نمونه سوال درس آیات الاحکام نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس آیات الاحکام نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


مرکز آزمون و سنجش
WWW opyright . 20FHL.E.ORG دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰
عنوان درس : آیات الاحکام رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۰۲۹۴
۱- مراد از کلمه (اموال) در آیه (لا تأ کلوا اموالکم بینکم بالباطل) چیست؟
۱. اموال ملکی "، اموال غیر ملکی ٠٢ کلیه اموال ٠٢ اموال غير منقول
۲- کدامیک از موارد زیر شامل خوردن مال به باطل می باشد؟
۱. خیانت در امانت "، غصب کردن ۰۳قمار آن هرسه مورد
۳- مالک شدن به سبب عقد معوضی مالی محض را چه می نامند؟
) ... اجاره ャ。 تجارت .Y . راهن .Y . صلح
۴- منظور از رضایت در قرارداد چه نوع رضایتی است؟
۱۔ رضایت شرعی " رضایت عرفی " رضایت شخصی ۲. رضایت عادی A— در کدام عقد خیار مجلسر وجود دارد؟
۱. صلح ٣. اجارہ ۳. مزارعه " بيع ۶- نظر مشهور فقها در مورد معاطات چیست؟
۰۱ باطل است. آن موجب تملیک لازم می شود.
۲. سبب اباحه تصرف می شود. " تصرف در مال جایز نیست. ۷- از نظر قانون مدنی بیع فضولی چه حکمی دارد؟
۰ باطل است. آن صحیح است. " . نافذ است. " غیر نافذ است،
۸- زیاد بودن یکی از دو جنس مساوی نسبت به سرمایه را چه می نامند؟
۱. ربا ". رشوه ۳. خیار آ، ارش ۹- کدام مذهب معتقد است که طعم و بها در ربوی شدن معامله تأثیر دارد؟
۱. حنفی " حنبلی ۲. شافعی ۴۔ مالکی ۱۰- واژه (محق) به چه معناست؟
۰۱زیادی " نقصان ۳. برکت ". جنس
۱۱- در کدامیک ربا نیست؟
۱. پدر و فرزند ' E9ు ; )499 ۲. مسلمان و کافر "هرسه مورد
ای ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۳۹۴۶
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۱ از ۲
***
مرکز آزمون و سنجش
WWW opyright . 20FHL.E.ORG دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰
عنوان درس : آیات الاحکام رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۰۲۹۴
۱- مراد از کلمه (اموال) در آیه (لا تأ کلوا اموالکم بینکم بالباطل) چیست؟
۱. اموال ملکی "، اموال غیر ملکی ٠٢ کلیه اموال ٠٢ اموال غير منقول
۲- کدامیک از موارد زیر شامل خوردن مال به باطل می باشد؟
۱. خیانت در امانت "، غصب کردن ۰۳قمار آن هرسه مورد
۳- مالک شدن به سبب عقد معوضی مالی محض را چه می نامند؟
) ... اجاره ャ。 تجارت .Y . راهن .Y . صلح
۴- منظور از رضایت در قرارداد چه نوع رضایتی است؟
۱۔ رضایت شرعی " رضایت عرفی " رضایت شخصی ۲. رضایت عادی A— در کدام عقد خیار مجلسر وجود دارد؟
۱. صلح ٣. اجارہ ۳. مزارعه " بيع ۶- نظر مشهور فقها در مورد معاطات چیست؟
۰۱ باطل است. آن موجب تملیک لازم می شود.
۲. سبب اباحه تصرف می شود. " تصرف در مال جایز نیست. ۷- از نظر قانون مدنی بیع فضولی چه حکمی دارد؟
۰ باطل است. آن صحیح است. " . نافذ است. " غیر نافذ است،
۸- زیاد بودن یکی از دو جنس مساوی نسبت به سرمایه را چه می نامند؟
۱. ربا ". رشوه ۳. خیار آ، ارش ۹- کدام مذهب معتقد است که طعم و بها در ربوی شدن معامله تأثیر دارد؟
۱. حنفی " حنبلی ۲. شافعی ۴۔ مالکی ۱۰- واژه (محق) به چه معناست؟
۰۱زیادی " نقصان ۳. برکت ". جنس
۱۱- در کدامیک ربا نیست؟
۱. پدر و فرزند ' E9ు ; )499 ۲. مسلمان و کافر "هرسه مورد
ای ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۳۹۴۶
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۱ از ۲
***
WWW opyright . 20FHL.E.ORG دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : آیات الاحکام رشته تحصیلی /کد درس : حقوق ۱۲۲۰۲۹۴ ۱۲- (تطفیف الجنسی) به چه معناست؟
۱. پیمانه را اضافه دادن آن کم کردن در پیمانه "فریب فروشنده آمال پیمانه ای ۱۳- (سود گرفتن از مومن کراهت دارد) کدامیک از این آیات بر این مطلب تأکید می کند؟
١. خذ العفو و امر بالعرف " ويل للمطففين
۳. یا ایها الذین امنوا من الطیبات ۴. یا ایها الذین امنوالا تأکلوا الربا ۱۴- عبارت (تداینتم) در آیه ((اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی)) به چه معناست؟
اء تبادل مثل ۲. تبادل عین " تبادل دین " مطلق تبادل ۱۵- (اجلی) به چه معناست؟
۱. نقدی ۲. با عجله .Y . مدت دار f حال ۱۶- معاملات کدامیک از اشخاص زیر صحیح نیست؟
۰ سفیه " مجنون "، صغیر "هرسه مورد ۱۷- طبق متن کتاب کدام قسمت آیه ۲۸۲ سوره بقره بر گرفتن شاهد هنگام معامله تأکید دارد؟
۱. اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی " . واشهدوا اذا تبايعتم
" و لا يأب الشهداء اذا ما دعوا " ممن ترضون من الشهداء ۱۸- (عسره) به چه معناست؟
۱. توانگر " میسور ۳. تنگدست " مهلت ۱۹- کدامیک از مستثنیات دین است؟
۱. مسکن ۰۲ آذوقه ۲. ابزار کسب "هرسه مورد ۲۰- (هر چیزی که بتوان وثیقه و رهن برای آن گرفت) این موضوع کدامیک از عقود است؟
) ... ضمان Y. راهن .Y . بیع f صلح
\•\•|\•\• የየጻfም
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
صفحه ۲ از ۲***
WWW opyright . 20FHL.E.ORG دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : آیات الاحکام رشته تحصیلی /کد درس : حقوق ۱۲۲۰۲۹۴ ۱۲- (تطفیف الجنسی) به چه معناست؟
۱. پیمانه را اضافه دادن آن کم کردن در پیمانه "فریب فروشنده آمال پیمانه ای ۱۳- (سود گرفتن از مومن کراهت دارد) کدامیک از این آیات بر این مطلب تأکید می کند؟
١. خذ العفو و امر بالعرف " ويل للمطففين
۳. یا ایها الذین امنوا من الطیبات ۴. یا ایها الذین امنوالا تأکلوا الربا ۱۴- عبارت (تداینتم) در آیه ((اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی)) به چه معناست؟
اء تبادل مثل ۲. تبادل عین " تبادل دین " مطلق تبادل ۱۵- (اجلی) به چه معناست؟
۱. نقدی ۲. با عجله .Y . مدت دار f حال ۱۶- معاملات کدامیک از اشخاص زیر صحیح نیست؟
۰ سفیه " مجنون "، صغیر "هرسه مورد ۱۷- طبق متن کتاب کدام قسمت آیه ۲۸۲ سوره بقره بر گرفتن شاهد هنگام معامله تأکید دارد؟
۱. اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی " . واشهدوا اذا تبايعتم
" و لا يأب الشهداء اذا ما دعوا " ممن ترضون من الشهداء ۱۸- (عسره) به چه معناست؟
۱. توانگر " میسور ۳. تنگدست " مهلت ۱۹- کدامیک از مستثنیات دین است؟
۱. مسکن ۰۲ آذوقه ۲. ابزار کسب "هرسه مورد ۲۰- (هر چیزی که بتوان وثیقه و رهن برای آن گرفت) این موضوع کدامیک از عقود است؟
) ... ضمان Y. راهن .Y . بیع f صلح
\•\•|\•\• የየጻfም
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
صفحه ۲ از ۲***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :