نمونه سوال درس متون فقه 4 نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس متون فقه 4 نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


WWW opyright . 20FILE.ORGo.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
= دانشگاه پیام نور مرکز آزمون و سنجش
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰
عنوان درس : متون فقه ۴ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۰۲۹۲
۱- کسی که با وجود قاضی منصوب برای قضاوت، دو طرف دعوا به داوری او در میان خود رضایت می دهند کیست؟ ۱. قاضی ۲. قاضی تحکیم ۳. حاکم شرع ۴. امین حاکم شرع ۲- مدعی کیست؟ ۱. کسی که خواسته او برخلاف اصلی یا ظاهر باشد. ۲. کسی که خواسته او مطابق اصلی یا ظاهر باشد. ۳. کسی که اگر از ادعای خود دست بردارد دعوا همجنان باقی می ماند. ۴. کسی که خواسته او مطابق واقع است.
۳- کدام گزینه از پاسخ مدعی علیه نیست؟
). ,S ۲. سکوت ۳. انکار ۴. اقرار ۴- اگر مدعی علیه انکار نماید و قاضی هم علم به حق نداشته باشد چگونه حکم می شود؟
۱. بر اساس علم قاضی حکم می شود. ۲. قاضی از مدعی علیه مطالبه بینه می کند.
۳. قاضی منکر را قسم می دهد. ۴. قاضی از مدعی مطالبه بینه می کند. ۵- ولایت قاضی با کدام مورد ثابت می شود؟
۱. با شهادت یک مرد عادلی آن با شهادت یک مرد عادل و قسم
۲. شیوع یا شهادت دو مرد عادل آن با شهادت دو مرد عادل و چهار زن
۶- تغلیظ در کدام مورد مناسب نیست؟
۱. در سوگند در تمامی حقوق ۳. در مواردی که خواسته دعوا از حد نصاب قطع دست که یک چهارم دینار است کمتر باشد.
۴. در سوگند از جهت گفتار و زمان
۷- کدام مورد با یک شاهد مرد و قسم ثابت نمی شود؟
۱. دیون ۲. اموالی
۳. جنایتی که موجب دیه می شود. ۴. طلاق خلع ۸- کدام یک از موارد فقط با چهار مرد ثابت می شود؟
۱ . وکالت ۲. سحق ۳. قذف ۴. سرقت
فیات ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۲۹۹۵ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ = صفحه ۱ از ۴
***
= دانشگاه پیام نور مرکز آزمون و سنجش
WWW opyright . 20FILE.ORGo.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰
عنوان درسی : متون فقه ۴ رشته تحصیلی /کد درس : حقوق ۱۲۲۰۲۹۲
۹- اگر هر یک از دو طرف دعوا ادعای مالکیت بر تمام مالی را کند که در دست هر دو است و شاهدی نیز در کار نباشد چگونه
حکم می شود؟
۱. هر یک از آن دو نفر بر نفی استحقاق دیگری قسم می خورند و مال را به طور مساوی بین خود تقسیم می کنند.
۰۲ید هر دو ساقط شده و به هیچ یک تعلق نمی گیرد.
۳. بینه داخلی را بر بینه خارج ترجیح داده و مالی به دست کسی که بینه داخل دارد می رسد.
۲. بستگی به میزان ید و استیلا دارد. ۱۰- تقسیم منفعت به حسب اجزای عین یا زمان چه نام دارد؟
۱. تعدیل ۲. قسی ۳. مهایات ۴. محابات ۱۱- کدام مورد با استفاضه ثابت نمی شود؟
۱. نکاح ۲۔ ولایت قاضی ۳. وقف ۴. جراحت ۱۲- در خبر دادن از اموری که با استفاضه ثابت می شود چه نوع علمی کفایت می کند؟
۱. علم تفصیلی ۲. علم اجمالی ۰۳ظن نزدیک به علم ۴. شک نزدیک به علم ۱۳- کدام مورد با چهار شاهد مرد ثابت می شود؟
۱. سحق ۲. شراب خواری ۳. ارتداد ۴. قذف ۱۴- استهلال چگونه ثابت می شود؟
۱. با شهادت مردان و شهادت زنان حتی به طور مستقل ۰۲ فقط با شهادت مردان
۳.فقط با شهادت زنان آن با شهادت مردان و قسم ۱۵- شهادت بر شهادت در کدام مورد ثابت است؟
۱. طلاق ۲. زنا ۳. سرقت ۴. قذف ۱۶- کدام گزینه از موارد شرط پذیرش شهادت شاهد فرع نمی باشد؟
۱. به سبب مرگ شاهد ا ۲. به سب مساف ت شاهد ا
به دسبب مر صل به سبب مسافر صل
۳. به جهت بیماری شاهد اصل ۰۴ به سبب عدم اراده شاهد اصلی
۱۷- دروغ بودن شهادت با کدام دلیل سبب می شود حکم صادره نقضی گردد؟
۱. اقرار خود شهود ۲. شهادت شهودی دیگر ۳. شهادت دوباره شهود ۴. علم قاضی
فیات ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۲۹۹۵ صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
WWW opyright . 20FILE.ORGo.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰
= دانشگاه پیام نور مرکز آزمون و سنجش
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰
عنوان درسی : متون فقه ۴ رشته تحصیلی /کد درس : حقوق ۱۲۲۰۲۹۲
اقرار به زنا و اقامه بینه
اقامه بینه و شهادت دو شاهد
۴. جلد خاصه
مریضی که تاب تازیانه های پی در پی را ندارد.
مردی که با زنانی که محارم نسبی او هستند زنا کند.
۱۸- کدام مورد از ادله اثبات زنا است ؟
Y ۱. شهادت دو شاهد
. Y. ۳. چهار بار اقرار به زنا و اقامه بینه
۱۹- هر گاه مرد محصنی با زنی بالغ و عاقلی زنا کند حد او چیست؟
۱. قتلی ۰۲رجم ۲۰- ضغث حد چه کسی است؟ ャ ۱. مرد زنا کار غیر محصن t
" مرد بالغ محصن
۲۱- اگر به انجام کاری که موجب حد است اقرار نموده سپس انکار کند آیا حد ساقط می شود؟
از اموری باشد که موجب جلد است حد ساقط می شود.
از اموری باشد که موجب قذف است حد ساقط می شود.
۴. قتل
f تادیب
حد قطع
· تعزیر
。ャ .۱. از اموری باشد که موجب رجم است حد ساقط می شود
f .۳. از اموری باشد که موجب ضغث است حد ساقط می شود
۲۲- اگر قذف شونده دارای احصان نباشد حکم قاذف چیست؟
Y. رجم .Y ۱. جلد ۲۳- اگر مادر مالی فرزندش را سرقت نماید حکمش چیست؟ . Y. ۱. تعیت ۲. ضغث
تعریر
۲۴- چیزی که با بستن یا قفل کردن یا دفن شدن در مکانی آباد از تصرف دیگران محفظ است چه نام دارد؟
ارتداد ۴. حرز
. Y. ۲. محاربه
۲۵- بیرون کشیدن سلاح در خشکی یا دریا در شب یا روز به قصد ترساندن مردم در شهر یا غیر آن چه گفته می شود؟
ارتداد ۴. محاربه
صفحه ۳ از ۴
. Y. ۲. قیادت
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
۱. حرز ۲۶- حد محاربه چیست ؟ ) ... قتل یا به دار آویختن یا قطع دست راست و پای چپ او یا تبعید ۲. قطع دست
۳. تعزیر
۰۴ قتل و تعزیر
فیات ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۲۹۹۵
***
مرکز آزمون و سنجش
WWW opyright . 20FHL.E.ORG دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰
عنوان درس : متون فقه ۴ رشته تحصیلی /کد درس : حقوق ۱۲۲۰۲۹۲
۲۷- هر گاه کسی را مجبور به قتل نماید چه کسی قصاصی می شود؟
۱. مباشر ۲. سبب در قتل ۳. عاملی در قتل " مسبب در قتل ۲۸- اقرار سفیه و مفلس در کدام مورد پذیرفته می شود؟
۱. قتل خطایی ۲. قتل شبه عمد ۳. قتل عمد ۴. قتل خطای محض ۲۹- دیه قتل عمد در چه مدت گرفته می شود؟
۱. سه سال ۲. یک سال
۳. یک ماه بعد از قتل ۰۴ بستگی به شرایط مالی قاتل دارد. ۳۰- دیه دو گوشی چه میزان است؟
۱. یک دیه کاملی ۲. نصف دیه کامل ٠٢ دو سوم دیه کامل ٠٢ يک سوم دیه کامل
فیات ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۲۹۹۵
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۴ از ۴
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :