نمونه سوال درس اقتصاد بخش عمومی 2 نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس اقتصاد بخش عمومی 2 نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عنوان درسی : اقتصاد بخشی عمومی، اقتصاد بخش عمومی ۲ رشته تحصیلی /کد درس : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری ) ۱۲۲۱۰۹۵ -، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی ۱۲۲۱۱۲۵ ۱- دولت ها درآمدهای خود را در حساب های بودجه به سه طبقه کلی تقسیم می کنند، کدام گزینه در این طبقات قرار نمی گیرد؟ ۱. مالیات ها " عوارض ۳. قرضه ۴. سایر درآمدها ۲- بر اساس جداول کتاب سهم درآمدهای مالیاتی و درآمدهای نفت و گاز در نظام مالی دولت در اقتصاد ایران به چه صورت بوده است؟ ۱. سهم هر دو درآمد در حال افزایش است. ۲. سهم هر دو درآمد در حال کاهش است. ۳. افزایش سهم یکی با کاهش سهم دیگری همراه بوده است. ۴. سهم این دو درآمد ارتباطی با یکدیگر ندارد. r– معمولا تامین کسری بود جه دولت از طریق انتشار اسکناسی جه نامیده دهی شود؟ ۱. تامین مالی از طریق افزایش حجم بدهی ها. ۰۲ تامین مالی از طریق افزایش حجم پول داغ. ۳. تامین مالی از طریق بالا بردن پایه پولی، ۰۴ تامین مالی از طریق تورم. ۴- کدام گزینه از جمله «عواملی که باعث تغییر نرخ تورم از طریق قرضه دولتی می شود» نیست؟ ۱. استقلال بانک مرکزی در طراحی سیاستهای پولی، ۲. شدت افزایش در انتشار اسکناسی توسط بانک مرکزی، ۳. تاثیر قرضه دولت در سرعت گردش پولی، آن زمان سررسید بدهی های دولت.
A— کدام گزینه در مورد استقلال بانک مرکزی صحیح است:
. اجرای سیاست های پولی بدون هماهنگی سیاست ها مالی دولت درست است.
۲. طراحی سیاست های پولی باید منفک از سیاست های مالی دولت انجام گیرد. ۳. حفظ ثبات اقتصادی کشور در گرو طراحی سیاست های پولی منفک از سیاستهای مالی است.
۴. طراحی و تنظیم سیاست های پولی توسط بانک مرکزی باید با هماهنگی سیاستهای مالی دولت باشد.
۶- آدام اسمیت مالیات بر سود را با توجه به دو جزء از دسود برردسی می کند، یک بخشی از سود، بازده برای ........ است و بخش دیگر، بهره برای -------- می باشد.
۱. صنعت کار- مالک سرمایه. ۲. مالک سرمایه- صنعت کار
۳. کارگر - مالک سرمایه. ۴. مالک سرمایه - کارگر،
۷- دیوید ریکاردو منشا پرداخت کلیه مالیات ها را کدام گزینه زیر می داند:
۱. بهره مالکانه-زمین، ۲. درآمد - ذخیره ثروت. ۳. سرمایه - اجاره. ۴. سود - اجاره.
γ«Υ /Υ «Υ ΥΥΛ «Υ
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۱ از ۷

***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درسی : اقتصاد بخشی عمومی، اقتصاد بخش عمومی ۲ رشته تحصیلی / کد درسی : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری ) ۱۲۲۱۰۹۵ -، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی ۱۲۲۱۱۲۵
۸- کدام گزینه بر اساس مدل سه بخشی کتاب در مورد کل هزینه دولت (G) صحیح است:
G = Gc + GL * G = Gc + GI V G = Gr+G G = Gc + GT :) ۹- در مدل سه بخشی ساده، و در شرایط بودجه متعادل، تغییر هزینه های مصرفی دولت چه تاثیری بر درآمد ملی می
گذارد؟
۱. تاثیری برابر دارد. ۲. تاثیر معکوس دارد. ۳. تاثیر هم جهت دارد. ۴. هیچ تاثیری ندارد. ۱۰- در صورتی که تابع مصرف را به دو تابع C و C تجزینه کنیم، آنگاه ضریب تغییرات در آمد ملی به چه صورت
خواهد شد ؟
۱. با ضریب های قبلی تفاوت خواهد داشت.
۲. با ضریب های قبلی یکسان خواهد بود.
۳. نسبت به ضریب های قبلی دو برابر خواهد شد.
۴. کلا ضریب های تغییر درآمد ملی متاثر از تابع مصرف نیست. ۱۱- ارتباط میان هزینه های مصرفی دولت و هزینه های مصرفی فردی چگونه است؟
۱. هزینه های مصرفی دولت در واقعیت جانشین مصرف فرد می شود.
۲. هزینه های مصرفی دولت به طور یکسان با هزینه های مصرفی فردی تغییر می کند.
۳. هزینه های مصرفی دولت ارتباطی با هزینه های مصرفی فردی ندارد.
۴. در واقعیت جانشینی کاملی میان هزینه های مصرفی دولت و هزینه های مصرفی فردی وجود ندارد. ۱۲- مقایسه هزینه های عمرانی و جاری دولت طی دوره ۸۰-۱۳۵۷ این نتیجه مهم را به همراه دارد که:
۱. روند هزینه های عمرانی و جاری دولت هماهنگ با یکدیگر رشد یافته اند.
۲. روند هزینه های عمرانی دولت بیشتر از روند هزینه های جاری دولت بوده است.
۲. روند هزینه های جاری دولت بیشتر از هزینه های عمرانی دولت بوده است.
۲. روند این دو هزینه یکسان بوده است. ۱۳- با فرض اینکه نرخ رشد خالصی ۲ درصد و نرخ رشد جمعیت ۲ درصد و نرخ تشکیل سرمایه برابر ۳ باشد، آنگاه
نسبت برابر چند درصد خواهد شد.
۱. ۸ درصد. ۱۰.۲ درصد. ۳. ۱۲ درصد. ۶.۴ درصد.
γ«Υ /Υ «Υ ΥΥΛ «Υ
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۲ از ۷


***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درسی : اقتصاد بخشی عمومی، اقتصاد بخش عمومی ۲ رشته تحصیلی / کد درسی : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری ) ۱۲۲۱۰۹۵ -، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی ۱۲۲۱۱۲۵
۱۴- کینز با طرح نظریه خود چه نقشی برای مالیات در اقتصاد قائل شد. ۱. به عنوان ابزار درآمدزایی دولت. ۲. به عنوان ابزار سیاست مالی دولت. ۳. به عنوان ابزار پرداخت هزینه های دولت. ۲. به عنوان ابزار مدیریت و هدایت بازار کشور،
۱۵- در مجموع در تعیین پایه های مالیاتی دو اصل ......... 9 ............ ملاک عمل قرار می گیرد.
۱. فایده - توانایی پرداخت. ۲. مزیت نسبی - حدود سودآوری.
*. درآمدزایی - حجم گردش پول. f هزینه های تولید - قیمت تمام شده.
۱۶- بر اساس تقسیم بندی های کتاب، مالیات بر فروش توسط کدام گروه پرداخت می شود و در چه دسته ای قرار می
گیرد؟
۱. بنگاه ها - مصارف. ۲. خانوارها - منابع، ۳. خانوارها - مصارف. ۴. بنگاه ها - منابع.
۱۷- اگر در آمد شخصی در ماه برابر ۳۰ میلیون ریال باشد و وی مالیات بر درآمدی برابر ۲۱۰ هزار تومان در ماه پرداخت کند، آنگاه نرخ متوسط مالیات مذکور چقدار می شود؟
۱. ۷۰ درصد. ۷۰۲ درصد. ۰/۰۷.۳ درصد. ۰/۷.۴ درصد.
۱۸- نرخ های متناسب مالیاتی چه ویژگی دارند؟
نرخ های نهایی و متوسط مالیات در آن به طور متناسب با یکدیگر افزایش می یابد. ャ。 نرخ های نهایی و متوسط مالیات در آن با یکدیگر برابر است. نرخ های نهایی و متوسط مالیات در آن برابر صفر است. ۴. نرخ های نهایی و متوسط مالیات در آن برابر یک است. ۱۹- کدام گزینه در مورد اصلی فایده در اخذ مالیات صحیح است: ۱. هزینه کالاها و خدمات دولتی باید از کسانی که بیشتر فایده می برند اخذ شود. ۲. هزینه کالاها و خدمات دولتی باید توسط خود دولت ها تامین شود. ۳. هزینه خدمات و کالاهای دولتی باید از استفاده کنندگان آن تامین شود.
۲. هزینه کالاها و خدمات دولتی باید از کسانی که توان پرداخت بیشتری دارند اخذ شود.
γ«Υ /Υ «Υ ΥΥΛ «Υ
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۷ =ته
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درسی : اقتصاد بخشی عمومی، اقتصاد بخش عمومی ۲
رشته تحصیلی / کد درس : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری ) ۱۲۲۱۰۹۵ -، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی ۱۲۲۱۱۲۵
۲۰- کدام گزینه جزء فرضیه های قاعده برابری ایثار جان استوارت میل نیست؟
۱. افراد همواره مطلوبیت بیشتر را به مطلوبیت کمتر ترجیح می دهند. ۲. مطلوبیت درآمد بر حسب شاخصی کاردینال قابل اندازه گیری است.
۳. افراد ترجیحات یکسان دارند.
۴. مطلوبیت درآمد برای همه مردم مشابه است.
۲۱- کدام یک از فرمول های زیر برابری نسبی ایثار را در الگوی مالیات بر اساس برابری نسبی ایثار نشان می دهد.
αβ βα, " αβ βα, "αα, ββ. " αα, ββ. " oYբլ հYլ oYբլ հYլ oYբլ հYլ oYբլ հYլ
۲۲- در نگاهی و دسیع ، مالیات های مستقیم به مالیات هایی گفته می شود که بر .......... 9 ........... وضع می شود و مالیات هایی که بر ............ 9 ............ برقرار می شود مالیات غیرمستقیم نامیده می شود.
۱. خانوارها - کالاها - بنگاه ها - خدمات. ۲. خانوار - خدمات - بنگاهها - کالاها.
۳. خانوارها - بنگاه ها - کالاها - خدمات. ۴. کالاها - خدمات - خانوارها - بنگاه ها.
۲۳- در کشورهایی که نظام مالیاتی کار آمد و پیشرفته دارند، هزینه برقراری و جمع آوری مالیات در حدود چه مقداری
است؟
۱. ۴ درصد. ۳.۲ درصد. ۳. ۲ درصد. ۱۰۴ درصد.
۲۴- یکی از عوامل مهمی که باعث انگیزه فرار مالیاتی در میان افراد یا بنگاه ها می شود عبارت است از:
۱. بالا بودن پایه های مالیاتی، ۰۲ پایین بودن نرخ های مالیاتی،
۳. بالا بودن نرخ های مالیاتی، ۴. پایین بودن پایه های مالیاتی،
۲۵- در مجموع کدام یک از گزینه های زیر در مورد مالیات صحیح است:
. بار مالیاتی معمولا به طور یکسان بین افراد توزیع می شود.
۲. وضع مالیات ها هیچ گاه بر تقاضای کلی اقتصاد تاثیرگذار نیست.
۳. مالیات ها تمایل کار کردن، پس انداز کردن و پذیرش خطرپذیری افراد را تغییر می دهند.
وضع مالیات ها هیچ تاثیری بر رفتار مصرفی افراد نمی گذارند.
γ«Υ /Υ «Υ ΥΥΛ «Υ
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۴ از ۷


***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :