از آزمون t استفاده کرده و (3)2SE(ا به دست آمد. در این صورت؛ فرضیه هFI پذیرفته شده و در نتیجه متغیر توضیحی / X تأثیر قابل ملاحظه ای بر تغییرات ( دارد. فرضیه هFI پذیرفته شده و در نتیجه متغیر توضیحی / X تأثیر قابل ملاحظه ای بر تغییرات ( ندارد. فرضیه ه H رد شده و در نتیجه متغیر توضیحی X تأثیر قابل ملاحظه ای بر تغییرات ( دارد. فرضیه هH رد شده و در نتیجه متغیر توضیحی / X تأثیر قابل ملاحظه ای بر تغییرات ندارد.
۱۹- کدام یک از نامساوی های زیر بیانگر پیش بینی فاصله ای برای ( E(Y در مدل رگرسیون خطی ساده با اطمینان
۹۰ درصد می باشد؟
入 || (X, -X) امر || (x,−x) ' Y, -toosó, E(Y,XY,
, , , || (X, -X) . . . . . . (x,−x) ' *ಾ(EYXY +1... ੇ ’ਾਂ - ਤੋਂ . ‘’ 入 - 1 (x, -X) - - 1 (X, -X Y, -toosó, ***** o s”
Σ 入 1 حر (x –x). л 1 حر (x –x). f EV ੋਂ
۲۰- کدام یک از عوامل زیر موجب افزایش دقت در پیش بینی فاصله ای متغیر درون زای مربوط به مدل رگرسیون خطی ساده می شود؟ ۱. کاهش حجم نمونه
پیش بینی به ازای / که در محدوده نزدیک به X
پیش بینی به ازای / که در خارج از محدوده نزدیک به X
.Y . حداکثرسازی پراکندگی مشاهدات / X
\•\•|\•\•የ\ነጻV
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۴ از ۱۰
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :