نمونه سوال درس متون فقه 3 نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس متون فقه 3 نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


مرکز آزمون و سنجش
WWW opyright . 20FHL.E.ORG دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰
عنوان درس : متون فقه ۳ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۰۲۹۱
۱- «الوصيه........عين او منفعه او ......... علی تصرف بعد الوفاه».
۲- (تسلیط بر تصرف پس از مرگ) چه نوع وصیتی است؟
r
١- وصیت تملیکی آن وصیت بر عین " وصیت عهدی
۳- اگر موصی له پیش از قبول بمیرد نظر مشهور فقیهان چیست؟ ۰ وصیت با مرگ موصی له باطل می شود. اگر غرضی موصی شخصی مورث بوده است وصیت باطل می شود. " حق قبول به وارث موصی له منتقل می شود. موصی کسی دیگری را به عنوان وصی انتخاب می کند. ۴- به افزایشی که از عین مال قابل تفکیک نیست چه می گویند؟
۱. نماء متصل " نماء منفصل " . نماء تام " نماء ناقص
۵- به کسی که وصیت تملیکی به نفع او شده است چه می گویند؟
۱. موصی له آموصی ۲. موصی به آوصی ۶- و ان رد بعد الوفاه قبل القبول ............ و ان قبض، و ان رد بعد القبول .............. وان لم يقبض.
اء بطلت بطلت " لم تبطل لم تبطل " لم تبطل – بطلت " بطلت-لم تبطل ۷- (شرط است که هنگام وصیت موجود باشد) این از شرایط کدام گزینه است؟
١- وصی آموصی له " موصی آموصی به
۸- (هو کل مقصود یقبل النقل) تعریف کدامیک از ارکان وصیت است؟ ۱. موصی آموصی له " موصی به " وصی
۹- وصیت به کدامیک صحیح نیست؟
۱. حق قصاصی ۲. حد قذف " : حق شفعه آن هرسه مورد
۱۰- اجازه وارث در مقدار بیش از یک سوم چه حکمی دارد؟
۱. شرط است. ٠٢ نافذ نيست. ۲. فاسد است. آن باطل است.
\•\•|\•\•የየጳ•የ
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۱ از ۳
***
مرکز آزمون و سنجش
WWW opyright . 20FHL.E.ORG دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰
عنوان درس : متون فقه ۳ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۰۲۹۱
۱۱- کدام واژه بر معنایی اطلاق می شود که افراد زیادی در آن شریکند؟
) ... مجاز Y. متواطی .Y . مترادف f حقیقی ۱۲- رجوع از وصیت چه حکمی دارد؟
۱. جایز نیست. آن صحیح است. ۳۔ غیر نافذ است. آن باطل است. ۱۳- نایب گرفتن برای بعد از مرگ را چه می نامند؟
۱. وصیت عهدی آوصیت به منفعت ۳ - وصیت تملیکی " وصیت بر عین ۱۴- کدامیک از شرایط واصی است؟
٠١ بلوغ " عقل ۳. اسلام .Y . هر سه مورد ۱۵- مادر و خواهر به ترتیب در کدامیک از طبقات ارث قرار می گیرند؟
٠١ اول-دوم ٠٢ دوم-اول ٠٢ اول-سوم ٠٢ دوم-دوم ۱۶- (هو الاتصال بالولاده) این عبارت مربوط به کدام گزینه است؟
۱. رضاع " سبب " نسب هرسه مورد ۱۷- کدامیک در طبقه دوم ارث قرار دارند؟
۱. پدر و مادر ". نوه ۳. اعمام ۴. اخوه ۱۸- توبه کدامیک پذیرفته نمی شود؟
۱، مرتد فطری "" مرتد غیرفطری ۳: مرتد ملی "هرسه مورد ۱۹- کدامیک از گزینه های زیر مانع ارث نیست؟
) ... قتل ャ。 ارتداد .Y . لعان Y غیبت ۲۰- پدر به همراه فرزند چه مقدار سهم الارث دارد؟
۱. یک سوم آ ایک ششم ۳۔ یک دوم آن یک هشتم ۲۱- افزون نبودن ترکه بر سهام را چه می نامند؟
اء تعصيب ャ。 عول « : فریضه to تعیین
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۲ از ۳
***
مرکز آزمون و سنجش
WWW opyright . 20FHL.E.ORG دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰
عنوان درس : متون فقه ۳ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۰۲۹۱
۲۲- ( دو دختر و بیشتر) چه مقدار از ترکه را به فریضه بر می دارند؟
۱. یک سوم آ ، یک دوم ٠٢ دو سوم ۴. یک چهارم ۲۳- حقی که برای پیشگیری از زیان شریک در شریک دیگر قانونگذاری شده است را چه می نامند؟
۱. حق شفعه آ ، حق شرکت " حق وصایت " حق ضامن ۲۴- وصیت برای گروه چه حکمی دارد؟
۱. مال را نصف می کنند. آمال را بر اساس کتاب خدا تقسیم می کنند.
۲. باطل است. " جایز نیست.
۲۵- شرط انتقال ملکیت در وصیت چیست؟
۱۔ تحقق وصیت آن موجود بودن "مرگ موصی آ، انجام به وصیت ۲۶- کدامیک از شرایط موصی له است؟
۰ موجود باشد. آمال باشد.
"" تمالک او صحیح باشدہ ۴. گزینه ۱ و ۳
۲۷- هر چیزی که به طور عادی می تواند هدف مالکیت قرار گیرد و قابلیت نقل و انتقال از ملکیت خود به دیگری را داشته باشد چه نام دارد؟
اء مورث آن وارث " موصی له آموصی به ۲۸- اگر فرزند نفی شده دوقلو باشد چه حکمی دارد؟
، از سوی پدر و مادر ارث می برد. آن فقط از سوی مادر ارث می برد.
"فقط از سوی پدر ارث می برد. آنها از پدر ارث می برد نه از مادر، ۲۹- اولین گریه نوزاد بعد از ولادت را چه می نامند؟
۱. استهلالی آ، استراضاع ". رضاع ۴. استنکاف ۳۰- اخوه به چه معناست؟
۱. اجداد و فرزندان ۲. اعمام و اخوالی ۳. برادران و خواهران ۲. پدر و مادر
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۳
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :