نمونه سوال درس انقلاب اسلامی ایران نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس انقلاب اسلامی ایران نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


WWW20FHLE ORGoh .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي: . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : .
توان ران: انقلاب اسلامی ایران
رشته تححسیلیکش در تدا : عمومی علوم پایه ۱۲۲۰۴۲۴
منابع نفتی خاورمیانه ابتدا توجه چه قدرت استعماری را به خود جلب کرد؟
۱. آمریکا ۲. انگلستان ۳. آلمان ۴. ایتالیا
یکی از نقاط عطف و آغازین بیداری اسلامی در ایران معاصر که به شکل گیری و تکامل الگوی تعالی انجامید، چه رویدادی
بود ؟ ۱. جنبش مشروطه ۲. قیام تنباکو ۳. جنبش عدالت خانه ۴. جنگهای ایران و روسی
" مهمترین جنبش سیاسی که در قرن نوزدهم در کشورهای اسلامی اتفاق افتاد، چه بود؟
۱. جنبش مشروطیت ۲. انحلال امپراطوری عثمانی ۳. ملی شدن منابع کشور ۴: جنبش استقلال طلبی
" مبنای اساسی که الگوی تعالی در ابتدا بر آن تأکید داشت، چه بود؟
۱. مبارزه با استبداد ۲. استقلال از بیگانگان ۰۳غرب ستیزی ۴. مبارزه با کفر * کدامیک از علماء برای تدوین متمم قانون اساسی در جنبش مشروطه تلاش نمود؟
۱. آیت ا... نائینی ۲. آیت ا... طباطبایی ٠٢ شيخ فضل ا... نوری ۴. آیت ا... بهبهانی
روند فرد محوری حکومت محمد رضا شاه پس از چه رویدادی تسریع یافت؟
۱. کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ۲. جنبش ملی شدن صنعت نفت ۳. جنبش عدالت خانه ۴. نفوذ کمونیزم در ایران
" هدف شاه از تأسیس مجلس مؤسسان چه بود؟
۱. تغییر اصلی ۴۸ قانون اساسی ۲. افزایش اختیارات شاه ٢. انحلال مجلس شورای ملی " . انحلال مجلس سنا
- تأسیس حوزه علمیه قم توسط کدامیک از علماء انجام شد؟ ۱. آیت ا... بروجردی ۲. آیت ...بهبهانی ۳. آیت ا.. حائری to شيخ فضل ا... نوری
" قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ در پی کدام رویداد ایجاد شد؟
).. دستگیری امام خمینی (ره) ャ。 تصویب کاپیتولاسیون .Y . تصویب لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی f دستگیری علماء و روحانیون
የየ\ለየ ፡ •\•\|•\•\ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۱ از ۴ =
***
WWW20FHLE ORGoh .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي: . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : .
توان ران: انقلاب اسلامی ایران
رشته تححسیلیکش در تدا : عمومی علوم پایه ۱۲۲۰۴۲۴
منابع نفتی خاورمیانه ابتدا توجه چه قدرت استعماری را به خود جلب کرد؟
۱. آمریکا ۲. انگلستان ۳. آلمان ۴. ایتالیا
یکی از نقاط عطف و آغازین بیداری اسلامی در ایران معاصر که به شکل گیری و تکامل الگوی تعالی انجامید، چه رویدادی
بود ؟ ۱. جنبش مشروطه ۲. قیام تنباکو ۳. جنبش عدالت خانه ۴. جنگهای ایران و روسی
" مهمترین جنبش سیاسی که در قرن نوزدهم در کشورهای اسلامی اتفاق افتاد، چه بود؟
۱. جنبش مشروطیت ۲. انحلال امپراطوری عثمانی ۳. ملی شدن منابع کشور ۴: جنبش استقلال طلبی
" مبنای اساسی که الگوی تعالی در ابتدا بر آن تأکید داشت، چه بود؟
۱. مبارزه با استبداد ۲. استقلال از بیگانگان ۰۳غرب ستیزی ۴. مبارزه با کفر * کدامیک از علماء برای تدوین متمم قانون اساسی در جنبش مشروطه تلاش نمود؟
۱. آیت ا... نائینی ۲. آیت ا... طباطبایی ٠٢ شيخ فضل ا... نوری ۴. آیت ا... بهبهانی
روند فرد محوری حکومت محمد رضا شاه پس از چه رویدادی تسریع یافت؟
۱. کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ۲. جنبش ملی شدن صنعت نفت ۳. جنبش عدالت خانه ۴. نفوذ کمونیزم در ایران
" هدف شاه از تأسیس مجلس مؤسسان چه بود؟
۱. تغییر اصلی ۴۸ قانون اساسی ۲. افزایش اختیارات شاه ٢. انحلال مجلس شورای ملی " . انحلال مجلس سنا
- تأسیس حوزه علمیه قم توسط کدامیک از علماء انجام شد؟ ۱. آیت ا... بروجردی ۲. آیت ...بهبهانی ۳. آیت ا.. حائری to شيخ فضل ا... نوری
" قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ در پی کدام رویداد ایجاد شد؟
).. دستگیری امام خمینی (ره) ャ。 تصویب کاپیتولاسیون .Y . تصویب لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی f دستگیری علماء و روحانیون
የየ\ለየ ፡ •\•\|•\•\ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۱ از ۴ =
***
WWW20FHLE ORGoh .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي : . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : .
توان ران: انقلاب اسلامی ایران
رشته تححسیلیکش در تدا : عمومی علوم پایه ۱۲۲۰۴۲۴
۱ - کدامیک از احزاب و جریان های فکری پس از انقلاب با لایحه قصاص مخالفت کرد؟ ۱. نهضت آزادی ۲. جبهه ملی
۳. حزب توده ۴. چریکهای فدایی خلق
۱ - کدامیک از احزاب در امر دین شناسی تنها به مرجعیت نظر داشتند؟
۱. حزب مؤتلفه اسلامی ۲. حزب توده ۳. جبهه ملی ۴. نهضت آزادی Y \ - نگاه امام خمینی (ره) به چه عناصری، نگاهی مبنایی و زیربنایی است؟
۱. عنصر اقتصاد آ ، عنصر سیاست ۰۳ عنصر دیانت ". عنصر فرهنگ " جیمز دیویس کدامیک از نظریات را در خصوص انقلاب عنوان می کند؟
۱. نظریه دولت تحصیلدار ۲. نظریه توقعات فزاینده
۳. نظریه فرهنگی ۴. نظریه جامعه شناسانه
" - کدامیک از اندیشمندان معتقد است که انقلاب اسلامی ایران نمی تواند با انگیزه های اقتصادی و مادی صورت گرفته باشد؟
۱. میشل فوکو ۲. تدا اسکاچپولی ۳. جیمز دیویس ۴. آبراهامیان
\ \ - وظیفه دولت موقت چه بود؟
۱. تثبیت نظام تا انتخابات ریاست جمهوری ۲. معرفی نخست وزیر
۳. برگزاری انتخابات مجلسی ۴. هماهنگی با نهاد های انقلابی " " از کدام حادثه به انقلاب دوم یاد می شود؟
۱. قیام ۱۵ خرداد ۲. تسخیر سفارت آمریکا
۳. برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی ۰۲ دفاع مقدسی
үү
" صدور حکم ارتداد سلمان رشدی در چه تاریخی توسط حضرت امام (ره) صورت گرفت؟
۱. ۲۵ بهمن ۱۳۶۷ ۲. ۲۵ بهمن ۱۳۶۸ ۳. ۱۲ فروردین ۱۳۶۷ ۴. ۱۲ فروردین ۱۳۶۸
" - گفتمان اصلاحات کدامیک از ابعاد توسعه را مد نظر داشت؟
۱. توسعه اقتصادی ۲. توسعه فرهنگی ۳. توسعه نظامی ". توسعه سیاسی
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۲ از ۴
- J SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSAAASAAA S
***
WWW20FHLE ORGoh .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي : . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : .
توان ران: انقلاب اسلامی ایران
رشته تححسیلیکش در تدا : عمومی علوم پایه ۱۲۲۰۴۲۴
۱ - کدامیک از احزاب و جریان های فکری پس از انقلاب با لایحه قصاص مخالفت کرد؟ ۱. نهضت آزادی ۲. جبهه ملی
۳. حزب توده ۴. چریکهای فدایی خلق
۱ - کدامیک از احزاب در امر دین شناسی تنها به مرجعیت نظر داشتند؟
۱. حزب مؤتلفه اسلامی ۲. حزب توده ۳. جبهه ملی ۴. نهضت آزادی Y \ - نگاه امام خمینی (ره) به چه عناصری، نگاهی مبنایی و زیربنایی است؟
۱. عنصر اقتصاد آ ، عنصر سیاست ۰۳ عنصر دیانت ". عنصر فرهنگ " جیمز دیویس کدامیک از نظریات را در خصوص انقلاب عنوان می کند؟
۱. نظریه دولت تحصیلدار ۲. نظریه توقعات فزاینده
۳. نظریه فرهنگی ۴. نظریه جامعه شناسانه
" - کدامیک از اندیشمندان معتقد است که انقلاب اسلامی ایران نمی تواند با انگیزه های اقتصادی و مادی صورت گرفته باشد؟
۱. میشل فوکو ۲. تدا اسکاچپولی ۳. جیمز دیویس ۴. آبراهامیان
\ \ - وظیفه دولت موقت چه بود؟
۱. تثبیت نظام تا انتخابات ریاست جمهوری ۲. معرفی نخست وزیر
۳. برگزاری انتخابات مجلسی ۴. هماهنگی با نهاد های انقلابی " " از کدام حادثه به انقلاب دوم یاد می شود؟
۱. قیام ۱۵ خرداد ۲. تسخیر سفارت آمریکا
۳. برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی ۰۲ دفاع مقدسی
үү
" صدور حکم ارتداد سلمان رشدی در چه تاریخی توسط حضرت امام (ره) صورت گرفت؟
۱. ۲۵ بهمن ۱۳۶۷ ۲. ۲۵ بهمن ۱۳۶۸ ۳. ۱۲ فروردین ۱۳۶۷ ۴. ۱۲ فروردین ۱۳۶۸
" - گفتمان اصلاحات کدامیک از ابعاد توسعه را مد نظر داشت؟
۱. توسعه اقتصادی ۲. توسعه فرهنگی ۳. توسعه نظامی ". توسعه سیاسی
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۲ از ۴
- J SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSAAASAAA S
***
WWW20FHLE ORGoh .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي : . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : .
توان ران: انقلاب اسلامی ایران
رشته تححسیلیکش در تدا : عمومی علوم پایه ۱۲۲۰۴۲۴
- سرنگونی نظام شاهنشاهی و استقرار حاکمیت الهی جزء کدامیک از دستاوردهای انقلاب اسلامی است؟ ۱. دستاوردهای سیاسی داخلی ۲. دستاوردهای سیاسی خارجی ۰۳ دستاوردهای فرهنگی داخلی ۴. دستاوردهای فرهنگی خارجی " - کدامیک در زمره دستاوردهای فرهنگی بین المللی است؟ ۱. ایجاد روحیه خود باوری ۲. ارتقاء جایگاه زن در اجتماع ۳. ترویج فرهنگ مردم سالاری دینی ۴. مقابله با تهاجم فرهنگی " - کدامیک از جنبش های زیر بدنبال ایجاد حکومت اسلامی بر مبنای الگو برداری از انقلاب اسلامی ایران بودند؟ ۱. جمعیت ارشاد اسلامی مصر ۲. جبهه نجات اسلامی الجزایر " : حزب الدعوة عراق ۰۴ جهاد اسلامی فلسطین " - کدامیک از گروههای سیاسی زیر رهبری انقلاب اسلامی را بعنوان رهبری دینی خود پذیرفته است؟ ۱. جمعیت اخوان المسلمین مصر ۲. حزب ا... لبنان " : حزب الدعوة عراق ۰۴ جهاد اسلامی فلسطین
" " کدامیک از موارد زیر از جمله فرصت های داخلی پیش روی انقلاب اسلامی می باشد؟
۱. فرهنگی بودن ۲. مردمی بودن ۲. دینی بودن " مستقل بودن " در دنیای امروز قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در کدام مؤلفه ها نمود می یابد؟
۱. جذب ャ。 امتناع
۳. شکل دهی ۴. جذب، امتناع، شکل دهی * به جدایی دین از همه ساحت های زندگی اجتماعی چه می گویند؟
۱. لیبرالیسم ٢. ناسیونالیسم ۳۔ کمونیسم ۰۴ سکولاریسم " - انقلاب اسلامی با طرح چه شعاری سبب گشایش افق های جدیدی در اندیشه ورزی در خصوص مسائل انسانی گردید؟
۱. آزادی ۲. عدالت ٠٢ نوعدوستی ۴. استقلال - Ү ү
به انتقال شفاهی پیامی که برای برانگیختن باور مخاطبان و تأثیر در روحیه آنها صورت می گیرد، چه می گویند؟
۱. برچسب زدن ۲. دروغ بزرگ ۳. شایعه ۴. کلی گویی
۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۴۱۸۴ = نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ = صفحه " از "
***
WWW20FHLE ORGoh .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي : . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : .
توان ران: انقلاب اسلامی ایران
رشته تححسیلیکش در تدا : عمومی علوم پایه ۱۲۲۰۴۲۴
- سرنگونی نظام شاهنشاهی و استقرار حاکمیت الهی جزء کدامیک از دستاوردهای انقلاب اسلامی است؟ ۱. دستاوردهای سیاسی داخلی ۲. دستاوردهای سیاسی خارجی ۰۳ دستاوردهای فرهنگی داخلی ۴. دستاوردهای فرهنگی خارجی " - کدامیک در زمره دستاوردهای فرهنگی بین المللی است؟ ۱. ایجاد روحیه خود باوری ۲. ارتقاء جایگاه زن در اجتماع ۳. ترویج فرهنگ مردم سالاری دینی ۴. مقابله با تهاجم فرهنگی " - کدامیک از جنبش های زیر بدنبال ایجاد حکومت اسلامی بر مبنای الگو برداری از انقلاب اسلامی ایران بودند؟ ۱. جمعیت ارشاد اسلامی مصر ۲. جبهه نجات اسلامی الجزایر " : حزب الدعوة عراق ۰۴ جهاد اسلامی فلسطین " - کدامیک از گروههای سیاسی زیر رهبری انقلاب اسلامی را بعنوان رهبری دینی خود پذیرفته است؟ ۱. جمعیت اخوان المسلمین مصر ۲. حزب ا... لبنان " : حزب الدعوة عراق ۰۴ جهاد اسلامی فلسطین
" " کدامیک از موارد زیر از جمله فرصت های داخلی پیش روی انقلاب اسلامی می باشد؟
۱. فرهنگی بودن ۲. مردمی بودن ۲. دینی بودن " مستقل بودن " در دنیای امروز قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در کدام مؤلفه ها نمود می یابد؟
۱. جذب ャ。 امتناع
۳. شکل دهی ۴. جذب، امتناع، شکل دهی * به جدایی دین از همه ساحت های زندگی اجتماعی چه می گویند؟
۱. لیبرالیسم ٢. ناسیونالیسم ۳۔ کمونیسم ۰۴ سکولاریسم " - انقلاب اسلامی با طرح چه شعاری سبب گشایش افق های جدیدی در اندیشه ورزی در خصوص مسائل انسانی گردید؟
۱. آزادی ۲. عدالت ٠٢ نوعدوستی ۴. استقلال - Ү ү
به انتقال شفاهی پیامی که برای برانگیختن باور مخاطبان و تأثیر در روحیه آنها صورت می گیرد، چه می گویند؟
۱. برچسب زدن ۲. دروغ بزرگ ۳. شایعه ۴. کلی گویی
۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۴۱۸۴ = نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ = صفحه " از "
***
WWW20FHLE ORGoh .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستي : تشریحی : زمان آزمون (دقیقه) : تستي : تشریحي : - 管め - Y.
توان ران: انقلاب اسلامی ایران
رشته تححسیلیکش در تدا : عمومی علوم پایه ۱۲۲۰۴۲۴
" - کلمه انقلاب در اصل از مصطلحات کدام علم می باشد؟
۱. جامعه شناسی ۲ - علوم سیاسی ۳. اخترشناسی ۴. تاریخ " - اقدام معدودی از نیروهای نظامی که هدف از آن رسیدن به قدرت و برکناری حاکم است، چه نام دارد؟ ۱. انقلاب ۲. اصلاح ۳. کودتا ۴. شورش
" مراد از روحیه انقلابی در میان انقلابیون چیست؟ ۱. حسی پرخاشگری علیه نظام سیاسی حاکم ۲. روحیه مقاومت
۳. حسی انتقام جویی ۴. روحیه نارضایتی
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
- = ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۴۱۸۴۶
***
WWW20FHLE ORGoh .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستي : تشریحی : زمان آزمون (دقیقه) : تستي : تشریحي : - 管め - Y.
توان ران: انقلاب اسلامی ایران
رشته تححسیلیکش در تدا : عمومی علوم پایه ۱۲۲۰۴۲۴
" - کلمه انقلاب در اصل از مصطلحات کدام علم می باشد؟
۱. جامعه شناسی ۲ - علوم سیاسی ۳. اخترشناسی ۴. تاریخ " - اقدام معدودی از نیروهای نظامی که هدف از آن رسیدن به قدرت و برکناری حاکم است، چه نام دارد؟ ۱. انقلاب ۲. اصلاح ۳. کودتا ۴. شورش
" مراد از روحیه انقلابی در میان انقلابیون چیست؟ ۱. حسی پرخاشگری علیه نظام سیاسی حاکم ۲. روحیه مقاومت
۳. حسی انتقام جویی ۴. روحیه نارضایتی
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
- = ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۴۱۸۴۶
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :