نمونه سوال درس اندیشه اسلامی 1 نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس اندیشه اسلامی 1 نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


WWW ight A . 20FILE.ORGoo :
- - - - - - - - ;T; مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
z=
تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي: . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : . سری سوال : یک ۱
- نا ت: (اندیشه اسلامی ۱ (دانشپذیری
رشته تحصیلی اکش درس : دانشپذیری ۱۲۲۰۵۸۴
در تاریخ فلسفه، خودشناسی از نظریات اساسی کدام فیلسوف محسوب می گردد؟
۱. کانات ۲. دکارت ۳. آگوست کنت ۴. سقراط
" - کدام گزینه ناظر به گرایش اصیل انسانی می باشد؟
۱. گرایش به حفظ ذات ۲. میل به خوردن و آشامیدن
۰۳ میلی و محبت به خدا ۰۴ میل به جنس مخالف " مشخصه اصلی و فراگیر حیات بشری چیست؟
) ... دین ャ。 اخلاق .Y . عقل .Y . علم " امام کاظم (ع) چه چیزی را به عنوان رسول باطنی معرفی می کند؟
۱. پیامبر ۲. عقلی ۳. اراده ۴. امام
* کدام عالم را می توان از طریق عقل یا شهود و رویت قلبی به وجودش اعتقاد پیدا کرد؟ ۱. عالم شهادت " : عالم محسوس ۳. عالم حضور ۴. عالم غیب " - کدام متفکر غربی معتقد است که وجود خدا نیازی به استلال و برهان ندارد؟
۱. پلانتینگا ۲. آنسلم ۳. کانات ۴. دکارت " - کدام گزینه از خصوصیات امور فطری محسوب می گردد؟
۲. نیاز به تعلیم و تعلم دارند
۳. در همه افراد آن نوع یافت می شوند
۴ . در برهه ای از تاریخ یک اقتضاء و در برهه دیگر اقتضای دیگر دارند
" موجودی که با وجود آن ، تحقق و وجود موجود دیگر ضرورت پیدا می کند؟
۱. علت ناقصه ۲. علت تامه ٠٢ علت غايی ۴۔ علت فاعلی ملاک نیاز معلول به علت چیست؟
۱. ضعف وجودی معلولی ۰۳ فیض وجودی علت ۳ - وجود علل تعاقبی ۴. وجود رابطه علیت - سلسله ای از علل و معالیل که از دو طرف یا یک طرف تا بی نهایت ادامه دارد چه نام دارد؟
۱. تسلسل ۲. دور صریح ۳. اصل علیت ۴ - دورمضمر
= نیمسل دوم ۹۲-۱۲۹۳ = صفحه ۱ از ۴ =
W. V./V. M. YY AVV***
= دانشگاه پیام نور
WWW20FHLE :ORGWಗಳು:0 . مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي : . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : .
تا این اندیشه اسلامی ۱ (دانشپذیری)
رشته تحصیلی اکش درمانی: دانشپذیری ۱۲۲۰۵۸۴
کدام یک از براهین ذیل تاریخی به بلندای عمر انسان دارد؟ ۱. برهان نظم ۲. برهان علی ۳. برهان وسط و طرف ۴. برهان اسد و اخصر " - کدام دیدگاه معتقد است که صفات الهی و انسان از نظر معنا تفاوتی با یکدیگر ندارند و دقیقا به یک معنا هستند؟ ۱. اهلی تعطیلی ۲. اهل تشبیه ۳. اثبات بالا تشبیه ۴. اثبات بلا تعطیلی
" توفیقی بودن اسماء و صفات الهی به معنای چیست؟
۱. مسلمین در بیان اسماء و صفات تنها از صفاتی استفاده کنند که صرفا در قرآن مطرح است
۲. مسلمین در بیان اسماء و صفات تنها از صفاتی استفاده کنند که صرفا در روایات معتبر مطرح است
۳. مسلمین در بیان اسماء و صفات تنها از صفاتی استفاده کنند که در قرآن و روایات معتبر مطرح است
۴. مسلمین به هیچ وجه نمی توانند برای بیان اسماء الهی از صفات استفاده کنند " - کدام دسته از صفات ذیل جزء صفات ذاتی خداوند محسوب می گردد؟
۱. علم، قدرت، حیات ۲. خالقیت، رازقیت، حیات
۳. علم، رازقیت، قدرت ۴. خالقیت، قدرت، حیات * مبدئیت فاعل مختار برای کاری که ممکن است از او سربزند ناظر به کدام صفت الهی است؟
) ... علم ャ。 قدرت ۳. حیات ۴. حکمت " - کدام گزینه در رابطه با اراده تکوینی خداوند صحیح می باشد؟
۱. از رابطه خاصی خدا با برخی از افعال اختیاری انسان سرچشمه می گیرد
۲. رابطه ای که امکان تخلف اراده از مراد وجود دارد
۳. رابطه ای که اگر مراد اراده کند بالضروره تحقق نمی یابد
۲. از رابطه خاصی خدا با مخلوقات سرچشمه می گیرد " آیه ((لا نکلف الله نفسا الا وسعها)) ناظر به کدام گزینه می باشد؟
۱. هدایت تکوینی ۲. عدل تشریعی ۳۔ عدل تکوینی ۴. عدل جزایی " مسئله شر کدام گروه از صفات الهی ذیل را به چالش می طلبد؟
۱. علم، قدرت مطلق، خیر خواهی ۲. علم، قدرت مطلق، عدل
۳. عدل، قدرت مطلق، خیر خواهی ۴. علم، حکمت، عدل صفحه ۲ از ۴
W. V./V. M. YY AVV نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
WWW20FHLE :ORGWಗಳು:0 .
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
= دانشگاه پیام نور مرکز آزمون و سنجش
تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي : . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : .
تا این اندیشه اسلامی ۱ (دانشپذیری)
رشته تحصیلی اکش درمانی: دانشپذیری ۱۲۲۰۵۸۴
" آیه ((ان مع العسر یسرا)) ناظر به کدامین فایده شرور در جهان می باشد؟ ۱. شر علت شکوفا شدن استعدادها می باشد ۲. شر هدیه ای به بندگان خاصی است ۰۳شر آزمون الهی است ۰۲شر عاملی برای بیداری از غفلت است " آیه ((قل هو الله احد)) دلالت بر کدام قسم از اقسام توحید دارد؟ ) ... صفاتی Y. csd分d) 。ャ . ذاتی .Y . افعالی " - کدام مرتبه از توحید به مثابه خط بطلان بر هر نوع اندیشه تدبیر مستقل از اذن الهی برای غیر خداست؟ ۱. توحید در ربوبیت ۲. توحید در تشریع ۳. توحید در خالقیت ۴. توحید در عبادت " اساس دعوت همه پیامبران در تمام ادوار تاریخ چیست؟
۱. یکتاپرستی ۲. مبارزه با ظلم ۳. اجرای عدلی ۴. بیداری از خواب غفلت
" عامل برانداختن فاصله های طبقاتی که در جامعه مادی گرا پدید آمده است چیست؟
۱. توسل به ائمه ۲. نماز ۰۲ روزه ۴. پرستش " در قرآن کریم چند آیه درباره ی جهان پس از مرگ وجود دارد؟
۱. بیش از ۲۲۰۰ آیه ۲. بیش از ۱۲۰۰ آیه ۳. بیش از ۱۴۰۰ آیه ۴. بیش از ۲۴۰۰ آیه * از کدام برهان در گذشته به عنوان ((دفع ضرر محتمل)) یاد کرده اند؟
۱. برهان عدالت ۲. برهان معقولیت ۳. برهان حکمت ۰۴ برهان فطرت
" منکران معادی که به دلیل جهل به مقام ربوبی تصور کرده اند که زنده کردن انسان و آغاز زندگی جدید خارج از قدرت الهی است شبهه نسبت به کدام صفات الهی دارند؟
۱. قدرت فاعلی ۲. علم فاعلی ۳. حکمت فاعلی ۴. حیات فاعلی
" - کدام گزینه بیانگر نخستین منزل از منازل آخرت و واپسین منزل از منازل دنیاست؟
۱. عالم برزخ ۲. سکرات موت ۳. قبر ۴. مرگ
" آیه ((برای هر امتی اجلی است، که چون فرا رسد نه ساعتی آن را پس اندازند و نه پیش )) ناظر به کدام گزینه ذیل است؟
۱. مرگ دشواروآسان ۲. مرگ فرد وجامعه ۳. مرگ تن و قلب ۴. مرگ افتخار آمیز
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۴
J SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSAAAASAASLL
***
WWW ight A . 20FILE.ORGoo دانشگاه پیام نور =
- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي : . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : .
تا این اندیشه اسلامی ۱ (دانشپذیری)
رشته تحصیلی اکش درمانی: دانشپذیری ۱۲۲۰۵۸۴
Y १
" موضوع تجسم اعمالی مربوط به چیست؟
۱. فقط مربوط به پاداش اخروی و گواهان روز قیامت ۰۲ فقط مربوط به عقاب اخروی و گواهان روز قیامت
۳.فقط مربوط به گواهان روز قیامت ۰۲ مربوط به پاداش و عقاب اخروی و گواهان روز قیامت
" " این سخن امیر المومنین (علیه السلام) «کیف یعرف غیره من یجعل نفسه» بیانگر چیست؟
۱. ضرورت خودشناسی ۲. اینکه خودشناسی مقدمه کمال انسانی است
۳. اینکه خودشناسی پیش درآمد جهان شناسی است ۰۲ اینکه خودشناسی حلال مشکلات انسان است
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ = صفحه ۴ از ۴ خدا
J SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSAAAASAASLL
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :