نمونه سوال درس توسعه اقتصادی و برنامه ریزی نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس توسعه اقتصادی و برنامه ریزی نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
رشته تحصیلی / کد درس : حسابداری (چند بخشی )، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی، مدیریت بازرگانی، مدیریت بازرگانی (چند بخشی )، مدیریت جهانگردی (چند بخشی )، مدیریت دولتی (چند بخشی )، مدیریت صنعتی (چند بخشی ) ۱۲۲۱۰۲۸
\— کدام یک از کشورهای زیر از استعمارگر نبوده اند؟ ۱. هلند ۲. هند .Y . پرتقال 受:| . f تان
۲- مهم ترین کشف علم اقتصاد چیست و توسط چه کسی صورت گرفته است؟ ۰۱ نفع شخصی در شرایط رقابت باعث افزایش ثروت جامعه می شود - ریکاردو ۰ نفع شخصی در شرایط رقابت باعث افزایش ثروت جامعه می شود - اسمیت ۰۳ نفع شخصی در شرایط انحصار باعث افزایش ثروت جامعه می شود- اسمیت
نفع عمومی در شرایط رقابت باعث افزایش ثروت جامعه می شود - ریکاردو
۳- کدام گزینه اصول دیالکتیک را نشان می دهد؟
۱. حرکت، تضاد، تعاملی و جهش ۲. حرکت، تضاد، انقلاب و جهشی ۳. حرکت، تضاد، تاثیر متقابلی و جهشی ۲. تضاد، اشتراک، تاثیر متقابل، جهش
۴- کدام اقتصاددان برای اصلاح نظام سرمایه داری نسخه نوشت؟
۱. کوزنتسی ۲. کینز ۰۲ فلپس ۴. مارک ۵- نقطه ی عطف مراحل رشد و توسعه در نظریه ی روستو کدام مرحله است؟
۱. مرحله خیز ۲. مرحله ما قبل خیز ۳. ممرحله سنتی ٠٢ مرحله ى مصرف انبوه ۶- عامل اصلی که در نظریه هارود - دومار نقش اساسی در روند رشد اقتصادی دارد، چیست؟
۱. تولید ۲. جمعیت ۳. سرمایه ۴. سرمایه گذاری
۷- از دیدگاه حسین عظیمی مبنای اصلی توسعه چیست؟
۱. تحولات علمی و فنی ۲. تحولات اجتماعی ۳. تحولات فرهنگی ۴. هرسه گزینه
۸- منافعی که در اثر فعالیت مصرفی یا تولیدی یک فرد یا گروه اجتماعی نصیب افراد و گروههای دیگر اجتماعی می شود که نقشی در آن فعالیت اقتصادی نداشته اند چه نام دارد؟
۱. صرفه جویی خارجی ۲. ارزش افزوده *. ارزش اضافی f رفاه اجتماعی የ\ነጻየ•\•\|•\•\ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۱ از ۵
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
رشته تحصیلی / کد درس : حسابداری (چند بخشی )، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی، مدیریت بازرگانی، مدیریت بازرگانی (چند بخشی )، مدیریت جهانگردی (چند بخشی )، مدیریت دولتی (چند بخشی )، مدیریت صنعتی (چند بخشی ) ۱۲۲۱۰۲۸
۹- کدام نظریه در مقابل تقسیم کار بین المللی مخالفت می کند؟ ۱. نظریه ی رشد متعادل اقتصادی ۲. نظریه رشد نامتعادل اقتصادی ۳. نظریه ی رشد اقتصادی هیرشمن ۴. نظریه ی ارزش اضافی
۱۰- اولین کسی که به مسئله صرفه جویی های خارجی و نقش آنها در توسعه اقتصادی اشاره کرد کدام اقتصاددان بود؟
۱. نور کسی ۲. رودن ۰۳ اسمیت ۴. ریکاردو
—\\ در مدل نلسون ಸ್ಥಿ)। کدام گزینه صحیح است؟
۱. درآمد سرانه در سطح حد اقل معیشت ۰۲ درآمد سرانه در سطح تعادل ناپایدار
۰۳ درآمد سرانه در سطح تعادل پایدار ۴. درآمد سرانه در سطح رفاه کامل
۱۲- کدام یک از گزینه های زیر از فرضی های نظریه ی نلسون است؟ ۱. نیروی کار ثابت است ۲. سرمایه گذاری تابع درآمد ملی است.
۳. ورود و خروج سرمایه های خارجی محدودیت دارد. ۲. دولت در اقتصاد دخالت می کند.
Wy— ضریب جینی بین چه اعدادی تغییر می کند؟
。ャ
۱. بین ۱- و ۱+ بین مثبت و منفی بینهایت
t r
بین صفر و یک بین صفر و ۱
۱۴- کشورهای توسعه یافته در کدام مرحله از نظریه جمعیتی جو رابینسون قرار دارند؟
۱. مرحله اول ۲. مرحله دوم ۲. مرحله سوم ۴. مرحله چهارم
۱۵- در مدل نلسون پس اندازها در کدام بخش سرمایه گذاری می شوند؟
۱. بخش کشاورزی ۲. بخش کشاورزی و صنعت
۳. بخش آموزش ۲. بخشی صنعت
የ\ነጻየ•\•\|•\•\ صفحه ۲ از ۵
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
رشته تحصیلی / کد درس : حسابداری (چند بخشی )، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی، مدیریت بازرگانی، مدیریت بازرگانی (چند بخشی )، مدیریت جهانگردی (چند بخشی )، مدیریت دولتی (چند بخشی )، مدیریت صنعتی (چند بخشی ) ۱۲۲۱۰۲۸
۱۶- پروفسور نور کسی از طرفداران کدام نظریه است؟ ۱. رشد متعادلی ۲. رشد نامتعادلی ۳. ارزش اضافی ۴. ارزش کار
۱۷- کدام گزینه ی زیر از فرضی های نظریه رشد اقتصادی هارود-دومار نیست؟ ۱. اقتصاد متشکل از یک بخش است. ۰۲ نسبت سرمایه به تولید ثابت است. ۳. تغییرات تکنولوژی وجود دارد. ۴. پس انداز ضریب ثابتی از درآمد است. ۱۸- منظور از طرحهای استراتژیک کدام است؟ ۱. طرحهای سودآور ۲. طرحهای دارای پیوندهای بیشت ۳. طرحهای اشتغالزا ۴. طرحهای دارای پیوندهای بیشتر و سود آور ۱۹- کدام اقتصاددان رشد اقتصادی را فقط به معنای تولید محصول بیشتر بکار می برد؟ ۱. شومپیتر ۲. فریدمن ۰۳ کیندل برگر ۴. تودارو ۲۰- از دیدگاه حسین عظیمی روش کسب علم و فن در جامعه نوین چگونه است؟ ۱. شاگردی وممارست در صحنه ی تولید ۲. دوره های آمورشی از پیش تعیین شده ۳. تجربه و خطا در صحنه ی تولید ۴. مطالعات کتابخانه ای و آزمون آزمایشگاهی ۲۱- عبارت " نظام های آموزشی اکثر کشورهای در حال گذر به جای اینکه نابرابری های در آمد را کاهشی دهد، آن را افزایشی 0ی دهد . از کدام اندیشمند است؟ ۱. نور کسی ۲. تودارو ۰۳ فلپس ۴۔ کوزنتس ۲۲- از نظر هیرشمن سرمایه گذاری به چه دلیلی صورت می گیرد؟ ۱. انتظار از سود دهی آتی - فشارهای سیاسی آن پاسخ گویی به نیازهای جامعه - فشارهای سیاسی ۲. انتظار از سوددهی آتی - افزایش موجودی پس انداز آفشارهای سیاسی - کامل شدن نسبی علم و دانش ۲۳- از دیدگاه حسین عظیمی اقتصاد جزء کدام یک از علوم می باشد؟
۱. علوم تجربی ۲. علوم اخلاقی ۳. علوم تجربی و تاریخی ۴ - علوم اجتماعی
\•\•|\•\•የ\ነጻየ
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۵
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : توسعه اقتصادی و برنامه ریزی رشته تحصیلی / کد درس : حسابداری (چند بخشی )، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی، مدیریت بازرگانی، مدیریت بازرگانی (چند بخشی )، مدیریت جهانگردی (چند بخشی )، مدیریت دولتی (چند بخشی )، مدیریت صنعتی (چند بخشی ) ۱۲۲۱۰۲۸
۲۴- کدام یک از گزینه های زیر شاخصی برای اندازه گیری توسعه به حساب نمی آید؟ ۱. میزان منابع و ذخایر زیر زمینی کشور ۲. تولید سرانه ی واقعی ۳. نرخ اشتغالی ۴. توزیع درآمد ۲۵- اولین کشوری که از مفهوم علمی استراتژی استفاده کرد چه نام داشت و تحت چه عنوانی از ان استفاده نمود؟ ۱. آمریکا جایگزین واردات ۲. انگلستان - تشویق صادرات
*. آمریکا- تشویق صادرات f انگلستان - جایگزین واردات
۲۶- نور کسی مشکل کشورهای در حال گذر را چه چیز می دانست؟ ۱. سنتی بودن روش های تولید آن پایین بودن بازدهی نیروی کار ۰۳ وجود دورهای باطل فقر ۴. کمبود سرمایه
۲۷- اولین اقتصاددانی که به موضوع تغییر ساختار اقتصادی پرداخته است، کدام است؟
۱. اسمیت ۲. کوین کلارک ۳. ریکاردو ۴۔ کوزنتس
۲۸- کدام یک از گزینه های زیر بر ویژگی مشترک کشورهای در حال گذر دلالت دارد؟
۱. پدیده ی دوگانگی ۲. ساختار اقتصادی ۳. ساختار سیاسی آن وابستگی خارجی ۲۹- اسمیت موتور رشد را چه می داند؟
۱. تقسیم کار ۲. اختراعات ۳. صنعت ۴. تجارت ۳۰- اگر شاخص توسعه ای انسانی برابر ۰/۸ باشد، آن کشور در چه مرحله ای از توسعه قرار دارد؟
۱. مرز بین مرحلهای پایین و متوسط توسعه ی انسانی ۲. مرز بین مرحله ی متوسط و بالای توسعه ی انسانی
". مرحله ی پایین توسعه ی انسانی ۴. مرحله ی بالای توسعه ی انسانی ۳۱- کدام یک از گزینه های زیر به مفهوم یک دستورالعملی بلند مدت و فراگیر است.
۱. سیاست ۲. اصل کلی ". استراتژی ۴. برنامه ۳۲- عامل کمیاب در نظریه ی ریکاردو کدام است؟
۱. نیروی کار ۲. سرمایه ۳. تکنولوژی ۴. زمین
\•\•|\•\•የ\ነጻየ
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۴ از ۵***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :