نمونه سوال درس علوم قرآنی 2 نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس علوم قرآنی 2 نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
藥〜 کارشناسی ارشد - -, - - டிய உள்: مرکز آن هونو سنجشی حضرت علی(ع): دانشی راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰
عنوان درس : علوم قرآنی ۲ رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث ۱۲۲۰۳۹۰
- امام صادق(ع) مراد از آیه شریفه " آ و لم یروا آنا ناتي الارض نقصها من اطرافه راچه مي دانند؟
ا. فقد العلماء آن نابودي مردم با زلزله " فتح سرزمینها به امر خداوند براي رسول اکرم(ص) فروپاشي نظام جهان در قیامت
Y— در کدام گزینه، نام دیگر قبایل ششگانه عرب که در دین و مذهب خود، سخت و پایبند بودند، آمده است ؟ ١. أساف ۲. نائله ۳. وفد " خمس
م تم تم
۳- درارتباط با آیه شریفه و آن المساجد لله فلا تدغوا مع الله آخدا - امام جواد(ع)- کدامین معنا را پیرامون واژه
المساجد - ارائه فرمودند؟
۱. سجده فرشتگان بر آدم )8( ャ - النبي "هفت عضو سجود f معبدها
۴- براي سبب نزول آیه شریفه فاینما تولوا قشم وجه الله - کدامیک از وجوهي که سیوطي، بیان کرده درست مي باشد؟ ۱. دریک شب بسیار ظلمانی مسلمانان نمی دانستند به چه سمتی نماز بخوانند که آیه نازل شد. پیرامون تغییر قبله و شک و تردید یهود در این خصوصی ۲- هرجا مرکبت ایستاد روبه همان جا نماز بخوان. ۲. هنگامی که آیه ادعونی استجب لکم " نازل شد پرسیدند به چه سویی، که آیه نازل شد. ه- از منظر علامه طباطبايي مراد ازكفاردر آيه شريفه " إن الذين كفروا سواء عليهم أ أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون " چیست ؟ ۰ مشرکان قریش معاصر رسول اکرم(ص) ۲. مطلق کفار
"کفار زمان ابراهیم (ع)
ጳጳንጻ\•\•\|•\•\ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ = صفحه ۱ از ۵
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانشی راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : علوم قرآنی ۲
رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث ۱۲۲۰۳۹۰
۶- درارتباط با روایت مسیب درخصوص سبب نزول آیه شریفه «ما کان للنبي و الذین آمنوا آن یستغفراوا للمُشرکین و لو كانوا أولي قربى من بعد ما تبيّن لهم أنهم أصحاب الجحيم ، نظر سيوطي جيست ؟ ۰ براین باور است که این قصه، خیالی، بلکه دروغین و ساختگی می باشد. ۲. ناچار شده فرض را بردو بار نازل شدن آیه بگذارد.
" معتقد است که سوره برائت در سال ۹ هجري، یعنی ۱۲ سال پس از وفات ابوطالب نازل گشت.
" معتقد است که سبب نزول، مخالف با مبانی دینی و شخصیت والاي ابوطالب است.
۷- نظر محققین درباره روایت بخاري از عمر پیرامون سبب نزول آیه و لا تصل علی آحد منهم مات آبداً و لا تقم علی قبره،
۱، آن را به عنوان روایت شاذ تلقی کرده اند.
" آن را افتخاري براي عمر مي دانند چون از قبیل الهام است. *. آن را مردود شمرده اند. t
آن را به عنوان روایت صحیح ، تلقي کرده اند.
۸- نظر استاد معرفت در خصوص اختلاف دیدگاه « واحدي) و «سیوطی» در تعریف سبب نزول چیست؟ ۱. آنچه را سیوطي برخود ودیگران سخت گرفته، وجهي ندارد. حق با سیوطي است.
• حق با واحدي است.
در حقیقت میان آنها اختلافي نیست.
۹- از دیدگاه واحدي، آیا حضور ناقل سبب نزول آیه ، لازم است؟ اخیر، لزومي ندارد. آن خیر، ما باید به راوي اعتماد کنیم. خیر، چون از قبیل تسامح در ادله سنن است.
آ: بله، جهت اطمینان یافتن از اینکه نقل او بر پایه حس و مشاهده باشد نه حدس و گمان.
ጳጳንጻ\•\•\|•\•\ نیمسال دوم ”W*AY–AW = صفحه ۲ از ۵***
. ■ ■ کارشناسی ارشد 〜藥 مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانشی راهبر نیکویی برای ایمان است تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : علوم قرآنی ۲ رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث ۱۲۲۰۳۹۰ ۱۰- مراد از «ظهر قرآن» مطابق روایت امام باقر (ع) چیست ؟ ۱. کسانی هستند که قرآن در باره آنان نازل گردیده است. تفسیر الفاظ قرآن. .Y . معاني ژرف و عمیق قرآن. " افرادي هستند که اعمالشان همانند کسانی می باشد که قرآن در باره آنان نازل گردیده است. ۱۱- چینش کلمات در ساختار کنوني، ساخته کیست ؟
Y . صحابه ャ امام علي (ع) r عثمان .Y . وحی
۱۲- عامل نخستین و اساسی در ترتیب موجود بین آیات در بیشتر موارد چه بود؟
Y . نص رسول خداوند(ص) Y اجتهاد صحابه " ترتیب طبیعي ترتیب امام علي (ع)
۱۳- کدام آیه ، در سوره نحل، میان آیات استشهاد و ربا قرار داده شد؟ اء و اتَّقُوا يؤماً تُرْجعُون فيه إلى الله. " إن الصفا و المروة من شعائر الله فَمَن حج البيت أو اغتمَر فلا جُناح عليه أن يطوف بهما . " اليوم ينس الذين كفروا من دينكُمْ فَلا تخشؤهُمْ و اخشون . " إن الله يَأمُرُ يالعذل و الإخسان و إيتاء ذي القربى. ۱۴- اولین کسي که مستقیماً و به سفارش رسول اکرم(ص) بعد از وفات ایشان اقدام به جمع آوري قرآن نمود، که بود؟
۱. عثمان " امام علي (ع) "زید بن ثابت " عبدالله بن مسعود
۱۵- در کدام گزینه از ویژگیهای مصحف امام علي (ع) ذکری به میان نیامده است؟
ا۔ ثبت قرائت رسول اکرم (ص) آثبت نصوص قرآن به همانگونه که بود. " ترتیب آیات براساس نزول نبود. " اشتمال بر شرح و توضیحاتي مانند اسباب نزول و... \•\•|\•\•\ጳጳንጻ
A. jor نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ = صفحه***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانشی راهبر نیکویی برای ایمان است تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : علوم قرآنی ۲ رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث ۱۲۲۰۳۹۰ ۱۶- در جریان توحید مصاحف، «خزیمة بن ثابت» کدام آیات را بدون شاهدي مبني بر صحت قرآني که نزدش هست آورد؟ ۱. آیات سوره نصر ٠٢ دو آيه پايان سوره برائت ۳. سه آیه پایان سوره حج ۴ چهار آیه پایان سوره کهف W— عمر، کدام آیه را آورد و مدعي شد که از قرآن است ؟ ۱۔ رجم ۲. نباً ۰۳ نفر " نفي سبيل ۱۸- زرقاني، اوصافي چون: نیروي آماده عقلي، شدت ورع و تقوي، امانت داري فراوان را متعلق به که دانسته است؟
Y عبدالله بن مسعود . Y
زيد بن ثابت " عبدالله بن عباس " عبدالله بن عمر ۱۹- در روایات اهل بیت (ع)-امام صادق(ع)- قرائت کدام صحابی را تأیید فرمودند؟ ا: عبدالله بن مسعود " : عبدالله بن عباس ". زید بن ثابت " ابی بن کعب
۲۰- بنا بر بعضي اقوال، اولین کسي که قرآن در مصحف واحد جمع کرد، یعني سوره هایش را مانند کتابي منظم و مرتب کرد، چه کسي بود ؟
۱. سالم مولي حذیفه " ابی بن کعب "زید بن ثابت " عبدالله بن مسعود ۲۱- به سوره هاي بقره، آل عمران، نساء، اعراف، انعام، مائده و یونس، چه نامي نهاده شده است؟ ۱۔ مئین ". مثاني ۳ - حوامیم " سبع طوال
۲۲- صاحب الاقناع، کدام گزینه را به عنوان ویژگي مصحف عبدالله بن مسعود ذکر کرده است؟
اختلاف قرائت او با نص مشهور در بسیاری از آیات آن اسقاط معوذتین " درج بسمله در سوره برائت آ، اسقاط سوره حمد
۲۳- کدام گزینه یکي از قرائت هاي عجیب عبدالله بن مسعود به شمار آمده است ؟ ۱. کم کردن «ما خلق » از آیه «و ما خلق الذکر و الأنتی».
آن افزودن عبارت «و رهطک منهم المخلصین.» به آیه «و آنذز عشيرتك الأقربين .
" اضافه کردن عبارت «فاختلافوا » به آیه «کان الناس امة واحدة فبعث الله النبیین».
.Y . تبدیل کردن کلمه صوما به «صمتا» در آیه « انی نذرت للرحمن صوما).
\•\•|\•\•\ጳጳንጻ
A. نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ = صفحه ۴ از***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :