نمونه سوال درس تاریخ عقاید اقتصادی نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس تاریخ عقاید اقتصادی نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درس : تاریخ عقاید اقتصادی
رشته تحصیلی / کد درس : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری )، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی ۱۲۲۱۰۹۶
۱- معمولا اندیشه اقتصادی از دو دیدگاه قابل تبیین است:
. Y. .Y
۱. اثباتی - تجویزی تجویزی دستوری تجویزی - هنجاری دستوری - هنجاری
۲- مهمترین دلیل آن دسته که مطالعه تاریخ عقاید اقتصادی را لازم نمی دانند چیست؟ ۱. نظریات گذشته منسوخ شده است. ۲. بررسی اندیشه گذشتگان تخصیص غیر بهینه منابع است. ۳. مطالعه تاریخ عقاید گذشتگان گمراه کننده است. ۲. اصولاً صحت و سقم این مطالب قابل اعتماد نیست. ۳- مهمترین فعالیت اقتصادی در یونان و روم باستان کدام مورد است؟ ۱. صنعت ۲. کشاورزی ۳. تجارت ۴. صیادی و دریانوردی ۴- کتاب «جمهوری» که مدینه فاضله را جامعه ای اشتراکی معرفی می کند نوشته کیست؟ ۱. افلاطون ۲. ارسطو ۳. سقراط د سولون ۵- ایدئولوژی اقتصادی در روم باستان بیشتر به ............... مربوط می شود. ۱. توجه به صنایع مختلف به خصوصی صنایع نظامی ۰۲ کشورگشایی و کسب ثروت از راه تسلط بر ثروت های سایر ملل
۳. اداره امور شخصی توسط خانوارها و دامپروری و گله داری
۴. توجه به بخش کشاورزی و ارائه بهترین روش کشت و ابزار کشاورزی
۶- مبنای اصلی این تفکر انباشت هر چه بیشتر فلزات قیمتی، خصوصاً طلا و نقره است و برای این منظور دخالت دولت در اقتصاد خصوصاً در امر صادرات و واردات تجویز می شود. ۱. فیزیوکراتها ۲. سوداگران ۳. کلاسیکها ۴. کینزینها ۷- به عقیده فیزیوکراتها بخش مولد جامعه کدام بخشی است؟
۱. صنعت ۲. خدمات ٠٢ کشاورزى ۴۔ تجارت خارجی
۸- کدام گزینه در مورد فیزیوکراتها درست نیست؟
۱. آنها کشاورزی را بخش مولد جهت کسب ثروت میدانستند.

آنها با هر نوع قانونگذاری و محدودسازی رفتار فردی مخالف بودند. ۳. به عقیده آنها وجود دولت ضرورت نداشته و جامعه بدون دولت هم میتواند اداره شود.
وجود آزادی کامل میتواند موجب برقراری قوانین طبیعی شود.
\•\•|\•\• የየጳየنیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۱ از ۵***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : تاریخ عقاید اقتصادی رشته تحصیلی / کد درس : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری )، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی ۱۲۲۱۰۹۶ ۹- کدام یک از اقتصاددانان زیر را میتوان جزء اقتصاددانان کلاسیک خوشبین دانست؟
۱. توماس رابرت مالتوس ۰۲ ژان باتیست سه ۲. دیوید ریکاردو ۴. جان استوارت میل - ------------- ۱۰- در مورد تعیین دستمزد آدام اسمیت معتقد است قدرت چانه زنی
۱. کارفرمایان از کارگران بیشتر است. ۲. کارفرمایان و کارگران برابر است.
۳. کارفرمایان از کارگران کمتر است. ۴. کارفرمایان و کارگران صفر است. ۱- اینکه گفته می شود به علت محدود بودن عرضه زمین حاصل خیز فشار جمعیت مردم را مجبور به استفاده از
زمینهای نامرغوب کرده و پیشرفت تکنولوژی نیز قادر به جلوگیری از آن نیست محور اصلی کدام نظریه است؟
۱. نظریه جمعیت مالتوس ۲. نظریه ارزش کار ریکاردو
۳. نظریه رانت ریکاردو ۴. نظریه ارزش مبادله اسمیت ۱۲- نظریات این اقتصاددان تا حدودی تحت تاثیر عقاید آگوست کنت بنیانگذار علم جامعه شناسی بوده است.
۱. رابرت مالتوس ۲. آدام اسمیت ". ژان باتیست سه ۴. جان استوارت میل ۱۳- به عقیده فردریک لیست اولین مرحله از مراحل پیشرفت و توسعه چیست؟
۱. مرحله توحشی ٠٢ مرحله کشاورزى ٠٢ مرحله شبانی ۴. مرحله بازرگانی ۱۴- فردریک لیست به طور اخص بخش ........... را از تمام بخشهای حمایتی مستثنی ساخت.
۱. صنعت ۲. بازرگانی ۰۳ کشاورزی ۴. خدماتی ۱۵- کدام یک از اصول زیر به عنوان اصول مشترک سوسیالیستها به حساب نمی آید؟
۱. پذیرش آزادی کسب و کار ۲. وجود مالکیت جمعی
۳. اعتقاد به استعداد قابلیت انسان ۴. عدم پذیرش آزادی کسب و کار ۱۶- به عقیده سیسموندی اولین دخالت دولت باید در چه جهتی باشد؟
۱. در اختیار گرفتن مالکیت منابع تولید
۲. تلاش برای به کارگیری کارگران در کارخانجات
۳. محدود کردن زیاده رویها در تولید به جهت تصحیح جهت های نامطلوب آن
آ، وضع قوانین مناسب به نفع کارگر و مداخله دولت در امور بیمههای اجتماعی
\•\•|\•\• የየጳየنیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۲ از ۵

***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : تاریخ عقاید اقتصادی
رشته تحصیلی / کد درس : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری )، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی ۱۲۲۱۰۹۶
۱۷- بر خلاف بسیاری از سوسیالیستها که تئوریسین و نظریه پرداز بودند او یک عملگرا و کارگزار بود.
... )
دسن دسیمونی ۲. شارل فوریه ۲. رابرت آون ٠٢ سيسموندی
۱۸- کدام یک از دانشمندان زیر را میتوانیم جزء سوسیالیستهای آنارشیسم گرا بدانیم ؟
۱. رود برتوسی ٠٢ لویی بلان ۳. فردیناند لاسال ۴۔ میخائیل باکوئین
WA— می توان گفت مکتب تاریخی آلمان حد فاصل بين ث و تفکر ........ 9 ......... بود.
۱. سوسیالیست - کینزین ۰۳ سوسیالیست - لیبرالیسم کلاسیک
۳. سوداگری - کینزین ۴. سوداگری - لیبرالیسم کلاسیک
۲۰- کدام گزینه به عنوان پایه گذار مکتب تاریخی متقدم شناخته میشود که پیوندهای خود را با لیبرالیسم کلاسیک حفظ نهای کرد.
۱ . ویلهلم روشر ۲. گوستاو اشمولر ۳۔ ورنر سومبارت ۴۔ ماکس وبر
۲۱- ماکس وبر توسعه اقتصادی سرمایه داری را ناشی از اشاعه ............. میداند.
۱. جودئیسم ۲. کاپیتالیسم ۳. کالوینیسم ۴۔ سوسیالیسم ۲۲- از نظر مارکس رابطه بین سوسیالیسم و کمونیسم در چیست؟ ۱. رابطه ای وجود ندارد. ۲. سوسیالیسم همان کمونیسم است.
۳. سوسیالیسم همان کمونیسم تکامل یافته است. ۴. کمونیسم همان سوسیالیسم تکامل یافته است.
۲۳- فلسفه دیالکتیک هگل که مبنای فلسفی نظریات اقتصادی مارکسی بود چه نامیده شده است. ۱. سوسیالیسم تخیلی ۲. منطق تضاد ۳. تفکر مرکانتیلیستی ۴۔ ماتریالیسم تخیلی
۲۴- دو کتاب «نقد علم اقتصاد» و «شرایط طبقه کارگر در انگلیسی» متعلق به کدام یک از متفکرین زیر است؟
۱. کارل مارکسی ۲. فردریک انگلسی ۳. ولادیمیر لنین ۴. ژوزف استالین
۲۵- مارژینالیستها به طور معمول تجزیه و تحلیل خود را بر اساس فروض چه بازاری قرار داده اند؟
۱. رقابت کاملی ۲. انحصار کاملی ۰۳ رقابت انحصاری ۴. انحصار چندجانبه
۲۶- به عقیده وی ارزش کالاهای مصرفی توسط ارزش کالاهای تولیدی معین نمیشود بلکه ارزش کالاهای تولیدی بر اساس ارزش کالاهای مصرفی که در تولید آنها به کار میروند تعیین میشود.
۱. آلفرد مارشال ۰۲ لئون والراس ۳. ویلیام جونز ۴. کارل منگر
\•\•|\•\• የየጳየنیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۵


***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : تاریخ عقاید اقتصادی رشته تحصیلی / کد درس : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری )، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی ۱۲۲۱۰۹۶ YY— بر اساس عقاید این مکتب تقاضا، عرضه را تعیین می کند.
۱. کینزی ۲. کلاسیک ۳. نئوکلاسیک ۴۔ سوسیالیسم
۲۸- کینزینها معتقدند برای مهار تورم باید از سیاست ............. استفاده کرد. ۱. مالی انبساطی ۳. مالی انقباضی ٠٢ پولی انبساطی ۴۔ پولی انقباضی
۲۹- منظور از عملیات بازار باز چیست؟
۱. خرید و فروش اوراق قرضه دولتی توسط بانک مرکزی ۲. خرید و فروش اوراق قرضه دولتی توسط بانکهای تجاری خرید و فروش اوراق قرضه خصوصی توسط بانک مرکزی ۲. خرید و فروش اوراق قرضه خصوصی توسط بانکهای تجاری ۳۰- راهکار پیشنهادی کینزینها برای مقابله با تورم چیست؟ ۱. افزایش مالیاتها و کاهش مخارج دولت ۲. افزایش مالیاتها و افزایش مخارج دولت
۳. کاهش مالیاتها و افزایش مخارج دولت ۴. کاهش مالیاتها و کاهش مخارج دولت
۳۱- در الگوی رشد هارود کدام یک از انواع رشد را در نظر گرفته نشده است؟
۱. رشد واقعی ۲. رشد طبیعی ۳. رشد تضمین شده ۴. رشد اسمی
۳۲- مدل کالدور نسبت به مدل هارود این تفاوت را دارد که نسبت پس انداز به در آمد را در جریان رشد اقتصادی --------------- فرض می کند.
۱. ثابت ۲. صفر
۳. برابر با نسبت مصرف به درآمد ۴. قابل تغییر
۳۳- در مدل رابینسون در آمد خالص ملی تابعی از کدام یک از عوامل زیر است؟ ۱. دستمزد و تعداد دستمزد بگیران ۲. نرخ سود سرمایه و حجم سرمایه
*. دستمزد و نرخ سود سرمایه f تعداد دستمزد بگیران و حجم سرمایه
\•\•|\•\• የየጳየنیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۴ از ۵***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :