نمونه سوال درس جامعه شناسی عمومی نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس جامعه شناسی عمومی نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته
.
مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : ( جامعه شناسی عمومی، مبانی جامعه شناسی، مبانی جامعه شناسی (رشته تاریخ
رشته تحصیلی / کد درس : تربیت معلم قرآن کریم ۱۲۲۰۵۴۲ -، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ۱۲۲۲۰۶۷ - ، تاریخ ۱۲۲۷۰۱۷
۱- کدام دسته از منابع جامعه شناسی اغلب بر اساس اطلاعات کمابیش متکی بر حافظه یا منابع نا مشخصی استوار است؟
۱. عقل سلیم ۲. فرضیه ۳. شهود ۴. نظریه ۲- در روش آزمایش ، کدام گروه مبنای ثابتی برای مقایسه است؟
۱. مستقلی ۲. کنترلی ۳. نمادی f آزمایش ۳- عددی است که درست در وسط توزیع آماری اعداد قرار می گیرد؟
۱. میانه ۲. نما ۳. مد ۴. میانگین ۴- به آن دسته از شیوه های رفتاری عادی اطلاق می شود که در جامعه رواج دارد؟
۱. ارزش ها ۲. آداب و رسوم ۰۳رسوم اخلاقی ۴. قوانین
۵- زمانی رخ می دهد که عناصر غیر مادی فرهنگ سعی دارند وضعیت خود را در میان دگرگونی های عناصر مادی فرهنگ حفظ کنند؟
۱. نسبیت فرهنگی ۲. تاخر فرهنگی ۳. ضد فرهنگ ۴. ضربه فرهنگی ۶- شیوه ایفای نقش طبق انتظارت جامعه را چه می نامند؟ ۱. نقشی محولی ۲. نقش محقق " . نقش مسلم ۴. نقش نمایشی
۷- فردی که آگاهانه می کوشد نقشی را به طور کامل انجام دهد تا دیگران را تحت تاثیر قرار دهد چه نوع نقشی را ایفا می کند؟
۱. نقش متعارضی ۲. نقش انتسابی ۳. نقش تقلیدی ۴. نقش نمایشی ۸- مفهوم دگری عام یا تعمیم یافته را چه کسی ابداع کرد؟
۱. فروید ۲. بلومر ۳. مید ۴. وبر ۹- کدام یک از گزینه های زیر مصداق خصلت ها و ویژگی هایی است که معرف رفتار یک شخصی می باشد؟
۱. شخصیت ۲. وراثت ۳. عزت نفس .Y . کنش ۱۰- احساسی مشروعیت گروه، وفاداری، میهن دوستی و ملیت خواهی از آثار مثبت کدام پدیده است؟
۱. قوم مداری ۲. فرهنگ ستیزی ۳. نمادگرایی ۲. رسم پرستی
صفحه ۱ از ۵
• γ«Υ /Υ «Υ ΥΥΥΛ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲

***
کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته
WWW ight A . 20FHLE.ORG'opyrig spose :
مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درسی : جامعه شناسی عمومی، مبانی جامعه شناسی، مبانی جامعه شناسی (رشته تاریخ )
رشته تحصیلی / کد درس : تربیت معلم قرآن کریم ۱۲۲۰۵۴۲ -، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ۱۲۲۲۰۶۷ - ، تاریخ ۱۲۲۷۰۱۷
۱۱- به شخصیت بنیادین مردم یک ملت چه چیزی گفته می شود؟
۱. قوم مداری ۲. منش ملی ". وجهه نظر ۴. ارزش مداری ۱۲- سربازان اعزامی به ارتش ، جزء کدام گروه ها قرار می گیرند؟
) ... اختیاری Y. غیر اختیاری .Y . غیر رسمی f نخستین ۱۳- اعضای کدام گروه ها پیوند عاطفی ضعیف و موقت و روابط چهره به چهره بسیار اندکی دارند؟
.Y
۱. غیر رسمی نخستین ۳. ثانوی ٠٢ درون گروه
۱۴- کدام نوع رهبری گرایش های خوب و هماهنگی را در میان گروه ایجاد می کند و از شکاف در داخل گروه جلوگیری می کند؟
۱. مقتدر Y. بینید ۳. تخصط f ارشادی
۱۵- به فرایند توسعه نظامی از هنجارها، پایگاه ها و نقش های مشخص و به هم پیوسته که جامعه آن را پذیرا شده چه چیزی گفته می شود؟
۱. ادغام گرایی ۲. گستردگی ۳. انجمن ۴. نهادی شدن ۱۶- فراهم کردن بنای ارزشیابی و فهم پایگاه های اجتماعی کار کرد کدام نهاد است؟
۱. آموزش و پرورش ۲. خانواده ۳. حکومت ۴. اقتصاد ۱۷- سوگند نامه بقراط در زمره کدام دسته از خصوصیات مشترک نهادهاست؟
۱. ایدئولوژی ۲. قواعد رفتار ۳. نمادهای فرهنگی ۴. اصولی اعتقادی ۱۸- به کدام نوع خانواده گاهی " خانوار همخوان نیز گفته می شود؟
۱. طایفه ۲. خویشاوندی ۳. گسترده ۴. هسته ای ۱۹- کدام قاعده در انتخاب همسر حکم می کند که فرد ازدواج کننده در داخل گروه معینی که به آن تعلق دارد ازدواج کند؟
۱. درون همسری ٠٢ برون همسرى ۳. تک همسری ۴. چند همسری
۲۰- براساس نظر کدام مکتب نهادهای اجتماعی به این علت توسعه می یابند که یک یا چند نیاز اساسی را برآورده می سازند؟
۱. کشمکش ۲. کارکردگرایی ۳. کنش متقابل ۴. مارکسیستی
γ«Υ /Υ «Υ ΥΥΥΛ •
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۲ از ۵


***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درسی : جامعه شناسی عمومی، مبانی جامعه شناسی، مبانی جامعه شناسی (رشته تاریخ )
رشته تحصیلی / کد درس : تربیت معلم قرآن کریم ۱۲۲۰۵۴۲ -، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ۱۲۲۲۰۶۷ - ، تاریخ ۱۲۲۷۰۱۷
۲۱- گفتن واژه از رنگ یا تنبل به دانش آموزان مصداق کدام گزینه زیر است؟
۱. اجتماعی کردن ۲. سبک آموزش ۳. برچسب زنی ۴. نهادی کردن
۲۲- کدام گزینه زیر در مورد اختلاط در کلاسهای درسی مدارسی صحیح است؟ ۱. دختران و پسران در مدارس مختلط از موفقیت تحصیلی بیشتری برخوردارند ۲. دختران نسبت به پسران در مدارس مختلط از موفقیت تحصیلی بیشتری برخوردارند ۰۳ دختران و پسران در مدارس غیر مختلط از موفقیت تحصیلی بیشتری برخوردارند ۴. پسران نسبت به دختران در مدارس غیر مختلط از موفقیت تحصیلی بیشتری برخوردارند ۲۳- کدام گزینه زیر در مورد تفاوت میان جادو و مذهب صحیح است؟ ۱. جادو را انسانها کنترل می کنند و مذهب تحت نظارت خداوند و ارواح است ۲. بین جادو و مذهب از لحاظ کنترل خدا یا ارواح و انسانها تفاوتی وجود ندارد ۳. جادو را خداوند و ارواح کنترل می کنند و مذهب تحت نظارت انسانها است ۴. جادو از دست انسانها خارج است و مذهب تحت کنترل انسانهاست ۲۴- نخستین جامعه شناسی که دیدگاهی جامعه شناختی از بیماری ارائه داد چه کسی بود؟ ۱. مارکسی ۲. پارسونز ۳. دورکیم ۴. وبر ۲۵- قدرت قهر آمیز و سرکوبگرانه پزشکان ناشی از چیست؟ ۱. ساختار نظام سوسیالیسم ۲. ساختار نظام آموزشی ۳. ساختار قدرت حرفه ای ۴. ساختار قدرت سرمایه داری ۲۶- کدام گزینه زیر در مورد امید زندگی در سراسر جهان صحیح است؟ ۱. امید زندگی در روستاها بیشتر از شهرهاست آ، امید زندگی مردان بیش از زنان است ۳. امید زندگی زنان بیش از مردان است ۲. امید زندگی ربطی به جنسیت افراد ندارد
۲۷- کدام گزینه زیر به ابزارها و روش هایی گفته می شود که برای وادار کردن فرد به انطباق او با انتظارات گروه معین یا کلی جامعه به کار می رود ؟
۱. پایگاه اجتماعی ۲. نظارت اجتماعی ۳. فاصله اجتماعی ۴ ، نظم اجتماعی
صفحه ۳ از ۵
• γ«Υ /Υ «Υ ΥΥΥΛ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲


***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درسی : جامعه شناسی عمومی، مبانی جامعه شناسی، مبانی جامعه شناسی (رشته تاریخ )
رشته تحصیلی / کد درس : تربیت معلم قرآن کریم ۱۲۲۰۵۴۲ -، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ۱۲۲۲۰۶۷ - ، تاریخ ۱۲۲۷۰۱۷
۲۸- چهار صورت هنجارها کدامند؟
۱. ارزشها- شیوههای قومی - رسوم اخلاقی - قوانین ۲. ارزشها-آداب و رسوم تفلسفه احساسات
۳. عادات - کردار و رفتار - احساسات-ارزشها ۰۲ فلسفه - آداب و سنن رسوم اخلاقی -حکمتها
۲۹- کدام نوع نظارت اجتماعی معمولا در گروه های نخستین آشکار می شود؟
۱. تشریفاتی ۲. غیر رسمی ۰۳رسمی ۴. کلاسیک ۳۰- لومبرزو، جرم شناسی ایتالیایی رفتار انحرافی را بر چه اساسی تبیین می کرد؟
۱. معاشرتهای مختلف ۲. یادگیری جرم ۳. وضعیت جسمانی ۴. نقص شخصیت ۳۱- چه کسی مفهوم بی هنجاری را وارد جامعه شناسی کرد؟
۱. مرتن ۲. ساترلند ۳. دورکیم ۴. پارسونز ۳۲- زمانی که اهداف تایید شده فرهنگی و وسایل دستیابی به آن هر دو طرد می شوند و فرد می خواهد اهداف و وسایل تازه
ای را جایگزین آن کند کدام نوع رفتار انحرافی در نظریه مراتن رخ داده است؟
。ャ ۱. نوآوری
ردسهم پردستی ۳. طغیان ٢. انزواجويی ۳۳- در کدام روش مطالعه قشربندی جامعه شناسی از افراد می پرسد که افراد دیگر در چه طبقه اجتماعی قرار دارند؟ ۱. آزمایشی ۲. عینی ۳. ذهنی آ، اشتهاری
۳۴- وجه مشخصه کدام طبقه در آمریکا، انباشتن ثروت، نفوذ در بخش دولتی و خصوصی جامعه، جمعیت نسبتا محدود، در آمد بالا ، تحصیلات عالی و ثبات زندگی خانوادگی است؟
۱. کارگر Nu Y ۳. متوسط ۰۴ پایین ۳۵- بهداشت روانی با عضویت در طبقه اجتماعی چه ارتباطی دارد؟
۱. مستقیم ۲. غیر مستقیم ۳. معکوس ۴. فاقد ارتباط ۳۶- به عقیده وبر طبقه بر چه عناصری استوار است؟
۱. آموزش - نژاد -جنسیت ۰۲قدرت- ثروت-منزلت
۳، ثروت-جنسیت-ملیت ۴. مذهب -قدرت- ثروت ۳۷- کدام نوع تحرک عبارت است از تغییر یا تغییراتی که در پایگاه اجتماعی یک فرد یا گروه در همان نسل رخ می دهد ؟
۱. درون نسلی ۲ - میان نسلی ۲- برون نسلی ۲. افقی
»γ«Υ /Υ «Υ ΥΥΥΛ صفحه ۴ از ۵
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :