نمونه سوال درس اصول فقه 1 نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس اصول فقه 1 نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰
عنوان درس : اصول فقه ۱
رشته تحصیلی / کد درس : حقوق جزاوجرم شناسی، حقوق ۱۲۲۰۲۸۷
۱- وجوبی که به صورت علی البدل به دو یا چند کار تعلق می گیرد چه نامیده می شود؟
۱ . وجوب عینی ۰۲ وجوب کفایی ۳. وجوب تخییری ۴. وجوب تعیینی ۲- «جواب دادن به سلام» کدام یک از انواع وجوب است؟
۱. غیر فوری آ ، غیر موقت - فوری ۳. موقت " . موسع ۳- نقطه مقابل وجوب در احکام تکلیفی کدام گزینه است؟
١. استحباب ۲. کراهت ۳. حرمت ۴. اباحه ۴- «اکلی میته » کدام یک از احکام زیر است؟
۱. حکم ظاهری ۲ - حکم واقعی اولی ۳. حکم واقعی ثانوی ٢. حکم ظاهرى اولی ۵- عبارت «بیشتر اهل سنت اعتقاد به ................. دارند - شیعه اعتقاد به ............ دارد» چگونه کامل می شود.
۱. تصویب - تخطئه ۲. تخطئه - تصویب ۳. تصویب - تصویب ۴. تخطئه - تخطئه ۶- دلالت تغییر رنگ چهره بر ترسی چه نوع دلالتی نام دارد؟
۱. دلالت وضعی ۲. دلالت عقلی ۰۳ دلالت طبعی ۴. دلالت التزام ۷- هرگاه لفظ را در برابر معنایی وضع کنند که فقط یک مصداق دارد، چه نام دارد؟
۱. کلی ٠٢ کلی متواطی ۳. کلی مشکک ۴: جزئی ۸- لفظ (عین) که در زبان عرب بر معانی چشم، چشمه، جاسوسی، طلا و...... دلالت می کند، چگونه است؟
۱. مختصی ۲. مشترک لفظی ۳. مترادف ۴. مرتجلی ۹- کدام یک از «نشانه های حقیقت بودن لفظ در معنا» نیست؟
۱. تبادر ۲. عدم صحت سلب ۳. انعکاسی ۴. اطراد ۱۰- « معنایی که قابل حمل بر ذاتی باشد» چیست؟
۱. جامد ۲. مشتق صرفی ۳. مشتق اصولی ۰۴ دلالت تصدیقی Υ») •/Υ «Υ «Υ ΥΔΔ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۱ از ۴
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
.
مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درسی : اصول فقه ۱
رشته تحصیلی / کد درس : حقوق جزاوجرم شناسی، حقوق ۱۲۲۰۲۸۷
۱۱- منظور از «مبدع اشتقاق » چیست ؟
) ... اصلی و ماهیت معنایی است که در جمله حملی به کسی یا چیزی نسبت داده می شود.
۲. کسی یا چیزی است که ماهیت معنا به او نسبت داده می شود.
۳. کسی یا چیزی است که لباس مبدء اشتقاق را می پوشد.
آلفظی است مشترک میان اسم فاعل و اسم مفعول، ۱۲- قرینه حکمت چگونه قرینه ای است؟
۱. قرینه مقید ۲. قرینه مقالیه ۳. قرینه حالیه ۴. قرینه مجاز ۱۳- خرج ( کارگران ) از عبارت (همه کارمندان را اکرام کن) چگونه خروجی است؟
۱. تخصصی آ ، تخصیصی .Y . استثنایی ۴. تقییدی ۱۴- جمله «همه دانشجویان باید شهریه بدهند» مثال کدام گزینه است؟
۱. عموم مجموعی ۲. عموم استغراقی ۳۔ عموم بدلی ۴. اطلاق ۱۵- در عبارت «اصل ، برائت است و هیچ کسی از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت
گردد»، مخصصی چگونه است؟
۱. متصل ャ。 منفصل .Y . لبی f مجمل ۱۶- استطاعت نسبت به حج چگونه مقدمه ای است؟
۱. وجوب ۲. واجب ۳. علم ۴. معد ۱۷- «گرفتن گذرنامه نسبت به حج» چگونه مقدمه ای است؟
۱. وجوب ۲. علم ۳. واجب ۴۔ مقتضی ۱۸- ماده ۷۷۴ قانون مدنی «مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است» ناظر به کدام گزینه است؟
۱. امر مولوی ۰۲ امر ارشادی ٠٢ امر مولوی نوعی ٠٢ امر مولوى نفسی ۱۹- عبارت «این پاکت را به آقای فلانی می دهی و درش را باز نمی کنی» کدام یک از صورت های نهی است؟
۱. نهی به صیغه ۲. نهی با ماده
۳. نهی به وسیله گزاره های خبری منفی ٠٢ نهی به وسيله جملات خبرى مثبت
Υ») •/Υ «Υ «Υ ΥΔΔ صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : اصول فقه ۱
رشته تحصیلی / کد درس : حقوق جزاوجرم شناسی، حقوق ۱۲۲۰۲۸۷
۲۰- بعضی از متأخرین به محل نزاع در «اجتماع امر و نهی» قیدی افزوده اند که ............ نام دارد.
۱. مندوحه ۲. غیر مندوحه ۳. اتحاد عنوان و معنوان " . منهى عنه ۲۱- دلالت ( لفظی که بر جزء یا قسمتی از معنای خود دلالت دارد ) چگونه است؟
۱. مطابقی ۳. تضمنی ۳. التزامی ۴. عقلی ۲۲- آیات (لا توتو السفهاء اموالکم .... ) (حتی بلغوا النکاح ......) کدام گزینه را در بر دارند؟
۱. شرط ۲. وصف ۳. حصر ۴ . غایت ۲۳- ( ما دل علی شایع فی جانسه ...... ) کدام است؟
۱. خاصی ۲. عام ۳. مقید ۴. مطلق ۲۴- در رأی مشهور اصولیان کدام یک از مفاهیم زیر حجیت ندارد؟
۱. غایت ۲. حصر ۳. شرط ۴. لقب ۲۵- در فقه و اصولی «قوام اماره» بر چه چیزی استوار است؟
۱. کاشفیت ظنی و ناقصی از واقعیت ۲. کاشفیت ظنی از واقعیت
۳. کاشفیت ناقصی از واقعیت ۴. کاشفیت ظنی و ناقص از واقعیت به همراه تأیید شارع ۲۶- اصل (حرمت عمل به ظنون مطلق) تأسیس کدام فقیه است؟
۱. شیخ طوسی ャ。 شیخ انصاری " . صاحب معالم ۴. شهید ثانی
۲۷- ماده ۳۵ قانون مدنی (تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود) مبین کدام اماره است؟
۱. اماره شرکت ۲. اماره ید ۳. اماره فراشی ۴. اماره مالکیت ۲۸- عبارت «دلیل ........ ما را به حکم واقعی راهنمایی می کند. و دلیل........راه رسیدن به حکم ظاهری را هموار می کند.» با کدام
گزینه کامل می شود؟
۱. اجتهادی - ظنون ۲. ظنون - اجتهادی ۲. اجتهادی - فقاهتی ۴. فقاهتی - اجتهادی ۲۹- دلیل انسداد چگونه است؟
۱. دو مقدمه دارد. ۲. سه مقدامه دارد.
۳. سه مقدمه و یک نتیجه گیری دارد. ۰۴ پنج مقدمه دارد.
Υ») •/Υ «Υ «Υ ΥΔΔ صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : اصول فقه ۱
رشته تحصیلی / کد درس : حقوق جزاوجرم شناسی، حقوق ۱۲۲۰۲۸۷
۲۰- بعضی از متأخرین به محل نزاع در «اجتماع امر و نهی» قیدی افزوده اند که ............ نام دارد.
۱. مندوحه ۲. غیر مندوحه ۳. اتحاد عنوان و معنوان " . منهى عنه ۲۱- دلالت ( لفظی که بر جزء یا قسمتی از معنای خود دلالت دارد ) چگونه است؟
۱. مطابقی ۳. تضمنی ۳. التزامی ۴. عقلی ۲۲- آیات (لا توتو السفهاء اموالکم .... ) (حتی بلغوا النکاح ......) کدام گزینه را در بر دارند؟
۱. شرط ۲. وصف ۳. حصر ۴ . غایت ۲۳- ( ما دل علی شایع فی جانسه ...... ) کدام است؟
۱. خاصی ۲. عام ۳. مقید ۴. مطلق ۲۴- در رأی مشهور اصولیان کدام یک از مفاهیم زیر حجیت ندارد؟
۱. غایت ۲. حصر ۳. شرط ۴. لقب ۲۵- در فقه و اصولی «قوام اماره» بر چه چیزی استوار است؟
۱. کاشفیت ظنی و ناقصی از واقعیت ۲. کاشفیت ظنی از واقعیت
۳. کاشفیت ناقصی از واقعیت ۴. کاشفیت ظنی و ناقص از واقعیت به همراه تأیید شارع ۲۶- اصل (حرمت عمل به ظنون مطلق) تأسیس کدام فقیه است؟
۱. شیخ طوسی ャ。 شیخ انصاری " . صاحب معالم ۴. شهید ثانی
۲۷- ماده ۳۵ قانون مدنی (تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود) مبین کدام اماره است؟
۱. اماره شرکت ۲. اماره ید ۳. اماره فراشی ۴. اماره مالکیت ۲۸- عبارت «دلیل ........ ما را به حکم واقعی راهنمایی می کند. و دلیل........راه رسیدن به حکم ظاهری را هموار می کند.» با کدام
گزینه کامل می شود؟
۱. اجتهادی - ظنون ۲. ظنون - اجتهادی ۲. اجتهادی - فقاهتی ۴. فقاهتی - اجتهادی ۲۹- دلیل انسداد چگونه است؟
۱. دو مقدمه دارد. ۲. سه مقدامه دارد.
۳. سه مقدمه و یک نتیجه گیری دارد. ۰۴ پنج مقدمه دارد.
Υ») •/Υ «Υ «Υ ΥΔΔ صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰
عنوان درس : اصول فقه ۱
رشته تحصیلی / کد درس : حقوق جزاوجرم شناسی، حقوق ۱۲۲۰۲۸۷
۳۰- «دلیلی که پس از دلایل دیگر بیاید و حکمی را که توسط دلیل پیشین ثابت شده بود از بین ببرد» چه نام دارد؟
f
۱. مخصصی لبی ۲. مقید ۳. ناسخ مخصصی
Υ») •/Υ «Υ «Υ ΥΔΔ
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۴ از ۴
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰
عنوان درس : اصول فقه ۱
رشته تحصیلی / کد درس : حقوق جزاوجرم شناسی، حقوق ۱۲۲۰۲۸۷
۳۰- «دلیلی که پس از دلایل دیگر بیاید و حکمی را که توسط دلیل پیشین ثابت شده بود از بین ببرد» چه نام دارد؟
f
۱. مخصصی لبی ۲. مقید ۳. ناسخ مخصصی
Υ») •/Υ «Υ «Υ ΥΔΔ
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۴ از ۴
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :