نمونه سوال درس اقتصاد ریاضی نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس اقتصاد ریاضی نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : اقتصادریاضی
رشته تحصیلی / کد درسی : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری )، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی ۱۲۲۱۰۹۰ استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است ۱- رابطه بین اقتصاد ریاضی و اقتصادسنجی چگونه است؟
۱. مدل های اقتصاد ریاضی بر اساس مدل های اقتصادسنجی طراحی می شوند
۲. مدل های اقتصادسنجی بر اساس مدل های اقتصاد ریاضی طراحی می شوند
۳. رابطه ای بین مدل های اقتصاد ریاضی و اقتصادسنجی وجود ندارد
۴. اقتصاد ریاضی بر خلاف اقتصادسنجی شاخه ای مستقل در دانش اقتصاد محسوب نمی شود ۲- کدام یک از اقتصاددانان زیر، علم اقتصاد را در تحلیل های خود با منطق آمیخته است؟
۱. فرانسی اجورث ۲. آلفرد مارشال ۳. ایروینگ فیشر ۴. نات ویکسل
۳- با توجه به اطلاعات زیر در ارتباط با یک الگوی داده -ستاده ی دوبخشی، ماتریسی لئونتیف مربوطه کدام است؟
تقاضای بخش Il|بخش 1
نهایی
Y f Y بخش 1
Y ү ^ بخش II
to so ೦ : « |. 。ャ | 0.75 ... ) 0.625 0.375] –0.5 0.8 || 0.5 0.2] –0.625 0.625
—f
مقدار بهینه در مسأله برنامه ریزی خطی زیر کدام است؟ Max...Z = 40x +5.0.x, | x + 2x40 ك و s.t:(4x +3x, s 120 | χι, χ, Σ0
Yt t \ Y . Y. 人.Y ۱. صفر
۵- با توجه به رابطه X = (I-M) .Y در الگوی داده -ستاده لئونتیف، هر عنصر از کدام ماتریسی به صورت Cij نشان می دهد که برای مصرف یک واحد کالای بخش / ام، چند واحد کالا باید در بخش i ام تولید شود؟
ү t (I–M)' . Y. (I–M) Y M . )
\•\•|\•\•የ\የfጳ
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۱ از ۸

***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : اقتصادریاضی
رشته تحصیلی /کد درس : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری )، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی ۱۲۲۱۰۹۰
o/P os os Fl -۶ با توجه به ماتریس ضرایب فنی به صورت ۴ /۰/۳۰ ا/۰ | بخش دوم برای تولید ۲۰۰ واحد، به چند واحد •/P so es;| کالای بخش سوم نیاز دارد؟
ャ. .や いャ・.Y 人,.Y \ . . . )
۷- با توجه به توابع مخارج کل در بازار کالا و خدمات شامل تابع مصرف به صورت C = ۱ ۰۰ - ۰/۵ Y تابع مالیات به صورت T = 100 + 0.1Y، مخارج دولتی برابر ه ه۳ = G تابع سرمایه گذاری به شکلی Y ۲۵/ ه -- ه ه ۱ = I مقدار صادرات معادل ه ها = X و تابع واردات به صورت ۵Y / ه + ه ه ۱ = Z مقدار ضریب فزاینده مخارج مستقلی کدام است؟
* : * ャ.Y \,\ . Y • A . )
۸- کدام یک از الگوهای زیر، بیانگر یک الگوی پویای ساده در اقتصاد کلان می باشد؟
| S = a+bP , Y | S = a + bP ... )
D, = c – dB + eI,_ D, = c – dB + eI, [ C, = C + cY,_, ' ( C, = C +сҮ, " in-l in-l
100]
0.2 0.1] 200
- - -- -- —A با توجه به ماتریسی ضرایب فنی به صورت 0.6ು 0.4 -" ، بردار تولید کدام
| و بردار تقاضای نهایی
است؟ 215] . . 715] . Y 160] . . 40] .) 關 關 ே
۱۰- با توجه به تابع مصرف C = 100 -- 0.8Y و سرمایه گذاری ثابت معادل 200 = I ، مقدار تولید تعادلی را به
دست آورید؟
үүд . Ү \ Y& . Y. \ \ . . . Y \ . . . . )
\•\•|\•\•የ\የfጳ
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۲ از ۸
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : اقتصادریاضی
رشته تحصیلی /کد درس : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری )، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی ۱۲۲۱۰۹۰
۱- فرم دوگان مسأله برنامه ریزی خطی به صورت 40 + و 20 + 60 = Ma...Z با توجه به محدودیت S0 که 4+ و 3-- 2 دارای چند متغیر و محدودیت می باشد؟ ۱. یک متغیر و سه محدودیت ۲. سه متغیر و یک محدودیت
۳. یک متغیر و یک محدودیت ۴. سه متغیر و سه محدودیت
1 –țY به ازای چه مقادیری از X تابع 2- » ,+ تا 5 = (f(x محدب می باشد؟
x(–5 t x)–5 v x(5 : y x)5 .)
۱۳- با توجه به تابع مطلوبیت کل به صورت "نوع- ۲ مه ۱ = TU۲ ، تابع مطلوبیت نهایی عبارت است از:
Y ... )
MUy = ।। ००– t" MU, = 1 oo — 1 Px"
f .*
۲ - ته۵ = MU۳ ب - ته۵ = MU۳
1 7 —Wo تابع تولید یک موسسه به صورت L + 5Lی + 1- = y داده شده است. در ابتدای منطقه دوم (اقتصادی) ، تولید در چه سطحی از استخدام نیروی کار می باشد؟
. Y. 15 . Y. 21 y 15 . ) 8 4 2
: -

y = 16 f y = 12 . Y. y = 3 Y y = 6 ... )
۱۶- با توجه به توابع عرضه و تقاضای یک کالا به صورت * 2 +3 = p و ۲ -6 = D مازاد رفاه تولید کننده در نقطه تعادلی چقدر است؟
. Y. ۳. یک 。ャ ... )
Ке l —W با توجه به معادله منحنی لورنز به صورت y='+x مقدار ضریب جینی چقدر است؟
. үү . t . .NY . Y. . .22 Y ..ו. "ץץ
\•\•|\•\•የ\የfጳ
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۸***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : اقتصادریاضی
رشته تحصیلی /کد درس : علوم اقتصادی (اقتصاد نظری )، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی ۱۲۲۱۰۹۰
۱۸- منحنی لورنز:
۱. توزیع درآمد واقعی افراد را نشان می دهد

انحراف توزیع درآمد واقعی از برابری کامل را نشان می دهد ۳. بیانگر مقادیری بین صفر و یک بوده و میزان برابری در توزیع درآمدها را نشان می دهد ۲. توزیع بهینه و مطلوب درآمدها را نشان می دهد
WA— حاصل انتگرال معین 9d۴ - ۷۲ تا s کدام است؟
16 . * 32 . " 16 Y 64 . )
۲۰- فرم تابع مطلوبیت لئونتیف در حالتی به کار می رود که؛ . کالاهای مورد نظر کاملا در مصرف جانشین یکدیگر شوند
۲. کالاهای مورد نظر لزوما با یکدیگر مصرف شوند
.Y . کالاهای مورد نظر در سبد مصرفی به طور نسبی جایگزین هم شوند
t کالاهای مورد نظر دارای کششی های تقاضای متمایزی باشند
۲۱- نرخ نهایی جانشینی برای تابع مطلوبیت و X و X ۱-- CY اU = O کدام است؟
_0, X, to αγΧ2 : « _0| 。ャ ۱. صفر
(X, X, α; Χ. 0',
۲۲- نقطه بحرانی تابع 110- ,128 - .36 - :32 - ت18 = ۱ کدام است؟ = -1 to s x = 1 : « = —1 , V | x = 1 ..)
s |x. to--> tv--; is -2 to-2
با توجه به تابع تقاضای مصرف کننده به صورت (/۰ P و P) / = ۲۱ که در آن P قیمت کالای X و " قیمت dln(X) ** * dln(p1)
۱. کشش قیمتی تقاضا ۲. کشش متقاطع تقاضا ۳. کشش درآمدی تقاضا ۴. نرخ رشد تقاضا
"ץץ
سایر کالاهای مرتبط با X و 1 درآمد مصرف کننده می باشد، رابطه
\•\•|\•\•የ\የfጳ
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۴ از ۸***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :