نمونه سوال درس مالیه عمومی رشته حقوق نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس مالیه عمومی رشته حقوق نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : مالیه عمومی
رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۱۰۳۸
۱- در اغلب موارد ، اقتصاد بخش عمومی چه نام دارد؟
۱. ثروت عمومی ۲. مالیه عمومی
۳. خدمات عمومی ۲- چگونگی اداره وجوه و منابع مالی دولت در کجا مورد بررسی قرار می گیرد؟
۱. اقتصاد عمومی ۲. اقتصاد خصوصی ۰۳ مالیه عمومی ۴. حسابداری کل ۳- هزینه اقدامات و خدماتی که دولت انجام می دهد چگونه تأمین می گردد؟
۱. فروش نفت ۲. صادرات ۳. فروش گاز ۴. از طریق مالیات ۴- در اقتصاد بخش عمومی «بازار و دولت» چه نقشی در اداره جامعه ایفاء می کنند؟
۱. مکمل یکدیگرند. ۲. مستقل عمل می کنند.
۲. رقیب یکدیگرند. ۲. مترادف یکدیگرند. ۵- اهداف عمده جوامع از کارکرد اقتصاد کدامند؟
۱. کارایی مسلم اقتصادی ۲. کارایی اقتصادی، عدالت و ارزشهای انسانی
۳. عدالت و ارزشهای واقعی انسانی ۴. کارایی اقتصادی و ارزشهای انسانی
۶- در بررسی هزینه نقطه کارا چگونه به دست می آید؟
۱. پس از کسر هزینه اجتماعی ۲. پس از محاسبه سود و زیان ۳. پس از شرح تغییرات منفی منافع ۴. پس از شرح چگونگی تغییرات منافع و هزینه اجتماعی
۷- فعالیت اقتصادی چگونه می تواند «کارا» باشد؟ ۱. منافع کل مساوی هزینه های کل باشد. ۲. منافع کلی برای همه افراد جامعه تامین شود. ۳. منافع کل حاصل از آن برای جامعه بیش از هزینه های کل آن باشد.
۴. منافع کل حاصل از آن کمتر از هزینه های کل آن باشد.
۸- رقابت چه تاثیری بر قیمت دارد؟ ۱. باعث کاهش قیمت به حداقل هزینه متوسط می گردد. ۲. تولید به حداکثر می رسد.
۳. موجب کاهش تقاضا می گردد. ۰۴باعث اشتغال زایی می گردد.
ץץ V"וץ. ו. ון. ו. ו
صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : مالیه عمومی
رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۱۰۳۸
۱- در اغلب موارد ، اقتصاد بخش عمومی چه نام دارد؟
۱. ثروت عمومی ۲. مالیه عمومی
۳. خدمات عمومی ۲- چگونگی اداره وجوه و منابع مالی دولت در کجا مورد بررسی قرار می گیرد؟
۱. اقتصاد عمومی ۲. اقتصاد خصوصی ۰۳ مالیه عمومی ۴. حسابداری کل ۳- هزینه اقدامات و خدماتی که دولت انجام می دهد چگونه تأمین می گردد؟
۱. فروش نفت ۲. صادرات ۳. فروش گاز ۴. از طریق مالیات ۴- در اقتصاد بخش عمومی «بازار و دولت» چه نقشی در اداره جامعه ایفاء می کنند؟
۱. مکمل یکدیگرند. ۲. مستقل عمل می کنند.
۲. رقیب یکدیگرند. ۲. مترادف یکدیگرند. ۵- اهداف عمده جوامع از کارکرد اقتصاد کدامند؟
۱. کارایی مسلم اقتصادی ۲. کارایی اقتصادی، عدالت و ارزشهای انسانی
۳. عدالت و ارزشهای واقعی انسانی ۴. کارایی اقتصادی و ارزشهای انسانی
۶- در بررسی هزینه نقطه کارا چگونه به دست می آید؟
۱. پس از کسر هزینه اجتماعی ۲. پس از محاسبه سود و زیان ۳. پس از شرح تغییرات منفی منافع ۴. پس از شرح چگونگی تغییرات منافع و هزینه اجتماعی
۷- فعالیت اقتصادی چگونه می تواند «کارا» باشد؟ ۱. منافع کل مساوی هزینه های کل باشد. ۲. منافع کلی برای همه افراد جامعه تامین شود. ۳. منافع کل حاصل از آن برای جامعه بیش از هزینه های کل آن باشد.
۴. منافع کل حاصل از آن کمتر از هزینه های کل آن باشد.
۸- رقابت چه تاثیری بر قیمت دارد؟ ۱. باعث کاهش قیمت به حداقل هزینه متوسط می گردد. ۲. تولید به حداکثر می رسد.
۳. موجب کاهش تقاضا می گردد. ۰۴باعث اشتغال زایی می گردد.
ץץ V"וץ. ו. ון. ו. ו
صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : مالیه عمومی
رشته تحصیلی /کد درس : حقوق ۱۲۲۱۰۳۸
۹- دولت با چه ابزاری می تواند در تنظیم بازار پولی ، حفظ کیفیتهای مطلوب اجتماعی و هنجاری و بهبود توزیع در آمد دخالت کند ؟
۱. عرضه مستقیم ۰۲ وضع قانون ۳. کنترل بدهی ۴. تعرفه
۱۰- انفال و ثروتهای عمومی در اختیار کیست؟
۱. بیشتر مردم ۲. مستمندان ۳. ملت ۴ - حکومت اسلامی
۱۱- هزینه تامین کالاهای عمومی چگونه به دست می آید؟
۱. با استقراضی از مردم ۲. با انتشار اوراق ۳. از طریق اخذ مالیات ۴. از درآمد ملی
۱۲- ساخت بیمارستان دولتی ، با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس چه نوع کالایی محسوب می شود؟
۱. سیاسی آ ، عمومی ٠٢ دولتی ۲. مردمی
۱۳- مالیات بر ارث در کدام دسته جای دارد؟
۱. مالیات مستقیم ۲. مالیات غیرمستقیم ۳. مالیات مستقیم و مالیات غیرمستقیم ۰۴ جزو مالیات اصطلاحی نمی باشد.
۱۴- در بخشی عمومی تصمیم گیرنده اصلی کیست؟
۱. مردم ۲. سیاست مداران ۳. مدیران ۴. نمایندگان مجلس
۱۵- این نظریه که :«دستی نامرئی همه چیزهای به ظاهر بی ارتباط باهم را چنان هماهنگ می سازد که اقتصاد جامعه به بهترین حالت خویش می رسد» از کیست؟
۱. رنانی ۲. بوکانان ۳. آدام اسمیت ۲. برنان
۱۶- کدام جامعه در تامین اهداف کارایی، عدالت و ارزشهای اخلاقی موفق تر است؟
۱. جامعه اسلامی با مردم سالاری دینی ۲. جامعه آزاد با مردم سالاری اقتصادی
۳. جامعه مترقی ۴. جامعه اقتصادی اسلامی ۱۷- کدام گزینه در تعریف « بودجه » صحیح است؟
۱. صورت حساب دریافتها و پرداختهای دولت
۲. هزینه ها و پرداختهای دولت به وزارت خانه ها
۳- دریافتها و پرداختهای دولت در دوره زمانی چهار ساله
آن صورت حسابی از دریافتها و پرداختهای دولت برای یک دوره زمانی یک ساله
ץץ V"וץ. ו. ון. ו. ו
صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲

***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : مالیه عمومی
رشته تحصیلی /کد درس : حقوق ۱۲۲۱۰۳۸
۹- دولت با چه ابزاری می تواند در تنظیم بازار پولی ، حفظ کیفیتهای مطلوب اجتماعی و هنجاری و بهبود توزیع در آمد دخالت کند ؟
۱. عرضه مستقیم ۰۲ وضع قانون ۳. کنترل بدهی ۴. تعرفه
۱۰- انفال و ثروتهای عمومی در اختیار کیست؟
۱. بیشتر مردم ۲. مستمندان ۳. ملت ۴ - حکومت اسلامی
۱۱- هزینه تامین کالاهای عمومی چگونه به دست می آید؟
۱. با استقراضی از مردم ۲. با انتشار اوراق ۳. از طریق اخذ مالیات ۴. از درآمد ملی
۱۲- ساخت بیمارستان دولتی ، با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس چه نوع کالایی محسوب می شود؟
۱. سیاسی آ ، عمومی ٠٢ دولتی ۲. مردمی
۱۳- مالیات بر ارث در کدام دسته جای دارد؟
۱. مالیات مستقیم ۲. مالیات غیرمستقیم ۳. مالیات مستقیم و مالیات غیرمستقیم ۰۴ جزو مالیات اصطلاحی نمی باشد.
۱۴- در بخشی عمومی تصمیم گیرنده اصلی کیست؟
۱. مردم ۲. سیاست مداران ۳. مدیران ۴. نمایندگان مجلس
۱۵- این نظریه که :«دستی نامرئی همه چیزهای به ظاهر بی ارتباط باهم را چنان هماهنگ می سازد که اقتصاد جامعه به بهترین حالت خویش می رسد» از کیست؟
۱. رنانی ۲. بوکانان ۳. آدام اسمیت ۲. برنان
۱۶- کدام جامعه در تامین اهداف کارایی، عدالت و ارزشهای اخلاقی موفق تر است؟
۱. جامعه اسلامی با مردم سالاری دینی ۲. جامعه آزاد با مردم سالاری اقتصادی
۳. جامعه مترقی ۴. جامعه اقتصادی اسلامی ۱۷- کدام گزینه در تعریف « بودجه » صحیح است؟
۱. صورت حساب دریافتها و پرداختهای دولت
۲. هزینه ها و پرداختهای دولت به وزارت خانه ها
۳- دریافتها و پرداختهای دولت در دوره زمانی چهار ساله
آن صورت حسابی از دریافتها و پرداختهای دولت برای یک دوره زمانی یک ساله
ץץ V"וץ. ו. ון. ו. ו
صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲

***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : مالیه عمومی رشته تحصیلی /کد درس : حقوق ۱۲۲۱۰۳۸
۱۸- بودجه در اقتصاد ایران تقریباً چند درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد؟
/ャ・.f ‘/*. . Yʻ /2. . Υ /入·.1 ۱۹- در کدام جامعه (نظام) راه نسبتاً دقیق نظارت بر دولت ، بودجه است؟
۱. لیبرالی ۲. انقلابی ۳. مردم سالار ۴. پیشرفته ۲۰- بودجه ای که یکباره و در سندی واحد تنظیم ، تصویب و ابلاغ گردد دارای چه ویژگی می باشد؟
۱. نیاز به ارائه متمم یا اصلاحیه ندارد. ۲. به صورت کلی ارائه گردیده.
۳. نیاز به بررسی ندارد. ۴. نیاز به کارشناسی ندارد.
۲۱- در طبقه بندی جدید بودجه نویسی ، در آمدها، واگذاری داراییهای سرمایه ای و واگذاری دارایی مالی چه نوع منابعی هستند؟
۱. منابع کشوری ۲. منابع مالی ۳. منابع خصوصی دولت ۴۔ منابع عمومی دولت
۲۲- درآمد حاصل از فروش نفت به چه عواملی وابستگی دارد؟
۱. میزان صادرات، میزان فروشی ۲. میزان صادرات، قیمت نفت
۳. میزان فروش ، خریداران ۴. اوضاع منطقه ، قدرت خرید ۲۳- عمدتاً کسری بودجه دولت در کشور ما از چه طریقی تامین شده است؟
۱. فروش اوراق قرضه ۲. وام های بانکی
۰۳ فروش ثروت ملی یا وام بانکی ۴. فروش منابع ملی ۲۴- این سخن گهر بار از کیست؟ « درباره مالیات چنان عمل کن که بهبود حال مالیات دهندگان را در پی داشته باشد، زیرا همه
مردم بر سر سفره ی مالیات ومالیات دهندگان نشسته اند»
۱. حضرت علی (ع) ۰۲ پیامبر عظیم الشان اسلام (ص) ۳. مالک اشتر ۴. امام جواد (ع) ۲۵- کدام گزینه صحیح است؟ ۱. درصورت رضایت مردم به پرداخت مالیات دولت طبق مقررات مربوطه اقدام می نماید. ۲. مالیات توسط وزارت مالیات و دارایی برآورد می شود. ۳. وجوهی که مردم به دستور قانون با میل و رغبت به دولت می پردازند مالیات نام دارد.
۴. مالیات وجوهی است که مردم و بنگاههای اقتصادی بنابرقانون با میل و رغبت یا با اکراه ملزم به پرداخت آن به دولت اند.
ץץ V"וץ. ו. ון. ו. ו
صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : مالیه عمومی رشته تحصیلی /کد درس : حقوق ۱۲۲۱۰۳۸
۱۸- بودجه در اقتصاد ایران تقریباً چند درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد؟
/ャ・.f ‘/*. . Yʻ /2. . Υ /入·.1 ۱۹- در کدام جامعه (نظام) راه نسبتاً دقیق نظارت بر دولت ، بودجه است؟
۱. لیبرالی ۲. انقلابی ۳. مردم سالار ۴. پیشرفته ۲۰- بودجه ای که یکباره و در سندی واحد تنظیم ، تصویب و ابلاغ گردد دارای چه ویژگی می باشد؟
۱. نیاز به ارائه متمم یا اصلاحیه ندارد. ۲. به صورت کلی ارائه گردیده.
۳. نیاز به بررسی ندارد. ۴. نیاز به کارشناسی ندارد.
۲۱- در طبقه بندی جدید بودجه نویسی ، در آمدها، واگذاری داراییهای سرمایه ای و واگذاری دارایی مالی چه نوع منابعی هستند؟
۱. منابع کشوری ۲. منابع مالی ۳. منابع خصوصی دولت ۴۔ منابع عمومی دولت
۲۲- درآمد حاصل از فروش نفت به چه عواملی وابستگی دارد؟
۱. میزان صادرات، میزان فروشی ۲. میزان صادرات، قیمت نفت
۳. میزان فروش ، خریداران ۴. اوضاع منطقه ، قدرت خرید ۲۳- عمدتاً کسری بودجه دولت در کشور ما از چه طریقی تامین شده است؟
۱. فروش اوراق قرضه ۲. وام های بانکی
۰۳ فروش ثروت ملی یا وام بانکی ۴. فروش منابع ملی ۲۴- این سخن گهر بار از کیست؟ « درباره مالیات چنان عمل کن که بهبود حال مالیات دهندگان را در پی داشته باشد، زیرا همه
مردم بر سر سفره ی مالیات ومالیات دهندگان نشسته اند»
۱. حضرت علی (ع) ۰۲ پیامبر عظیم الشان اسلام (ص) ۳. مالک اشتر ۴. امام جواد (ع) ۲۵- کدام گزینه صحیح است؟ ۱. درصورت رضایت مردم به پرداخت مالیات دولت طبق مقررات مربوطه اقدام می نماید. ۲. مالیات توسط وزارت مالیات و دارایی برآورد می شود. ۳. وجوهی که مردم به دستور قانون با میل و رغبت به دولت می پردازند مالیات نام دارد.
۴. مالیات وجوهی است که مردم و بنگاههای اقتصادی بنابرقانون با میل و رغبت یا با اکراه ملزم به پرداخت آن به دولت اند.
ץץ V"וץ. ו. ון. ו. ו
صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : مالیه عمومی رشته تحصیلی /کد درس : حقوق ۱۲۲۱۰۳۸
۲۶- مصرف مالیات دریافتی در تعقیب چه اهدافی صورت می گیرد؟ ۱. خودکفایی، کارایی ۲. کارایی، عدالت، اخلاق ۳. ایجاد اشتغالی ، عدالت ۴. عدالت، اخلاق ، خودمحوری ۲۷- کدام مورد از نظر فلسفی ، جهان بینی و احکام مالی ، اصلی اسلامی محسوب می گردد؟ ۱. هرچه جمعیت بیشتر مالیات افزون تر ۲. هرچه کشور بزرگتر مالیات بیشتر
۳. هرچه درآمد و ثروت بیشتر مالیات افزون تر ۲. هرچه نیاز حکومت بیشتر مالیات بیشتر ۲۸- عدالت مالیاتی یعنی دریافت یکسان از افرادی که از درآمد و شرایط مشابه برخوردارند مترادف با کدام گزینه است؟
۱. عدالت افقی ۲. عدالت عمودی ۳. عدالت همگانی ۴. عدالت دریافتی ۲۹- نظام مالیاتی دارای چند رکن است؟
۱. ۴ رکن ۲. ۳ رکن ۳. ۲ رکن ۴. ۵ رکن
.'Y— اخذ مالیات مستقیم دارای چه ویژگی است ؟
۱. موجب گرفتن مالیات یکسان می شود. ۲. تاثیر منفی کمتری بر کارایی داشته و به عدالت نزدیک تر است. "، موجب رضایت مالیات گیرنده می گردد.
آن باعث گسترش عدالت در جامعه می شود.
ץץ V"וץ. ו. ון. ו. ו
صفحه ۴ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :