نمونه سوال درس قواعد فقه 2 نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس قواعد فقه 2 نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


مرکز آزمون و سنجش
WWW opyright . 20FHL.E.ORG دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰
عنوان درس : قوائد فقه ۲ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۰۲۹۵
۱- مراد از بیان در قاعده قبح عقاب بلا بیان کدام است ؟
۱. بیان قانونی بودن جرم و مجازات ۲. بیان واصل
۳. بیان صادر و جعل و تشریع قانون ۲. بیان اصلی وجود حکم ۲- نظر مشهور فقهای امامیه درباره ی حکم عقل و شرع در افعال بندگان پیش از تشریع کدام مورد است؟
۱. افعالی حسن و قبح ذاتی ندارند. ۲. افعال حسن و قبح ذاتی دارند.
۳. حکم عقلی و شرع هر دو بر اصالت اباحه قائم است. ۲. حکم عقل و شرع هر دو بر اصالت حظر قائم است. ۳- کدام اصل بیان کننده این است که تا دلیل شرعی بر جواز ارتکاب یک فعل وجود نداشته باشد، باید از آن اجتناب کرد؟
۱. اصل قانونی بودن جرم و مجازات ۲. اصلی حظر
۳. اصلی اباحه ۴. اصل عدم ۴- اصل اباحه در کدام یک از شبهات مورد استناد قرار می گیرد؟
۱. شبهات موضوعیه ۲. شبهات حکمیه " شبهات وجوبيه ۴. شبهات تحریمیه ۵- در چه صورتی قاعده قبح عقاب بلابیان مانع از مجازات می گردد؟
۱. جهل ناشی از قصور ۰۲ جهل ناشی از عدم آگاهی از تشریع
۲، جهل ناشی از تقصیر ۰۴ جهل مرکب ۶- در اصل قانونی بودن جرم و مجازات تعیین عناوین مجرمانه و میزان مجازات برای آن به عهده ی کیست؟
۱. قوه قضائیه ۲. قانون اساسی ۳. قوه مقننه ۴. قوه مجریه ۷- قاعده ی درآ از نظر حقوقدانان اسلامی از چه نوع قاعده ی است؟
۱. توصیفی ۲. تفسیری ۳. حقوقی ۴. قضایی
۸- خبرهایی که رجال سند، تماما امامی مذهب و ممدوح باشند اما بر عدالت هر یک تنصایصی نشده باشد کدام نوع خبر است؟
ای ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۳۷۶۱ = صفحه ۱ از ۳
= نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
مرکز آزمون و سنجش
WWW opyright . 20FHL.E.ORG دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰
عنوان درس : قوائد فقه ۲ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۰۲۹۵
۱- مراد از بیان در قاعده قبح عقاب بلا بیان کدام است ؟
۱. بیان قانونی بودن جرم و مجازات ۲. بیان واصل
۳. بیان صادر و جعل و تشریع قانون ۲. بیان اصلی وجود حکم ۲- نظر مشهور فقهای امامیه درباره ی حکم عقل و شرع در افعال بندگان پیش از تشریع کدام مورد است؟
۱. افعالی حسن و قبح ذاتی ندارند. ۲. افعال حسن و قبح ذاتی دارند.
۳. حکم عقلی و شرع هر دو بر اصالت اباحه قائم است. ۲. حکم عقل و شرع هر دو بر اصالت حظر قائم است. ۳- کدام اصل بیان کننده این است که تا دلیل شرعی بر جواز ارتکاب یک فعل وجود نداشته باشد، باید از آن اجتناب کرد؟
۱. اصل قانونی بودن جرم و مجازات ۲. اصلی حظر
۳. اصلی اباحه ۴. اصل عدم ۴- اصل اباحه در کدام یک از شبهات مورد استناد قرار می گیرد؟
۱. شبهات موضوعیه ۲. شبهات حکمیه " شبهات وجوبيه ۴. شبهات تحریمیه ۵- در چه صورتی قاعده قبح عقاب بلابیان مانع از مجازات می گردد؟
۱. جهل ناشی از قصور ۰۲ جهل ناشی از عدم آگاهی از تشریع
۲، جهل ناشی از تقصیر ۰۴ جهل مرکب ۶- در اصل قانونی بودن جرم و مجازات تعیین عناوین مجرمانه و میزان مجازات برای آن به عهده ی کیست؟
۱. قوه قضائیه ۲. قانون اساسی ۳. قوه مقننه ۴. قوه مجریه ۷- قاعده ی درآ از نظر حقوقدانان اسلامی از چه نوع قاعده ی است؟
۱. توصیفی ۲. تفسیری ۳. حقوقی ۴. قضایی
۸- خبرهایی که رجال سند، تماما امامی مذهب و ممدوح باشند اما بر عدالت هر یک تنصایصی نشده باشد کدام نوع خبر است؟
ای ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۳۷۶۱ = صفحه ۱ از ۳
= نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
مرکز آزمون و سنجش
WWW opyright . 20FHL.E.ORG دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰
عنوان درس : قوائد فقه ۲
رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۰۲۹۵
۹- کدام گزینه معنای اصطلاحی شبهه از نظر فقهای امامیه نیست؟ ۱. عدم العلم و عدم القطع به حرمت و ممنوعیت عملی با ترک فعلی ۲. قطع به حلیت و اباحه ی آنچه که در واقع محرم است. ۳. تفسیر به ظن و گمان
۲. قطع به حرمت و اباحه ی آنچه در واقع حلال است.
۱۰- از نظر محمد ابوزهره حقوقدان اهل سنت، کدام مورد از تقسیم شبهاتی که موجب سقوط مجازات می شود، نمی باشد؟
۱. شبهات در رکن جرم ۲. شبهات مربوط به مرحله اثبات جرم ۳. شبهات مربوط به جهل نافی قصد مجرمانه " شبهات مربوط به مرحله ثبوت جرم و شبهات موضوعيه
۱۱- شمول قاعده ی درآ نسبت به کدام نوع شبهات قدر متیقن حجیت این قاعده مابین فقهاست؟
۱. شبهات حکمیه ۲. شبهات موضوعیه ۳. شبهات تحریمیه ". شبهات وجوبيه
۱۲- در صورتی که در اصل وجود قصد و اراده از طرف متهم در انجام عمل ارتکابی تردید وجود داشته باشد چه نوع شبهه ای صورت گرفته است؟
۱. شبهه در عنصر مادی ۲. شباهه در عنصر قانونی ۳. شبهه در عنصر معنوی ۰۴شبهه در عنصر معنوی و مادی ۱۳- مجازات مقرر و مخصوصی که نوع و مقدار آن از سوی قانونگذار اسلامی دقیقا معین شده است چه نام دارد؟ ۱. تعزیرات ۲. قصاصی ۳. دیات ۴. حد Wo— کدام قسم از اکراه موجب زوال رضا و محدویت اختیار و آزادی ارادہ شده و در آن خوف تلف نفس یا عضو وجود دارد؟ ۱. اکراه ملجی یا اکراه تام ۰۲ اکراه ناقصی یا اکراه غیر ملجی .Y . اکراه غیر ملجی ۴. اکراه ناقصی
WΔ- عناصر اکراه کدام است؟
۱. اضطرار ۲. تهدید اکراه کننده و ترسی ناشی از تهدید
*. اجبار f ترسی مکره
ای ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۳۷۶۱
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۲ از ۳
***
مرکز آزمون و سنجش
WWW opyright . 20FHL.E.ORG دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰
عنوان درس : قوائد فقه ۲
رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۰۲۹۵
۹- کدام گزینه معنای اصطلاحی شبهه از نظر فقهای امامیه نیست؟ ۱. عدم العلم و عدم القطع به حرمت و ممنوعیت عملی با ترک فعلی ۲. قطع به حلیت و اباحه ی آنچه که در واقع محرم است. ۳. تفسیر به ظن و گمان
۲. قطع به حرمت و اباحه ی آنچه در واقع حلال است.
۱۰- از نظر محمد ابوزهره حقوقدان اهل سنت، کدام مورد از تقسیم شبهاتی که موجب سقوط مجازات می شود، نمی باشد؟
۱. شبهات در رکن جرم ۲. شبهات مربوط به مرحله اثبات جرم ۳. شبهات مربوط به جهل نافی قصد مجرمانه " شبهات مربوط به مرحله ثبوت جرم و شبهات موضوعيه
۱۱- شمول قاعده ی درآ نسبت به کدام نوع شبهات قدر متیقن حجیت این قاعده مابین فقهاست؟
۱. شبهات حکمیه ۲. شبهات موضوعیه ۳. شبهات تحریمیه ". شبهات وجوبيه
۱۲- در صورتی که در اصل وجود قصد و اراده از طرف متهم در انجام عمل ارتکابی تردید وجود داشته باشد چه نوع شبهه ای صورت گرفته است؟
۱. شبهه در عنصر مادی ۲. شباهه در عنصر قانونی ۳. شبهه در عنصر معنوی ۰۴شبهه در عنصر معنوی و مادی ۱۳- مجازات مقرر و مخصوصی که نوع و مقدار آن از سوی قانونگذار اسلامی دقیقا معین شده است چه نام دارد؟ ۱. تعزیرات ۲. قصاصی ۳. دیات ۴. حد Wo— کدام قسم از اکراه موجب زوال رضا و محدویت اختیار و آزادی ارادہ شده و در آن خوف تلف نفس یا عضو وجود دارد؟ ۱. اکراه ملجی یا اکراه تام ۰۲ اکراه ناقصی یا اکراه غیر ملجی .Y . اکراه غیر ملجی ۴. اکراه ناقصی
WΔ- عناصر اکراه کدام است؟
۱. اضطرار ۲. تهدید اکراه کننده و ترسی ناشی از تهدید
*. اجبار f ترسی مکره
ای ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۳۷۶۱
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۲ از ۳
***
مرکز آزمون و سنجش
WWW opyright . 20FHL.E.ORG دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰
عنوان درس : قوائد فقه ۲ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۰۲۹۵
۱۶- در حوزه ی حقوق اسلامی اکراه در کدام یک از جرایم موجب اباحه ی اعمال و رفع ممنوعیت از اصل اعمال نمی شود؟ ۰ وعید و تهدید در اکراه باید معتنا به باشد. ۲. تهدید باید در حال انجام یا قریب الوقوع باشد. ۳. در صورت امتناع و مقاومت تهدیدات مکره علیه عملی خواهد شد. قتل ، قطع عضو و ایراد ضرب منتهی به مرگ . ۱۷- این تعریف از اضطرار از چه کسی است؟ واقع شدن شخص تحت شرایط و موقعیت تهدید آمیز که خروج از آن مقتضی ارتکاب فعلی باشد. ۱. علامه حلی ۲. مقدس اردبیلی ۳. عبدالقادر عوده ۴. شهید صدر ۱۸- در قاعده ی اضطرار به استناد حدیث رفع کدام احکام برداشته می شود؟
۱. احکام تکلیفی ۲. احکام عقلی ۳. احکام لغوی ۴. تمام احکام
۱۹- کدام مورد از شرایط واقعه ی اضطراری نمی باشد؟ ۱. خطر باید مسلم الوقوع باشد. ۲. خطر باید ملجی باشد. ۳. مضطر به موجب شرع و قانون مکلف به تحمل ضرر نباشد.
خطر باید غیر ملجی باشد.
t
۲۰- مقرراتی که حکومت اسلامی جهت حفظ نظم جامعه و جریان صحیح امور حکومت وضع می کند و برای متخلفین آن مجازات هایی را پیش بینی می کند، اصطلاحاً چه نامیده می شود؟
۱. دیات ۲. تعزیرات حکومتی ۳. حدود ۴. تعزیرات
ای ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۳۷۶۱ فحه ۳ از ۳
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
مرکز آزمون و سنجش
WWW opyright . 20FHL.E.ORG دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰
عنوان درس : قوائد فقه ۲ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۰۲۹۵
۱۶- در حوزه ی حقوق اسلامی اکراه در کدام یک از جرایم موجب اباحه ی اعمال و رفع ممنوعیت از اصل اعمال نمی شود؟ ۰ وعید و تهدید در اکراه باید معتنا به باشد. ۲. تهدید باید در حال انجام یا قریب الوقوع باشد. ۳. در صورت امتناع و مقاومت تهدیدات مکره علیه عملی خواهد شد. قتل ، قطع عضو و ایراد ضرب منتهی به مرگ . ۱۷- این تعریف از اضطرار از چه کسی است؟ واقع شدن شخص تحت شرایط و موقعیت تهدید آمیز که خروج از آن مقتضی ارتکاب فعلی باشد. ۱. علامه حلی ۲. مقدس اردبیلی ۳. عبدالقادر عوده ۴. شهید صدر ۱۸- در قاعده ی اضطرار به استناد حدیث رفع کدام احکام برداشته می شود؟
۱. احکام تکلیفی ۲. احکام عقلی ۳. احکام لغوی ۴. تمام احکام
۱۹- کدام مورد از شرایط واقعه ی اضطراری نمی باشد؟ ۱. خطر باید مسلم الوقوع باشد. ۲. خطر باید ملجی باشد. ۳. مضطر به موجب شرع و قانون مکلف به تحمل ضرر نباشد.
خطر باید غیر ملجی باشد.
t
۲۰- مقرراتی که حکومت اسلامی جهت حفظ نظم جامعه و جریان صحیح امور حکومت وضع می کند و برای متخلفین آن مجازات هایی را پیش بینی می کند، اصطلاحاً چه نامیده می شود؟
۱. دیات ۲. تعزیرات حکومتی ۳. حدود ۴. تعزیرات
ای ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۳۷۶۱ فحه ۳ از ۳
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :