نمونه سوال درس متون فقه 1 نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس متون فقه 1 نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


WWW opyright . 20FHL.E.ORG دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درس : متون فقه ۱ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۰۲۸۸ ۱- در تعریف فقه با قید «تفصیلی» علم به چه چیزی از تعریف بیرون می رود؟ ۱. علومی که با استقراء به دست می آید. ۲. علم مقلد بر مسائل فقهی ۳. علم به اصول دین ۴. علم به احکامی چون منطق ۲- هر گاه متعاملین با جلب موافقت طرف دیگر عقد، عقد را بگشایند این عمل حقوقی چه نام دارد؟ ۱. عقد لازم ۲. عقد جایز ۳. اقاله ۴. فسخ ۳- کدام عقد از یک طرف لازم و از طرف دیگر جایز است؟ ) ... راهن ャ。 وکالت .Y . بیع .Y . صرف
f— کدام گزینه از مهمترین عناصر تشکیل دهنده عقود نمی باشد ؟
۱. ایجاب و قبولی ۲. قصد ۳. رضا ۴. قصد اخبار ۵- منطقیان دلیلی را به سه گونه ................. تقسیم کرده اند.
۱. عقلی ، طبعی ۲. طبعی، لفظی، قراردادی
۲. عقلی، طبعی، وضعی ۲. عقلی، وضعی، قراردادی
۶- کدام گزینه بیع منابذه را بیان می کند؟ ۱. بیعی که در آن کالاهایی رد و بدل می شده بدون آنکه مشخص کنند کدام کالا عوض کدام یکی است. ۲. با پرتاب سنگ ریزه ای به کالا آن را مشخص می کرده اند. ۳. با لمس کردن کالا آن را مورد معامله قرار می دادند. ۴. معاملاتی که در شب بدون اطلاع کافی صورت می گرفته است. ۷- معمولا به اعمال حقوقی با نام به شرط آنکه در زمره ایقاعات نباشند چه گفته می شود؟ ۱. قرارداد ۲. تعهد ۳. عقد ۴. ایقاع ۸- تجارتی که موجب زیادی در آمد شود چه نوع تجارتی است؟ ا. مستحب ۲. واجب ۳. مکروه ۴. مباح ۹- بیعی که هر یک از طرفین مال خود را به عوضی مالی که از دیگری می گیرد به او می دهد چه نوع بیعی است؟
۱. معاطاه ۲. لازم ۳. جایز ۴. عقد خیاری
V. "ווץ. ו. ון. ו. ו صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
WWW opyright . 20FHL.E.ORG دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درس : متون فقه ۱ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۰۲۸۸ ۱- در تعریف فقه با قید «تفصیلی» علم به چه چیزی از تعریف بیرون می رود؟ ۱. علومی که با استقراء به دست می آید. ۲. علم مقلد بر مسائل فقهی ۳. علم به اصول دین ۴. علم به احکامی چون منطق ۲- هر گاه متعاملین با جلب موافقت طرف دیگر عقد، عقد را بگشایند این عمل حقوقی چه نام دارد؟ ۱. عقد لازم ۲. عقد جایز ۳. اقاله ۴. فسخ ۳- کدام عقد از یک طرف لازم و از طرف دیگر جایز است؟ ) ... راهن ャ。 وکالت .Y . بیع .Y . صرف
f— کدام گزینه از مهمترین عناصر تشکیل دهنده عقود نمی باشد ؟
۱. ایجاب و قبولی ۲. قصد ۳. رضا ۴. قصد اخبار ۵- منطقیان دلیلی را به سه گونه ................. تقسیم کرده اند.
۱. عقلی ، طبعی ۲. طبعی، لفظی، قراردادی
۲. عقلی، طبعی، وضعی ۲. عقلی، وضعی، قراردادی
۶- کدام گزینه بیع منابذه را بیان می کند؟ ۱. بیعی که در آن کالاهایی رد و بدل می شده بدون آنکه مشخص کنند کدام کالا عوض کدام یکی است. ۲. با پرتاب سنگ ریزه ای به کالا آن را مشخص می کرده اند. ۳. با لمس کردن کالا آن را مورد معامله قرار می دادند. ۴. معاملاتی که در شب بدون اطلاع کافی صورت می گرفته است. ۷- معمولا به اعمال حقوقی با نام به شرط آنکه در زمره ایقاعات نباشند چه گفته می شود؟ ۱. قرارداد ۲. تعهد ۳. عقد ۴. ایقاع ۸- تجارتی که موجب زیادی در آمد شود چه نوع تجارتی است؟ ا. مستحب ۲. واجب ۳. مکروه ۴. مباح ۹- بیعی که هر یک از طرفین مال خود را به عوضی مالی که از دیگری می گیرد به او می دهد چه نوع بیعی است؟
۱. معاطاه ۲. لازم ۳. جایز ۴. عقد خیاری
V. "ווץ. ו. ון. ו. ו صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
WWW opyright . 20FILE.ORGo.
دانشکاه پیام نور - - - - کف آنهها هسندش عركة اتصgeعقجق. حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : متون فقه ۱
رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۰۲۸۸
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۲ از ۴ =
۱۰- قید در مقابل عوض معلوم، در تعریف بیع سبب خارج شدن کدام عقود می شود؟ ۱. عقود غیر معوضی ۲. عقودی که موجب انتقال ملک نیستند. ۲. عقودی که موجب تملیک است. ۲. عقود مسامحه ای ۱۱- معامله صغیر غیر ممیز و تملکات مجانی وی به ترتیب چگونه است؟ ۱. کلا باطلی، نافذ ۲. نافذ، غیر نافذ ۳. باطلی، باطلی ۴ . غیر نافذ، نافذ ۱۲- در کدام بیع علاوه بر ایجاب و قبول، قبضی نیز باید صورت بگیرد؟
۱. بیع خیاری ۲. بیع صرف " . بيع شرط ۴. بیع لازم
۱۳- اگر در عقد فضولی اجازه کاشف باشد نماء چگونه است؟
) ... نماء در فاصله میان عقد و رضایت مالک که در مبیع به وجود می آید متعلق به مشتری و نماء در ثمن معین متعلق به فروشنده است. ャ。 نماء در فاصله میان عقد و رضایت مالک که در مبیع به وجود می آید متعلق به فروشنده و نماء در ثمن معین متعلق به مشتری است.
۳. نماء مبیع متعلق به فروشنده و نماءثمن متعلق به مشتری است.
f نماء مبیع و ثمن متعلق به مالک است.
۱۴- حاکم شرع در چه صورتی قائم مقام مالک محسوب می گردد؟
۱. در صورتی که جد پدری وجود نداشته باشد. ۲. در صورتی که وصی و وکیل وجود نداشته باشد. ۳. در صورت عدم وجود پدر ۴. در صورت عدم وجود پدر و جد پدری و وصی و وکیل
۱۵- کسی که مالی بر عهده دیگری دارد و بدهکار آن را نمی دهد و ایشان طلب خود را قهرا از مال بدهکار بر می دارد چه نام
دارد؟
۱. حاکم شرع ۲. امین حاکم شرع ۳. وکیلی ۴. تقاصی کننده
۱۶- کدام گروه جزء ولی قهری محسوب می شوند؟ ۱. حاکم شرع، امین حاکم شرع، وکیل ۲. پدر، جد پدری و وصی
۳ - حاکم شرع، وصی، وکیل ۴. امین حاکم شرع، پدر، جد پدری
لیت ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۱۳۰۷***
WWW opyright . 20FILE.ORGo.
دانشکاه پیام نور - - - - کف آنهها هسندش عركة اتصgeعقجق. حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : متون فقه ۱
رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۰۲۸۸
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۲ از ۴ =
۱۰- قید در مقابل عوض معلوم، در تعریف بیع سبب خارج شدن کدام عقود می شود؟ ۱. عقود غیر معوضی ۲. عقودی که موجب انتقال ملک نیستند. ۲. عقودی که موجب تملیک است. ۲. عقود مسامحه ای ۱۱- معامله صغیر غیر ممیز و تملکات مجانی وی به ترتیب چگونه است؟ ۱. کلا باطلی، نافذ ۲. نافذ، غیر نافذ ۳. باطلی، باطلی ۴ . غیر نافذ، نافذ ۱۲- در کدام بیع علاوه بر ایجاب و قبول، قبضی نیز باید صورت بگیرد؟
۱. بیع خیاری ۲. بیع صرف " . بيع شرط ۴. بیع لازم
۱۳- اگر در عقد فضولی اجازه کاشف باشد نماء چگونه است؟
) ... نماء در فاصله میان عقد و رضایت مالک که در مبیع به وجود می آید متعلق به مشتری و نماء در ثمن معین متعلق به فروشنده است. ャ。 نماء در فاصله میان عقد و رضایت مالک که در مبیع به وجود می آید متعلق به فروشنده و نماء در ثمن معین متعلق به مشتری است.
۳. نماء مبیع متعلق به فروشنده و نماءثمن متعلق به مشتری است.
f نماء مبیع و ثمن متعلق به مالک است.
۱۴- حاکم شرع در چه صورتی قائم مقام مالک محسوب می گردد؟
۱. در صورتی که جد پدری وجود نداشته باشد. ۲. در صورتی که وصی و وکیل وجود نداشته باشد. ۳. در صورت عدم وجود پدر ۴. در صورت عدم وجود پدر و جد پدری و وصی و وکیل
۱۵- کسی که مالی بر عهده دیگری دارد و بدهکار آن را نمی دهد و ایشان طلب خود را قهرا از مال بدهکار بر می دارد چه نام
دارد؟
۱. حاکم شرع ۲. امین حاکم شرع ۳. وکیلی ۴. تقاصی کننده
۱۶- کدام گروه جزء ولی قهری محسوب می شوند؟ ۱. حاکم شرع، امین حاکم شرع، وکیل ۲. پدر، جد پدری و وصی
۳ - حاکم شرع، وصی، وکیل ۴. امین حاکم شرع، پدر، جد پدری
لیت ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۱۳۰۷***
= دانشگاه پیام نور مرکز آزمون و سنجش
WWW opyright . 20FILE.ORGo.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : متون فقه ۱ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۰۲۸۸
۱۷- بر طبق نظر مشهور فقها در چه صورتی فروش مال موقوفه جایز است؟ ۱. اگر مصلحتی در آن باشد. ۲. فروشنده ی آن، شخص متولی باشد. ۳. مالی موقوفه منجر به تلف شدن گردد. آن باقی ماندن موقوفه به خاطر اختلافی که میان صاحبان آن وجود دارد منجر به خراب شدن آن می شود.
۱۸- بیع عریه اختصاصی به چه چیزی دارد؟
۱. انگور ۲. مرکبات ۳. سبزیجات ۴. خرما ۱۹- معاملاتی که به محصول و زراعت تعلق می گیرد چه نام دارد؟ ۱. مزابنه ۲. عریه ۳. محاقله ۴. مزارعه
۲۰- اگر در ضمن عقد سلف، شرط شود که ثمن در مقابل طلب خریدار از فروشنده قرار گیرد بیع چگونه است؟
۱. بیع باطل است زیرا بیع دین به دین می شود. ۲. بیع صحیح است زیرا بیع کالی به کالی می شود.
۳. بستگی به رضایت طرفین دارد. ۴. بیع شرط، صحیح است مگر آنکه شرط غیر شرعی باشد. ۲۱- در کدام بیع فروشنده مقدار ثمنی را که برای خرید مبیع پرداخته است را بیان نمی کند؟
۱. بیع مجاذبه ۲. بیع تولیه " . بيع مواضعه " بيع سلف ۲۲- ربا در کدام مورد وجود دارد؟
۱. در جنس شمردنی ۲. میان مسلمان و کافر ذمی
۳. میان پدر و فرزند ۴. میان زن و شوهر ۲۳- خیار مجلسی اختصاصی به کدام عقد دارد؟
۱. عقد مضاربه ۲. عقد اجاره ۳. عقد بیع ۲. عقد نکاح
۲۴- خیار حیوان برای چه کسی است، چند روز و زمان شروع آن از چه تاریخی است؟ ۱. فروشنده، سه روز و شروع آن تاریخ انعقاد عقد است. ۲. مشتری، سه روز و شروع آن از تاریخ انعقاد عقد است.
۴. مشتری و فروشنده، دو روز و از زمان قبض حیوان است.
۲. فروشنده، دو روز و از زمان قبض حیوان است. ۲۵- در جایی که جهل وجود داشته باشد چه خیاری ثابت می شود؟
۱. خیار رؤیت ۲. خیار تخلف شرط ۳. خیار غبن ۴. خیار تاخیر
V. "ווץ. ו. ון. ו. ו صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
= دانشگاه پیام نور مرکز آزمون و سنجش
WWW opyright . 20FILE.ORGo.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : متون فقه ۱ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۰۲۸۸
۱۷- بر طبق نظر مشهور فقها در چه صورتی فروش مال موقوفه جایز است؟ ۱. اگر مصلحتی در آن باشد. ۲. فروشنده ی آن، شخص متولی باشد. ۳. مالی موقوفه منجر به تلف شدن گردد. آن باقی ماندن موقوفه به خاطر اختلافی که میان صاحبان آن وجود دارد منجر به خراب شدن آن می شود.
۱۸- بیع عریه اختصاصی به چه چیزی دارد؟
۱. انگور ۲. مرکبات ۳. سبزیجات ۴. خرما ۱۹- معاملاتی که به محصول و زراعت تعلق می گیرد چه نام دارد؟ ۱. مزابنه ۲. عریه ۳. محاقله ۴. مزارعه
۲۰- اگر در ضمن عقد سلف، شرط شود که ثمن در مقابل طلب خریدار از فروشنده قرار گیرد بیع چگونه است؟
۱. بیع باطل است زیرا بیع دین به دین می شود. ۲. بیع صحیح است زیرا بیع کالی به کالی می شود.
۳. بستگی به رضایت طرفین دارد. ۴. بیع شرط، صحیح است مگر آنکه شرط غیر شرعی باشد. ۲۱- در کدام بیع فروشنده مقدار ثمنی را که برای خرید مبیع پرداخته است را بیان نمی کند؟
۱. بیع مجاذبه ۲. بیع تولیه " . بيع مواضعه " بيع سلف ۲۲- ربا در کدام مورد وجود دارد؟
۱. در جنس شمردنی ۲. میان مسلمان و کافر ذمی
۳. میان پدر و فرزند ۴. میان زن و شوهر ۲۳- خیار مجلسی اختصاصی به کدام عقد دارد؟
۱. عقد مضاربه ۲. عقد اجاره ۳. عقد بیع ۲. عقد نکاح
۲۴- خیار حیوان برای چه کسی است، چند روز و زمان شروع آن از چه تاریخی است؟ ۱. فروشنده، سه روز و شروع آن تاریخ انعقاد عقد است. ۲. مشتری، سه روز و شروع آن از تاریخ انعقاد عقد است.
۴. مشتری و فروشنده، دو روز و از زمان قبض حیوان است.
۲. فروشنده، دو روز و از زمان قبض حیوان است. ۲۵- در جایی که جهل وجود داشته باشد چه خیاری ثابت می شود؟
۱. خیار رؤیت ۲. خیار تخلف شرط ۳. خیار غبن ۴. خیار تاخیر
V. "ווץ. ו. ון. ו. ו صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
. ■ ■ دانشگاه پیام نور کارشناسی =
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : متون فقه ۱ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۰۲۸۸ ۲۶- چیزی که زیاد تر یا کمتر از خلقت طبیعی و اصلی باشد و این زیادی و کمی عین یا صفت باشد سبب به وجود امدن چه چیزی می گردد؟ f خیار عیب
- - - - ا. حق فسخ ۲. اقاله ۳. خیار غبن
۲۷- اگر خریدار صفات کمالی را شرط کند و یا گمان کند که ان صفات کمال وجود دارد و بعدا معلوم شود که ان صفت وجود نداشته است خریدار چه خیاری دارد و چه اقدامی می تواند انجام دهد؟ ۱. خیار غبن-فسخ معامله ۲. خیار رؤیت - و می تواند ارش دریافت کند. ۳. خیار تدیسی و اختیار دارد معامله فسخ کند اما حق گرفتن ارشی ندارد. ۲. خیار رویت و می تواند فسخ کند یا ارشا دریافت کند.
۲۸- کدام خیار را به صورت مجازی عیب نامیده اند؟
۱. خیار روایت ۲. خیار شرط ۳. خیار تدلیسی ۲. خیار شرکت
۲۹- خیار تبعضی صفقه در چه صورتی قابل اجراست؟ ۱. در صورتی که خود موجب تجزیه معامله نشود. ۲. در صورتی که موجب تجزیه معامله بشود. ۳. در صورتی که چندین کالا در یک جا مورد معامله قرار بگیرد. ۴. در صورتی که بر کالای معین باشد.
۳۰- دلالی ..... مالی نیست که در دست او تلف می شود مگر اینکه ........ کرده باشد.
ا. ضامن – معامله را فسخ ۲. ضامن - تفریط
۳. ضامن - خیار حیوان را ساقط ۴. ضامن - ثمن آن را دریافت
صفحه ۴ از ۴
V. "ווץ. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
. ■ ■ دانشگاه پیام نور کارشناسی =
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : متون فقه ۱ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۰۲۸۸ ۲۶- چیزی که زیاد تر یا کمتر از خلقت طبیعی و اصلی باشد و این زیادی و کمی عین یا صفت باشد سبب به وجود امدن چه چیزی می گردد؟ f خیار عیب
- - - - ا. حق فسخ ۲. اقاله ۳. خیار غبن
۲۷- اگر خریدار صفات کمالی را شرط کند و یا گمان کند که ان صفات کمال وجود دارد و بعدا معلوم شود که ان صفت وجود نداشته است خریدار چه خیاری دارد و چه اقدامی می تواند انجام دهد؟ ۱. خیار غبن-فسخ معامله ۲. خیار رؤیت - و می تواند ارش دریافت کند. ۳. خیار تدیسی و اختیار دارد معامله فسخ کند اما حق گرفتن ارشی ندارد. ۲. خیار رویت و می تواند فسخ کند یا ارشا دریافت کند.
۲۸- کدام خیار را به صورت مجازی عیب نامیده اند؟
۱. خیار روایت ۲. خیار شرط ۳. خیار تدلیسی ۲. خیار شرکت
۲۹- خیار تبعضی صفقه در چه صورتی قابل اجراست؟ ۱. در صورتی که خود موجب تجزیه معامله نشود. ۲. در صورتی که موجب تجزیه معامله بشود. ۳. در صورتی که چندین کالا در یک جا مورد معامله قرار بگیرد. ۴. در صورتی که بر کالای معین باشد.
۳۰- دلالی ..... مالی نیست که در دست او تلف می شود مگر اینکه ........ کرده باشد.
ا. ضامن – معامله را فسخ ۲. ضامن - تفریط
۳. ضامن - خیار حیوان را ساقط ۴. ضامن - ثمن آن را دریافت
صفحه ۴ از ۴
V. "ווץ. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :