نمونه سوال درس مبانی فقهی اقتصاد اسلام نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس مبانی فقهی اقتصاد اسلام نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درسی : مبانی فقهی اقتصاد اسلام رشته تحصیلی / کد درس : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری ) ۱۲۲۱۰۹۴
۱- کدام یک از موارد زیر تعریف قاعده فقهی می باشد؟ ۱. بیان حکم کاری، که مکلف باید انجام دهد. ۲. حکمی است خاصی که از ادله شرعیه استخراج شده است. ۳. قاعده ای است کلی برای رفع نیاز فقیه در تشخیص تکالیف مکلفان
۴. دستورات و بیان های کلی که از ادله شرعیه استخراج گردیده است.
۲- قواعد و معیارهای عقل برای تعیین احکام ظاهری .................. نامیده می شود که ...................... یکی از آنها می ۱. اصول علمیه - اصلی برائت ۲. امارات ظنی - احتیاط ۳. اصول علمیه - تقریر ۰۴ امارات ظنی - استصحاب
۳- قواعد اصطیادی در کدامیک از ادوار فقه شیعه، پا به عرصه فقه گذاشت؟
۱. دوره متقدمان ャ。 دوره متأخران « : دوره متأخر متأخران ۴. دوره معاصر
۴- کدام یک از گزینه های زیر صحیح می باشد؟ ۱. اقتصاد اثباتی به حوزه بایدها و نبایدها مربوط می شود. ۲. ممکن است چند نظام مختلف اقتصادی بر اساس یک مکتب اقتصادی شکل بگیرد. ۳. علم اقتصاد و مکتب اقتصاد از هم جدا نیستند.
۴. نظام اقتصادی به بایدها و نبایدها اشاره دارد. ۵- حکم به حلیت یا طهارت هر چیزی که به حلیت یا طهارت آن شک داریم، اشاره به کدام یک از اصول علمیه دارد؟ ۱. اصلی احتیاط ۲. اصلی تخییر ۳. اصل برائت ۴۔ اصل استصحاب
۶- اتلاف غیر مستقیم چه نام دارد؟
۱. تسبیب Y. استیمان .Y . تحذير ". تسليط
۷- براساس چه قاعده ای عمل اجیر مسلمان محترم است و کارفرما باید اجرت او را بپردازد؟
۱. قاعدہ اجارہ ٢. قاعدہ اتلاف ۳. قاعده احترام ۴. قاعده تسلط
ایتا ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۲۲۷۲ صفحه ۱ از ۶
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درسی : مبانی فقهی اقتصاد اسلام رشته تحصیلی /کد درس : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری ) ۱۲۲۱۰۹۴
۸- در چه صورت اتلاف مال غیر، موجب ضمان نمی شود؟ ۱. در صورتی که بدون تقصیر باشد. ۲. در صورتی که اتلاف غیر مستقیم باشد.
۳. در صورتی که اتلاف تحت قاعده ضمان قرار گیرد. ۲. در هر صورت موجب ضمان است.
۹- اگر مال مورد امانت نزد امین با تعدی و تفریط تلف یا ناقصی یا معیوب شود، در دایره کدام قاعده قرار می گیرد؟
۱. قاعده استیمان ۲. قاعده اتلاف ۳. قاعده احترام ۴. قاعده اقدام
۱۰- قاعده تحذیر مربوط به کدامیک از موارد زیر می شود؟ ۱. پذیرفتن ضرر با علم و قصد و رضایت ۲. هشدار دادن قبل از وقوع زیان ۳. جواز هر گونه تصرف در مالی خود ۲. بخشش اعمال ناروای قبل از قبول اسلام ۱۱- محدود کننده قاعده حیازات، کدامیک از قواعد زیر می باشد؟ ۱. قاعده استیمان ۲. قاعده لاضرر ۳. قاعده جب ۴. قاعده تسلط ۱۲- براساس چه قاعده ای هنگام مراجعه به بازار، نیازی نیست از حلال بودن یا دزدی بودن یک مال سؤال و اطمینان کسب نمود؟
۱. قاعده شرط فاسد ۲. قاعده علی الید ۳. قاعده لاحرج ". قاعده سوق
۱۳- کدام گزینه در مورد قاعده ضمان ید و قاعده اتلاف، صحیح می باشد؟ ۱. با یکدیگر تباین جزئی دارند. ۰۲قاعده ضمان اید شامل تلف کردن نمی شود.
۳. قاعده اتلاف شامل ضمان ید هم می شود. ۰۲قاعده ضمان اید شامل اتلاف هم می شود.
۱۴- اگر شخصی چاهی را در ملک دیگری احداث کند و کسی در آن بیفتد، بر اساس کدامیک از کاربردهای قاعده غرور، چاه کن باید ضرر را جبران کند؟
۱. غصب ۲. ببع فضولی ۳. ضمان ۴. شهادت
۱۵- یکی از دلایل فقاهتی قاعده لزوم، این است که مالک اصلی نمی تواند پس از انتقال و قطع سلطه اش، دوباره رجوع کرده و در مالی تصرف کند، این دلیل فقهی بر اساس کدامیک از قواعد زیر بیان شده است؟
۱. قاعده استصحاب ۰۲قاعده میسور ۳. قاعدہ اقدام ۴. قاعده تسلط
ایتا ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۲۲۷۲ صفحه ۲ از ۶
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درسی : مبانی فقهی اقتصاد اسلام رشته تحصیلی /کد درس : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری ) ۱۲۲۱۰۹۴
۸- در چه صورت اتلاف مال غیر، موجب ضمان نمی شود؟ ۱. در صورتی که بدون تقصیر باشد. ۲. در صورتی که اتلاف غیر مستقیم باشد.
۳. در صورتی که اتلاف تحت قاعده ضمان قرار گیرد. ۲. در هر صورت موجب ضمان است.
۹- اگر مال مورد امانت نزد امین با تعدی و تفریط تلف یا ناقصی یا معیوب شود، در دایره کدام قاعده قرار می گیرد؟
۱. قاعده استیمان ۲. قاعده اتلاف ۳. قاعده احترام ۴. قاعده اقدام
۱۰- قاعده تحذیر مربوط به کدامیک از موارد زیر می شود؟ ۱. پذیرفتن ضرر با علم و قصد و رضایت ۲. هشدار دادن قبل از وقوع زیان ۳. جواز هر گونه تصرف در مالی خود ۲. بخشش اعمال ناروای قبل از قبول اسلام ۱۱- محدود کننده قاعده حیازات، کدامیک از قواعد زیر می باشد؟ ۱. قاعده استیمان ۲. قاعده لاضرر ۳. قاعده جب ۴. قاعده تسلط ۱۲- براساس چه قاعده ای هنگام مراجعه به بازار، نیازی نیست از حلال بودن یا دزدی بودن یک مال سؤال و اطمینان کسب نمود؟
۱. قاعده شرط فاسد ۲. قاعده علی الید ۳. قاعده لاحرج ". قاعده سوق
۱۳- کدام گزینه در مورد قاعده ضمان ید و قاعده اتلاف، صحیح می باشد؟ ۱. با یکدیگر تباین جزئی دارند. ۰۲قاعده ضمان اید شامل تلف کردن نمی شود.
۳. قاعده اتلاف شامل ضمان ید هم می شود. ۰۲قاعده ضمان اید شامل اتلاف هم می شود.
۱۴- اگر شخصی چاهی را در ملک دیگری احداث کند و کسی در آن بیفتد، بر اساس کدامیک از کاربردهای قاعده غرور، چاه کن باید ضرر را جبران کند؟
۱. غصب ۲. ببع فضولی ۳. ضمان ۴. شهادت
۱۵- یکی از دلایل فقاهتی قاعده لزوم، این است که مالک اصلی نمی تواند پس از انتقال و قطع سلطه اش، دوباره رجوع کرده و در مالی تصرف کند، این دلیل فقهی بر اساس کدامیک از قواعد زیر بیان شده است؟
۱. قاعده استصحاب ۰۲قاعده میسور ۳. قاعدہ اقدام ۴. قاعده تسلط
ایتا ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۲۲۷۲ صفحه ۲ از ۶
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درسی : مبانی فقهی اقتصاد اسلام رشته تحصیلی /کد درس : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری ) ۱۲۲۱۰۹۴ ۱۶- کدام یک از عبارتهای زیر در مورد مقایسه بین مال و ملک صحیح می باشد؟ ۱. هر مالی، ملک هم محسوب می گردد. ۲. هر ملکی، مال هم محسوب می گردد. ۳. هیچ کالایی نمی تواند هم مالی باشد و هم ملک ۲. برخی کالاها هم مال هستند هم ملک ۱۷- مالکیت فقرا نسبت به زکات، چه نوع مالکیتی محسوب می گردد؟ ۱. مالکیت عموم مسلمین ۲. مالکیت مشاع ۳. مالکیت مفروز ۴. مالکیت عناوین عامه ۱۸- کدام یک از گزینه های زیر در مورد اراضی مفتوح العنوه صحیح می باشد؟ ۱. در صورت بایر شدن از مالکیت عموم مسلمین خارج می شود. آن شامل اراضی ساختمانی و غیر مزروعی نمی شود. ۳. با احیای آن توسط شخصی دیگر به تملک او در می آید. ۴. قابل تملک به صورت خصوصی می باشد. ۱۹- کدام یک از گزینه های زیر جزء اسباب قانونی تحصیلی مالکیت می باشد؟ ۱. حیازات ۲. ارث ۳. ارتداد ۲. رسیدن اموال به حد نصاب خمس و زکات
۲۰- کدام یک از گزینه های زیر جزء محدودیت تصرف برای حفظ حقوق دیگران می باشد؟ ۱. عدم جواز تصرف صغیر ۲. عدم جواز تصرف سفیه
۳. افلاسی ۴۔ عدم مالکیت کافر حربی
۲۱- التزامی یکطرفه که نیازی به توافق و اراده دیگری ندارد، چه نام دارد؟
۱. عقد ۲. حکم تأسیس ۳. ایقاع ۴. حکم امضایی
۲۲- کدام یک از قراردادهای زیر از یک طرف لازم الاجراء بوده، ولی برای طرف دیگر حق خروج از پیمان و فسخ قرارداد وجود دارد؟
) ... نکاح Y. وکالت .Y . راهن f قرض
۲۳- قراردادن حق فسخ در متن قرارداد چه نوع خیاری نامیده می شود؟
۱. خیار تخلف شرط ۲. خیار شرط ۳. خیار غبن ". خيار مجلس
= صفحه ۳ از ۶
اما ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۲۲۷۲ = نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : مبانی فقهی اقتصاد اسلام رشته تحصیلی /کد درس : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری ) ۱۲۲۱۰۹۴ - ----------------- ۲۴- منظور از معامله کالی به کالی، معامله ای است که ۱. کالا بدون مدت ولی وجه آن دارای مدت باشد. ۲. بها و پول آن نقد ولی کالا دارای مدت باشد. ۳. دو کالا به صورت پایاپای و بدون رد و بدل شدن پول معامله شوند.
آپول و کالا هر دو دارای مدت باشند.
۲۵- خرید و فروش کالایی که ارزش مصرفی ندارد، دارای چه نوع حرمتی دارد؟ ۱. حرمت وضعی ۲ - حرمت تکلیفی ۳. هیچ نوع حرمتی ندارد. آن هم حرمت وضعی دارد و هم تکلیفی ۲۶- براساس قواعده کلی فقه و روایات مربوطه، دولت در کدامیک از حالات زیر حق دخالت در بازار و تعیین نرخ دارد؟ ۱. بالا بودن هزینههای تولید ۲. انحصارگری
۳. کمبود واقعی عرضه ۴. مازاد تقاضا
۲۷- کدام یک از گزینه های زیر در مورد قرارداد اجاره صحیح می باشد؟ ۱. از عقود تملیکی نمی باشد. ۲. اجاره یکی از دو خانه صحیح می باشد. ۳. اجاره دادن ماشین به سرقت رفته صحیح می باشد. ۲. اجاره مواد خوارکی صحیح نمی باشد. ۲۸- کدام یک از گزینه های زیر در مورد مقایسه جعاله و اجاره صحیح می باشد؟ ۱. هر دو لازم هستند. ۲. در هر دو خصوصیت کار محول شده باید مشخصی باشد. ۲. در هر دو با انجام قرارداد، موضوع مبادله، از نظر حقوقی به طرفین انتقال می یابد. ۲. جعاله برخلاف اجاره از عقود نیست. ۲۹- کدام یک از گزینه های زیر در مورد قرارداد مضاربه صحیح می باشد؟ ۱. عقد مضاربه از قراردادهای جایز است. ۲. طلا و نقره غیر مسکوک را می توان سرمایه مضاربه قرار داد. ۲. در صورت از بین رفتن سرمایه، عامل ضامن است.
۲. عامل می تواند دیگری را برای کار تجارت وکیل قرار دهد.
ایتا ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۲۲۷۲ صفحه ۴ از ۶
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :