نمونه سوال درس تاریخ حدیث نیمسال دوم 93-92 کد درس 1220384
بیست فایل

نمونه سوال درس تاریخ حدیث نیمسال دوم 93-92 کد درس 1220384

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی ارشد *- :-------Tمرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانشی راهبر نیکویی برای ایمان است تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عنوان درس : تاریخ حدیث رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث ۱۲۲۰۳۸۴
۱- این عبارت «حکایت از یک واقعه خارجی کند اعم از آن که مطابق با واقع باشد و یا نباشد» بیانگر کدام گزینه است؟ این عبار را بNت و راجی کدام از آن بق با واقع باشد و یا نباشد» بیانکر کدام کز
۱. حدیث قدسی ۲. اثر ۳. خبر آ. سنت ۲- معنای کدام گزینه «باز مانده» است ؟
۱. حدیث ۲. اثر ۳. روایت .Y . خبر ۳- با توجه به حدیث «قیداوا العلم» علم چگونه به قید در می آید؟
ا. با انتقال علم ۲. با کتابت علم ۳. با پرورش شاگرد ۴. باسفر به سایر بلاد
۴- عجاج خطیب در مورد جمع روایات «اذن و نهی» چه نظری دارد ؟ ۱. نهی را در اوایل اسلام و اذن را مربوط به اواخر اسلام می داند ۲. اذان را در اوایل اسلام و نهی را مربوط به اواخر اسلام می داند ۰۳ همه نظرات را قبول می کند ۲. فقط موقوفه بودن حدیث ابو سعید را مردود می داند و بقیه را می پذیرد
۵- کدام گزینه در نقد روایات ابو هریره صحیح می باشد ؟ ۱. اکثر راویان سند، همان راویان سند روایات زید بن ثابت می باشد ۲. مفاد روایات ابوهریره بر فرض صحت، نهی از نگارش حدیث در جنب آیات قرآن دارد ۳. روایات نهی با دیگر روایات ابو هریره تعارضی ندارد ۴. با توجه به زمان اسلام آوردن او به همه موارد اذن و نهی اشراف داشت
۶- قدیمی ترین سند حدیثی مکتوب در دوره ی صحابه که به دست ما رسیده کدام است؟
۱. صحیفه صادقه Y رساله سمر۵ .Y صحيفه جابر Y صحیفه همام
۷- ابوذر به جرم حقیقت گویی در زمان کدام خلیفه و به کجا، تبعید شد؟
۱. عمر - مصر ۲. ابوبکر - شام ۳. عثمان - شام و ربذه " عثمان – مصر
۸- انگیزه منع نقل و نگارش حدیث از دیدگاه محققان شیعه چیست؟ ۱. جلوگیری از اختلاف در بین مسلمانان و نسبت خلاف دادن به رسول خدا (ص) . ۰۲ جلوگیری از ماندگاری اسنادی چون ستایش و نکوهش رسول خدا (ص) در باره ی بعضی افراد . ۳. ترس از ترک قرآن و پرداختن به غیر آن، ۲. تصور کافی بودن قرآن برای هدایت انسان ها.
صفحه ۱ از ۵
የየየፇል•\•\|•\•\ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی ارشد *- :-------Tمرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانشی راهبر نیکویی برای ایمان است تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عنوان درس : تاریخ حدیث رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث ۱۲۲۰۳۸۴
۱- این عبارت «حکایت از یک واقعه خارجی کند اعم از آن که مطابق با واقع باشد و یا نباشد» بیانگر کدام گزینه است؟ این عبار را بNت و راجی کدام از آن بق با واقع باشد و یا نباشد» بیانکر کدام کز
۱. حدیث قدسی ۲. اثر ۳. خبر آ. سنت ۲- معنای کدام گزینه «باز مانده» است ؟
۱. حدیث ۲. اثر ۳. روایت .Y . خبر ۳- با توجه به حدیث «قیداوا العلم» علم چگونه به قید در می آید؟
ا. با انتقال علم ۲. با کتابت علم ۳. با پرورش شاگرد ۴. باسفر به سایر بلاد
۴- عجاج خطیب در مورد جمع روایات «اذن و نهی» چه نظری دارد ؟ ۱. نهی را در اوایل اسلام و اذن را مربوط به اواخر اسلام می داند ۲. اذان را در اوایل اسلام و نهی را مربوط به اواخر اسلام می داند ۰۳ همه نظرات را قبول می کند ۲. فقط موقوفه بودن حدیث ابو سعید را مردود می داند و بقیه را می پذیرد
۵- کدام گزینه در نقد روایات ابو هریره صحیح می باشد ؟ ۱. اکثر راویان سند، همان راویان سند روایات زید بن ثابت می باشد ۲. مفاد روایات ابوهریره بر فرض صحت، نهی از نگارش حدیث در جنب آیات قرآن دارد ۳. روایات نهی با دیگر روایات ابو هریره تعارضی ندارد ۴. با توجه به زمان اسلام آوردن او به همه موارد اذن و نهی اشراف داشت
۶- قدیمی ترین سند حدیثی مکتوب در دوره ی صحابه که به دست ما رسیده کدام است؟
۱. صحیفه صادقه Y رساله سمر۵ .Y صحيفه جابر Y صحیفه همام
۷- ابوذر به جرم حقیقت گویی در زمان کدام خلیفه و به کجا، تبعید شد؟
۱. عمر - مصر ۲. ابوبکر - شام ۳. عثمان - شام و ربذه " عثمان – مصر
۸- انگیزه منع نقل و نگارش حدیث از دیدگاه محققان شیعه چیست؟ ۱. جلوگیری از اختلاف در بین مسلمانان و نسبت خلاف دادن به رسول خدا (ص) . ۰۲ جلوگیری از ماندگاری اسنادی چون ستایش و نکوهش رسول خدا (ص) در باره ی بعضی افراد . ۳. ترس از ترک قرآن و پرداختن به غیر آن، ۲. تصور کافی بودن قرآن برای هدایت انسان ها.
صفحه ۱ از ۵
የየየፇል•\•\|•\•\ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی ارشد - - - - -- - مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانشی راهبر نیکویی برای ایمان است تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : تاریخ حدیث رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث ۱۲۲۰۳۸۴ ۹- عمر از چه کسی با عنوان «خیر اهل المدینه » یاد کرد و وی را در ردیف اهلی بدر قرار داد ؟ ۱. ابوهريره ۲. کعب الاخبار ۳. ابودرداء ۲. تمیم داری ۱۰- ذهبی با استناد به قول سفیان بن عیینه، چه کسی را نخستین مدون حدیث دانسته است؟ ۱. ربیع بن صبیح ۲. سعید بن ابی عروبه ۳. ابن شهاب زهری " . خالد بن سعدان ۱۱- نخستین خلیفه بنی عباسی که بود و مدت خلافت او چند سال بود؟ ۱. ابوالعباس سفاح، چهار سال ۲. ابوالعباس سفاح، شش سال ۳. ابوجعفر منصور، چهار سال آ، ابوجعفر منصور، شش سال ۱۲- با توجه به ادوار تدوین حدیث اهل سنت، مسند احمد بن حنبل در کدام دوره قرار می گیرد؟ ۱. دوره طفولیت تدون ۲. دوره تهذیب و مرتب سازی حدیث ۳. دوره تفکیک اقوال صحابه و تابعان از احادیث ۲. دوره گزینش و تنقیح اخبار ۱۳- کتاب ششگانه ی حدیثی اهل سنت کدامست ؟ ۱. صحیح بخاری - صحیح مسلم - سنن ابن ماجه - سنن ترمذی - سنن ابوداود- سنن نسایی ۲. صحیح بخاری - صحیح مسلم - سنن اسحاق بن راهویه - مسند احمد بن حنبل - سنن ابوداود- سنن نسایی ۰۳صحیح بخاری - صحیح مسلم - موطاً مالک - سنن ترمذی - سنن ابوداود- سنن اسحاق بن راهویه آن صحیح بخاری - صحیح مسلم - سنن ابن ماجه - سنن ترمذی - سنن ابوداود- سنن علی بن مدینی ۱۴- نقلی به معنی در حدیت از چه جهاتی موجب خدشه بر حدیث شد؟ ۱. از جهت معانی و مفاهیم روایات - از جهت عبارات و الفاظ روایات. ۲. از جهت مرسل بودن روایات - از جهت راویان اصلی روایات. ۳. از جهت عدم ایجاد ارتباط - از جهت راویان اصلی روایات. ۴. از جهت مرسل بودن روایات - از جهت معانی و مفاهیم روایات. ۱۵- کدام گزینه از مواریث اختصاصی امامان (ع) کدام است ؟ ۱. نهج البلاغه ۲. جامعه
۳. صحیفه سجادیه ۴. نهج البلاغه و صحیفه سجادیه
= صفحه ۲ از ۵
۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۲۴۶۵ = نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی ارشد - - - - -- - مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانشی راهبر نیکویی برای ایمان است تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : تاریخ حدیث رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث ۱۲۲۰۳۸۴ ۹- عمر از چه کسی با عنوان «خیر اهل المدینه » یاد کرد و وی را در ردیف اهلی بدر قرار داد ؟ ۱. ابوهريره ۲. کعب الاخبار ۳. ابودرداء ۲. تمیم داری ۱۰- ذهبی با استناد به قول سفیان بن عیینه، چه کسی را نخستین مدون حدیث دانسته است؟ ۱. ربیع بن صبیح ۲. سعید بن ابی عروبه ۳. ابن شهاب زهری " . خالد بن سعدان ۱۱- نخستین خلیفه بنی عباسی که بود و مدت خلافت او چند سال بود؟ ۱. ابوالعباس سفاح، چهار سال ۲. ابوالعباس سفاح، شش سال ۳. ابوجعفر منصور، چهار سال آ، ابوجعفر منصور، شش سال ۱۲- با توجه به ادوار تدوین حدیث اهل سنت، مسند احمد بن حنبل در کدام دوره قرار می گیرد؟ ۱. دوره طفولیت تدون ۲. دوره تهذیب و مرتب سازی حدیث ۳. دوره تفکیک اقوال صحابه و تابعان از احادیث ۲. دوره گزینش و تنقیح اخبار ۱۳- کتاب ششگانه ی حدیثی اهل سنت کدامست ؟ ۱. صحیح بخاری - صحیح مسلم - سنن ابن ماجه - سنن ترمذی - سنن ابوداود- سنن نسایی ۲. صحیح بخاری - صحیح مسلم - سنن اسحاق بن راهویه - مسند احمد بن حنبل - سنن ابوداود- سنن نسایی ۰۳صحیح بخاری - صحیح مسلم - موطاً مالک - سنن ترمذی - سنن ابوداود- سنن اسحاق بن راهویه آن صحیح بخاری - صحیح مسلم - سنن ابن ماجه - سنن ترمذی - سنن ابوداود- سنن علی بن مدینی ۱۴- نقلی به معنی در حدیت از چه جهاتی موجب خدشه بر حدیث شد؟ ۱. از جهت معانی و مفاهیم روایات - از جهت عبارات و الفاظ روایات. ۲. از جهت مرسل بودن روایات - از جهت راویان اصلی روایات. ۳. از جهت عدم ایجاد ارتباط - از جهت راویان اصلی روایات. ۴. از جهت مرسل بودن روایات - از جهت معانی و مفاهیم روایات. ۱۵- کدام گزینه از مواریث اختصاصی امامان (ع) کدام است ؟ ۱. نهج البلاغه ۲. جامعه
۳. صحیفه سجادیه ۴. نهج البلاغه و صحیفه سجادیه
= صفحه ۲ از ۵
۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۲۴۶۵ = نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی ارشد - - - - -- - مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانشی راهبر نیکویی برای ایمان است تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : تاریخ حدیث رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث ۱۲۲۰۳۸۴ ۱۶- کتاب «غررالحکم و دررالکلم » را چه کسی از سخنان علی (ع) گردآوری کرد؟ ۱. احمد بن احمد بن ناقة ۲. میر جهانی طباطبایی ۳. عبدالواحد بن محمد آمدی ۴. هادی کاشف الغطاء ۱۷- با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی دوران صادقین (ع) آنها چه روشی را در بعد آموزشی اتخاذ کردند؟ ۱. تشویق به علم آموزی در سطح خواص آ بسیج مردم و تعلیمات ضد حکومتی ۳. ارائه تعلیمات کلی و عمومی به مردم، تربیت خصوصی و فرد سازی ۲. تعلیمات ضد حکومتی، تشویق به علم آموزی در سطح خواص ۱۸- کدام گزینه از مواردی است که مؤلف کتاب، از موجبات پیدایش مشکلات فقه و حدیث اهل سنت دانسته است ؟ ۱. در اختیار نداشتن اصول و قواعد تحقیق و تعمق ناکافی در مطاوی قرآن و حدیث ۲. کثرت نصوصی روایی با توجه به کتابت حدیث رسول خدا (ص) ۳. عدم توسل به رأی وقیاس درمسیر اجتهاد واستنباط دینی ۲. مراجه به اهل بیت (ع) به عنوان وارث علوم نبوی ۱۹- اجماع محصل چیست؟ ۱. اتفاق نظر کلیه علمای یک زمان در باره ی مسأله ای از مسائل شرعی است. ۲. اجماعی است که فقیه خود به تتبع نپردازد بلکه از طبقات قبل از خود که تتبع داشته اند به نقل اجماع می پردازد. ۲. اجماعی است که فقیه شخصاً با تتبع اقوال فقهای عصر خود آن را تحصیل کرده باشد. ۴. اجماعی است که با مقیاس اندیشه در امور حاصل نمی گردد و هم سطح رأی و قیاس است ۲۰- اصحاب اجماع را اولین بار چه کسی مطرح نمود است ؟ ۱. کشی ۲. شیخ طوسی ۳. کلینی " صدوق ۲۱- تعریف اصلی از نظر محمد مهدی بحرالعلوم چیست ؟ ۱. احادیثی که شخص مؤلف مستقیماً از معصوم(ع) شنیده باشد. ۲. احادیثی که شخصی مؤلف که دارای کتابهای گوناگون می باشد به طور خاصی از معصوم(ع) نقل نماید. ۳. اصل عنوانی است که به طور اخصی بر پاره ای از کتب حدیثی اهل سنت اطلاق می شود.
۴. اصل در اصطلاح علمای امامیه به معنای کتاب مورد اعتمادی است که خود از کتاب دیگری گرفته نشده باشد.
= صفحه ۳ از ۵
የየየፇል•\•\|•\•\ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی ارشد - - - - -- - مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانشی راهبر نیکویی برای ایمان است تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : تاریخ حدیث رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث ۱۲۲۰۳۸۴ ۱۶- کتاب «غررالحکم و دررالکلم » را چه کسی از سخنان علی (ع) گردآوری کرد؟ ۱. احمد بن احمد بن ناقة ۲. میر جهانی طباطبایی ۳. عبدالواحد بن محمد آمدی ۴. هادی کاشف الغطاء ۱۷- با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی دوران صادقین (ع) آنها چه روشی را در بعد آموزشی اتخاذ کردند؟ ۱. تشویق به علم آموزی در سطح خواص آ بسیج مردم و تعلیمات ضد حکومتی ۳. ارائه تعلیمات کلی و عمومی به مردم، تربیت خصوصی و فرد سازی ۲. تعلیمات ضد حکومتی، تشویق به علم آموزی در سطح خواص ۱۸- کدام گزینه از مواردی است که مؤلف کتاب، از موجبات پیدایش مشکلات فقه و حدیث اهل سنت دانسته است ؟ ۱. در اختیار نداشتن اصول و قواعد تحقیق و تعمق ناکافی در مطاوی قرآن و حدیث ۲. کثرت نصوصی روایی با توجه به کتابت حدیث رسول خدا (ص) ۳. عدم توسل به رأی وقیاس درمسیر اجتهاد واستنباط دینی ۲. مراجه به اهل بیت (ع) به عنوان وارث علوم نبوی ۱۹- اجماع محصل چیست؟ ۱. اتفاق نظر کلیه علمای یک زمان در باره ی مسأله ای از مسائل شرعی است. ۲. اجماعی است که فقیه خود به تتبع نپردازد بلکه از طبقات قبل از خود که تتبع داشته اند به نقل اجماع می پردازد. ۲. اجماعی است که فقیه شخصاً با تتبع اقوال فقهای عصر خود آن را تحصیل کرده باشد. ۴. اجماعی است که با مقیاس اندیشه در امور حاصل نمی گردد و هم سطح رأی و قیاس است ۲۰- اصحاب اجماع را اولین بار چه کسی مطرح نمود است ؟ ۱. کشی ۲. شیخ طوسی ۳. کلینی " صدوق ۲۱- تعریف اصلی از نظر محمد مهدی بحرالعلوم چیست ؟ ۱. احادیثی که شخص مؤلف مستقیماً از معصوم(ع) شنیده باشد. ۲. احادیثی که شخصی مؤلف که دارای کتابهای گوناگون می باشد به طور خاصی از معصوم(ع) نقل نماید. ۳. اصل عنوانی است که به طور اخصی بر پاره ای از کتب حدیثی اهل سنت اطلاق می شود.
۴. اصل در اصطلاح علمای امامیه به معنای کتاب مورد اعتمادی است که خود از کتاب دیگری گرفته نشده باشد.
= صفحه ۳ از ۵
የየየፇል•\•\|•\•\ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی ارشد
*- :-------Tمرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانشی راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ عنوان درس : تاریخ حدیث
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث ۱۲۲۰۳۸۴
۲۲- شیخ مفید در کتاب مسائل و شیخ طوسی در تلخیصی الشافی در باره علم امام (ع) چه نظری دارند ؟
۱. اطلاع از امور غیبی و سایر اموری که در دنیا مطرح است برای امام (ع) لازم است ۲. آگاهی امام (ع) بر مبانی قرآن و سنت و به طور کلی اموری است که به احکام شرعی ضرورت دارد ۳. آنچه در اختیار فرشتگان و رسولان است ، امام (ع) از آن آگاه باشد
۴. آگاهی امامان (ع) بر تمام امور دنیوی و اخروی باید باشد
۲۳- بر اساس تعلیمات صادقین (ع) چرا شیعه مخالف رأی و قیاس است؟
۱. زیرا هیچ حکمی نیست مگر آنکه ریشه ای در کتاب و سنت دارد ۲. زیرا اجماع و عقل آنرا تأیید نمی کند ۲. زیرا تمام احکام را نمی توان از طریق قیاسی تحصیل نمود ۲. زیرا با مبانی سنت سازگار نیست ۲۴- تقیه در اصطلاح چیست ؟ ۱. اظهار سخن یا انجام عمل بر خلاف معتقدات درونی به انگیزه ی دفع ضرر ۲- در جهت پوشاندن حقیقت امر بر اساس خواست دنیوی و نفس انسان ۲. روش برای فریب دادن دشمنان است آ، استفاده از روش دین مدارانه برای تائید کارهای نفسانی ولو برخلاف حق ۲۵- سیاست صادقین (ع) در مواجهه با فرق انحرافی چیست ؟ ۱. برخورد هدایتی و برخورد دفعی ۰۲ برخورد مسالمت آمیز ۳. بر خورد بی طرفانه ۲. برخورد سیاستمدارانه ۲۶- کدامیک از موارد ذیلی از اعتقادات غلات است ؟ ۱. الوهیت رهبر یا امام - علم غیب - مناسک خاصی - رجعت - تناسخ ۲. الوهیت رهبر یا امام - بداء - تشبیه - رجعت - تناسخ ۳. اعتقاد به اعجاز قرآن کریم - مناسک خاصی - هدایت تکوینی - رجعت .Y . اعتقاد به اعجاز قرآن کریم - بداء - هدایت تشریعی - رجعت ۲۷- کتاب «فهرست اسماء مصنفی الشیعه» به چه نامی مشهور شده است ؟
۱ء رجال طوسی ۰۲ فهرست طوسی ۰۳ر حال نجاشی
የየየፇል•\•\|•\•\ صفحه ۴ از ۵
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی ارشد
*- :-------Tمرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانشی راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ عنوان درس : تاریخ حدیث
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث ۱۲۲۰۳۸۴
۲۲- شیخ مفید در کتاب مسائل و شیخ طوسی در تلخیصی الشافی در باره علم امام (ع) چه نظری دارند ؟
۱. اطلاع از امور غیبی و سایر اموری که در دنیا مطرح است برای امام (ع) لازم است ۲. آگاهی امام (ع) بر مبانی قرآن و سنت و به طور کلی اموری است که به احکام شرعی ضرورت دارد ۳. آنچه در اختیار فرشتگان و رسولان است ، امام (ع) از آن آگاه باشد
۴. آگاهی امامان (ع) بر تمام امور دنیوی و اخروی باید باشد
۲۳- بر اساس تعلیمات صادقین (ع) چرا شیعه مخالف رأی و قیاس است؟
۱. زیرا هیچ حکمی نیست مگر آنکه ریشه ای در کتاب و سنت دارد ۲. زیرا اجماع و عقل آنرا تأیید نمی کند ۲. زیرا تمام احکام را نمی توان از طریق قیاسی تحصیل نمود ۲. زیرا با مبانی سنت سازگار نیست ۲۴- تقیه در اصطلاح چیست ؟ ۱. اظهار سخن یا انجام عمل بر خلاف معتقدات درونی به انگیزه ی دفع ضرر ۲- در جهت پوشاندن حقیقت امر بر اساس خواست دنیوی و نفس انسان ۲. روش برای فریب دادن دشمنان است آ، استفاده از روش دین مدارانه برای تائید کارهای نفسانی ولو برخلاف حق ۲۵- سیاست صادقین (ع) در مواجهه با فرق انحرافی چیست ؟ ۱. برخورد هدایتی و برخورد دفعی ۰۲ برخورد مسالمت آمیز ۳. بر خورد بی طرفانه ۲. برخورد سیاستمدارانه ۲۶- کدامیک از موارد ذیلی از اعتقادات غلات است ؟ ۱. الوهیت رهبر یا امام - علم غیب - مناسک خاصی - رجعت - تناسخ ۲. الوهیت رهبر یا امام - بداء - تشبیه - رجعت - تناسخ ۳. اعتقاد به اعجاز قرآن کریم - مناسک خاصی - هدایت تکوینی - رجعت .Y . اعتقاد به اعجاز قرآن کریم - بداء - هدایت تشریعی - رجعت ۲۷- کتاب «فهرست اسماء مصنفی الشیعه» به چه نامی مشهور شده است ؟
۱ء رجال طوسی ۰۲ فهرست طوسی ۰۳ر حال نجاشی
የየየፇል•\•\|•\•\ صفحه ۴ از ۵
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :