نمونه سوال درس اصول فقه 4 نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس اصول فقه 4 نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عنوان درس : اصول فقه ۴
رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۲۸۲ -، الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۴۹۰ ۱- و ان حاصل له ----------- ایجاب علیه العملی وفق القواعد التی قررها العقل و النقل اللشاک. ۱. قطع ۲. ظن خاصی ۳. ظن مطلق ۴. شک
۲- کدام یک از اصول زیر جزء اصول عملیه محسوب می شود؟
۱. اشتغالی ۲. طهارت ۳. حلیت ۴. صحت ۳- مجری ------------ ان تکون الحاله السابقه ملحوظه. 1. التخيير ۲. الاستصحاب ۳. البراعه ۴. الاحتیاط
۴- مشهور اصولی ها در چه صورتی اصلی برائت را جاری می دانند؟
۱. شک در مکلف به ۲. شک در حالت سابقه ۳. شک در تکلیف ۴. امکان احتیاط
۵- «و ما کان ربک مهلک القری حتی یبعث فی امها رسولا». اشاره به کدام یک از موارد زیر دارد؟
۱. مجازات متفرع بر بیان حکم است. ۲. گمراه کردن متفرع بر بیان حکم است.
۳. بر اصلی احتیاط " . بر حديث رفع ۶- « رفع عن امتی تسعه اشیاء .....................» جزء کدام یک از دلایل اثبات اصلی برائت می باشد؟
۱. کتاب ۲. اجماع ۳. روایات ۴. عقلی
۷- استدل القائل بالبارائه بحکم ........ بقبح العقاب بلابیان واصلی الی المکلف.
۱. الکتاب ۲. السنه ۳. الاجماع ۴. العقلی
۸- رابطه اصل موضوعی بر اصل برائت و حلیت چیست؟
۱. حکومت دارد. ۲. ورود دارد. ۳. تخصیa ۴. تخصصی ۹- لا شک فی حسن ............................. بشرط ان لا يخل بالنظام عقلا. ا. تخيير ۲. استصحاب ۳. حلیت ۴. احتیاط
۱۰- این دیدگاه کیست: «روایت های استناد به تساح در ادله سنن، خود عمل را مستحب نمی دانند بلکه مرتکاب عمل را مستحق پاداش می دانند»؟
۱. میرزای قمی ۲. علامه حلی ۲. شیخ انصاری ۴. محقق خراسانی
ז"ן וץץ. ו. ון. ו. ו صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲


***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد - - - - - ;I - مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : اصول فقه ۴ رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۲۸۲ -، الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۴۹۰
۱۱- کدام یک از ادله زیر جزء ادله استدلالی اصولی ها به اصلی برائت نمی باشد؟
۱. کتاب ۲. اجماع ۳. روایات ۴. عقلی ۱۲- ان المیزان فی جریان اصاله ------------- هو عدم امکان الاحتياط. ۱. الاشتغالی ۲. البرائت ٢. الاستصحاب ۴. التخییر
۱۳- اشتباه در امور محصوره و غیر محصوره ، در کدام یک از اصول زیر جاری می شود؟
۱. احتیاط ۲. برائت ۳. استصحاب " . تخيير
۱۴- کدام گزینه در مورد علم اجمالی صحیح تر است؟ ۱. مطلقا منجز است. ۳. در صورتی منجز است که تکلیف را به هر حال به وجود آورد.
۴. حتی اگر علم به حدوث تکلیف هم به وجود نیاید، تکلیف منجز می شود.
۱۵- اذا کان الاضطرار الی ارتکاب واحد لا بعینه، – – – – – – – – – – – عن الطرف الاخر. ا. يحرم الاجتناب ۲. ایجوز الاجتناب ۳. یکره الاجتناب ۴. یجب الاجتناب ۱۶- فالمشهور بین --------- عدم وجوب الاجتناب عن الملاقی، ۱. اصولیین متقدم ۲. اخباریون ۳. فقها آر اصوليين متاخر
۱۷- نظریه صحیح در مورد تردید در وجود اقل و اکثر در شبهه وجوبیه چیست؟
۱. جریان اصلی احتیاط ۴: جریان برائت شرعی
۴: جریان برائت عقلی و شرعی ۲، نسبت به اکثر فقط برائت عقلی جاری می شود. ... — — — — — — — — — — — — — — ۱۸- ورباما یقالی بوجوب الاتیان بالباقی تمسکا بقاعده
ا. قبح عقاب ۲. لاضرر ۳. احتیاط آ - الميسور
۱۹- هر گاه چیزی جزء مرکب باشد و انجام ندادن زیادی آن، قید مرکب باشد، حکم آن عمل چیست؟
۱. جواز ۲. اباحه ۳. باطلی ۴. صحیح
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۲ از ۴
ז"ן וץץ. ו. ון. ו. ו

***
.
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
: کارشناسی و کارشناسی ارشد - - - - ;I - مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
عنوان درس : اصول فقه ۴
رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۲۸۲ -، الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۴۹۰
صفحه ۳ از ۴
۲۰- «فیما اذا کان هناک علم وجدانی اجمالی » مجرای کدام اصلی زیر می باشد؟
۱. برائت ۲. احتیاط ۳. تخییر ۲. استصحاب ۲۱- لا یشترطفی جریان --------------- فی الشبهات الحکمیه الا الفحص عن الدلیل الاجتهادی. ۱. الاحتیاط ۲. البراعه " . تخيير ۴. اشتغالی
۲۲- تفاوت اصلی استصحاب با اصول عملیه دیگر در چیست؟
۱. یقین سابق ۲. شک در مقتضی ۳. وجود حالت سابقه ۴. همه موارد
۲۳- کدام یک از مسایل زیر در پی اثبات مشروعیت یا عدم مشروعیت می باشد نه اثبات یک حکم تکلیفی یا وضعی؟
۱. قاعده فقهی ۲. مساله اصولی ۳. مساله فقهی ۴. مساله منطقی
۲۴- کدام یک از ارکان زیر جزء ارکان قاعده یقین به شمار می آید؟
۱. یقین سابق ۲. شک لاحق ۰۳ اجتماع یقین و شک در یک زمان ۴. عدم فعالیت شک و یقین
Yo– نظر مصنف در باره مشروعیت اصلی استصحاب چیست؟
۱. عدم مشروعیت استصحاب کلی ۲. عدم مشروعیت استصحاب عدمی
۳. عدم مشروعیت استصحاب ۰۴ مطلقا مشروع می باشد. ۲۶- بطلق -------------- علی الاحتمال المرجوح .
۱. الظن ۲. الشک ۳. القطع ۴. الوهم
۲۷- دیدگاه مشهور اصولی های متاخر در خصوصی اصلی مثبت چیست؟
۱: حجیت آن ۲. عدم اعتبار آن ۳. مطالقا معتبر می باشد. ۴. قائل به تفصیل می باشند.
۲۸- کدام اصل زیر در صورت تعارض با اصول عملیه دیگر بر آنها مقدام می شود؟
۱. احتیاط ۲. استصحاب " : تخيير ۴. برائت ۲۹- ان الموضوع ------– – – – – – – – – – – – – – هو ما لا يعلمون .
1. التخيي ۲. الاشتغالی ۳. الاستصحاب ۴. البراعه الشرعیه ז"ן וץץ. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک f عنوان درس : اصول فقه
رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۲۸۲ -، الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۴۹۰
۳۰- کدام دلیل زیر تصرف و استیلا را در صورت عدم اثبات خلاف آن اماره و دلیل مالکیت می دانند؟ ۱. روایات Y. اجماع فقها ۳. سیره متشرعه ۴. عقلا
۳۱- «این که به عمل مومن حسن ظن و اعتقادی نیکو در حق او داشته باشیم» مصداق کدام اصلی زیر می باشد؟
۱. حلیت ۲. طهارت ۳. صحت ۴. تجاوز
۳۲- «ان الشک فی وجود الشی کالشک فی الرکوع بعد السجود اوالشک فی صحه الشی الموجود» بیانگر کدام قاعده زیر می
باشد؟
۱. قاعده ید ۲. صحت ۳. جب ۴. تجاوز و فراغ ۳۳- « ابن فارسی» قرعه را در لغت به چه معنایی دانسته است؟
۱. کوبیدن ۲. فال زدن ۳. مساهمه ۴. قرعه زدن ۳۴- ابواب « تعارضی البینتین و توریث الخنثی المشکلی» مجرای کدام قاعده زیر می باشد؟
۱. تجاوز ۲. فراغ ۳. قرعه ۴. لاضرر ۳۵- « کفایه الاصول» اثر کیست ؟
۱. محقق خراسانی ۲. شیخ انصاری ۳. میرزای قمی ۴. علامه حلی
۳۶- « تنافی مدلولی الدلیلین علی وجه التناقضی او التضاد» تعبیر شیخ از کدام یک از مباحث زیر می باشد؟
۱. تضاد ۲. تعارضی ۳. تناسخ ۴. تزاحم ۳۷- اگر اختلاف و تنافی دو دلیلی مربوط به مرحله امتثال باشد، تنافی از کدام قبیلی می باشد؟
۱. تعارضی ۲. تزاحم ۳. تناقصی ۴. ترجیح ۳۸- « تقدیم واجب مضیق بر واجب موستع» جزء اسباب کدام باب زیر می باشد؟
۱. تعارضی ۲. تزاحم ۳. تضاد ۴. امتثالی ۳۹- مصنف کدام یک از اسباب ترجیح را قبول دارد؟
۱. صفات راوی ۲. شهرت عملی ۳. جدید تر بودن ۴. مخالفت با اهل سنت ۴۰- در تعارضی واقعی یا مستقر، اصل اولی چیست؟
۱. احتیاط ۲. ترجیح " . تخيير ۴. برائت
ז"ן וץץ. ו. ון. ו. ו صفحه ۴ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :