نمونه سوال درس زبان تخصصی 3 رشته الهیات نیمسال دوم 93-92 گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی
بیست فایل

نمونه سوال درس زبان تخصصی 3 رشته الهیات نیمسال دوم 93-92 گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


مرکز آزمون و سنجش
WWW opyright . 20FHL.E.ORG دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : زبان تخصصی ۳
رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۴۶۳
1-Salat al - dada for deceased father is............ ....for the eldest son.
1. precautionary 2 forbidden 3 obligatory 4. invalid 2-A night is deemed to ....... ...from the start of sunset till sunrise the next morning.
1. perform 2. pause 3 recommend 4. last 3-It isnot sufficient to act on ......................... because if a prayer is performed before its proper time,
it is invalid.
1. performance 2. conjuncture 3. certainty 4. restriction 4-If the order of the prayer is...................... disturbed, it is invalid.
1. accidentally 2. directly 3 deliberately 4. properly 5-The qibla is the ..................... in which the prayer has to be performed.
1. intention 2. information 3. angle 4 direction
6-If a man or a woman perform the prayer without the minimum clothing, the prayer is
1. invalid 2, valid 3. necessary 4. correct
7-Not using the skins of animals whose blood doesnot surt as clothing at the time of praynig is
1. obligatory * obligatory precaution
3. unlawful 4. invalid
8-Praying is permissible in the following places except ..
1. railway station * unlawful house 3 public bath 4. airport 9-Islam lays great............ .... on the performance of prayers in the mosque.
1. disrespect 2. repetition 3. surface * emphasis 10-Painting pictures of animate creatures such as humans or animals is........................... in the
mosque.
1. forbidden 2, valid 3. permissible 4. necessary 11-Hayya ala - falah means.........................
1. make haste to the best of action. * make haste to the prayer.
3. There is no god but Allah. 4. make haste to salvation.
1010/101023669
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۱ از ۳
***
مرکز آزمون و سنجش
WWW opyright . 20FHL.E.ORG دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : زبان تخصصی ۳
رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۴۶۳ 12-in the phrase " Subhana rabbi al-Ala wa- bi-hamdi- h"The word Hamida-h means.....................
1. forgive 2. praise ° recite 4. rule
13-In sujud, the prayer can place his/ her forehead on the following things except .....
1. soil 2. dried mud 3 edible flower 4 chalk
14-Turning the face even slightly in player............................ 1. invalidates the prayer. * is approved
9 is disapproved * isnot necessary.
15-Boubt which occurs after the time for the prayer is over.....................
1. invalidates the pyrayer. * must be ignored.
3 must be remied. 4. must be repeated. 16-The ................... of the friday prayer must be delivered by the prayer - leader before the
commencement of the friday prayer.
1. prayers 2. contents 9 gatherings 4. sermons 17-The Ghufayla prayer is a kind of......................... prayer.
1. supereogatory * compensatory 3 obligatory * congregational 18-........................ means abstaining from food, drinks, and smoking from dawn to dusk.
1. Penalty * hunger 3. Тах 4. Fasting 19-Smoking or ........................ dense fumes invalidates the fast.
1- preparing 2 inhaling 3 observing 4. ascribing 20-There are some ...................... and formulae which are recommended for the final hour before the
starting of the fast and should be recited as much as possible.
1. penalties 2. supplications 3. sermons 4. purposes 21... invalidates the fast and should be avoided.
1. Sleeping * Kissing one's spouse
3. masturbation 4. tasting food without swalling it 22-Using of ............. ...is disapproved in fasting.
1. sexual intercourse 2. drinking
3. Smoking * suppositions
1010/101023669
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۲ از ۳

***
مرکز آزمون و سنجش
WWW opyright . 20FHL.E.ORG دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰
عن-وان درس : زبان تخصصی ۳
رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۴۶۳
23-If one misses a fast, he/she has to pay a mudd of food in ....................
1. expiation * justification 3. fasting 4 insanity
24-Fasting in the firdt and third of Muharram is ..........................
1. superrerogatory 2. disapproved 3 recommened 4 compensatory 25-According to Islam all weath and ......................... belong to God. 1. taxe * soevereignty 3. fasting * expenditure
26-A muslim must pay khums on the following item except................................. 1. surpus income 2. richess found as treasure
3. lands which a muslim buys from another muslim
4
booty obtained from mines
27-If a person's health cannot bear the exertions of the journey, he doesn't have the obligation to perform the hajj. the word "exertion" means.......................
1. • * 2. حمل ونقل " سلامتی .3 هزینه 28-If the indicator is stood up vertically in the sunlight, it's shadow will fall towards the west in the
morning. The underlined word means............
شاخه .4 سایه .3 شاخص 2 عصا .1
29-The clothing of the prayer must not have been taken or used without the explicit or implicit consent of his owener. The underlined word means...........................
رضایت * پاکيزگی ،3 غصبی * اجازه ۰آ
30-It is strongly recommended that all obligatory prayers should be performed in congregation. The word Congregation means.......................
به ترتیب * قضا.3 جماعت 2 ذکر . 1
ای ۹ ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۳۶۶
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۳


***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :